1.      947203 60.5 С69 Волонтерство як чинник соціально-педагогічного впливу на становлення особистості // Соціальна педагогіка : підруч. для вузів / за ред. Капської А. Й.; МОН України, Нац. пед. ун- ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи та упр. — 4-е вид., перероб. і доп. — К. : Центр. учб. л-ри, 2009. – С. 181-198.

2.      Ф85465 87.7 Н35 Волонтерство як прояв національно-патріотичної свідомості сучасної української молоді // Національно-патріотичне виховання — державний пріоритет національної безпеки : щоріч. доп. Президенту України, Верхов. Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2014 р.) / М-во молоді та спорту України, Держ. ін-т сім. та молод. політики ; [авт. кол.: О. В. Ярошенко та ін.]. — К. : [Спринт-Сервіс], 2015. — С. 122-129.

3.      983949 74.58 С88 Студентське самоврядування як чинник розбудови громадянського суспільства незалежної України : зб. тез і ст. всеукр. студ. наук.-практ. конф. / МОН України, Запоріз. держ. інж. акад. ; [редкол.: Г. П. Макушинська (відп. ред.) та ін.]. — Запоріжжя : ЗДІА, 2016. — 148 с. — Із змісту: Родіна, О. В. Волонтерський рух в Україні: загальна характеристика та сучасний стан. — С. 71-73. ; Чернов, М. В. Волонтерство як форма соціальної активності молоді. — С. 74-75.

4.      941623 74.00 Р63 Рожков, М. И. Волонтеры, волонтерская деятельность. Специфика работы с волонтерскими отрядами // Педагогическое обеспечение работы с молодежью. Юногогика : учеб. пособие для вузов / М. И. Рожков. — М. : ВЛАДОС, 2008. – С. 227-230.

5.      998927 364 Т38 Технологізація волонтерської роботи в сучасних умовах / Держ. центр соц. служб для молоді, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [авт. кол.: А. Й. Капська (керівник групи) та ін.]. — К. : [ДЦССМ], 2001. — 140 с.

6.      949953 60.5 С69 Хижняк Л. М. Волонтерська діяльність як толерантна соціальна практика // Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики : міжвузів. зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін. ; редкол. : Бех В. П. та. ін.]. — К. ; Одеса ; Запоріжжя : КПУ, 2009. — Вип. 42. – С. 218-224.

7.      953399 60.5 С69 Развитие волонтерства в молодежной среде // Социальная работа с молодежью : учеб. пособие для вузов / под ред. Н. Ф. Басова. — 3-е изд. — М. : Дашков и К, 2010. – С. 171-190.

8.      Ф84874 60.5 Ц65 Молодіжна волонтерська діяльність // Ціннісні орієнтації сучасної української молоді : щоріч. доп. Президенту України, Верхов. Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2015 р.) / М-во молоді та спорту України, Держ. ін-т сімейн. та молод. політики ; [авт. кол.: О. В. Ярошенко та ін. ; редкол.: І. О. Жданов (голова) та ін.]. — [К. : б. в., 2016]. – С. 118-126.

9.      Бр4314 364 Ч-45 Червоненко, К. С. Формування готовності майбутніх соціальних працівників до організації волонтерської діяльності учнівської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 — теорія і методика проф. освіти / Червоненко Катерина Сергіївна ; МОН України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького. — Мелітополь, 2019. — 24 с.

10.  983864 74.58 П24 Червоненко, К. С. Дефініційний аналіз поняття «волонтерська діяльність» // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Клас. приват. ун-т ; [голов. ред. Т. І. Сущенко]. — Запоріжжя : КПУ, 2016. — Вип. 49 (102). — С. 230-236. — Бібліогр.: 15 назв.

* * *

11.  Бевзенко, Л. Громадянський волонтерський рух в Україні: соціальна база довіри та підтримки // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2019. — № 2. — С. 45-52.

