Экономика сельского хозяйства:учеб. пособие для вузов/под ред. Н. А. Попова ; [авт.: Н. А. Попов и др.].– М.:Магистр : Инфра-М, 2010.– 400 с.:ил.– Библиогр.: с. 397-398 ( 15 назв.).– 202 грн. 49 к.

В пособии раскрыты теоретические, исторические и научно-практические вопросы экономики сельского хозяйства. Подробно освещены экономические основы формирования и эффективного использования земельных, трудовых и материально-технических ресурсов в сельском хозяйстве. Особое внимание уделяется  развитию рыночных отношений в аграрном секторе, инвестиционной  и инновационной  деятельности сельскохозяйственных организаций, эколого-экономической эффективности использования природных ресурсов в сельском хозяйстве.

Всесторонне рассмотрены вопросы экономической эффективности  производства отдельных видов продукции растениеводства и животноводства, издержек производства и цены реализации продукции в рыночных условиях. Перечислены факторы, сдерживающие наращивание производства  и повышения экономической эффективности сельского хозяйства.

   

 

Ватуля І.Д.,  Організація обліку у фермерських господарствах:навч. посібник для вузів/ І.Д.Ватуля, Л.О.Гладка;Мін-во освіти і науки України, Полтавс. держ. аграрна академія.– К.:Центр учб. літ., 2009.– 312 с.– 87 грн.

Подальший інтенсивний розвиток сільськогосподарського виробництва можливий лише при умові тісного співіснування колективних підприємств та фермерських господарств.

Висвітлено законодавче і нормативно-правове забезпечення діяльності фермерських господарств та ведення обліку.

Навчальний посібник висвітлює питання організації обліку у фермерських господарствах  за різними формами обліку, які рекомендовано для  суб`єктів  господарювання малого бізнесу, при  цьому звертається увага на обов’язковість дотримання вимог національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Рекомендований для громадян, які мають на меті стати власниками фермерських господарств.    

Зміст
 

Аграрне право:підручник для вузів/за ред. В. П. Жушмана та А. М. Статівки ; Мін-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого.– Х.:Право, 2010.– 296 с.– Бібліогр.: с. 285.– 86 грн. 57 к.

На основі новітнього аграрного законодавства України розглянуто предмет, методи і систему аграрного права, його джерела, аграрні правовідносини, договірні відносини у сільському господарстві. Висвітлено питання реформування земельних відносин в агропромисловому комплексі, окремі види аграрних утворень (підприємств), інші важливі проблеми аграрного права України.

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних, економічних, аграрних вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться проблемами аграрного права.

Зміст

 

Гаєцька-Колотило Я. З.,  Аграрне право України:навч. посібник/ З.Гаєцька-Колотило Я., В.Ільків Н.– К.:Істина, 2008.– 184 с.– Бібліогр.: в підрядк. приміт.– 66 грн.

У посібнику, підготовленому доцентами Львівського державного університету внутрішніх справ, подаються відповіді на типові питання на іспиті з аграрного права. Посібник розрахований на студентів, аспірантів та викладачів правознавчих спеціальностей вищих навчальних закладів. Він також буде корисний для широкого загалу читачів, які цікавляться проблемами аграрного законодавства і права України.

Зміст

 
 

Правові основи майнових і земельних відносин:Навч.посібник/За ред.В.М.Єрмоленка.– К.:Магістр — XXI сторіччя, 2006.– 384 с.– 49грн.

У навчальному посібнику подаються основи правового регулювання майнових відносин та розкриваються особливості регулювання земельних відносин як різновиду майнових. 

Зміст

Справочник экономиста-аграрника/под ред. Т. М. Васильковой, В. В. Маковецкого, М. М. Максимова.– 2-е изд., перераб. и доп.– М.:КолосС, 2010.– 528 с.– 551 грн.

Издание справочника обеспечит работников экономических служб, руководителей и специалистов организаций аграрного сектора современными нормативными и справочными данными. Справочник содержит обширный материал по ценообразованию, налогообложению, бизнес – планированию, экономическому анализу, информационно – консультационным технологиям,  делопроизводству, охране окружающей среды, развитию сельских территорий. Приведены  справочные сведения по растениеводству, животноводству, механизации, ремонту автотранспорта, переработке сельскохозяйственной продукции, энергетике, электрификации, аграрного производства, а также словарь – справочник экономических терминов и понятий.

