Завантажити pdf

Для здобувачів вищої економічної освіти пропонуємо підручники та навчальні посібники як загальноекономічної тематики, так і галузевої.

Історія економіки та економічної думки є фундаментальною наукою, що закладає основи світогляду та професійної культури фахівців з економіки.

У навчальному посібнику 977870 65.03(0) К95 Кухар О. В. Історія економіки та економічної думки : навч. посібник / О. В. Кухар. — К. : Центр учб. літ., 2015. — 326 с. : портр., схеми. — Бібліогр.: с. 323-325. досліджується еволюція господарства та економічної думки від періоду формування світових цивілізацій до сучасності в їх тісному взаємозв’язку та взаємозумовленості. Еволюційні, а подекуди революційні, зміни простежуються в розрізі організаційних форм господарства, способів виробництва, відносин власності, механізмів взаємодії між економічними суб’єктами, соціальної структури суспільства, форм і методів державного втручання у господарські процеси, а також теоретичних надбань наукових шкіл, ідей та здобутків видатних економістів.

Автором широко використовується стислий (тезовий) виклад матеріалу. Всі розділи містять перелік ключових понять, висновки та контрольні завдання – проблемні запитання і тести.

Навчальний посібник 977617 65.0 О-75 Основи економічної науки : навч. посібник для самост. підгот. до курсов. екзамену та комплекс. держ. екзамену з економ. теорії / Н. П. Мацелюх [та ін.] ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. — К. : Центр учб. літ., 2015. — 324 с. : табл., схеми. — Бібліогр.: с. 299-303. підготовлено згідно з вимогами Державного стандарту підготовки бакалаврів за напрямом «Економіка і підприємництво», програми курсу «Основи економічної науки» та програми державного екзамену з економічної теорії.

Пропоноване видання включає: логічно-тезовий виклад питань, які охоплюють основну проблематику дисциплін теоретичного блоку економічної науки; коментар до мікро- та макроекономічних графічних моделей; завдання щодо аналізу динаміки основних макроекономічних показників розвитку національної економіки; список рекомендованої літератури; тренінг для самоперевірки та закріплення отриманих знань, який включає тести, запитання, задачі.

Навчальний посібник 977955 65.0 М36 Мацелюх Н. П. Економічні теорії в системі наукових економічних знань : навч. посібник / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 226 с. — Бібліогр.: с. 219-221. являє собою спробу виділити в економічних теоріях ті наукові знання, використання яких може слугувати економічному розвитку національної економіки.

Складається з дев’яти розділів: наукові економічні знання як результат пізнання економічного життя; теоретичний блок економічної науки: становлення, розвиток, сучасний стан; політекономічні дослідження сутності економічних явищ і процесів та їх місце в системі сучасного економічного знання; мікроекономічні знання як відносно самостійні складові системи теоретичних економічних знань; макроекономічні знання в структурі наукових економічних знань; наукові надбання інституціональної економічної теорії; результати наукових досліджень міжнародної економіки як складової економічної теорії; теоретичні наукові здобутки видатних дослідників економічної життєдіяльності суспільства; треніг для закріплення отриманих знань.

Нові умови вимагають нових підходів до управління: на перший план виходять ринкові критерії ефективності, постійні зміни у зовнішньому середовищі змушують розробляти більш складні системи управління. До вашої уваги – декілька навчальних посібників з менеджменту.

На основі опрацювання значного обсягу інформаційних та літературних джерел у посібнику 977603 65.050.24 Н19 Назарчук Т. В. Менеджмент організацій : навч. посібник для внз / Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк ; М-во освіти і науки України. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 560 с. : табл., схеми. — Бібліогр. у кінці тем. у стислій формі викладені теоретичні основи, питання генезису теорії організації і практичні (розглядають типові управлінські ситуації) аспекти сучасного менеджменту організації.

