Завантажити pdf

Сьогодні сформоване чітке розуміння того, що уміння правильно тлумачити і застосовувати норми міжнародного та національного законодавства можливе тільки висококваліфікованими спеціалістами з відповідними компетенціями, які здатні забезпечити запровадження новітніх форм і методів правового впливу. В цьому допомагає систематичне вивчення та ознайомлення з правовими документами та новинками юридичної літератури. 

У 2016 році до бібліотеки надыйшла низка законів та кодексів із змінами та доповненнями. Вони займуть чинне місце на полиці юриста-практика. Це, насамперед, такі як:

981449 67.9(4Укр)308 З-19 Закон України «Про запобігання корупції»: із змінами та доп. станом на 4 берез. 2016 року : офіц. текст. — К. : Алерта, 2016. — 72 с.;  


981450 67.9(4Укр)302 П44 Податковий кодекс України: із змінами та доп. станом на 10 берез. 2016 року: офіц. текст. — К. : Прав. єдність, 2016. — 618 с. ;


981283 67.9(4Укр)307 З-51 Земельний кодекс України: із змінами і доп. станом на 1 берез. 2016 року : офіц. текст. — К. : Прав. єдність, 2016. — 117 с. 


Повне і практичне тлумачення чинного законодавства України надають науково-практичні коментарі до них. У процесі підготовки коментарів автори намагалися зробити акцент саме на практичні аспекти застосування норм документів з урахуванням особливостей тієї сфери суспільних відносин, якої вони стосуються. Крім того, вони можуть використовуватися як навчальні посібники для студентів юридичних вузів. Пропонуємо ознайомитися з деякими з них : 
Ф84696 67.9(4Укр)301 З-19 Закон України «Про Національну поліцію» : наук.-практ. коментар: станом на 10 берез. 2016 р. / за заг. ред. Пяткова С. В. — 3-тє вид., перероб. та доп. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 384 с.;  Ф84694 67.9(4Укр)307 З-51 Земельний кодекс України : наук.-практ. коментар: станом на 1 квіт. 2016 р. / за заг. ред. Курила В. І. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 480 с. ; Ф84686 67.9(4Укр)311 Н34 Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України : зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні : станом на 24 берез. 2016 р. / за заг. ред. Чернявського С. С. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 736 с.;  Ф84698 67.9(4Укр)310 Н83 Нормативний помічник з виконавчого провадження: законодавство, роз'яснення  та судова практика: станом на 24 берез. 2016 р. / [упоряд.: Чижмарь К. І., Журавльов Д. В., Петков С. В.]. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 304 с.; Ф84700 67.9(4Укр)7 Н83 Нормативний помічник арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора): законодавство та судова практика : станом на 24 берез. 2016 р. / [упоряд.: Чижмарь К. І., Журавльов Д. В., Петков С. В.]. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 288 с. 

Не менш важливим на етапі асоціації України з країнами Європейського Союзу є теоретична підготовка державних службовців з питань становлення і розвитку інституцій ЄС, правової системи ЄС, психологічної готовності державних службовців швидко й ефективно знаходити шляхи вирішення можливих спірних питань тощо.  Саме ці поняття викладені в книзі

981488  67.9(4Укр)301 К49 Клименко І. В. Сучасні моделі компетенцій державних службовців : монографія / І. В. Клименко, О. О. Акімов, Е. А. Афонін. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 176 с. Видання призначене для системи підготовки та підвищення кваліфікації держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування.


Пропонуємо підручник, який принципово відрізняється від інших навчальних видань, які сьогодні доступні українському читачеві. Це 981349 67.9(4Укр)301 З-14 Загальне адміністративне право : підручник / (Гриценко І. С., Мельник Р. С., Пухтецька А. А. та інші) ; за заг. ред. І. С. Гриценка. — К. : Юрінком Інтер, 2015. — 568 с. Автори підручника виклали вітчизняне адміністративне право через призму основних положень європейського адміністративного права. Принциповою особливістю підручника є його орієнтація на практику діяльності суб'єктів публічної адміністрації та адміністративних судів. Наведено чимало відповідних прикладів, які допоможуть поєднати теорію з практикою, пояснити читачам, як той або інший інститут чи норма загального адміністративного права використовується у правозастосовній сфері.