Для экономистов, руководителей и специалистов всех уровней управления АПК, аграрных организаций, сотрудников научно – исследовательских институтов, студентов и аспирантов аграрных вузов.  

Содержание
 

 

    Болдуєв М. В.,  Державне регулювання регіонального агропромислового комплексу: монографія/Класичний приватний ун-т.– Запоріжжя:КПУ, 2009.– 304 с.– Бібліогр. : с. 268-292 (348 назв.).– 30 грн.

Монографію присвячено розробці теоретичних, методичних і практичних рекомендацій щодо підвищення дієвості державних механізмів регулювання АПК на регіональному рівні. Запропоновано концептуальні підходи оновлення системи управління агропромисловим розвитком регіону, що має враховувати багатоукладність ринкової економіки і нову роль держави, як суб’єкта управління. Досліджено співвідношення функцій та структури Головного управління агропромислового розвитку державної адміністрації Запорізької області та розроблено пропозиції щодо удосконалення його організаційної структури. Розроблено методичні рекомендації щодо структури регіональної програми розвитку АПК. У межах удосконалення фінансового механізму регулювання регіонального АПК обґрунтовано принципи й порядок застосування таких важелів впливу на поведінку суб’єктів ринку,  як субсидії, дотації, цінове регулювання. Розраховано на викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, наукових працівників, аспірантів, спеціалістів державного управління аграрної сфери економіки.

Зміст
 
 

 

Гальцова О. Л.,  Державне регулювання АПК на основі оцінки рівня ресурсного потенціалу:монографія/КПУ.– Запоріжжя:КПУ, 2010.– 308 с.– Бібліогр.: с. 283 — 306 (333 назви).– 35 грн.

У монографії уточнені і доповнені теоретико – методологічні основи інституціональних перетворень в АПК, визначено сутність інституціоналізму, доведено необхідність проведення інституціональних перетворень в АПК. Визначено особливості забезпечення сільського господарства технікою та обладнанням на умовах фінансового лізингу. Видання розраховано на працівників державних органів влади й управління, науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів освіти. Разом з тим ця монографія буде корисною для працівників АПК, а також всіх тих, хто цікавиться проблемами державного регулювання АПК на основі оцінки рівня ресурсного потенціалу.

Зміст

 

Прокопа І. В.,  Господарства населення в сучасному аграрному виробництві і сільському розвитку/ В.Прокопа І., В.Беркута Т.;Нац. акад. наук України, Ін-т економіки та прогнозування.– К.:[б. в.], 2011.– 240 с.– Бібліогр. в підрядк. прим.– 35 грн.

Досліджується сутність господарств населення, висвітлюється їх місце в сільськогосподарському виробництві і сільському розвитку. Розкрито диференціацію цих господарств в умовах новітніх аграрних трансформацій і нагромадження в їхньому середовищі потенціалу розвитку підприємства. З урахуванням зарубіжного досвіду обґрунтовані умови і напрями подальшого трансформування, необхідність і шляхи повнішої інтеграції малих форм господарювання в систему ринкового функціонування аграрного сектора і його державного регулювання.

Книга розрахована на науковців, працівників органів державного управління і місцевого самоврядування, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ економічного та аграрного профілів. 

Зміст

 

Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України:аналіт. доповідь/Нац. ін-т стратегічних досліджень ; [авт. : Собкевич О. В. та ін. ; за заг. ред. Я. А. Жаліла].– К.:НІСД, 2011.– 104 с.– Бібліогр. в підрядк. примітках.– 15 грн.

У доповіді проаналізовано сучасний стан і тенденції аграрного виробництва в Україні, досліджено проблеми матеріально–технічного забезпечення аграрних підприємств, екологічні проблеми землекористування, виокремлено системні чинники гальмування реформування вітчизняного АПК. Вивчено тенденції світової динаміки цін на продовольчі ресурси, дано оцінку загроз та індикаторів продовольчої безпеки держави. На основі проведеного аналізу вивчено пріоритети розвитку аграрного сектору в контексті завдань забезпечення продовольчої безпеки України. У додатку друкуються матеріали засідання                   

„ круглого столу”, що відбувся 23 червня 2011 року в Національному інституті стратегічних досліджень.

