1. 63.3(2Ук) К90 Кульчицький С. В. Становище дітей на Україні у 1931-1933 рр. : док. розповідь / С. В. Кульчицький, Е. П. Шаталіна. — К. : Б. в., 1989. — 26 с.
2. Ф87432 37.018 Ш95 Шугальова І. М. Заклади державного піклування над дітьми напередодні та в роки Голодомору, 1932-1933 / Інна Шугальова, Роман Молдавський ; Запоріз. нац. ун-т ; Держ. архів Запоріз. обл. ; Запоріз. наук. т-во Я. Новицького. – Запоріжжя : [Интер-М], 2019. – 252 с. – (іл., табл.). – Із змісту: Стратегії виживання дитячих закладів опіки у 30-ті рр. ХХ ст. : [у т. ч. про діяльність товариства “Друзі дітей” в Україні та Запоріз. обл.]. — С. 80-148.
3. Ф87735 341.485(477) М34 Турченко Ф. Дитяча смертність у роки Голодомору у Запоріжжі / Ф. Турченко, І. Шугальова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації» (Київ, 4 жовт. 2016 р.). – К. : Вид. Олег Філюк, 2017. – С. 109–116.
4. Олянич Л. В. Створення та діяльність Всеукраїнського товариства «Друзі дітей» (1924-1936 рр.): організаційний статус, структура та функції [Електронний ресурс] : автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Л. В. Олянич ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2008. — 16 с. — URL: https://cutt.ly/Fm6dKpN
5. Маловічко І. В. Діяльність громадських організацій, спрямованих на подолання дитячої безпритульності та безоглядності в Українській РСР в першій половині ХХ століття // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2013. – Вип. 182, ч. 3. — С. 25-30. — URL: https://cutt.ly/Om6dZfY
6. Ільченко О. Ю. Виховання дітей-безпритульників на Полтавщині в 20-30-і рр. ХХ ст. [Електронний ресурс] : автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.01 / О. Ю. Ільченко ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2006. — 21 с. — URL: https://cutt.ly/bm6dCT6
7. Шугальова І. «Друзі» із каменем за пазухою (до історії створення та діяльності в роки Голодомору Всеукраїнського товариства «Друзі дітей») : [у т. ч. згадується Запоріз. обл.] // Scriptorium nostrum. – 2019. – № 1 (12). — С. 205-221. — URL: https://www.google.com/url?esrc
8. Букреєв Т. Створення та функціонування всеукраїнського товариства «Друзі дітей» у 1920-ті роки [Електронний ресурс] / Т. Букрєєв. // Науково-дослідна робота молодих учених: стан, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. 2-6 груд. 2013 р. – Херсон : ХДУ, 2013. – С. 27-34. — URL: http://www.srw.kspu.edu/?p=813
9. Олянич Л. В. Діяльність товариства «Друзі дітей» у 20-30 роках ХХ століття [Електронний ресурс] // Зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Серія: Історія та географія. — 2013. — Вип. 48. — С. 126-128. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2013_48_26
10. Молдавський Р. «Цветы жизни на асфальте»: діти в закладах опіки в роки Голодомору 1932–1933 [Електронний ресурс] / Р. Молдавський, І. Шугальова // Scriptorium nostrum. — 2018. — № 1 (10). — С. 188-204. — URL: http://sn.kspu.edu/index.php/sn/index
11. Олянич Л. В. Створення товариства «Друзі дітей” [Електронний ресурс] // Зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Серія: Історія та географія. — 2012. — Вип. 44. — С. 67-69. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2012_44_14
12. Олянич Л. В. Суспільно-організаційна та соціально-профілактична діяльність товариства «Друзі дітей» [Електронний ресурс] // Зб. наук. пр. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Серія: Історія та географія. — 2012. — Вип. 45. — С. 80-82. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2012_45_21
13. Олянич Л. В. Здійснення товариством «Друзі дітей” оперативно-профілактичних заходів подолання дитячої безпритульності [Електронний ресурс] // Зб. наук. пр. [Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди]. Серія: Історія та географія. — 2010. — Вип. 39. — С. 85-88. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2010_39_19
14. Дудченко О. Правовий статус та основні напрямки діяльності осередків товариства “Друзі Дітей” в Ніжині в 1924-1925 роках // Ніжин. старовина. — 2007. — Вип. 3. — С. 39-43. — URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/20306/06-Dudchenko.pdf
15. Молоткіна В. К. Культурно-освітня діяльність громадських організацій України в умовах НЕПу (1921-1929 рр.) [Електронний ресурс] : автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / В. К. Молоткіна ; КНУ ім. Т. Шевченка. — К., 2005. — 18 с. — URL: https://cutt.ly/qm6dNgz
16. Анпілогова Т. Ю. Роль громадських організацій у подоланні дитячої безпритульності на Донбасі (1920-і–початок 30-х рр.) // Гуржіївські іст. читання. — 2014. — № 7. — С. 173-175. — URL: https://cutt.ly/ym6d1Es
17. Цибуленко Л. О. Повсякденність та соціалізація безпритульних дітей в інтернатних закладах у 20-х роках ХХ ст. в УРСР (за матеріалами Херсонщини) [Електронний ресурс] / Л. О. Цибуленко, Т. Б. Букрєєв // Культурол. вісн. — 2012. — Вип. 29. — С. 35-38. — URL: https://cutt.ly/rm6d9rK
18. Власюк І. Діяльність державних комісій допомоги дітям на Волині у роки НЕПу (1921–1928 рр.) [Електронний ресурс] // Емінак. — 2018. — Вип. 3.1 (21). — С. 66-70. — URL: http://eprints.zu.edu.ua/27111/1/Vlasyuk_stattya_2018.PDF
19. Лаврушина Н. Етапи та тенденції діяльності товариств допомоги дітям в Україні (1918–1930-ті рр.) [Електронний ресурс] // Актуальні питання гуманітар. наук. — 2020. — Вип. 3.27. — С. 186-192. — URL: http://journals.uran.ua/index.php/2308-4855/article/viewFile/203716/203453