Адаптивні системи землеробстваАдаптивні системи землеробства:Навч. посібник для вузів/Мін-во освіти і науки України; В.П. Гудзь, І.Д. Примак та ін.; За ред. В.П. Гудзя.– К.:Центр учб. літ., 2007.– 336 с.:табл., ил.– 49грн.50к.

У підручнику викладені наукові основи систем землеробства. Надана агробіологічна оцінка сільськогосподарських культур, їх вимог до умов вирощування та вплив на грунт в зв’язку з особливостями біології та агротехніки.
Для викладачів, магістрів, студентів агрономічних спеціальностей та працівників АПК.


Биологическая система земледелияБиологическая система земледелия/С. Н. Воропаев [и др.] ; под ред. В. Д. Ермохина.– М.:Колос, 2009.– 192 с.– Библиогр. : 119 назв.На облож. : Учебное пособие.– 95 грн. 51 к.

В монографии дается понятие биологического земледелия и его значения в сельскохозяйственном производстве. Освещены приемы освоения методов биологизации земледелия в современных хозяйственных условиях.
Монография предназначена для специалистов агрономического профиля, руководителей сельскохозяйственных предприятий и научных работников.


Екологічні проблеми землеробстваЕкологічні проблеми землеробства:навч. посібник для вузів/І. Д. Примак [та ін.] ; за ред. І. Д. Примака.– К.:Центр. учб. л-ри, 2010.– 456 с.:іл.– Бібліогр.: 75 назв.– 116 грн. 05 к.

В книзі висвітлено проблеми організації ефективного землекористування, екологічного моніторингу та ерозії ґрунтів, ефективного і безпечного контролю забур’яненості сільськогосподарських угідь .Акцентовано увагу на технології механічної обробки ґрунту та наслідків глобального потеплення клімату в рільництві. Для викладачів, магістрів, студентів агрономічних спеціальностей та працівників АПК


Зайдельман Ф. Р.,  Фермеру и садоводу о почвах, их экологии и повышении плодородияЗайдельман Ф. Р.,  Фермеру и садоводу о почвах, их экологии и повышении плодородия.– Изд. 4-е, испр. и доп.– М.:URSS : [КРАСАНД, 2011].– 274 с.– Библиогр.: с. 266-267.– 252 грн.

В книге изложены сведения по практическому почвоведению, необходимые для рационального землепользования в условиях современного частного хозяйства. Рассмотрены способы улучшения состояния почв, а также мероприятия по их экологической защите от деградационных изменений.
Книга рассчитана для фермеров, садоводов, экологов


Органічне землеробствоОрганічне землеробство: з досвіду ПП "Агроекологія" Шишацького району Полтавської області:практичні рекомендації/М-во аграрної політики України, Полтавська держ. аграрна акад. ; [авт. Антонець С. С. та ін.].– Полтава:[РВВ ПДАА], 2010.– 200 с.– Бібліогр.: с. 195 — 196.– 30 грн.

В книге изложены сведения по практическому почвоведению, необходимые для рационального землепользования в условиях современного частного хозяйства. Рассмотрены способы улучшения состояния почв, а также мероприятия по их экологической защите от деградационных изменений.
Книга рассчитана для фермеров, садоводов, экологов


Системы земледелияСистемы земледелия: учебник для вузов/под ред. А.Ф. Сафонова.– М.:КолосС, 2009.– 448 с.– (Учебники и учебные пособия для студентов высших учеб. заведений).– Библиогр.: с. 445.– 327 грн. 91 к.

Изложены теоретические, методологические и технологические основы систем земледелия. Даны  агроэкономическое и агроэкологическое обоснования структуры посевных площадей, оценка системы севооборотов. Показана почвозащитная  ресурсосберегающая  направленность системы обработки почвы. Рассмотрена система обустройства природных кормовых угодий.
Для студентов вузов, обучающихся  по агрономическим специальностям.


 Екологічне землеробствоБегей С.В.,  Екологічне землеробство:Підручник для вузів/ С.В.Бегей, І.Ш.Шувар.– Львів:Новий світ-2000, 2007.– 430 с.– (Вища освіта в Україні).– 67грн.99к.

Висвітлено етапи становлення українського землеробства, способи збереження та розширеного відтворення родючості ґрунту. Значну увагу приділено впровадженню інтенсивних зональних систем землеробства у різних  грунтово – кліматичних зонах України.
Для сільськогосподарських навчальних закладів, та спеціалістів  виробництва АПК


Колійна та мостова системи землеробстваНадикто В. Т.,  Колійна та мостова системи землеробства:[монографія]/ Т.Надикто В., О.Улексін В.– Мелітополь:Видавничий будинок ММД, 2008.– 270 с.:іл.– Бібліогр.: 156 назв.– 26 грн.

В монографії викладено основи вирощування сільськогосподарських культур із використанням принципово нових колійної та мостової систем землеробства.
Монографія призначена для докторантів, аспірантів, магістрів та інженерно – технічних працівників і науковців, які займаються розробкою нових технологій сільськогосподарського виробництва.


