Закон України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”.- К.: Парламентське вид-во, 2006.- 40с.
Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика: Зб. нормат. актів.- К.: Юрінком Інтер, 2003.- 400с.
Афанасьєва К.О. Авторське право: Практ. посіб.- К.: Атіка, 2006.- 224 с.
Вачевський М.В. и др. Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності.- К.: ВД Професіонал, 2005.- 448 с.
Вачевський М.В. Соціально-економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах: Навч. посіб.- К.: ЦУЛ, 2004.- 376 с.
Гордієнко С.Г. Забезпечення інтересів України у сфері захисту інтелектуальної власності: нормативно-правове регулювання: — К.: Скіф, 2008.- 248 с.
Драпак Г.М. Скиба М.Є. Основи інтелектуальної власності: Навч. посіб.- К.: Кондор, 2007.- 156 с.
Дахно И.И. Патентование и лицензирование: Учеб. пособие.- К.: МАУП, 2004.- 216 с.
Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика.: В 4 т. Т.2. / Под общ. Ред. А.Д.Святоцкого.- К.: Ін Юре, 1999.- 478 с.
Олехнович Г.И. Интеллектуальная собственность и проблемы ее коммерциализации.- Мн.: Амалфея, 2005.- 128 с.
Туров М.П. Основи винахідництва та методи пошуку розв’язку творчих технічних задач: Метод. посіб.- К.: Освіта України, 2008.- 312 с.

Законі України „ Про авторське право і суміжні права ”.- К.: Парламентське вид- во, 2009.- 32с.

Про затвердження Інструкції про офіційну публікацію заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) та клопотання про ії відкликання: Наказ міністерства освіти і науки України від 16.07.2001 №520 //Офіційний вісник України.- 2001.- №31.- С. 370-376.

Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми: Постанова Кабінету Міністрів України // Офіційний вісник України.- 2004.- №2.- С. 24-26.

Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель: Наказ Міністерства освіті і науки України від 15 березня 2002 р. №197// Офіційний вісник України.- 2002.- №16.- С.356-404.

Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель: Наказ Міністерства освіті і науки України від 22 січня 2001 р. №22 // Офіційний вісник України.- 2001.- №9.- С. 382-413.
Дятлик І. Виявлення винаходів // Інтелектуальна власність.- 2000.- №6-7.- С. 38-42.
Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної діяльності: Підручник.- К.: ВД Професіонал, 2005.- 448 с.

Крюков И.В., Петров С.П. Оформление заявки на изобретение: Учеб. пособие.- К.: Выща школа, 1988.- 152 с.

Мельникова Т.Б. Методичні основи державного регулювання патентно-ліцензійної діяльності в промисловості України // Формування ринкових відносин в Україні.- 2007.- №5.- С. 97-100.

Паладій М.В. Адаптація законодавства України в сфері ІВ – крок до інтеграції // Наука та інновації.- 2008.- №4.- С. 15-19.

Паладій М.В. Удосконалення механізмів реалізації державної політики в сфері інтелектуальної власності // Наука та інновації.- 2008.- №2.- С. 53-60.

Потєхіна В.О. Інтелектуальна власність: Навч. посіб..- К.: ЦУЛ, 2008.- 414 с.

Проект «Закона Украины о рационализаторских предложениях: для общественного обсуждения // Винахідник і раціоналізатор.- 2008.- №1.- С. 23-30.

Статут товариства винахідників і раціоналізаторів України // Наука – фантастика.- 1992.- №3-4.- С. 14-19.

Типовое положение по организации и проведению рационализаторской работы //Винахідник і раціоналізатор.- 2008.- №3.- С. 25-31.

Цибульов П.М. і ін. Об’єкти права інтелектуальної власності // Винахідник і раціоналізатор.- 2007.- №2.- С. 24-30.

Цибульов П.М. і ін. Оцінка доцільності отримання патенту //Винахідник і раціоналізатор. — 2008.- №10.- С.25-29.

Цибульов П.М. і ін. Поняття управління інтелектуальною власністю // Винахідник і раціоналізатор.- 2007.- №7.- С. 23-27.

Цибульов П.М. і ін. Управління процесом набуття прав на об’єкти права інтелектуальної власності: Стратегії правової охорони результатів досліджень і розробок // Винахідник і раціоналізатор.- 2008.- №6.- С. 32-36.