Завантажити pdf

Фонд Запорізької ОУНБ поповнився не тільки новою учбовою літературою, але й науковими виданнями, які, сподіваємося, стануть у нагоді викладачам, докторантам, аспірантам, магістрантам – всій науковій спільноті нашого регіону. Для огляду було відібрано монографії, присвячені дослідженням сучасних проблем економіки нашої держави.

Трансформація економіки, що затягнулась більш як на двадцять років в Україні, від державного до приватного капіталізму, є основним фактором впливу на соціальні проблеми в країні та наслідком основних суперечностей – гіпертрофованої диференціації прибутків, що призвело до поділу суспільства на антагоністичні частини: багатих і бідних без прошарку середнього класу. Виникнення на цьому ґрунті соціальної напруги потенційно створює умови для трудових і соціальних конфліктів.

У монографії 975927 65.050.9(4Укр) С47 Слабковський Ю. М. Соціальна економіка: стратегія управління господарською структурою в умовах глобалізації світових ринків : [монографія] / Слабковський Юрій Миколайович. — К. : Юрка Любченко, 2015. — 396 с. — Бібліогр.: с. 357-384. комплексно досліджується сутність, природа і соціальна роль цілей в організаційному розвитку, специфіки основних принципів і механізмів цілеформування в організаціях на сучасному етапі розвитку українського суспільства. Автор висуває гіпотезу про необхідність структуризації суспільства з метою створення прошарку середнього класу в межах 50-60 % від загальної кількості громадян, при цьому державна структура управління, як наслідок, трансформується від централізовано командно-адміністративної до структури розгалуженого самоврядування.

Актуальні світові тенденції в економіці та суспільстві висувають принципово нові вимоги до фінансової системи. Фінансова криза, наслідки якої відчуває зараз весь світ, засвідчила неготовність переважної більшості держав на макрорівні та економічних суб’єктів на мікрорівні до функціонування в нестабільному зовнішньому середовищі.

Можливим напрямом вирішення зазначеної проблеми є формування нової парадигми фінансової системи, чому й присвячена науково-дослідна робота кафедри міжнародних фінансів та банківської справи Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля 977635 65.9(4Укр)26 Р64 Розвиток державних фінансів в умовах хаотичного структурування економіки : монографія / за заг. наук. ред. Кузнецової С. А. — К. : Центр учб. літ., 2014. — 200 с. : табл., схеми. — Бібліогр. по тексту.

В монографії обґрунтовано фундаментальні засади розвитку державних фінансів в умовах хаотичного структурування економіки: окреслено напрями розвитку нової теорії грошей, застосування синергізму в інформаційній перспективі державних фінансів, забезпечення якості моніторингу, а також запропоновано шляхи вирішення проблеми детінізації у сфері оподаткування та проведено оцінювання ефективності управління інвестиційним кліматом.

Кооперативні форми господарювання органічно притаманні сучасному суспільству та сприяють його прогресивному економічному розвитку. Міжнародний кооперативний рух є потужним і організаційно оформленим. Важливим напрямом європейської інтеграції України є прийняття та впровадження провідного світового досвіду, кооперативних принципів і цінностей. Тому реформування системи споживчої кооперації, завершення її адаптації до умов ринкової економіки та сучасного законодавства є нагальною потребою.

Саме тому метою монографії 975662 65.9(4Укр)08 М23 Манжура О. В. Проблеми і перспективи становлення кооперативної моделі національного господарства : монографія / О. В. Манжура ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя : КПУ, 2015. — 292 с. : табл. — Бібліогр.: с. 262-291. стало обґрунтування науково-практичних рекомендацій зі становлення кооперативної моделі національного господарства України. У ході дослідження визначено проблеми й перспективи інтеграції України в світову кооперативну систему, реорганізації системи споживчої кооперації; надано оцінку стану та потенціалу розвитку аграрної кооперації; розроблено науково-практичні рекомендації щодо розвитку кооперативної моделі національного господарства.

Транснаціональні корпорації (ТНК) перетворилися за останні 50-60 років у могутню силу глобалізації світової економіки. Їх вплив на економіку приймаючих країн і країн базування, структурні зрушення в світовому господарстві, формування різноманітних форм виробничо-інвестиційної, фінансової взаємозалежності між країнами неухильно зростає.

