Знайомство з новою правовою літературою, що надійшла до бібліотеки останнім часом, розпочнемо з окремо виданих Законів України, які наразі мають актуальне значення. Настав 2020 рік, а з ним і місцеві вибори. Що змінилося в організації і порядку проведення виборів, які повноваження виборчих комісій щодо підготовки і проведення місцевих виборів.

Ці та багато інших необхідних положень зафіксовані у Закон України «Про місцеві вибори» : із змінами та доп. станом на 02 липня 2019 р. : офіц. текст. – К : Правова єдність : [Алерта], 2019. – 174 с.

Новими термінами, положеннями та статтями відзначається і Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» : із змінами та доп. станом на 17 липня 2019 р. : офіц. текст. – К : Правова єдність : [Алерта], 2019. – 88 с.

 

 

Насамперед, у тексті Закону слова «інвалід», «дитина – інвалід» та ін. замінено словами «особа з інвалідністю», «дитина з інвалідністю». Чітко визначені поняття територіальної громади як первинного суб’єкта місцевого самоврядування, статуту територіальної громади села, селища, міста, повноваження органів і посадових осіб. Цей Закон є основою для розробки і прийняття інших документів про місцеве самоврядування. У цьому ж році вийшли окремими виданнями ряд інших Законів, в які внесено зміни та доповнення, враховуючи нагальну потребу часу та необхідність наближення до європейських стандартів. Це, насамперед, такі: Закон України "Про судоустрій і статус суддів" : із змінами та доп. станом на 25 травня 2019 р. : офіц. текст. – К : Правова єдність : [Алерта], 2019. – 116 с., Закон України "Про Вищий антикорупційний суд" : станом на 2 липня 2019 року : офіц. текст. – К. : Правова єдність, 2019. – 20 с., Закон України "Про виконавче провадження". Закон України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" : із змінами та доп. станом на 05 квітня 2019 року : офіц. текст. – К. : Правова єдність : [Алерта], 2019. – 112 с.  Вони, як і багато інших законодавчих актів, призначені для вчених-юристів, спеціалістів-практиків, студентів юридичних навчальних закладів та тих, хто слідкує за чинним законодавством. Цього року до бібліотеки надійшла ціла низка видань, присвячених адміністративному праву, в яких розкривається його соціальна природа, сфера дії та місце серед інших галузей права.

Пєтков С. В. Адміністративно-правова реформа в Україні / С. В. Пєтков, Н. А. Армаш, Є. Ю. Соболь. – К. : [КНТ], 2019. – 112 с. Цей авторський колектив підготував не одне видання, присвячене різним аспектам адміністративного права. В даному посібнику розкриваються витоки адміністративного права, формування його у Східній Європі та сучасні підходи до визначення поняття адміністративного права, висвітлюється якісно новий, відмінний від колишнього, правовий режим регулювання відносин між органами виконавчої влади і громадянами. У 1998 році була ініційована адміністративна реформа, в основу якої покладена відповідальність особи перед суспільством і держави перед громадянами. Але повномасштабно вона почала діяти тільки з 2015 року, з прийняття «Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», яка визначила одну з першочергових завдань – реформу державного управління та децентралізацію влади. Якраз висвітленню цих проблем і присвячена наступна книга зазначених авторів: Пєтков С. В. Адміністративне право: актуальні питання та інноваційні ідеї / С. В. Пєтков, Н. А. Армаш, Є. Ю. Соболь. – К. : [КНТ], 2019. – 112 с. Що таке деліктологія і яке вона має відношення до адміністративного права? Про це йде мова в книзі Пєтков С. В. Адміністративна деліктологія: сучасна модель відповідальності посадових осіб органів публічної влади / під заг. ред. С. В. Пєткова. – К. : [КНТ], 2019. – 154 с. Навчальний посібник присвячений вивченню деліктології тільки в тій частині, яка пов’язана з управлінськими, адміністративними правопорушеннями діяльності публічної особи в суспільстві, наділеної владними повноваженнями. Невід’ємними частинами деліктології є також криміналістика й кримінологія. Ці проблеми проаналізував і виклав у своїй книзі Пєтков С. В. Проступки та відповідальність за їх вчинення: актуальні питання та інноваційні ідеї / С. В. Пєтков. – К. : КНТ, 2019. – 88 с. Автор на основі теоретичних та практичних доказів визначив критерії розмежування проступків і злочинів, а звідси, і відповідальність за їх вчинення. Науковець відмітив застарілість нормотворчої бази, зокрема, Кодексу України про адміністративні правопорушення, який був прийнятий у 1984 р. На даний час він не відповідає ні міжнародним стандартам, ні вимогам практичної діяльності органів виконавчої влади. Велика заслуга автора в тому, що він розробив і подає в посібнику на огляд загалу проект Закону України «Про провадження у справах щодо проступків» (с. 37-85).

