Нещодавно до фондів бібліотеки надійшла низка наукових досліджень зазначеної тематики. Усі монографії видані у 2016 році видавництвом «Центр учбової літератури» (м. Київ). Розраховані на викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів і науковців, практиків, усіх, хто прагне поглибити знання.

Актуальні світові тенденції в економіці та суспільстві висувають принципово нові вимоги до фінансової системи. Постійний розвиток та ефективна діяльність фінансових установ на небанківському фінансовому ринку є важливими чинниками економічного зростання країни та забезпечення її національної безпеки. Саме тому назріла потреба у більш детальному вивченні ролі ринку небанківських фінансових послуг у розвитку фінансової системи держави.

Враховуючи важливість даного дослідження, у монографії 981062 65.9(4Укр)26 Л38 Левченко, В. П. Розвиток ринку небанківських фінансових послуг України : монографія / В. П. Левченко. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 368 с. : табл. — Бібліогр.: с. 299-317 (283 назви). представлені концептуальні аспекти функціонування фінансових установ у секторі небанківських послуг, зокрема, визначено сутність, функції та структуру ринку небанківських фінансових послуг, відображені передумови його розвитку та сучасні проблеми функціонування. Окремо розглянуто діяльність страхових компаній як ключових інститутів фінансового посередництва та дано оцінку ефективного їхнього функціонування в умовах постійної зміни внутрішнього та зовнішнього середовища.


Науково-дослідну роботу 981113 65.9(4Укр)26 Р64 Розвиток державних фінансів в умовах хаотичного структурування економіки : монографія / за заг. наук. ред. Кузнецової С. А. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 200 с. : схеми, табл. — Бібліогр. в кінці підрозділів. підготовлено спеціалістами кафедри міжнародних фінансів та банківської справи Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.

У монографії обґрунтовано фундаментальні засади розвитку державних фінансів в умовах хаотичного структурування економіки: окреслено напрями розвитку нової теорії грошей, застосування синергізму в інформаційній перспективі державних фінансів та забезпечення якості фінансового моніторингу; визначено особливості формування системи управління грошовими потоками за таких умов; запропоновано напрями вирішення проблеми детінізації у сфері оподаткування та проведено оцінювання ефективності управління інвестиційним кліматом. Також сформовано культурні механізми розвитку державних фінансів в умовах хаотичного структурування економіки.

Існуючі проблеми у вітчизняному страхуванні та системності дій уповноважених органів, пов’язаних з оптимальним податковим регулюванням суб’єктів страхового ринку України, необхідністю комплексної науково-обгрунтованої оцінки конкурентного середовища на ринку страхових послуг України, зумовлюють актуальність теми наступного видання.

981048 65.9(4Укр)26 Ш64 Шірінян Л. В. Фінансове регулювання страхового ринку України: проблеми теорії та практики : монографія / Лада Шірінян. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 464 с. : табл. — Бібліогр.: с. 380-438.

У монографії відображено розв’язання комплексної проблеми, пов’язаної з інструментами фінансового регулювання страхового ринку, науково обґрунтовано практичні рекомендації щодо його удосконалення в сучасних умовах. Пропоноване видання містить результати дослідження автора, які охоплюють наукові погляди на поняття «фінансове регулювання», актуальні проблеми і концепцію фінансового регулювання страхового ринку; визначення економічної концентрації, конкуренції та конкурентоспроможності страхового ринку; кореляційні зв’язки між кількістю і розмірами страхових компаній та ефективністю діяльності страхової галузі країни; моделі диференційованого оподаткування страхових компаній; регулювання страхового ринку за допомогою превентивних заходів.

«Усі наведені в монографії підходи автора до розв’язання запропонованих проблем, без сумніву, є унікальними та інноваційними», — зазначається у «Передмові експерта».

Тему продовжує видання 981117 65.9(4Укр)26 К53 Кнейслер, О. В. Ринок перестрахування України: теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку : монографія / О. В. Кнейслер ; Тернопіл. нац. економ. ун-т. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 416 с. : табл. — Бібліогр.: с. 391-414 (362 назви).