Отже, теоретичної і практичної важливості набуває низка питань, які стали предметом дослідження монографії 977949 65.58 Р59 Рогач О. І. Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії : монографія / Олександр Рогач, Валентина Косьміна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 256 с. — Бібліогр.: с. 220-234., серед яких: розкриття ролі прямих іноземних інвестицій у розвитку експортного потенціалу нових індустріальних країн Азії, експортної стратегії ТНК на сучасному етапі та визначення пріоритетів державної політики країн, що приймають, в стимулюванні експортних операцій транснаціональних фірм. При цьому, важливим завданням дослідження також було виявлення трансформації порівняльних переваг країн та структурних зрушень в їх експортних потоках унаслідок прямих іноземних інвестицій.

Нарешті, ще одне важливе завдання монографії — дослідження непрямого впливу ТНК на зростання експорту країни, що включає канали демонстрації, міжфірмової міграції робочої сили, конкурентного тощо.

Автори вважають, що матеріали, розглянуті у виданні, можуть також бути корисними для розробки стратегії інтеграції України в світовий інвестиційний простір.

В наш час підприємства та організації перебувають у пошуку шляхів досягнення більш високої продуктивності бізнесу, підтримки конкурентних переваг за рахунок ефективного використання ресурсів та оптимальної організації виробництва, що потребує постійної модернізації систем управління.

Одним з актуальних питань, які постають перед керівниками сучасних українських підприємств, є питання про роль сучасних інформаційних систем та технологій в підвищенні якості управління. У монографії 975457 65.050.28 П53 Полуектова Н. Р. Методи та моделі управління розвитком інформаційних систем підприємств : монографія / Н. Р. Полуектова ; М-во освіти і науки України, Запоріз. ін-т економіки та інформ. технологій, Запоріз. держ. інж. акад. — Запоріжжя : ЗДІА, 2015. — 344 с. — Бібліогр.: с. 323-343. розглядаються проблеми ефективного розвитку інформаційних систем управління ресурсами великих та середніх підприємств. Запропонована концепція розвитку, яка базується на застосуванні комплексу методів та моделей підтримки виконання етапів життєвого циклу управлінських інформаційних систем. Комплекс розроблених моделей дозволяє обґрунтувати вибір системи з оцінкою ризиків та прогнозуванням результатів, управляти впровадженням системи з урахуванням критичних факторів успіху та поведінки учасників проектів тощо. Методологія базується на використанні методів системної динаміки, нечітких множин, експертних технологій та сучасних методів граничного аналізу.

У нинішніх умовах господарювання в Україні малим торговельним підприємствам належить пріоритетна роль у створенні сприятливого середовища. При цьому більшість таких підприємств й досі не застосовує маркетингових стратегій, не розробляє оперативних заходів у сфері маркетингу, що стає своєрідним бар’єром на шляху ефективної комерційної діяльності. Все це вимагає від них пошуку оптимальних шляхів забезпечення довгострокової позиції на ринку, застосування нових концепцій і моделей управління діяльністю задля адаптування до ринкової ситуації.

Зважаючи на зазначене, монографію 977948 65.9(4Укр)421 К78 Краус К. М. Управління маркетингом малих торговельних підприємств : монографія / Краус Катерина Миколаївна. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 228 с. : табл. — Бібліогр.: с. 158-172. присвячено саме розробці науково-теоретичних засад, методичних підходів і практичних рекомендацій щодо управління маркетингом малих торговельних підприємств.

У роботі визначено стан і умови діяльності малих торговельних підприємств; встановлено організаційно-економічні чинники і суперечності, оцінку рівня й ефективності управління маркетингом; з’ясовано особливості формування процесу бенчмаркінгу на підприємствах. Для покращення внутрішнього потенціалу, результативності та розвитку малих торговельних підприємств запропоновано внутрішньо- та зовнішньоорганізаційні блоки форм реалізації ефективного управління маркетингом тощо.

Хочемо звернути увагу всіх, хто цікавиться дослідженнями проблем вузькогалузевої тематики, на наступні видання.

Перше з пропонованих присвячено тепловому господарству України – одній із соціально важливих ланок виробничої сфери регіону.