Одним із визначних інститутів адміністративного права є адміністративна відповідальність. Згідно зі ст. 92 Конституції України адміністративну відповідальність визначено як один з основних видів юридичної відповідальності в Україні. Саме це і висвітлюється в підручнику 981395 67.9(4Укр)301 А31 Адміністративна відповідальність : курс лекцій / за ред. О. В. Кузьменко. — К. : Юрінком Інтер, 2016. — 568 с.  Книга призначена для викладачів і студентів вузів, а також науковців і практичних працівників, які цікавляться проблемами адміністративної відповідальності.


98167.9(4Укр)308 С13 Савченко А. В. Корупційні злочини : (кримінально-правова характеристика) : навч. посіб. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 166 с. Це видання вийшло за підтримки Національної академії внутрішніх справ України, висвітлює питання класифікації та наслідків вчинення корупційних злочинів, особливостей кримінальної відповідальності та покарання за їх здійснення. Поряд з цим наголошено на низці дискусійних питань щодо кримінально-правового розуміння корупційних злочинів. Підручник розраховано як для науковців, фахівців у галузі юриспруденції, так і для здобувачів вищої освіти. 


«Правопорушення — це свідомий вольовий акт суспільно небезпечної протиправної поведінки». Цей юридичний постулат науковця М. С. Малеіна  детально висвітлено в книзі 981492 67.9(4Укр)61 П29 Пєтков С. В. Проступки та відповідальність за їх вчинення : актуальні питання та інноваційні ідеї. — К. : КНТ, 2016. — 88 с.  На основі проведенних досліджень сутності правопорушень автор визначає структуру складу проступку, його співвідношенням із злочином, а також публічний примус як метод публічного управління.  Посібник розраховано на тих, хто тільки що розпочав вивчення даної теми.


За яких умов обмежуються майнові  права підозрюваного, обвинуваченого та інших осіб, які морально-правові критерії застосування цих заходів, процесуальний порядок оскарження чи скасування арешту майна. Це коло питань, яке розглядається в монографії 981494 67.9(4Укр)308 У28  Удалова Л. Д.  Заходи забезпечення кримінального провадження, що обмежують майнові права підозрюваного, обвинуваченого та інших осіб / Удалова Л. Д., Л. Д. Савицький Д. О., Руденко А. Е. — К. : КНТ, 2016. – 168 с.
До процесуального законодавства постійно вносяться зміни, доповнення, які не завжди достатньою мірою продумані та виважені. Тому завдання юристів-практиків — володіти не лише знаннями законодавства, а й методами, прийомами та способами його використання у загальному процесі. Мова йде, насамперед, про роль адвоката, який має бути «щитом» приватних інтересів громадян від помилок правосуддя.  

981355 67.9(4Укр)310 З-47 Зейкан Я. П. Адвокат: цивільні справи : метод. поради. — Х. : Вид-во «Світ книг» ; К. : «ВД» Дакор», 2016. — 688 с. Автор книги вбачає своє завдання представити цивільне судочинство з середини, надати практичну допомогу адвокатам у веденні ними цивільних справ у суді. У книзі подано зразки окремих процесуальних документів адвокатів, взяті з конкретних справ.


981482 67.9(4Укр)7 Ч-59 Чижмарь К. І. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : метод. матеріали / Чижмарь К. І., Журавльов Д. В. — К. : Центр учб. літ., 2016. — 79 с. Методичні матеріали цінні тим, що вони дають рекомендації щодо використання Порядку вчинення нотаріальних дій, який затверджений наказам Міністерства юстиції України із змінами станом на 27.01.2016 р.  


Колектив фахівців медичного та юридичного напрямів профільних навчальних закладів піготували і видали підручник 981474 67.63 С89 Судова медицина : підручник / за заг. ред. Герасименка О. І. — 3-є вид., перероб. та доп. — К. : КНТ, 2016. — 628 с.  Будь-яка експертиза є процесом співпраці експерта та особи, що призначила експертизу. Тому судова медицина є обов'язковою навчальною дисципліною для студентів медичного та юридичного напрямів підготовки в Україні. Підручник може бути корисним і пересічному громадянинові, який через ряд скрутних обставин потрапив до певної складної соціальної ситуації.

В повному обсязі нову юридичну літературу Ви можете переглянути в електронному каталозі на сайті ЗОУНБ www.zounb.zp.ua або завітавши до нашої бібліотеки за адресою : Запоріжжя, пр. Соборний, 142. тел. 787-53-57.

Підготувала Л. Бєляєва
Відділ наукової інформації та бібліографії