Головне завдання видання, крім ознайомлення із суто теоретичними основами менеджменту, — викладення особливостей управління організаціями та дослідження основних проблем управління в сучасних економічних умовах; сприяння формуванню управлінського мислення та отриманню практичних навичок щодо прийняття управлінських рішень з побудови та реформування системи, структури, дизайну організації.

Підручник 977862 65.530 В49 Виробничий менеджмент : підручник для внз / за заг. ред. Бутка М. П. ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технолог. ун-т. — К. : Центр учб. літ., 2015. — 424 с. : табл. призначено для підготовки фахівців через теоретичне й практичне засвоєння сутності підприємництва та його функціонування в умовах відкритості економіки, опанування сучасними методами управління та засобами економічного обґрунтування управлінських рішень.

У виданні усі розділи добре ілюстровані, мають єдину структуру: мету заняття, вихідні теоретичні положення, методичні вказівки, характеристику окремих ситуацій, порядок їх вирішення, приклади розрахунків і вимоги щодо самостійного опанування матеріалу.

Приклади вихідних даних за варіантами дають можливість студентам на початку кожного практичного заняття врахувати особливості виробничого менеджменту в різних сферах економічної діяльності.

Сфера застосування управління проектами постійно розширюється, хоча на практиці є справою складнішою ніж використання традиційних підходів у менеджменті. Цей метод дозволяє ефективно вирішувати численні проблеми управління сучасними процесами суспільного розвитку, що дає підстави вважати його провідним.

Пропонований навчальний посібник 977952 65.5 П79 Проектний менеджмент: регіональний зріз : навч. посібник / М. П. Бутко [та ін.] ; за заг. ред. Бутка М. П. ; Чернігів. нац. технолог. ун-т. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 416 с. : табл., схеми. — Бібліогр.: с. 412-415. дає необхідні теоретичні знання для студентів, містить практичні завдання, розв’язання яких розглядається через призму регіонального менеджменту, а також питання для самоперевірки та тести по темах.

Видання враховує й те, що в Україні прискорюються процеси децентралізації владних повноважень на користь територіальних громад, тобто, використані моделі, методи і технічні засоби розробки і реалізації проектів за участі органів місцевого самоврядування.

Дисципліна «Фінансовий менеджмент» посідає важливе місце в професійній підготовці майбутніх фахівців з фінансів. Навчальний посібник 977754 65.526 Ф59 Фінансовий менеджмент : навч. посібник / за заг. ред. І. О. Школьник, В. М. Кремень ; Нац. банк України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банків. справи Нац. банку України". — К. : Центр учб. літ., 2015. — 488 с. — Бібліогр.: с. 453-457. охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення, яке необхідне для вивчення зазначеної дисципліни, і має практичну і методичну спрямованість: у кожній темі подано ключові поняття і терміни, нормативно-законодавчу базу, а також практикум, який включає питання для обговорення, ситуаційні вправи, запитання для самоконтролю та тестові завдання. Такий формат навчального видання дозволяє поглибити практичну підготовку майбутніх фінансистів.

В Україні формується розгалужена та складна структура фінансової системи, важливою складовою якої є фінансовий сектор, представлений банківськими та значною кількістю небанківських інститутів, що діють на ринку фінансових послуг.

Ринок фінансових послуг в умовах формування та розвитку ринкових відносин поряд з використанням новітніх технологій, телекомунікацій та інформаційного простору є одним із важливих сегментів фінансового ринку.

Видання Ф 84224 65.9(4Укр)26 Э98 Еш, С. М. Ринок фінансових послуг : підручник для внз / С. М. Еш ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. — К. : Центр учб. літ., 2015. — 400 с. : табл. — Бібліогр.: с. 391-393. чітко відображає міжпредметні зв’язки з такими дисциплінами як «Ринок цінних паперів», «Банківські операції», «Страхування» тощо.