12.  Бойко, Г. Залучення до волонтерської діяльності як форма організації соціальної роботи серед студентів вищих навчальних закладів / Бойко Г., Воєводіна Я. // Соціальна перспектива і регіон. розвиток. – 2009. – Вип. 3. – С. 94-103.

13.  Бондаренко, З. П. Зміст та технології підготовки студентів до волонтерської роботи // Соц. педагогіка: теорія та практика. — 2009. — № 2. — С. 37-50. — Бібліогр.: 24 назв.

14.  Войцях, Т. Інноваційні форми соціально-педагогічної роботи. Волонтерський рух [учнів. та студент. молоді] // Соц. педагог. – 2012. — № 6. – С. 5-8.

15.  Глушакова, Н. Активізація волонтерського руху серед учнівської молоді в умовах сьогодення // Історія і сучасність. — 2016. — № 6. — С. 15-18.

16.  Корнієвський, О. А. Український волонтерський рух у контексті світового досвіду / О. А. Корнієвський, Д. М. Горєлов // Стратегічні пріоритети. — 2015. — № 1. — С. 95-100. — Бібліогр.: 10 назв.

17.  Котигоренко, В. О. Громадянське суспільство України: потенціал волонтерства / В. О. Котигоренко, О. С. Мандебура // Гілея. — 2016. — № 12 (115). — С. 346-356. — Бібліогр.: 38 назв.

18.  Ларіонова, Н. Б. Волонтерство в інституційному просторі : [як ресурс соц. роботи] / Н. Б. Ларіонова, В. О. Кратінова // Соціальна педагогіка: теорія та практика. — 2011. — № 1. — С. 4-11. — Бібліогр.: 11 назв.

19.  Лях, Т. Л. Види мотивації до волонтерської діяльності // Вісн. ЗНУ. Серія: Пед. науки. 2011. — № 2. – С. 37-41.

20.  Матійчик, А. В. Волонтерська діяльність як детермінанта розвитку громадянського суспільства / А. В. Матійчик // Грані. — 2016. — № 8. — С. 100-107. — Бібліогр.: 20 назв.

21.  Павлюк, К. С. Волонтерський рух: зарубіжний досвід та вітчизняні практики // Інвестиції: практика та досвід. — 2015. — № 13-14. — С. 87-93. — Бібліогр.: 14 назв.

22.  Панькова, О. В. Ресурсний потенціал волонтерського руху українського суспільства: дослідницька розвідка / О. В. Панькова, О. Ю. Касперович, О. В. Іщенко // Укр. соціум. — 2016. — № 1 (56). — С. 65-74.

23.  Панькова, О. В. Розвиток волонтерської діяльності в Україні як прояв активізації соціальних ресурсів громадянського суспільства: специфіка, проблеми та перспективи / О. В. Панькова, О. Ю. Касперович, О. В. Іщенко // Укр. соціум. — 2016. — № 2 (57). — С. 25-40. — Бібліогр.: 11 назв.

24.  Перцовский, А. Н. Особенности подготовки волонтеров для работы в социозащитных учреждениях // Работник соц. службы. — 2007. — № 1. — С. 69-84.

25.  Романкова, Л. Волонтерська діяльність як складова формування моральних цінностей студентської молоді // Вища освіта України. — 2015. — № 4. — С. 54-60. — Бібліогр.: 19 назв.

26.  Савельєв, Ю. Б. Ціннісні передумови формування активної громадянської позиції як прояву соціального включення в процеси модернізації : [порівн. аналіз політ., громад. та соц. участі в Україні, Німеччині, Росії, Польщі] // Укр. соціум. — 2014. — № 1 (48). — С. 66-77.

27.  Чайка, І. Ю. Волонтерство: сутність феномена та особливості його функціонування в сучасній Україні // Грані. — 2017. — № 7 (147). — С. 72-79. — Бібліогр.: 17 назв.