Дуже прикро констатувати, що в нашій реальності реалізація та захист прав, свобод і законних інтересів населення не являються першочерговою цінністю, в країні знижуються соціальні стандарти життя. Особливо від цього потерпають особи з інвалідністю, які у значній мірі не можуть себе забезпечити матеріально на достатньому рівні. Якраз в цьому допомагає розібратися читачам автор книги Мхитарян А. М. Протидія дискримінації за ознакою інвалідності / Мхитарян Армен Маратович ; під. заг. ред. Є. Ю. Соболя. – К. : [КНТ], 2019. – 152 с. Особливу увагу заслуговують такі розділи: «Антидискримінаційне законодавство в системі нормативно-правового забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю»; «Взаємодія органів державної влади з інститутами громадянського суспільства щодо протидії дискримінації за ознакою інвалідності» і «Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід застосування адміністративно-правових засобів протидії дискримінації осіб з інвалідністю».

Не менше актуальній тематиці присвячена книга Коломоєць О. Д. Адміністративно-правове регулювання відповідальності за вчинення насильства у сім'ї : навч. посіб. / О. Д. Коломоєць ; за ред. С. В. Пєткова. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : КНТ, 2019. – 222 с. Ця проблема характерна не тільки для країн з невисоким рівнем соціально-економічного розвитку, але й для цілком розвинених та благополучних. У статті приводяться статистичні дані по Україні, яка одна із перших країн в СНД ухвалила Закон «Про попередження насильства в сім’ї» (2002 р.), ратифікувала низку міжнародних правових актів. Але, незважаючи на це, на обліку за жорстоке поводження з дітьми перебуває понад 80 тис. сімей, в яких проживає більше ніж 110 тис. дітей. Спостерігається збільшення кількості зареєстрованих правопорушень, пов’язаних із насильством у сім’ї та осіб, поставлених на облік за вчинення насильства в сім’ї. В кінці посібника подаються «Анкета та результати проведеного анкетування працівників служби ДІМ» (дільничі інспектори міліції), Закон України «Про попередження насильства в сім’ї», інші нормативні матеріали та список використаної літератури (274 назви).

2019 рік багатий на видання навчальної літератури. Структура посібників побудована згідно навчальних програм окремих правових дисциплін, що дає можливість студентам отримати цілісні уявлення про застосування правових норм, їх тлумачення, систематизувати отримані знання і підготуватися до іспиту. Звертаємо увагу на підручник Іванов Ю. Ф. Цивільне право України : навч. посібник : у 2 т. / Ю. Ф. Іванов, О. В. Куриліна, М. В. Іванова. – К. : Правова єдність : [Алерта], 2019. – Т. 1. — 346 с.; Т. 2. – 342 с. Перший том включає такі розділи: загальні положення цивільного права; речі та майно в цивільному праві; їх класифікація; особисті немайнові права; право інтелектуальної власності та забезпечення виконання зобов’язань. Другий том розкриває тему договірних зобов’язань, а саме: куплі-продажі, договору дарування, договору довічного утримання та ін. Окремими розділами виділені деліктні зобов’язання (відшкодування шкоди) та спадкове право. Таку ж структуру та цільове призначення має підручник Майданик Р. А. Речове право : підручник / Р. А. Майданик ; Київ. нац.ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : Правова єдність : [Алерта], 2019. – 1104 с. У цьому посібнику, на відміну від інших видань такої ж тематики, досить детально викладена еволюція речового права, починаючи з приватного права Стародавнього Риму, давньоруського права, речового права в українських землях у період ХIV початку ХХ ст., і закінчуючи речовим правом України у складі Радянського Союзу (1922-1990 р. р.). Окрема глава присвячена порівняльному речовому праву. В окремі розділи виділені речові права на чуже майно (сервітути), поняття та юридична природа емфітевзису, суперфіцій, квазі-речові права та ін. Останній розділ «Міжнародне речове право» знайомить з моделями права власності в міжнародному приватному праві. Крім студентів, це академічне видання може бути корисним і науковцям, аспірантам, викладачам, а також представникам судових та правозастосовних органів держави.

