1.    Кф353 63.3(4Укр)6 П29 Статті. Листи. Документи. Том І / Симон Петлюра. — Нью Йорк : Видано Укр. Вільн. Акад. Наук, 1956. — 480 с. : іл., порт.
2.    Кф143 63.3(4Укр)6 П29 Статті. Листи. Документи. Том ІІ / Симон Петлюра ; Укр. Вільна Акад. Наук у США ; Б-ка ім. Симона Петлюри в Парижі. — Нью-Йорк : [б. в.], 1979. — 628 с. : іл., порт.
3.    865656 63.3(4Укр)61 П29 Статті. Листи. Документи. Том 3: 1917-1920 рр. / Симон Петлюра. — К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 1993. — 616 с.
4.    Бр 63.3(4Укр)61 Д23 Дві постаті — одна ідея : [С. Петлюра та С. Коновалець]. — Париж : Накладом ОУН, 1948. — 48 с.
5.    821695 63.3(4Укр)612 И19 Іваніс В. Симон Петлюра — Президент України / В. Іваніс. — К. : Наук. думка, 1993. — 270 с.
6.    Бр3728 94(477)"1917/1921" К95 Кучерук О. Симон Петлюра, 1879-1926 : [до 130-ліття з дня народження] / О. Кучерук ; Укр. ін-т нац. пам'яті, Музей Укр. Нар. Республіки. — К. : [Задруга], 2009. — 16 с. : іл.
7.    Ф86429 94(477)"1917/1921" Л64 Литвин С. Молоді роки. Журналістська робота // Литвин С. Симон Петлюра у боротьбі за самостійну Україну / Сергій Литвин. — К. : Смолоскип, 2018. – С. 49-62.
8.    Кф298 63.3(4Укр)612 С37 Симон Петлюра : зб. студ.-наук. конф. в Парижі (травень 1976) : статті, замітки, матеріяли / ред. В. Косик ; Укр. Вільн. Ун-т. — Мюнхен ; Париж : [б. в.], 1980. — 240 с. : порт. – Із змісту: Степаненко М. Постать Симона Петлюри в українському письменстві. – С. 47-83 ; Вітошинська О. Симон Петлюра – публіцист і журналіст. – С. 84-106.
9.    958989 63.3(4Укр)61 П29 Симон Петлюра в історії та національній пам'яті : матеріали Всеукр. наук. конф. (20-22 трав. 2009 р.) / Укр. ін-т нац. пам'яті [та ін. ; відп. ред. В. Ф. Верстюк]. — К. : Фоліант, 2009. — 164 с. – Із змісту: Пустовіт Т. О. Основні чинники формування світогляду С. Петлюри в Полтавський період життя. – С. 122-126.
10.    Ф67582 63.3(4Укр)6 Р27 Рахманний Р. Президент і головний отаман військ УНРеспубліки Симон Петлюра : [у т. ч. розд. IV, присвячений формуванню власної та загальноукр. думки про самостійність укр. народу у 1902-1917 рр.] // Роздуми про Україну : вибрані есеї та статті, 1945-1990 / Роман Рахманний ; вступ. ст. Івана Дзюби ; [упоряд. Л. Федорук]. — К. : Просвіта, 1997. – С. 526-543.
11.    986086 63.3(4Укр)612 С13 Савченко В. Симон Петлюра / [пер. з рос. А. Сопронюк] / В. Савченко. — К. : Нора-Друк, 2016. — 472 с. – Із змісту: Полтава. Неприкметний юнак. 1879-1901. – С. 8-24 ; Роки бунту, роки зневіри. 1902-1908. – С. 25-44.
12.    16514 63.3(4Укр)612 С32 Сергійчук В. І. Симон Петлюра / В. І. Сергійчук. — К. : Україна, 2004. — 448 с. : іл. — (Українські державники). – Із змісту: Полтавський та Кубанський періоди життя (1879-1904). – С. 9-25.
13.    Бр 67.9(4Фр) Я47 Яковлів А. Паризька трагедія 25 травня 1926 року (до процесу Щварцбарда) / А. Яковлів. — Прага : [б. в.], 1930. — 40 с.