О системах земледелияСоветов А. В.,  О системах земледелия.– Изд. 3-е.– М.:URSS, [2010].– 192 с.– (Академия фундаментальных исследований: история).– 198 грн. 17 к.

Вниманию читателей предлагается книга выдающегося русского ученого – агронома А. В. Советова. Автор проследил постепенное развитие форм отечественного земледелия. Дал ясное представление о различии основных систем земледелия и их постепенном развитии.
Книга рекомендуется специалистам области аграрной истории, социологам, экономистам. Немало интересного в ней найдут и практические работники сельского хозяйства.


No-till і не тільки. Сучасні системи землеробстваТанчик С. П.,  No-till і не тільки. Сучасні системи землеробства.– К.:Юнівест Медіа, 2009.– 160 с.:іл.– Бібліогр.: 100 назв.– 10 грн.
У даній роботі висвітлена сутність систем землеробства та їхній історичний розвиток, теоретичні і практичні основи систем землеробства, Їхні основні складові, зокрема, організація земельної території, системи сівозмін, механічного обробітку ґрунту, удобрення, захисту культур від бур’янів, шкідників і хвороб.
Для спеціалістів сільського господарства, викладачів та аспірантів аграрних закладів освіти. 


очвенно-агрохимические основы адаптивно-ландшафтной организации систем земледелия ВКЗПЮлушев И.Г.,  Почвенно-агрохимические основы адаптивно-ландшафтной организации систем земледелия ВКЗП:Учеб. пособие для вузов.– М.; Киров:Академический проект: Константа, 2005.– 368 с.– (Gaudeamus).– 36 грн.

За последние 150 лет агрономическая наука достаточно полно изучила почвенный покров земледельческих  провинций, характер и направления действия удобрений на свойства почвы, на количество и качество урожая, на экологическую ситуацию агроландшафтов. В настоящей книге акцент сделан на обоснование агрогруппировки почв с учетом их строения и свойств и на основные принципы работы с удобрениями на них. Книга предназначена для дальновидных представителей аграрного бизнеса, любознательных студентов, аспирантов.


Екологічно безпечне землекористування лісостепу України. Проблема охорони ґрунтівКривов В.М.,  Екологічно безпечне землекористування лісостепу України. Проблема охорони ґрунтів.– 2-ге вид., доп.– К.:Урожай, 2008.– 304 с.:іл.– Бібліогр.: 197 назв.– 27 грн. 32 к.

Висвітлено аспекти охорони ґрунтів як основи екологічно безпечного землекористування в Лісостепу України. Розглянуто теоретичні основи оптимізації сільськогосподарського землекористування  та питання організації території й охорони ґрунтів. Дано оцінку існуючого стану використання земельних ресурсів у Лісостепу України і визначено напрями грунтово-екологічної організації території новостворених агроформувань. Визначено шляхи вдосконалення використання та охорони земель у регіональній системі землекористування.   Для наукових працівників, аспірантів, магістрів, студентів землевпорядних, агрохімічних, ґрунтознавчих факультетів вищих навчальних закладів, фахівців землевпорядних та інших управлінських органів, виконавчих органів і місцевого самоврядування.


Раціональне використання та охорона земельПанас Р.М.,  Раціональне використання та охорона земель:навч. посібник для вузів/Р.М. Панас; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка".– Львів:Новий Світ — 2000, 2008.– 352 с.– (Вища освіта в Україні).– ISBN 978-966-418-055-6.– 64 грн.

Охарактеризовано сучасний стан використання та охорони земель України, їх склад і цільове призначення. Накреслено конкретні заходи щодо раціонального використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, еродових і меліорованих земель, земель природно-заповідного фонду, водного і лісового фонду.
Для фахівців державних землевпорядних органів, аспірантів і викладачів землевпорядного профілю.


Сільськогосподарська екологіяСільськогосподарська екологія/за заг. ред. : В. О. Головка, А. З. Злотіна, В. Л. Мєшкова ; М-во аграрної політики України [та ін.].– Х.:Еспада, 2009.– 624 с.– Бібліогр.: с. 606-616.– 108 грн.

Розглянуто всі основні проблеми сільськогосподарської екології. Особливу увагу приділено вирішенню екологічних проблем рослинництва і тваринництва шляхам подолання екологічної кризи в галузі сільського господарства.
Посібник розрахований на студентів агрономічних, зооветеринарних, біологічних навчальних закладів, практичних екологів, викладачів ВНЗ.


Екологічні основи зниження забур'яненості агрофітоценозівШувар І.А.,  Екологічні основи зниження забур'яненості агрофітоценозів:Навч. посібник.– Львів:Новий Світ — 2000, 2008.– 496 с.– (Вища освіта в Україні).– Бібліогр.: с. 491-494 (66 назв.).– 88грн.

Викладено науково-теоретичні і практичні основи екологічного безпечного контролювання забур’яненості агрофітоценозів. Розкрито широкі організаційні можливості  використання в землеробстві агротехнічних, хімічних і біологічних методів для послаблення фітотоксичної дії залишків персистентних  препаратів.
Навчальний посібник призначений для студентів, спеціалістів і фахівців сільськогосподарського виробництва та усіх тих, хто не байдужий до екологічних проблем.