Автор наступного підручника Васильєв С. В. – кандидат юридичних наук, автор майже 200 наукових робіт з проблем цивільного та господарського судочинства. У 2018 році вийшла одна із значущих його робіт «Судовий розгляд окремих категорій цивільних справ», а у 2019 – Цивільний процес. – К. : Правова єдність : [Алерта], 2019. – 506 с. Автор у стислій формі подає матеріал про основоположні категорії і поняття цивільного процесуального права, підкріплюючи теорію використанням прикладів правозастосовчої судової практики.

Вереша Р. В. – доктор юридичних наук, член Всеукраїнської асоціації кримінального права, автор понад 200 науково-практичних та навчально-методичних праць, численних публікацій у виданнях іноземних держав. Автор розробив унікальний за своїм змістом навчально-практичний посібник «Кваліфікаційне оцінювання суддів». В 2018 році вийшла друком монографія Вереша Р. В. Вчення про суб'єктивну сторону злочину : монографія / Вереша Роман Вікторович ; Акад. адвокатури України. – К. : Правова єдність : [Алерта], 2018. – 1108 с. У 2019 — нове видання Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина : навч. посібник : конспект лекцій / Р. В. Вереша ; Акад. адвокатури України. – К. : Правова єдність : [Алерта], 2019. – 362 с. Матеріал систематизовано у 7 змістовних модулях, які висвітлюють об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу злочину, призначення покарання та звільнення від покарання.

Дуже вчасно видана та отримана бібліотеками монографія Третяк Т. О. Добросусідство в земельному праві України : монографія / Т. О. Третяк. – К. : Правова єдність : [Алерта], 2019. – 368 с. Найважливішим засобом забезпечення свободи людини є право власності на землю. Актуальність темі правового добросусідства обумовлює також неналежне забезпечення в українському суспільстві права власності вцілому та права власності на земельну ділянку зокрема. По рейтингу країн за індексом економічної свободи Україна займає 150-е місце зі 180-ти країн, а станом на 2018 рік Україна належить до переважно невільних країн. Такі висновки досліджень роблять правове регулювання добросусідства надзвичайно актуальним. У монографії наводиться визначення заданої термінології, аналізуються закони й кодекси, які регламентують ці права, а також дається відповідь на питання щодо яких суб’єктів, на користь яких діють правила добросусідства. І, як підсумок, автор стверджує, що чинне законодавство про право власності на землю є нечітким. Основним його недоліком вважає визнання орендаря власником земельної ділянки, подає факти, які повністю виключають орендаря як землевласника. Заслуговує на увагу останній розділ «Міжнародний та зарубіжний досвід правового регулювання відносин добросусідства».

Новинки правової літератури не обмежуються тільки книгами, включеними в даний огляд. З повним переліком нової літератури можна ознайомитися, переглянувши каталог нових надходжень, завітавши до бібліотеки або на сайт ЗОУНБ : www.zounb.zp.ua

 

 

Підготувала Л. Бєляєва. 

Відділ наукової інформації та бібліографії