14.    953148 63.3(4Укр)612 Я60 Яневський Д. Б. Проект «Україна», або Крах Симона Петлюри / Д. Б. Яневський. — Харків : Фоліо, 2010. — 320 с.
15.    Бохан О. Видатна постать української історії: до 140-річчя від дня народження С. Петлюри // Дати і події. — 2019. — № 1. — С. 80-84.
16.    Верстюк В. Ф. Симон Петлюра: політичний портрет : (до 125-річчя від дня народження) // Укр. іст. журн. — 2004. — № 3. — С.112-126.
17.    Гоцуляк В. М. Ідеї С. Петлюри в процесах становлення української державності : [1917-1919 рр.] // Гілея. — 2017. — № 10. — С. 409-412.
18.    Гриценко А. А. Симон Петлюра в оточенні соратників та опонентів (за матеріалами епістолярної спадщини емігрантів) // Гілея. — 2018. — № 11 (138), ч. 1: Іст. науки. — С. 64-67. — Бібліогр.: 14 назв.
19.    Губарець В. Симон Петлюра на еміграції : [про роботи, написані у цей період] // Пам’ять століть. – 2009. — № 3/4. – С. 171-178.
20.    Жуковський А. Симон Петлюра і завдання еміграції // Укр. історик. — 1999. — Т. XXXVI, № 2/4 (141/143). — С. 175-184.
21.    Краснощок Ю. Лідера знайти і знищити : [доля С. Петлюри]// Вітчизна. — 2006. — № 7/8.- С. 94-115.
22.    Кучерук О. Симон Петлюра — Президент Української Народної Республіки / О. Кучерук, Т. Ралдугіна : [у т. ч. полтав. період життя] // Наука і сусп-во. — 2009. — № 5/6. — С. 30-34.
23.    Листи Симона Петлюри до М. Грушевського // Укр. історик. – 1991/1992. – Т. XXVIII-XXIX, № 3-4 (110/111)/1-4. – С. 438-448.
24.    Пазуняк Н. Зв'язок Симона Петлюри з українською літературою // Укр. історик. — 1999. — Т. XXXVI, № 2-4 (141/143). — С. 185-191.
25.    Пиріг Р. Я. Симон Петлюра у сприйнятті Павла Скоропадського (за спогадами Гетьмана) : [взаємовідносини між провідними діячами у 1917-1921 рр.] // Укр. іст. журн. — 2009. — № 3. — С. 15-27. — Бібліогр.: 53 назв.
26.    Піскун В. М. С. Петлюра як політичний лідер УНР в умовах еміграції: міжнародний і український контексти // Укр. іст. журн. — 2009. — № 3. — С. 4-14. — Бібліогр.: 42 назв.
27.    Пустовіт Т. Полтавська духовна семінарія та її визначні учні й викладачі : [у т. ч. Симон Петлюра] // Пам’ятки України: історія та культура. – 2014. — № 8. – С. 48-55. – Бібліогр.: 22 назви.
28.    Стемпень С. С. Львівський період життя С. Петлюри: вплив Галицького середовища на молодого українського політика (листопад 1904 — грудень 1905 рр.) // Укр. іст. журн. – 2009. — № 3. – С. 27-34. – Бібліогр.: 32 назви.