Зміст

 

Рудик Н. І.,  Формування ефективного ринку сільськогосподарської продукції:монографія/М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки.– Луцьк:Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010.– 212 с.– Бібліогр.: с. 163-180.– 399 грн. 74 к.

Розглянуто сутність ринку сільськогосподарської продукції, методичні основи дослідження ринкових товарних відносин, проаналізовано роль його інфраструктури; здійснено оцінку стану формування й функціонування ринку аграрної продукції та досліджено перспективи його розвитку; розроблено пропозиції щодо покращення формування біржового та позабіржових ринків; проаналізовано здійснення державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції в Україні до умов СОТ

Зміст  

 

Царенко О.М.,  Управління якістю агропромислової продукциї:Навч.посібник для вузів/ О.М.Царенко, В.П.Руденко.– Суми:Університетська книга, 2006.– 431 с.:ил.– Парал.тит.англ.– 50грн.75к.

У навчальному посібнику на базі системного підходу висвітлюються найважливіші етапи розвитку, сучасний стан теорії та практики управління якістю агропромислової продукції. На основі міжнародних та державних стандартів України розглядаються система управління якістю (ISO 9000), система управління безпечністю харчової продукції (НАССР), система управління навколишнім середовищем (ISO 14000). Пояснюються підходи до визначення вартості якості, логістичні принципи та метрологічне забезпечення якості агропромислового виробництва. Наведено міжнародний досвід з управління якістю в провідних країнах Західної Європи, в також США, Японії.

Зміст

 

Зінов'єв Ф. В.,  Забезпечення фінансової стійкості аграрних підприємств:монографія/Зінов'єв Фелікс Володимирович, Лагода Євгенія Юріївна ; М-во аграрної політики та продовольства України,Таврійський держ. агротехнолог. ун-т.– Мелітополь:Вид. буд. ММД, 2012.– 178 с.– Бібліогр.: с. 160-176.– 35 грн.

У монографії розглянуто теоретичні основи і нові методичні підходи до забезпечення фінансової стійкості аграрних підприємств. Визначено та досліджено принципи, закономірності, методичні підходи, процедури і послідовність їх використання за різними напрямками фінансової діагностики. Узагальнено досвід зарубіжних країн в напрямку державної підтримки аграрних товаровиробників, надаються авторські розробки основних аспектів проблеми.

Зміст

 

Організація виробництва в аграрних підприємствах/за ред. М. Г. Тютюнника.– Полтава:[Говоров С. В.], 2009.– 416 с.– Бібліогр.: с. 413- 415.– 177 грн. 10 к.

Висвітлено питання систем ведення господарства, сучасних видів підприємств та їх об’єднань, розвиток земельних відносин на селі, організації використання ресурсного потенціалу підприємств, планування виробництва, внутрішньогосподарські відносини та систему матеріального стимулювання, організації основних галузей, матеріально–технічного забезпечення та зберігання переробки і реалізації продукції сільськогосподарських підприємств.

Посібник може бути корисним для керівників підприємств, економістів, менеджерів суб’єктів підприємницької діяльності.

Зміст
 

Організація виробництва в аграрних підприємствах/за ред. М. Г. Тютюнника.– Полтава:[Говоров С. В.], 2009.– 416 с.– Бібліогр.: с. 413- 415.– 177 грн. 10 к.

Висвітлено питання систем ведення господарства, сучасних видів підприємств та їх об’єднань, розвиток земельних відносин на селі, організації використання ресурсного потенціалу підприємств, планування виробництва, внутрішньогосподарські відносини та систему матеріального стимулювання, організації основних галузей, матеріально–технічного забезпечення та зберігання переробки і реалізації продукції сільськогосподарських підприємств.

Посібник може бути корисним для керівників підприємств, економістів, менеджерів суб’єктів підприємницької діяльності.

Зміст


 

Організація обліку у підприємствах сільськогосподарської галузі:навч. посібник для вузів/В. П. Шило [та ін.].– К.:Кондор, 2011.– 268 с.– Бібліогр.: с. 172-173.– 73 грн. 92 к.