Підручник складається з чотирьох розділів, які включають зміст лекцій, тести та завдання для семінарських і практичних занять, методичне забезпечення для самостійної роботи, рекомендації до розв’язання задач, що в сукупності дає змогу уявити ринок фінансових послуг як складову частину фінансових відносин, зрозуміти послідовність формування і розвитку ринку фінансових послуг у світі та в Україні.

Запропоновані у підручнику форми навчання дають можливість вивчення нового матеріалу у повному обсязі, закріплення його, розвитку практичних навичок та контролювання отриманих знань.

Сегментами фінансової системи, яка повинна забезпечувати стабільність розвитку та зростання національної економіки, є державні фінанси, фінанси суб’єктів підприємництва, питому вагу яких складають корпоративні, та міжнародні фінанси.

Згідно з авторською концепцією частини підручника 977607 65.9(4Укр)26 Ф59 Фінанси: державні, корпоративні, міжнародні : підручник для внз / В. О. Онищенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 600 с. : схеми, табл. — Бібліогр.: с. 597-599. укладені відповідно до кредитно-модульної системи, кожна містить два змістовні розділи (модулі). Тематичні розділи завершуються контрольними запитаннями та завданнями, що підвищує роль самостійної роботи студентів й інших користувачів підручника.

Пропонований підручник розкриває багато теоретичних і практичних проблем державних, корпоративних та міжнародних фінансів, доповнює навчальну та наукову літературу з питань управління фінансами на мезо-, макро- та мікрорівнях. Зокрема, висвітлюються питання управління діяльністю корпорацій за допомогою фінансових інструментів, основи управління резервами корпорацій і капіталом. Розглядаються світовий фінансовий ринок, напрями міжнародних фінансових відносин, організація міжнародних розрахунків і валютних операцій та місце України у світовому фінансовому просторі.

Успішне управління фінансово-господарською діяльністю підприємства повинно ґрунтуватися на використанні структурованих та достовірних даних про фінансовий стан підприємства, його зміну та прогнозну динаміку розвитку.

Саме отримання всебічних, своєчасних та глибоких аналітичних висновків про фінансовий стан підприємства можливе за рахунок проведення фінансового аналізу діяльності суб’єкта господарювання.

Посібник 977947 65.9(4Укр)26 Ф59 Фінансовий аналіз : навч. посібник / І. О. Школьник [та ін.] ; за заг. ред. І. О. Школьник ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банків. справи Нац. банку України", Каф. фінансів. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 368 с. : табл. — Бібліогр.: с. 350-351. підготовлений у відповідності до навчальної програми нормативної дисципліни «Фінансовий аналіз» та охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідного для вивчення даної дисципліни.

Видання містить передмову, програму дисципліни, конспект лекцій, практичні завдання до кожної теми, питання для підготовки та обговорення, тести та питання для самоперевірки, навчальний тренінг та практичні рекомендації щодо його проведення тощо.

Зміст та структура навчального посібника дозволяє дослідити сучасний фінансовий стан діяльності підприємств, виявити основні проблеми, оцінити резерви та визначити тенденції їх подальшого розвитку.

Інтегрування економіки України у світове господарство, її участь у різних видах міжнародного співробітництва значно підвищує роль та значення зовнішньоекономічної діяльності. Всім, хто вивчає галузь зовнішньоекономічної діяльності, пропонуємо оновлені, перероблені та доповнені видання:

977611 65.9(4Укр)8 З-78 Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон : навч. посібник для внз / за ред. Ю. Г. Козака ; [авт.: Ю. Г. Козак та ін.]. — Вид. 6-те, перероб. та доп. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 292 с. : схеми, табл. — Бібліогр.: с. 286-290.


977610 65.9(4Укр)8 О-75 Основи зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник для внз / за ред. Ю. Г. Козака, Т. Спорека ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. економ. ун-т, Економ. ун-т у Катовіцах ; [авт.: Ю. Г. Козак та ін.]. — Вид. 5-те, перероб. та доп. — К. ; Катовіце : Центр учб. літ., 2016. — 290 с. : портр., табл., схеми. — Доп. тит. л. пол. — Бібліогр.: с. 285-289.