Писаренко В. М.,  Агроекологія/ М.Писаренко В., В.Писаренко П., В.Писаренко В.– Полтава:[Говоров С. В.], 2008.– 256 с.– Бібліогр.: с. 253-255.– 120 грн.

Висвітлено головні напрями розвитку аграрної екології, її завдання, методи функціонування, вплив забруднення повітря і води на людей, тварин та сільськогосподарські культури. Розглянуто заходи щодо збереження ґрунтового покриву, екологічно обґрунтованого підходу до хімізації сільськогосподарського виробництва, утилізації відходів тваринництва, зменшення шкідливої дії іонізуючого випромінювання.
Для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації. Може бути використано фахівцями господарств різних форм власності, слухачами інститутів післядипломної освіти.


Основи ведення сільського господарства та охорона земельОснови ведення сільського господарства та охорона земель:Навч.посібник для вузів/Н.Х.Грабак, І.Н.Топіха, В.М.Давиденко, І.В.Шевель.– К.:Професіонал, 2006.– 496 с.:іл.– 76грн.55к.

У навчальному посібнику викладені теоретичні основи та практичні аспекти ведення основних галузей агропромислового виробництва-рослинництва та тваринництва. Значна увага приділена сучасному трактуванню основних положень землеробства: диференціальному з елементами мінімізації обробітку грунту; збалансованому застосуванню органічних і мінеральних добрив; інтегрованому захисту рослин від бур`янів, шкідників та хвороб. Розглянуті такі актуальні питання, як організація агроландшафтів та особливості господарювання в них, альтернативні методи ведення землеробства з обмеженим використанням агрохімікатів або повним їх вилученням; основи точного землеробства. Подається історія розвитку, сучасний стан, структура, класифікація порід сільськогосподарських тварин, їх продуктивність, основи племінної справи, годівлі та утримання, характеристика галузей тваринництва. Дається характеристика сучасних форм організації агропромислового виробництва, викладені основи агропромислової інтеграції, ринкової економіки, маркетингу та управління у виробничих підприємницьких формуваннях.


Загрязнение почв и новейшие технологии их восстановленияСтупин Д. Ю.,  Загрязнение почв и новейшие технологии их восстановления:учеб. пособие.– СПб.; М.; Краснодар:Лань, 2009.– 432 с.:ил.– Библиогр.: с. 402-415.– 377 грн. 10 к.

В книге рассмотрены физико- химические свойства почв, ответственные за их загрязнения в результате деятельности человека и механизмы загрязнения грунтовых вод. Изложены основы современных биологических, физико- химических и термических методов восстановления почв и грунтовых вод. Книга будет полена студентам биолого-почвенных и экологических специальностей  аграрних университетов.


Землекористування в ринкових умовахБогіра М. С.,  Землекористування в ринкових умовах: еколого-економічний аспект:[монографія].– Львів:Новий Світ — 2000, 2010.– 228 с.– Бібліогр.: с. 194-202.– 78 грн. 40 к.

В монографії розкрито еколого-економічні основи раціонального використання земель  в ринкових умовах, особливості формування структури оптимального землекористування і землеволодіння сільських територій.
Для широкого кола фахівців-землевпорядників, державних службовців, представників управленских органів, виконавчих органів влади і місцевого самоврядування.


Охорона грунтівОхорона грунтів: Підручник/М.К.Шикула, О.Ф.Гнатенко, Л.Р.Петренко, М.В.Капштик.– 2-ге вид., виправ.– К.:Знання, 2004.– 398с.– 42 грн.

Це один із найповніших навчальних посібників з охорони грунтів, у якому на сучасній концептуальній основі розглянуто основні причини й умови прояву руйнівних процесів у грунтах України. Спираючись на найновіші досягненя  вітчизняних і зарубіжних вчених, висвітлено сучасні методи прогнозування процесів ерозії і деградації грунтів, а також методи попередження їх і  боротьби з ними. Наведено ґрунтозахисні технології вирощування сільськогосподарських культур. Посібник носить системний характер і повністю відповідає програмі підготовки фахівців за спеціальністю “Агрохімія і ґрунтознавство”.
Розраховано на студентів аграрних закладів освіти  III-IV рівнів акредитації, аспірантів факультетів агрохімії і ґрунтознавства, екології землеустрою, плодоовочівництва. Книга буде корисною також науковцям,  спеціалістам -практикам, котрих цікавлять проблеми охорони грунтів від різноманітних забруднень та руйнування.


Класифікація сільськогосподарських земель як наукова передумова їх екологобезпечного використанняКласифікація сільськогосподарських земель як наукова передумова їх екологобезпечного використання/Д. С. Добряк [та ін.].– 2-ге вид., доп.– К.:Урожай, 2009.– 464с.– Бібліогр.: 109 назв.– 43 грн. 23 к.

Обґрунтовано теоретико-методологічні засади напрямів використання орних земель України на основі класифікації їх за придатністю для вирощування сільськогосподарських культур з урахуванням конкретних особливостей природно-екологічних умов середовища. Розраховано на вчених і спеціалістів сільськогосподарського виробництва.