Зміст посібника висвітлює порядок створення і реєстрації фермерського господарства, формування і оцінки його майна, облік матеріальних цінностей, земельних ресурсів, розрахунків, доходів і витрат, порядок складання звітності господарства, порядок оподаткування. В окремому розділі  розглядається система організації обліку біологічних активів.

Зміст

 

Ефективність функціонування фермерських господарств Дніпропетровської області//Агросвіт,2011.-№ 11.– С. 11-15.– Бібліогр.: 4 назв.

У статті запропоновано перелік основних методичних підходів щодо оцінки ефективності фермерських господарств. Визначено проблеми та перспективи розвитку фермерства в регіоні. 

Роль і місце малих ферм у сільському господарстві США//Агросвіт,2011.-№ 5.– С. 6-10.– Бібліогр.: 9 назв.

Досліджене місце та роль малих ферм у сільському господарстві США. Визначені соціально-економічні чинники, що сприяють їх збереженню в умовах концентрації аграрного виробництва    


 

Жигірь А. А.,  Розвиток підприємницьких структур в аграрній сфері//Агросвіт,2012.-№ 4.– С. 21-26

З метою забезпечення умов для реалізації свого економічного потенціалу аграрні підприємства повинні взаємодіяти між собою, утворити життєздатні, динамічні та повністю ними контрольовані структури, які забезпечать їх адаптацію та успішне функціонування у конкурентному ринковому середовищі.


Ільченко О. Е.,  Економічна ефективність фермерських господарств у аспекті розмірів землекористувань//Агросвіт,2012.-№ 9.– С. 53-56.– Бібліогр.: 14 назв.

Досліджено вплив розмірів землекористувань у фермерських господарствах на результативність їхньої виробничої діяльності.  


Мазана Т.В.,  Сучасні проблеми фермерських господарств//Агросвіт,2011.-№ 22.– С. 52-54.– Бібліогр.: 5 назв.

Розглянуто проблеми розвитку фермерських господарств країни на сучасному етапі. Визначено суть поняття  “проблеми фермерських господарств” , “перспективи розвитку фермерських господарств”,  “ефективна діяльність”, “ аграрна політика”.  


Мельник Л. Ю.,  Фермерство в Україні: надбання, проблеми та перспективи//Агросвіт,2012.-№ 2.– С. 7-12.– Бібліогр.: 16 назв.

Проаналізовані результати господарської діяльності фермерських господарств за період 2000-2010 рр., визначені проблеми та перспективи  їхнього розвитку. 


Сухаревська Д. Д.,  Функціонування фермерських господарств у Миколаївській області//Агросвіт,2012.-№ 23.– С. 54-57.– Бібліогр.: 4 назв.

Стаття присвячена розвитку та функціонуванню фермерських господарств у Миколаївській області. Виявлені основні заходи по підвищенню їх функціонування в регіоні.  


Ушкаренко Ю.В.,  Підвищення ефективності діяльності фермерських господарств на основі кооперації//Агросвіт,2011.-№ 13-14.– С. 2-6.

В статті розглянуті і поглиблені теоретичні положення,  що стосуються соціально-економічної сутності і особливостей функціонування сучасних фермерських господарств. Обгрунтовані перспективи розвитку кооперації фермерських господарств як одного з основних напрямів ефективності сільськогосподарського виробництва регіону.   


Розвиток фермерського землекористування//Економіка АПК,2009.-№ 9.– С. 15-20.

Проаналізовано розвиток фермерських господарств України щодо площ землекористування. Доведена теза, що фермерство нині є пріоритетною організаційно – правовою формою господарювання. 

 

Бабич М.М.,  Нормативно-правове забезпечення функціонування фермерських господарств//Економіка АПК,2007.-№ 12(158).– С. 68-74.

Гнатишин Л.Б.,  Фінансова звітність в оцінці економічного потенціалу фермерських господарств/ Л.Б.Гнатишин, Л.П.Петришин;/Економіка АПК,2010.-№ 6, червень.– С. 86-91.

На основі показників фінансової звітності здійснено аналіз економічного потенціалу фермерських господарств. Досліджено рівень використання економічного потенціалу з метою своєчасного обґрунтування і реалізації управлінських рішень щодо сталого розвитку та конкурентоспроможності фермерських господарств.