977819 65.584 М58 Міжнародна торгівля : підручник для внз / за ред.: Ю. Г. Козака, Т. Спорека, Е. Молендовського ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. економ. ун-т, Економ. ун-т у Катовіцах, Економ. ун-т у Кракові ; [авт.: Ю. Г. Козак та ін.]. — Вид. 5-те, перероб. та доп. — К. ; Катовіце ; Краков : Центр учб. літ., 2015. — 274 с. : табл., схеми. — Дод. тит. л. пол. — Бібліогр.: с. 270-272.


Важливою ланкою діяльності суспільства є ділова сфера. Документ, як основний носій інформації, необхідний для стабільної діяльності організації. Діловодство вивчається з метою формування у майбутніх фахівців уміння та навичок роботи з документами, які супроводжують діяльність будь-якої організації, як державної, так і приватної, зокрема, органів місцевого управління, які мають свою специфіку.

Посібник 977810 65.050.9(4Укр) Д46 Діловодство, яким воно має бути : практ. посібник / [упоряд. Лівшиц Д. М.]. — К. : Центр учб. літ., 2015. — 536 с. містить безліч практичних порад та прикладів, які стосуються не тільки складання документів та документообігу, ще й знайомить з новими технологіями роботи з документами. Окремий розділ присвячено документуванню діяльності колегіальних органів державного управління і місцевого самоврядування.

Досвід розвинутих країн та передових компаній показує, що логістика є стратегічним фактором успіху в сучасному бізнесі. Використання логістичного підходу в менеджменті вітчизняних підприємств є необхідною умовою підвищення ефективності господарювання, конкурентоспроможності та активізації їх інтеграції у світову систему.

У навчальному посібнику 977602 65.540 Т98 Тюріна Н. М. Логістика : навч. посібник / Н. М. Тюріна, І. В. Гой, І. В. Бабій. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 392 с. : схеми, табл. — Бібліогр.: с. 357-370. системно викладено теоретичні засади і практичні рекомендації з інтегрованого управління матеріальними та пов’язаними з ними потоками в сферах виробництва та обігу. Матеріал посібника охоплює широке коло питань логістики, починаючи від теоретичних основ, особливостей побудови логістичних систем різного рівня до процедур прийняття рішень по основних напрямах професійної діяльності менеджера з логістики.

Впровадження фандрайзингу в практичну діяльність неприбуткових підприємств і організацій сприяє реалізації соціально значущих та науково-дослідних проектів шляхом забезпечення їх необхідними ресурсами. Однойменний курс є вибірковою дисципліною для студентів економічних спеціальностей ВНЗ.

Навчальний посібник 976400 65.9(4Укр)26 Ч-49 Чернявська О. В. Фандрайзинг : навч. посібник / О. В. Чернявська, А. М. Соколова ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т економіки і торгівлі. — 2-ге вид. з доопрац. та доп. — К. : Правова єдність, 2015. — 272 с. вирішує проблему забезпечення зазначеної дисципліни навчально-методичними матеріалами для самостійної роботи студентів. До кожної теми подані методичні вказівки, проблемні питання, теми індивідуальних навчально-дослідних завдань з методичними рекомендаціями щодо виконання, тестові завдання, плани практичних занять, список рекомендованої літератури, карта самостійної роботи студента тощо.

 

Наприкінці 2015 року Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека отримала велику кількість нових книг, які, звісно, не могли вміститися в цей огляд. Ознайомитися з новими надходженнями можна в Електронному каталозі нашої бібліотеки: http://zounb.zp.ua/search/ або завітати до нас за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 142.

 

Підготувала М. В. Маслова
Відділ наукової інформації та бібліографії