29.    Безкровний Ю. О. Журналістська діяльність Симона Петлюри в Петербурзі та Москві [Електронний ресурс] / Ю. О. Безкровний // Наук. зап. НаУКМА. Іст. науки. — 2016. — Т. 182. — С. 27-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAi_2016_182_8
30.    Герасименко М. В. Національно-патріотична діяльність Симона Петлюри в роки Української революції 1917–1921 рр. [Електронний ресурс] / М. В. Герасименко // Наук. зап. [Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова]. Серія: Пед. та іст. науки. — 2011. — Вип. 97. — С. 252-260. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2011_97_37
31.    Голубко В. Концепція Української держави у баченні Симона Петлюри [Електронний ресурс] / В. Голубко // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Історія. — 2013. — Вип. 23-24. — С. 93-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_Ist_2013_23-24_13
32.        Гоцуляк В. М. Політична діяльність Симона Петлюри в українському державотворенні [Електронний ресурс] : автореф. дис… канд. політ. наук: 23.00.01 / В.М. Гоцуляк ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 19 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2009/09gvmpud.zip
33.    Гриценко А. А. Симон Петлюра в оточенні соратників та опонентів (за матеріалами епістолярної спадщини емігрантів) [Електронний ресурс] // Гілея. — 2018. — Вип. 138 (1). — С. 64-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_138(1)__14
34.    Денисенко В. Лицар національно-державницької ідеї (До 140-річчя Симона Петлюри, ідеолога національної ідеї, державника, військового діяча, особистості) [Електронний ресурс] // Україна дипломатична. — 2019. — Вип. 20. — С. 777-793. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2019_20_78
35.    Костишин Е. І. Військово-політична діяльність Симона Петлюри [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. іст. наук : 20.02.22 / Е. І. Костишин ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». — Львів, 2011. — 20 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2011/11KEIDSP.zip
36.    Костишин Е. І. Політична співпраця та особисті взаємини Миколи Василька та Симона Петлюри [Електронний ресурс] / Е. І. Костишин, О. М. Шеремета // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. — 2017. — Вип. 47. — С. 100-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2017_47_20
37.    Костишин Е. І. Політична та військова зумовленість польсько-українського союзу Пілсудський – Петлюра 1920 р. [Електронний ресурс] // Військ.-наук. вісн. — 2010. — Вип. 14. — С. 35-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2010_14_4
38.    Кучерук О. В. Нові документи у справі загибелі Симона Петлюри [Електронний ресурс]  // Архіви України. — 2017. — № 1. — С. 15-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2017_1_4
39.    Литвин С. Х. Документальні джерела у вітчизняних та зарубіжних архівних установах щодо життя і діяльності Симона Петлюри [Електронний ресурс] // Вісн. Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. — 2018. — № 3. — С. 37-42. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2018_3_8
40.    Литвин С. Х. Мемуари та спомини сучасників як джерело дослідження життя і діяльності Симона Петлюри [Електронний ресурс] // Вісн. Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. — 2018. — № 4. — С. 3-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2018_4_3
41.        Полумисна О. Симон Петлюра: літературний критик, публіцист, редактор [Електронний ресурс] // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Журналістика. — 2014. — Вип. 39 (1). — С. 289-296. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2014_39(1)__40
42.    Раєвська Ю. Програма розвитку культурної сфери Української держави Симона Петлюри [Електронний ресурс] // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні. — 2012. — Вип. 7. — С. 261-274. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spkho_2012_7_28
43.    Сергійчук В. Політична діяльність Симона Петлюри у Львові в 1905 році [Електронний ресурс] // Дрогоб. краєзнавч. зб. — 2015. — Спец. вип. 2. — С. 18-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dkz_2015_Spets
44.    Симон Петлюра в молодості [Електронний ресурс]: зб. споминів / під ред. А. Жука. – Львів : Накладом вид-ва кооп. «Хортиця», 1936. – 105 с., 6 арк. іл. – Режим доступу: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=9305
45.    Тимченко Р. Протиріччя С. Петлюри і Є. Петрушевича в умовах реалізації Акту злуки [Електронний ресурс] // Укр. іст. зб. — 2014. — Вип. 17. — С. 152-165. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uiz_2014_17_15
46.    Трембіцький А. М. Симон Петлюра в спогадах Віктора Приходька [Електронний ресурс] / А. М. Трембіцький, А. А. Трембіцький // Вісн. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Іст. науки. — 2013. — Вип. 6. — С. 140-148. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpnui_2013_6_17
47.        Чернецька В. Симон Петлюра на сторінках "Щоденника" Володимира Винниченка [Електронний ресурс] / В. Чернецька // Наук. зап. [Кіровоград. держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка]. Серія: Філол. науки. — 2010. — Вип. 92. — С. 264-271. —