Горьовий В. П.,  Аграрна політика у розвитку фермерства в Україні/ П.Горьовий В., В.Прудивус Л.;/Економіка АПК,2012.-№ 12.– С. 10-17

Досліджено тенденції розвитку фермерських господарств за двадцятирічний період становлення в Україні, їхнє місце та функції  в структурі сільськогосподарського виробництва, а також аграрної політики, спрямованої на надання державної фінансової підтримки  за рахунок коштів державного  бюджету.  


Калашнікова Т. В.,  Державна підтримка фермерських господарств//Економіка АПК,2011.-№ 12.– С. 80-86

Оцінено стан розвитку й ефективності діяльності фермерських господарств в Україні, визначено їхні роль і місце у сільськогосподарському виробництві та працезабезпеченні  сільського населення. Систематизовано порядок використання коштів державного бюджету для підтримки фермерських господарств, визначено основні напрями й проблеми використання державних коштів на підтримку фермерів.     


Кирилов Ю.Є.,  Розвиток малих форм господарювання на селі в умовах глобалізації/ Ю.Є.Кирилов, І.В.Осадчук;/Економіка АПК,2010.-№ 7, липень.– С. 91-97.

Проаналізовано сучасний стан малих форм господарювання, що функціонують в аграрній сфері  України. Визначено роль фермерських та особистих селянських господарств у забезпеченні продовольчої безпеки нашої держави й запропоновано спосіб підтримки розвитку останніх в умовах глобалізації.  


Кропивко М.М.,  Особливості формування джерел інвестицій господарств населення//Економіка АПК,2010.-№ 10, жовтень.– С. 56-59.

Розглянуто  сучасні форми та напрями діяльності  господарств населення, а також наведено класифікацію джерел інвестування цих господарств


Макаренко П.М.,  Економічний потенціал різних форм аграрних господарств/ П.М.Макаренко, Л.Л.Мельник;/Економіка АПК,2011.-№ 7.– С. 89-97.

Поглиблено наукові засади щодо оцінки економічного потенціалу різних форм господарювання в аграрному секторі економіки, визначено  перспективи їх розвитку.


Макаренко П.М.,  Фермерські господарства України — до 20-річного ювілею/ П.М.Макаренко, Л.Л.Мельник;/Економіка АПК,2010.-№ 7, липень.– С. 16-24.

Визначено, що поряд із найвищою мотивацією власників фермерських господарств до продуктивної та ефективної праці також впливають: державне сприяння, розміри господарств, використання новітніх видів техніки і технологій, раціональна спеціалізація виробництва.     


Прокопенко К. О.,  Малі аграрні підприємства в аграрному секторі України//Економіка АПК,2012.-№ 4.– С. 99-104

Зроблена спроба виділити сектор малих аграрних господарств із метою визначення їх ролі у сільському господарстві України, подальшого аналізу їхньої діяльності та визначення шляхів розвитку.  Оцінено рівень товарності, що склався у господарствах населення, фермерських  господарств, визначено ефективність сільськогосподарського виробництва в окремих категоріях господарств.    


Радченко О. Д.,  Інститут державної підтримки малих підприємств у сільському господарстві//Економіка АПК,2011.-№ 11.– С. 60-66

Розглянуто інститути державної підтримки малих підприємств, доведено необхідність їх комплексного інституційного забезпечення. Проаналізовано законодавчу базу щодо функціонування фермерських господарств як типової форми малих підприємств у сільському господарстві та досліджено основні показники їх розвитку і бюджетного фінансування.   


Сук Л. К.,  Принципи та елементи методу бухгалтерського обліку в фермерських господарствах/ К.Сук Л., Л.Сук П., В.Данілочкіна О.;/Економіка АПК,2012.-№ 10.– С. 71-76

Розглянуто порядок використання принципів  та елементів методу бухгалтерського обліку в фермерських господарствах, зокрема дотримання обачності, автономності, єдиного грошового вимірника, можливість ведення обліку без застосування подвійного запису.   


 

Васільєва Л.М.,  Місце та роль фермерських господарств у сучасній економічній системі й аграрній сфері//Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво.,2009.-№ 1.– С. 30-32.

У статті визначено причини виникнення фермерських господарств, проведено аналіз динаміки розвитку фермерських господарств. Розглянуто і проаналізовано місце та роль фермерських господарств у сучасній аграрній сфері.


