Охорона та раціональне використання земель є одним із найважливіших  завдань людства, бо 98% продуктів харчування, які споживає людина, отримуються за рахунок обробітку землі. За час розвитку людської цивілізації площі ґрунтів, придатних для землеробства, безперервно скорочуються. В результаті забруднення стала характерна масова деградація ґрунтів з втратою їхньої основної властивості – родючості.
Найбільших збитків ґрунтам завдають водна і вітрова ерозії, зниження вмісту гумусу, засолення і закислення та заболочування ґрунтів, забруднення промисловими відходами і викидами, отрутохімікатами. Заходи щодо підвищення продуктивності земель та їх охорони дуже різноманітні і повинні здійснюватися комплексно, як єдина система.
«Почвы прежде всего. Это первооснова земледелия. Без этого нет ничего; сухие скудные почвы —  это бедное земледелие, плохие условия жизни; если же почвы хорошие, то хороши и земледелие, и условия жизни. Понимание секретов образцового земледелия начинается с понимания почв»
                                                                                 Генри Л. Альгрен

Ґрунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості  / В. І. Купчик [та ін.] ; за ред. В.І.Купчика. – К. : Кондор, 2010. – 416 с.

Висвітлені загальні поняття про ґрунти, їх хімічний склад, властивості, закономірності генезису  та порушення ґрунтів на території України. Узагальнені агрозаходи рекультивації порушених і забруднених ґрунтів та основні агрохімічні матеріали, які використовують в агрономічній практиці, а також питання менеджменту планування та використання ґрунтових ресурсів.


Гуторов, О. І., Степаненко, Т. О. Теоретико-методичні аспекти економічно та екологічно ефективного використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах // Агроінком. — 2013.  —  № 4-6.  —  С.62 — 68.

Визначено напрями підвищення ефективності відтворення земельних ресурсів і стратегії формування моделі екологічнозбалансованої системи заходів ефективного їх використання. Обґрунтовано теоретико-методичні засади формування та розвитку екологобезпечного та ефективного використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах.

Гогмачадзе, Г. Д.   Деградация почв: причины, следствия, пути снижения и ликвидации / Г. Д. Гогмачадзе ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, фак. почвоведения, Всерос. науч.-исслед. ин-т информатизации агрономии и экологии «ВНИИ Агроэкоинформ». – [М.] : Изд-во Моск. ун-та, 2011. – 272 с. – Библиогр.: с. 245-268.

В работе приведены обобщения результатов собственных исследований, а также других научных учреждений по деградации пахотных земель. Под руководством автора разработана и представлена  методология оценки агроэкологических и ландшафтно-мелиоративных факторов деградации агроландшафтов. Даны характеристики деградационных процессов, а также представлены различные комплексы последовательных мероприятий по возделыванию сельскохозяйственных культур, направленных на восстановление плодородия почв и повышения продуктивности агроценозов.


Другов, Ю. С.   Анализ загрязненной почвы и опасных отходов : практ. рук. / Ю. С. Другов, А. А. Родин. – М. : БИНОМ: Лаб. знаний, 2007. – 424 с. – (Методы в химии).

В практическом руководстве обсуждаются методы химического анализа загрязнений почвы и донных отложений бытовыми отходами, рассматриваются  традиционные и новые методы подготовки образцов почвы и отходов, а также методы анализа загрязняющих почву веществ и надежные приемы идентификации целевых соединений в сложных матрицах. Дополняют пособие примеры стандартных методик определения приоритетных загрязнений почвы, используемые в России и за рубежом.


Екологічний стан ґрунтів України / Балюк С. А. [та ін.] // Український географічний журнал. – 2012. – № 2. – С. 38-42. – Бібліогр.: 3 назв.

У статті дана харктеристика сучасного стану ґрунтового покриву України на основі даних обстеження ґрунтів, моніторингу та агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення. Розкриті причини виникнення деградації ґрунтів, показано в динаміці розвиток несприятливих процесів деградації ґрунтів: зниження вмісту гумусу та поживних речовин, ерозія, зміна кислотно-лужних умов, фізична деградації ґрунтів. Акцентовано на необхідності розробки Національної програми з охорони земель та Національної програми охорони родючості ґрунтів.


Зайдельман, Ф. Р.   Фермеру и садоводу о почвах, их экологии и повышении плодородия  / Ф. Р. Зайдельман. – Изд. 4-е, испр. и доп. – М. : URSS : [КРАСАНД, 2011]. – 274 с. 

В книге в доступной форме изложены сведения по практическому почвоведению, необходимые для рационального землепользования в условиях современного частного хозяйства. Рассмотрены естественные процессы почвообразования, изменения почв под влиянием деятельности человека, а также особенности почв как среды обитания травянистой и древесной растительности. Анализируются преимущества и вероятные негативные последствия мероприятий по оптимизации режимов почв, а также возможность их альтернативного использования. Особое внимание уделено применению дренажа, орошения, проведению агромелиоративных мероприятий, защите почв от засоления, осолонцевания, дефляции, водной эрозии, загрязнения тяжелыми металлами, радионуклидами и др. Рассмотрены способы улучшения агрохимического состояния почв, а также мероприятия по их экологической защите от деградационных изменений. Книга предназначена для лиц, не имеющих специальной подготовки в области почвоведения, но постоянно работающих с почвами, – фермеров, садоводов, экологов, дизайнеров ландшафта.


Мішенін, Є. В.   Екологічний аудит сільськогосподарського землекористування (організаційно-економічні засади) : монографія / Є. В. Мішенін, Т. І. Пізняк. – Х. : Бурун і К, 2012. – 176 с.

Запропоновані у монографії теоретичні положення і практичні рекомендації  дають можливість сформувати сучасну систему проведення екологічного аудиту сільськогосподарського землекористування, що дозволить забезпечувати процеси екологізації аграрної економіки.

Моргун, Ф. Т.   Плугом по… долях дітей / Ф. Т. Моргун ; Федір Моргун. – Вид. 2-ге. – Полтава : Полтавський літератор, 2003. – 148 с.

У книзі відомого агронома, письменника, еколога, доктора сільськогосподарських наук розповідається про історію, сучасний стан і перспективи ґрунтозахисної безплужної системи землеробства. Автор глибоко переконаний, що розумний ґрунтозахист у зв’язку
з небезпечною екологічною ситуацією, що склалася на рубежі тисячоліть — це найважливіша справа селян усієї планети.

Мотузова, Г. В.   Экологический мониторинг почв / Г. В. Мотузова, О. С. Безуглова. – М. : Гаудеамус: Академический Проект, 2007. – 240 с. – (gaudeamus). – Библиогр.: 22+23 назв.

Отличительной чертой данного учебника является включения в него актуального современного материала, базирующегося на исследовательской работе авторов. В работе обсуждаются виды антропогенной деградации почв и особая роль химического загрязнения, виды и методы экологического мониторинга почв, способы нормирования качества почв. Рассматривается организация почвенного экологического мониторинга.

Новаковський, Л. Я.   Соціально-економічні проблеми сучасного землекористування  / Л. Я. Новаковський, М. А. Олещенко. – 2-ге вид., доп. – К. : Урожай, 2009. – 276 с. – Бібліогр.: 71 назв.

Автори ставлять за мету розглянути економічні, соціальні й правові проблеми сучасного землекористування. Зокрема, значну увагу приділено зонуванню земель за основним цільовим призначенням. Накреслено шляхи поліпшення формування, охорони та використання  особливо цінних земель, захисту їх від необґрунтованих вилучень.