Завантажити pdf

Реформування системи бухгалтерського обліку є невід’ємною складовою розвитку ринкових відносин в Україні. Зміни, які відбуваються в системі обліку останнім часом, суттєво впливають на методику ведення бухгалтерського обліку. Це зумовлює необхідність підготовки та випуску нових підручників та методичних посібників. Звертаємо вашу увагу на деякі з отриманих нещодавно видань.

Обліково-аналітична система є важливою складовою інформаційного середовища підприємства. Тому знання принципів її функціонування, технології генерування інформації, методичних прийомів її перетворення в звітні дані необхідне не тільки обліковому персоналу, а й всім економічним службам підприємства.

Посібник 977956 65.052.9(4Укр)2 Г93 Гудзь Н. В. Бухгалтерський облік : навч. посібник для внз / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів ; М-во освіти і науки України. — 2-ге вид., перероб. і допов. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 424 с. : табл. — Бібліогр.: с. 420-422. включає в себе як теоретичні принципи ведення обліку, так і головні розділи бухгалтерського обліку, викладені в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

Автори посібника врахували всі останні зміни нормативно-правової бази на момент видання не тільки щодо методології ведення обліку, а й інших законодавчих актів, які стосуються юридичних та організаційних моментів функціонування підприємства. Поряд із теоретичним матеріалом, максимально доповнили його ситуаційними задачами, прикладами, оскільки, як показує практика викладання дисципліни, лише ознайомлення з методикою відображення господарських операцій на прикладах дозволяє студентам краще засвоювати отримані знання.

З огляду на деталізацію окремих тем, розгляд практичних ситуацій, навчальний посібник може бути цікавим як для студентів облікових спеціальностей, так і для практикуючих бухгалтерів.

Курс фінансового обліку є нормативною складовою освітньо-професійної програми вищої школи з підготовки фахівців з економіки. Навчальний посібник 977605 65.052.9(4Укр)2 Ш25 Шара Є. Ю. Фінансовий облік I : навч. посібник / Є. Ю. Шара, І. Є. Соколовська-Гонтаренко ; Держ. фіскальна служба України, Нац. ун-т Держ. податкової служби України. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 336 с. : табл. — Бібліогр.: с. 308-316. відповідає типовій програмі навчальної дисципліни «Фінансовий облік І», затвердженої Міністерством освіти і науки України з врахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку, нового плану рахунків зі змінами та доповненнями до них, а також інших нормативних документів.

У посібнику систематизовано навчальний матеріал таким чином, щоб студенти могли засвоїти логіку і методологію обліку з мінімальними витратами часу в умовах кредитно-модульної системи.

У виданні в розрізі тем висвітлено: основи побудови фінансового обліку; облік грошових коштів; облік короткострокових фінансових інвестицій; облік дебіторської заборгованості; облік основних засобів тощо.

Посібник включає в себе майже всі компоненти методичного забезпечення дисципліни: робочу програму, стислий курс лекцій, контрольні запитання. завдання для практичних та самостійних робіт, завдання для самоконтролю знань, термінологічний словник, список рекомендованої літератури, чим і відрізняється від інших видань.

Розробка власної облікової політики кожним суб’єктом господарювання виявилася необхідною у зв’язку з впровадженням ряду нормативно-правових актів, що регламентують альтернативні варіанти облікових методик і процедур, щодо яких підприємство має право вибору з урахуванням власних галузевих особливостей і специфіки діяльності, та стала основою організації і ведення бухгалтерського обліку на кожному підприємстві.

Навчальний посібник 977681 65.052.9(4Укр)232 О-17 Облікова політика підприємства : навч. посібник для внз / Ю. А. Верига [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т економіки і торгівлі. — К. : Центр учб. літ., 2015. — 312 с. : табл., схеми, портр. — Бібліогр.: с. 271-275. містить матеріали, присвячені суті і значенню облікової політики, порядку формування облікової політики стосовно як необоротних, так й оборотних активів, доходів, витрат і фінансових результатів; змісту, структурі і порядку складання наказу про облікову політику підприємства та впливу облікової політики на показники фінансової звітності та оцінку фінансового стану підприємства.

