Автор виставки — О. Мачулян, бібліотекар відділу основного зберігання фондів

Віра народу лежить в основі його культури і цієї культури годі нам зрозуміти без вивчення народної віри, яка бере свій початок з гдибокої давнини.

Нерідко, коли хочуть пробудити в людині чуйність і сумлінність, вживають відомий багатьом із нас вислів: “Ти маєш Бога в душі?” Щоб відповісти на це питання, мусимо знати не тільки християнські повчання, але й культуру своїх предків, їх давніші міфологічні уявлення та світоглядне бачення, втілене у первісну прасловянську міфологію.

Природа сприймалась пращурами як живий і вищий організм зі своїми логічними законами, де людина — лише невеличка його частка, а все створене Богом-Природою є священне. В основі містичного світогляду слов'ян було сакральне поклоніння Природі та її явищам, що означало віру в безсмертний Дух. Віра слов'ян була віра практична, домова, господарська, необхідна людині на кожному кроці, бо була міцно повязана з її працею. Це була релігія життя.

Знати свої дохристиянські вірування неодмінно треба, бо без них нема можливості глибше й повніше зрозуміти чисте Християнство, а також історію культури й історію літератури, заснованих на духові народу.

До Вашої уваги представлена віртуальна виставка, яка містить не тільки наукові і довідкові видання, але й художні твори що відображають багату сакральну культуру слов'янських племен, їх вірування, древні культи природи, елементи персоніфікації неживих предметів та сил, образи і прояви слов'янського буття.

Тематичні дослідження

 
Ф67177
63.3(49)
П31
 
Петрухин, В. Я.
  Славяне [Текст] : учеб. пособие / В. Я. Петрухин ; Владимир Петухов ; оформ. В. Освер ; ил.: Ю. Гершкович [и др.]. – М. : Росмэн, 1998. – 112 с. : ил. – (Иллюстриро-ванная мировая история).
 
Человек — лишь звено в цепочке поколений. Чтобы познать тайну окружающего нас мира, нужно всего лишь досконально познать себя и ведать значение корней своего прошлого. Книга «Славяне» рассказывает о древних славянах, о единых истоках славянских народов, о возникновении первых поселений и образовании первых славянских государств. Наши предки были знатными воинами, гостеприимными хозяевами, отличными земледельцами. Они жили в гармонии с природой, их замечательные традиции воплощались в богатую культуру! Прикоснитесь к своим истокам, почувствуйте дыхание тысячелетий, загляните внутрь себя…
            
964878
63.3(49)=Сл
А90
 
Асов, А. И.
  Атланты, арии, славяне [Текст] : история и вера / А. И. Асов ;  Александр Асов. – М. : ФАИР, 2011. – 560 с. : ил.
 
 Данное издание уникально, так как оно даёт наиболее полное представление о великой славянской цивилизации. Здесь собраны все имеющиеся в настоящее время гипотезы и научные факты о священной прародине славян. Загадочная Атлантида, мистические холмы древнего Сурожа, Урал сокровенный и Алтай таинственный. Уникальные места силы наших предков. Из небытия, из тысячелетнего плена явлены свету священные книги — славянские Веды. Это свод древнейших преданий о Сотворения Мира, о богах и героях. Этот мир можно если не увидеть, то почувствовать и сейчас. Этот волшебный мир — рядом. Достаточно лишь взять в руки книгу.
 
Ф70753
86.2
Б43
 
Белова, О. В.
Славянский бестиарий [Текст] : словарь названий и символики / О. В. Белова ;  [отв. ред. А. А. Турилов] ; Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения. –        М. : Индрик, 2000. – 320 с. : ил. – Библиогр.: с. 291-311.
 
«Славянский бестиарий» представляет собой первый опыт словарного свода, построенного на материале памятников восточно- и южнославянской книжности ХІІ-ХVII вв., который объединяет словарь названий и словарь символики животных. Поражает разнообразие представленных персонажей. Это и реально существующие животные, и мифические животные, и антропозооморфные существа. Книга предлагает новый подход к раскрытию семантики названий животных, где символизм главенствует над фактическим описанием и немаловажную роль играют ссылки на Священное Писание. Издание иллюстрированно миниатюрами славянских рукописей.
         