Сьогодні більшість підприємств теплового господарства країни перебуває у складному фінансовому стані та не має фінансових ресурсів для модернізації та інноваційного розвитку. Саме тому досягнення високого рівня розвитку цієї сфери, при якому задовольнялися б різнопланові потреби користувачів послуг, вимагає негайного реформування та модернізації сфери теплового господарства.

Разом з тим, питання реформування та розвитку теплового господарства на регіональному рівні через їх багатогранність і складність потребують нових підходів до дослідження й науково-методичного обґрунтування.

Розгляду саме цих питань і присвячено монографію 977690 65.9(4Укр)44 П32 Пила В. І. Теплове господарство України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку [Текст] : монографія / В. І. Пила, В. Я. Чевганова, В. В. Скриль ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. — К. : Центр учб. літ., 2014. — 342 с. : табл., схеми. — Бібліогр.: с. 289-312.

У монографії розроблено науково-методичні засади формування економіко-організаційного механізму оптимізації територіально-виробничих форм теплового господарства на регіональному рівні, які системно враховують особливості розвитку і функціонування цього господарства та логічно поєднують оптимізаційні заходи правового, інформаційного, соціально-економічного й організаційного напрямів.

Що, в свою чергу, дозволило запропонувати оптимальну систему управління, яка орієнтована на потреби й інтереси споживачів енергоресурсів, забезпечення прозорого і чіткого виділення коштів державного та місцевого бюджетів на впровадження енергозберігаючих технологій, зміну системи контролю громадськості щодо питання енергозаощадження.

Крім того, обґрунтовується можливість удосконалення механізму фінансування теплового господарства регіону шляхом зміни співвідношення між основними джерелами скорочення бюджетного фінансування та залучення інноваційно-інвестиційних проектів, що дозволить розв’язати проблему фінансового забезпечення проведення реформування теплового господарства регіону.

Умовам та засобам функціональності організаційно-економічного механізму управління авіатранспортними підприємствами присвячено монографію 977691 65.9(4Укр)375 О-64 Організаційно-економічний механізм управління авіатранспортним підприємством : монографія / Нац. авіаційн. ун-т ; [Астапова Г. В. та ін.]. — К. : Центр учб. літ., 2014. — 304 с.

Структура колективної монографії складається з п’яти розділів, які містять результати досліджень сутності, закономірностей утворення та складових елементів організаційно-економічного механізму управління авіатранспортними підприємствами; обґрунтування його впливу на економічну безпеку авіапідприємства за допомогою рефлексного підходу та на формування корпоративної безпеки на основі моделі ситуативності; корпоративно-мотиваційний підхід щодо результативного використання кадрового забезпечення підприємств тощо.

Матеріал монографії призначений для користування у подальших наукових дослідженнях в напрямах розробки ефективних механізмів управління підприємствами авіаційного транспорту та для використання у практичній діяльності, що пов’язана із ресурсним забезпеченням авіапідприємств.

Окремо звертаємо вашу увагу на посібник Ф84250 65 Н20 Найдьонов І. М. Викладання фінансово-економічних дисциплін : методика, технологія, управління : навч. посібник / І. М. Найдьонов. — К. : Центр учб. літ., 2014. — 432 с. : схеми. — Бібліогр.: с. 419-430., метою якого є теоретична і методична підготовка магістрів фінансів та економістів не тільки як висококваліфікованих фахівців, але й до готовності проводити самостійну викладацьку діяльність.

У виданні розкриваються основні теоретичні засади, специфіка методики та управління процесом викладання економічних дисциплін у вищих навчальних закладах. Розглядаються її основні проблеми, особливості, сучасні інноваційні технології навчання, діагностика навчально-пізнавальної діяльності, керівництво науково-пошуковою роботою, організаційні основи управління навчальним процесом, забезпечення охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Наприкінці 2015 року Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека отримала велику кількість нових книг, які, звісно, не могли вміститися в цей огляд. Ознайомитися з новими надходженнями можна в Електронному каталозі нашої бібліотеки: http://zounb.zp.ua/search/ або завітати до нас за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 142.

Підготувала М. В. Маслова
Відділ наукової інформації та бібліографі