Автори вважають, що видання можна використовувати як для проведення лекцій і практичних занять, так і для самостійної роботи студентів при підготовці до іспитів чи заліків.

Звітність є заключним етапом облікового циклу підприємства і складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення інформаційних потреб різних категорій користувачів: внутрішніх і зовнішніх.

Складовою бухгалтерської звітності є фінансова звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів та власний капітал підприємства за звітний період.

У підручнику 977770 65.052.9(4Укр)2 З-43 Звітність підприємства : підручник для внз / М. І. Бондар [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Вищий навч. заклад УКООПСПІЛКИ "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". — К. : Центр учб. літ., 2015. — 570 с. : табл. — Бібліогр.: с. 479-482. висвітлено законодавче і нормативно-правове регулювання звітності, її мету, інформаційні потреби користувачів звітності, склад звітності, вимоги і принципи складання, вплив облікової політики на показники звітності, підготовчі роботи перед складанням звітності, методику складання форм звітності та порівнянності окремих її показників, порядок розглядання, подання та оприлюднення звітності підприємств. Детально розглянуто взаємозв’язок фінансової звітності із Планом рахунків, структуру, методику складання та узгодження її показників.

У посібнику також викладено склад, структуру і методику складання консолідованої, статистичної і внутрішньогосподарської звітності.

Навчальний підручник розрахований на студентів напряму підготовки «Облік і аудит» вищих навчальних закладів та широке коло фахівців.

Монографія 977728 65.052.9(4Укр)2 Б39 Безверхий К. В. Інформаційний комплекс облікової системи та звітність в Україні : монографія / К. В. Безверхий, Т. В. Бочуля. — К. : Центр учб. літ., 2014. — 184 с. : табл., іл. — Бібліогр.: с. 166-183. складається з трьох розділів, логічно об’єднаних та націлених на реалізацію початкової ідеї пропозиції нового погляду на систему обліково-аналітичного забезпечення управління.

Перший розділ «Базис інтеграційних процесів у еволюції облікової інформації» присвячений дослідженню концептуальних основ інтеграційних процесів у формуванні облікової інформації. У другому розділі «Теоретико-методичні засади формування фінансової звітності в Україні» досліджено та вдосконалено організаційно-методичні підходи щодо формування фінансової звітності в контексті законодавчих змін. Третій розділ «Сучасні зміни фінансової звітності в Україні» присвячено вирішенню питання щодо організації та методики трансформації та консолідації фінансової звітності.

У монографії матеріал підготовлений для досягнення спільної мети, проте кожен з авторів переслідував і власну, що пояснюється напрямом їх наукових досліджень. Тому робота являє собою симбіоз різних підходів до дослідження з однаковою метою, проте різними шляхами її досягнення.

Видання рекомендоване представникам наукової спільноти, практикам з бухгалтерського обліку, молодим ученим та аспірантам.

Оригінальність підручника 977850 65.052.9(0)2 О-58 Онищенко В. О. Облік у зарубіжних країнах : підручник для внз / В. О. Онищенко, М. І. Бондар, В. В. Дубовая ; М-во освіти і науки України, Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. — К. : Центр учб. літ., 2015. — 576 с. : табл., схеми. — Бібліогр.: с. 542. полягає у тому, що він містить не лише україномовний навчальний матеріал щодо загальноприйнятих прийомів ведення операцій суб’єктами господарювання в країнах з високорозвиненою економікою, оброблений і систематизований за даними перекладної зарубіжної навчальної літератури, але й, завдяки використанню англомовних міжнародних стандартів фінансової звітності, ключові поняття англійською мовою.

Особливістю нового підручника є й те, що в ньому відображені зразки реальних фінансових звітів сучасних зарубіжних корпорацій, які надають можливість наблизитися до реальної зарубіжної практики фінансового обліку та звітності.