Гноєвий В. Г.,  Актуальність проблеми формування механізму державного регулювання фермерської складової аграрного сектора України//Держава та регіони. Серія: Державне управління,2009.-№ 4.– С. 92-98.– Бібліогр. : 14 назв.

З урахуванням потреби створення механізму державного регулювання фермерської складової аграрного сектора України, адекватного умовам членства  в Європейському Союзі, розглянуто принципи його формування. Зазначено, що фермерські господарства в межах аграрного сектора нашої країни мають специфічний характер і це зумовлює потребу внесення змін  у його юридичний та економічний статус. Визначено необхідність внесення змін до законодавства України, що визначає цілі аграрної політики та механізми їх  реалізації.    


Мордвінов О. Г.,  Тенденції агровиробничої діяльності фермерських господарств Запорізької області/ Г.Мордвінов О., О.Мордвінова І.;/Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво,2012.-№ 4.– С. 175-178

У статті здійснено аналіз структури посівних площ та урожайності сільськогосподарських культур, виробництва та реалізації рослинницької і тваринницької продукції у фермерських господарствах Запорізької області. Проведено порівняння результатів їхньої агровиробничої діяльності з господарствами суспільного сектору та особистими селянськими господарствами. Обґрунтовано основні шляхи посилення ролі фермерства у виробництві сільськогосподарської продукції.


Мордвінова І. О.,  Становлення та розвиток фермерського землекористування в Запорізькій області//Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво.,2011.-№ 5.– С. 203-206

У статті досліджено становлення фермерського землеволодіння та землекористування, основні аспекти агровиробничої діяльності фермерів. Обґрунтовано напрями подальшого розвитку фермерського сектора та оптимізації розмірів земельних наділів фермерських господарств.


Мордвінова І. О.,  Формування фермерського землекористування в Запорізькій області//Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво.,2012.-№ 3.– С. 252-256

Розглянуто становлення та розвиток фермерського сектору. Здійснено групування фермерських господарств за розміром земельної площі. Досліджено структуру сільськогосподарських угідь та проблеми забезпечення фермерських господарств земельними ділянками. Обґрунтовано шляхи подальшої трансформації фермерства


Притула Н. М.,  Особливості інвестиційної привабливості фермерських господарств України//Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво.,2012.-№ 2.– С. 211-216.– Бібліогр.: 8 назв.

У статті розглянуто питання складових інвестиційної привабливості фермерських господарств та фактори впливу. Дано оцінку сучасному стану розвитку фермерських господарств та їх місцю в аграрній економіці країни.


Губарик О.М.,  Методичні підходи до визначення раціональних розмірів і структури виробничого потенціалу фермерських господарств//Держава та регіони.Серія: Економіка і підприємництво.,2007.-№ 2.– С. 88-91.– Бібліогр.: 5 назв.


Губарик О.М.,  Методологічні основи оцінювання ефективності фермерських господарств//Держава та регіони.Серія: Економіка і підприємництво.,2006.-№ 4.– С. 105-109.– Бібліогр.: 12 назв.


Губарик О.М.,  Методологічні положення оцінки ефективності фермерських господарств//Держава та регіони.Серія: Економіка і підприємництво.,2006.-№ 6.– С. 93-96.– Бібліогр.: 10 назв.


Губарик О.М.,  Особливості та напрями розвитку фермерської кооперації й агропромислової інтеграції//Держава та регіони.Серія: Економіка та підприємництво.,2007.-№ 1.– С. 93-97.– Бібліогр.: 10 назв.


 
Гривківська О.В.,  Джерела фінансового забезпечення розвитку малих фермерських господарств/ О.В.Гривківська, І.В.Хлівна;/Актуальні проблеми економіки,2008.-№ 7(85).– С. 154-163.

У статті здійснено оцінку фінансового забезпечення розвитку фермерських господарств.


 

Зеліско А.,  Правовий статус фермерських господарств як юридичних осіб приватного права//Право України,2010.-№ 5.– С. 143-148.

У статті досліджується правовий статус фермерських господарств як юридичних осіб приватного права. Особлива увага звертається на правовий статус засновників (учасників), правовий режим майна, установчі документи фермерського господарства. На основі проведеного дослідження зроблено висновок  про певну непослідовність концептуальних підходів щодо правового регулювання статусу фермерських господарств.    