Запропонована монографія – одна із перших в Україні наукових праць, в якій всебічно досліджено ринок перестрахування як новітнє економічне явище і важлива складова системи страхових відносин. Окрім теоретико-методологічних основ дослідження перестрахування, його економічної природи та функціонального призначення, у науковій праці охарактеризовано специфіку перестрахувальної послуги, проаналізовано сучасні реалії функціонування вітчизняного ринку перестрахування, значну увагу приділено проблемним тенденціям та перспективам розвитку професійного перестрахувального ринку, інституту брокерів на ньому. В роботі за допомогою структурного аналізу досліджено інституційне середовище українського ринку перестрахування і запропоновано методику оцінки концентрації ринкової влади його інституцій тощо.

Проблематика розвитку підприємства на сьогодні є предметом дослідження низки економічних напрямів, серед яких – закономірності розвитку підприємств на засадах універсалізму.

Наукове видання 981032 65.9(4Укр)29 К20 Капаруліна, І. М. Розвиток підприємства: концепція і технологія дослідження : монографія / І. М. Капаруліна. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 432 с. : схеми, табл. — Бібліогр.: с. 353-406 (768 назв). містить ґрунтовний аналіз теоретико-методологічних засад теорії розвитку підприємства та поточних умов розвитку підприємств на прикладі авіабудівної галузі. Пропонується поле-об’єктна методологія дослідження розвитку поле-об’єктних утворень, на засадах якої обґрунтовується цілісна теорія суспільно-економічного розвитку. Сформовано концепцію підприємства як економічного об’єкта з відповідним інструментарієм його дослідження у вигляді концептуальної та параметричної моделей побудови, підходів до визначення рівня його розвитку та діагностики організаційних патологій.


З підвищенням ролі інновацій в управлінні розвитком підприємств на сучасному етапі неможливим стає використання існуючих управлінських підходів. У монографії 981141 65.9(4Укр)-55 У31 Удосконалення механізму інноваційного розвитку суб'єктів національної економіки України : монографія / за наук. ред. Єлісєєвої О. К. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 250 с. : схеми, табл. — Бібліогр. в кінці розділів. узагальнено досягнення теорії та практики управління інноваційним розвитком на макро- та мікрорівні; проаналізовано теоретичні засади людського розвитку, обґрунтовано організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку, досліджено особливості забезпечення розвитку наукоємних виробництв промислового сектору національної економіки та проведено економіко-статистичний аналіз особливостей інноваційного розвитку сфери послуг та інновацій в інформаційному забезпеченні підприємств з надання послуг міжнародного туризму в Україні.

Деякі з отриманих видань присвячені питанням землекористування, в т.ч. збереженню та поліпшенню, раціональному використанню земельних ресурсів, їх відтворенню тощо.

981102 65.9(4Укр)32 М29 Мартин, А. Г. Природно-сільськогосподарське районування України : монографія / А. Г. Мартин, С. О. Осипчук, О. М. Чумаченко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 256 с. : табл. — Бібліогр.: с. 253-254 (15 назв).

У монографії за результатами досліджень науково обґрунтовано природно-сільськогосподарське районування України, розроблено принципи і систему районування, а також вдосконалену схему природно-сільськогосподарського районування території з виокремленням зон, гірських областей, провінцій та округів із відповідною еколого-господарською характеристикою.


981030 65.9(4Укр)32-51 Е26 Євсюков, Т. О. Класифікація та екобезпечне використання особливо цінних земель : монографія / Т. О. Євсюков. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 296 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 261-295 (379 назв).

Монографія присвячена розробці теоретико-методологічних та практичних засад екобезпечного використання особливо цінних земель, зокрема, визначено еколого-економічну оцінку таких земель у складі земельних ресурсів, досліджено головні ризики при їх використанні та висвітлено питання удосконалення обліку та моніторингу, що базуються на широкому застосуванню сучасних інформаційних технологій, в т. ч. технологій геоінформаційного картографування.


981026 65.9(4Укр)32-51 Ч-90 Чумаченко, О. М. Еколого-економічні проблеми деградації сільськогосподарських земель в Україні : монографія / О. М. Чумаченко, А. Г. Мартин ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 284 с. : табл., іл. — Бібліогр.: с. 268-282 (158 назв).