Достатньо змістовно представлено зарубіжну систему фінансових коефіцієнтів для аналізу фінансових звітів. Автори намагались розширити навчальний матеріал з рахівництва до загальноприйнятого у зарубіжній практиці більш широкого поняття обліку.

Підручник призначено для студентів, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться міжнародною практикою обліку й звітності.

На всіх етапах суспільного розвитку для контролю і регуляції господарських процесів використовується певна інформація. Для її одержання необхідно організовувати збір інформації про господарські операції і явища, що відбуваються у процесі діяльності підприємств, її вимір, реєстрацію, узагальнення. Саме ці функції виконує первинний облік – початкова стадія господарського обліку.

У навчальному посібнику Ф84170 65.052.9(4Укр)2 К40 Кім Ю. Г. Бухгалтерський та податковий облік: первинні документи та порядок їх заповнення : навч. посібник для внз / Ю. Г. Кім ; М-во освіти і науки України. — К. : Центр учб. літ., 2014. — 600 с. — Бібліогр.: с. 584-591. розглянуті основні поняття первинних документів господарської діяльності підприємств, наведені їхні форми і порядок заповнення відповідно до вимог нормативних актів України, для найбільш складних — зразки заповнення.

Посібник складений із застосуванням великої кількості матеріалів, створених бухгалтерами-аналітиками і бухгалтерами-експертами. Книга містить не тільки типові форми первинних документів, а й галузеві, а також розроблені підприємствами самостійно, відповідно до специфіки виробничої діяльності.

Форми первинних документів і порядок їх заповнення надані у розділах обліку, що дозволяє краще зрозуміти зміст та завдання бухгалтерського обліку.

Рекомендується студентам фінансових спеціальностей усіх рівнів закладів, бухгалтерам-практикам, всім, хто має відношення до складання первинних документів та користується даною інформацією.

Фахівцям з бухгалтерського обліку, спеціалістам-практикам пропонуємо низку видань, які можуть їх зацікавити. Це практичні посібники, які містять методичні рекомендації, нормативні документи, присвячені окремим аспектам бухгалтерського обліку:

977842 65.052.2 М58 Міжнародні стандарти фінансової звітності для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП) : практич. посібник / [упоряд. Безверхий К. В.]. — К. : Центр учб. літ., 2015. — 226 с.


977686 65.052.9(4Укр)2 П37 Плани рахунків бухгалтерського обліку : станом на 27 січня 2015 р. / [упоряд. Ю. І. Руснак]. — К. : Центр учб. літ., 2015. — 126 с.


977687 65.052.9(4Укр)2 П37 План рахунків бухгалтерского обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та інструкція про його застосування : практич. посібник / [упоряд. Безверхий К. В.]. — К. : Центр учб. літ., 2015. — 150 с.


77823 65.052.9(4Укр)2 М54 Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку: щодо заповнення форм фінансової звітності, перевірки порівнянності показників фінансової звітності, облікової політики підприємства : практич. посібник / [упоряд. Безверхий К. В.]. — К. : Центр учб. літ., 2015. — 76 с.


977428 65.052.9(4Укр)2 П37 План рахунків бухгалтерського обліку. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку / [відп. за вип. О. В. Діордійчук]. — К. : Алерта, 2015. — 148 с. — (Бібліотека бухгалтера).


977429 65.052.9(4Укр)2 П52 Положення (стандарти) бухгалтерського обліку / [відп. за вип. О. В. Діордійчук]. — К. : Алерта, 2015. — 304 с. : табл. — (Бібліотека бухгалтера).


Наприкінці 2015 року Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека отримала велику кількість нових книг з питань бухгалтерського обліку, які, звісно, не могли вміститися в цей огляд. Ознайомитися з новими надходженнями можна в Електронному каталозі нашої бібліотеки: http://zounb.zp.ua/search/ або завітати до нас за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 142.

Підготувала М. В. Маслова

Відділ наукової інформації та бібліографії