837595
82.3(4=Слав)
К72
 
Костомаров, М. І.
  Слов'янська міфологія [Текст] : вибрані праці з фольклористики й літературознавства / М. І. Костомаров. – К. : Либідь, 1994. – 384 с. – (Літературні пам'ятки України).
 
Микола Костомаров — перший український дослідник  слов'янської міфології, історик, фольклорист і літературознавець. Зібравши у своїй монографії надбання прийдешніх поколінь, він вміло висвітлює етногенез східнослов'янських народів, їх міфологію, вірування і словесну творчість. Перед нами постає справжній дух історизму, за яким зміст історичного буття полягає в поясненні сучасного через минуле: минуле — урок для майбутнього. Монументаьна праця “Слов'янська міфологія” несе в собі захоплюючу мандрівку крізь століття, де віковічно творений духовний менталітет  слов'янської народності, спираючись на генетичні корені, дає могутні парості в самобутньому “я” нащадків.
            
823901
86.3
И44
 
Іларіон, (Огієнко І.)
   Дохристиянські вірування українського народу [Текст] : історично- релігійна монографія / Іларіон, митрополит. – К. : Обереги, 1994. –  424 с. –  Факсимільне відтворення за вид. 1965 р., Вінніпег.
 
Книга митрополита Іларіона — найповніше на сьогодні зведення всіх відомих реалій дохристиянських вірувань, міфології, обрядів і повір'їв наших предків, а також цікавий екскурс в культурне життя праслов'ян.
Сива давнина пробуджує нашу фантазію до сприйняття дивовижного світу загадок і містичних образів. Тут і віра у наявність душі в явищах природи, і сукупність уявлень у потойбічний зв'язок між людиною та тваринним і рослинним світом, і вірування в надприродні властивості речей. Перечитавши книгу Ви дізнаєтесь про культову символіку предків, відкриєте для себе словесно-поетичні формули лікарських замовлянь, господарських заклинань та повір'їв буденного життя. Прослідкуйте спадковість традицій перейнятих з давнини, котрі втілились у нових формах сучасного християнства.
 
Художні твори
 
908588
Р2
С30
 
Семенова, М.
Поединок со Змеем [Текст] : [мифологический роман] / М. Семенова ; Мария Семенова. – М. : АСТ ; СПб. : Азбука, 2003. – 400 с. – (Заклятые миры). –  Содерж.: Девять миров : (скандинавские мифы) ; Поединок со Змеем : (славянские мифы).
 
Как и наши предки: мы сейчас поддерживаем вечный огонь в честь героев, поклоняемся каменным кумирам-идолам героев (памятникам), называем в честь них города и улицы. Изменилось лишь одно — для далёких предков героями были Велес, Перун, Сварог, Даждьбог, а у нас теперь другие герои. Но внутренняя наша сущность не изменилась, поэтому и сюжет книги не оставит равнодушным никого из нас. Новое воплощение славянского эпоса, удивительный мир славянских мифов в самых невероятных параллелях со скандинавскими сказаниями. Великие Славяне, их ратные подвиги, величие духа, завораживающие горизонты, где на щедро политую Землю струилось с Небес живое, горячее золото Солнца.
 
882892
Р2
Б93
 
Бутяков, Л.
  Владигор [Текст] : [роман] / Л. Бутяков ; Леонид Бутяков. – М. : АСТ ; СПб. : Азбука, 1999. – 464 с.
 
     Мир «волшебной реальности» древних славян: природа, вселенная, кудесники, мужественные герои, прекрасные загадочные женщины, божественные силы… В этой книге вы найдёте всё, характерное для жанра героической фантастики. В извечной борьбе Добра со Злом рождаются герои, которые творят историю, а в лучах закатного солнца пронизывающих уходящие тени падших кумиров, уже виднеется издали воздушная лазурь лёгкой золотистой дымки небывалого рассвета. Будущего рассвета, как предвестника нового времени, блистательных свершений и великих подвигов.
 
910515
Р2
С30
 
Семенова, М.
Волкодав. Знамение пути [Текст] : [роман] / М. Семенова ; Мария Семёнова ; [худож. ред. А. Золотухин]. – СПб. : Азбука-классика, 2003. – 416 с. –  На облож.: Долгожданный новый роман.
 