 

Олішевська А. М.,  Забезпечення оптимальних обсягів і належної структури виробництва фермерських господарств//Економіка та держава,2011.-№ 4.– С. 72-73.

На основі проведеного дослідження сучасних підходів до оптимального обсягу і належної структури виробництва встановлено, що не існує єдиного підходу до цих понять. Доведено значення і особливості забезпечення оптимальних обсягів і належної структури виробництва фермерських господарств як передумови економічного розвитку  сільських територій.     

 

Уркевич В.,  Окремі правові питання створення фермерських господарств//Підприємництво, господарство і право,2011.-№ 3.– С. 160-162.– Бібліогр.: 5 назв.

У статті проведено короткий огляд процедури створення фермерського господарства та проаналізовано правову природу виникнення права власності на землю фермерського господарства як юридичної особи. Аналіз положень Земельного кодексу України та Закону України  “Про фермерське господарство”  дав можливість обгрунтувати  доцільність запровадження механізму передачі (надання) земельної ділянки фермерському господарству лише після його державної реєстрації.   


Черкашина М.,  Правові проблеми гарантування фізичній особі можливості набуття статусу члена фермерського господарства//Підприємництво, господарство і право, 2009.-№ 9.– С. 146-148.– Бібліогр.: 8 назв.

Метою цієї статті є дослідження гарантій, що забезпечують фізичній особі можливість набути статус члена фермерського господарства та захищають її й інших осіб від порушення  земельного й іншого законодавства України при наданні та використанні земельної ділянки.  


 
Суліменко Л. А.,  Тенденції та підходи до обліку і звітності в фермерських господарствах на регіональному та світовому рівнях/ А.Суліменко Л., В.Нечипорук О.;/Облік і фінанси АПК,2012.-№ 1.– С. 52-58.– Бібліогр.: 12 назв.

Досліджено особливості обліково-інформаційного забезпечення фермерських господарств в Україні. Проведено аналіз існуючих форм організації бухгалтерського обліку у фермерських господарствах. Розглянуто підходи до обліку і звітності малих підприємств на регіональному та світовому рівнях.  


М`яка С.І.,  Особливості обліку витрат діяльності фермерського господарства//Облік і фінанси АПК,2010.-№ 4.– С. 83-85.– Бібліогр.: 3 назв.

Розглянуто теоретичні та практичні аспекти обліку витрат діяльності фермерського господарства за умови використання спрощеної системи обліку. Сформовано пропозиції щодо вдосконалення обліку витрат.   


Бабміндра Д. І.,  Розробка бізнес-плану фермерського господарства в умовах світової інтеграції//Землеустрій і кадастр,2011.-№ 4.– С. 49-57

Організації та функціонуванню фермерських господарств сприяє розробка бізнес-планів, які забезпечують розв`язання економічних, ринкових і соціальних питань. Висвітлено особливості  складання бізнес-планів.  


Кальніченко А.,  Актуальні питання земельного законодавства:(Фермерське господарство)//Землевпорядний вісник,2011.-№ 4.– С. 32-35.

Фермерське господарство відповідно до Закону України “Про  фермерське господарство”, це форма підприємницької діяльності громадян України зі створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства, відповідно до закону.                                  


Яворська Т.І.,  Фермерські господарства: недоліки та переваги сучасного розвитку//Агроінком,2011.-№ 7-9.– С. 48-51.– Бібліогр.: 4 назв.

Проаналізовано основні економічні показники розвитку фермерських господарств країни. Висвітлено практичний досвід діяльності  фермерського господарства. Визначено його переваги й недоліки в сучасних умовах господарювання. Запропоновано основні напрями вирішення проблеми подальшого прогресивного розвитку фермерства в Україні.   


Каправий В. В.,  Вертикальні маркетингові системи як метод підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств та підприємств споживчої кооперації//Формування ринкових відносин в Україні,2013.-№ 4.– С. 128-130.

Досліджено методи підвищення конкурентоспроможності та запасу фінансової міцності фермерських господарств та підприємств споживчої кооперації шляхом об’єднання їх у вертикальні маркетингові системи.