У монографії наведені сучасні науково-методичні підходи до локалізації ерозійних процесів у сільськогосподарському землекористуванні, обґрунтовано напрями охорони земельних ресурсів із врахуванням досвіду країн ЄС, викладено методику розрахунку соціально- економічних втрат на землях сільськогосподарського призначення від деградаційних процесів тощо. У зв’язку із економічною нестабільністю проведено обґрунтування обсягів витрат на локалізацію процесів деградації земель.


981135 65.9(4Укр)32 М29 Мартин, А. Г. Удосконалення системи контролю за використанням та охороною земель несільськогосподарського призначення: екологічні та економічні засади : монографія / А. Г. Мартин, С. А. Диптан. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 158 с. : табл. — Бібліогр.: с. 132-140 (125 назв).

У монографії розглядається проблема формування державної регуляторної політики у сфері ринкового обороту речових прав на земельні ділянки у контексті загальної економічної теорії регулювання. Розроблено сучасну класифікацію земельних ділянок за цільовим призначенням, визначено організаційно-правові засади формування державного, комунального та приватного секторів землеволодіння, розглянуто особливості різних форм ринкового обороту речових прав на земельні ділянки, в тому числі, їх викупу для суспільних потреб.

Проблема реформування та розвитку теплового господарства країни в цілому та на регіональному рівні, пошук шляхів підвищення ефективності його функціонування є доволі складною та потребує нових підходів до дослідження й наукового обгрунтування. Так, залишаються недостатньо вивченими питання щодо розроблення такого економіко-організаційного механізму оптимізації територіально-виробничих форм теплового господарства регіону, котрий має стати найважливішою основою успішного розвитку та основним інструментом у розв’язанні проблем його модернізації.


Розгляд саме цих питань було положено в основу монографії 981139 65.9(4Укр)44 П32 Пила, В. І. Теплове господарство України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : монографія / В. І. Пила, В. Я. Чевганова, В. В. Скриль ; Полтав. нац. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 342 с. : схеми, табл. — Бібліогр.: с. 289-312 (220 назв). – Є вид. 2014 р.


Для науковців та студентів економічних вузів, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит», працівників обліку можемо запропонувати наступні фахові видання.

981042 65.052.9(4Укр)2 С49 Сльозко, Т. М. Бухгалтерський облік в умовах інституційних перетворень: теорія і практика : монографія / Т. М. Сльозко. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 304 с. — Бібліогр.: с. 259-294 (576 назв).

Критичний аналіз широкого кола наукових джерел вітчизняних і зарубіжних фахівців дозволив автору сформулювати ряд висновків концептуально-теоретичного, методологічного та науково-практичного характеру, що виявляється у концептуальному підході до побудови інтегрованої системи обліку та розробки парадигми сучасної облікової теорії. Отримані результати дослідження запропоновано застосувати в якості оновленої основи нового освітнього курсу «Теорія бухгалтерського обліку», необхідність повернення якого у вищі навчальні заклади України обґрунтовується автором у роботі.


981100 65.052.9(4Укр)230 Б39 Безверхий, К. В. Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств: обліково-контрольний аспект : монографія / К. В. Безверхий. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 276 с. : схеми, табл. — Бібліогр.: с. 186-206 (251 назва).

У монографії окрім розкриття економічної сутності категорії витрат і поняття непрямих витрат, удосконалення їх класифікації та складу відповідно до потреб управління, системи документального оформлення господарських операцій з обліку і контролю, наведено авторське бачення та внесено пропозиції щодо вдосконалення побудови синтетичного та аналітичного обліку непрямих витрат. Розроблено модель внутрішньогосподарського контролю та загальну методику і комплексний підхід до оцінки його ефективності щодо непрямих витрат промислових підприємств.

Ознайомитися з новими надходженнями в повному обсязі можна в Електронному каталозі нашої бібліотеки: /search/ або завітати до нас за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 142.

Підготувала Марина Маслова

Відділ наукової інформації та бібліографі