        Вышедший впервые из печати этот роман стал событием в литературной жизни, открыв по сути новые жанр — «славянского фэнтези». Сейчас книгу уже смело можно назвать национальным бестселлером.          Главный герой — суровый и мужественный воин-славянин из рода Серого Пса. Он живёт в единении с природой, почитает богов, уважает заветы предков. Но всё чаще Волкодав задаётся вопросом о своём земном предназначении. И лишь в назначенный срок предначертанное откроется ему. Произведение-поединок: «Благослови мой меч, прадед Солнце», — говорит Волкодав. Удивительный роман, где соперник предпочтителен как друг, хоть и является врагом, где сила проявляется в умении защитить слабого, а зло всегда будет повержено добром.
 
957338
У2
Е96
 
Єшкілєв, В.
Адепт [Текст] : роман знаків / В. Єшкілєв, О. Гуцуляк ; Володимир Єшкілєв, Олег Гуцуляк. – Х. : Кн. Клуб Семейного Досуга, 2008. – 240 с.
 
Що може бути містичніше і красномовніше ніж Знак?! Знак Роду, що кладе у долоні парубку старий жрець. Нахресні Символи-Знаки на погруддях. Знаки…химерні, дивовижні, присмеркові, дикі і вічні. Витвори людські і відмітки Сущого. Перед вами не просто книга, а рукопис-загадка, не типовий твір, а роман знаків, де слова молитви, що надихає і древні закляття переплітаються із дивною силою в самих неймовірних проявах буття.
І серед бездонної Вічності, коли стихнуть усі вітри приреченості, розірвуться павутиння сумнівів, ви неодмінно побачите Велику Істину — найвищу серед усіх Знаків — Бог є Слово.
 
971609
У2
Т19
 
Тарасов, В.
Чеслав. В темряві сонця [Текст] : роман / В. Тарасов ; Валентин  Тарасов. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. – 384 с. –  Від  володаря Гран-прі конкурсу "Коронація слова".
 
Своєрідний історико-пригодницький твір часів давніх слов'ян. Він переносить нас у світ чаклунів і волховів, поклоніння таємничим силам природи. Автор вміло вимальовує темні хащі лісів, містичні обряди поклоніння Велесу, культ роду, неймовірні пригоди головного героя — Чеслава. І в нашій уяві миттєво створюється справжній детектив далеких часів. Окремою сюжетною лінією проходить тема кохання юнака до чужинки. Адже, як і для нас, так і для наших пращурів кохання було тією силою, що веде крізь життєві негаразди, слугує наснагою, надихає, вселяє надію, рухає життя.
 
966118
У2
К4
 
Климчук, В.
  Рутенія. Повернення відьми [Текст] / В. Климчук ; Віталій Климчук. – [Х. ; Вінниця] : Folio :Теза, [2011]. – 384 с. –  Коронація слова. – 78 грн.
        
Роман занурює читача у дивосвіт давнослов'янських міфологічних уявлень. Таємничі ліси, а в них мавки, полісунки, чугайстри, зачаровані озера з русалками та злодії песиголовці, які дошкуляють людям. Героїня твору — молода обдарована дівчина Рутенія, з надприродними здібностями, намагається  врятувати Світове Дерево (Всесвіт) від зазіхань злодія Ахрумана, що вклоняється Чорнобогу. Її вірні друзі — лісові істоти, стають їй у підмозі. В алегоричній формі книга нагадує читачеві про вічні цінності, моральні й культурні.
 
973684
У2
Б61
 
Білик, І. І.
  Похорон богів [Текст] : історичний роман / І. І. Білик ; Іван Білик. – К. : А.С.К., 2008. – 480 с. – 25 грн.
 
 Далекий світ наших предків, невідомий і загадковий. Час роздумів, сумнівів і остраху перед новим і ще незвіданим. Під віковічним небом зійшлися в смертельному двобої старі боги і нова віра. Час настав. Похорон уього дотеперішнього, чим жила земля й люди протягом багатьох-багатьох віків та переродження, як стрімке сонячне сяйво після тисячолітнього мороку. Чудовий роман, який ілюструє нам, що  ніщо в світі не буває вічним, усьому рано чи пізно має прийти кінець, навіть безсмерю небожителів.