доктор медичних наук, академікІ.В.Кочін, старший викладачВ.Я.Киктенко, кандидат медичних наук, доцент П.І.Сидоренко

Запорізька медична академія післядипломноїосвіти(ЗМАПО)

Кафедра медицины катастроф,

Кіровоградський базовий медичний коледж ім.Є.Й.Мухіна

Якісне забезпечення навчального процесу підручниками та навчальними посібниками є тією фундаментальною основою, яка багато у чому обумовлює та визначає особисті та професійні якості фахівців Державної служби медицини катастроф (ДСМК). В цьому зв”язку викладачами кафедри медицини катастроф Запорізької медичної академії післядипломної освіти у 1993-2004 рр. підготовлений та надрукований комплекс навчально-методичної літератури, який за змістом охоплює всю предметну область дисципліни медицини катастроф.

Презентовані книги, а їх всього 19, заповнюють прогалину у навчально-методичній літературі з предмету медицини катастроф, яка утворилася в Україні з об”єктивних причин. Підручники “Основи організації та діяльності служби медицини катастроф у надзвичайних ситуаціях” (2000 р.) [15] і “Медицина катастроф” (2001 р.) [16] з перевиданням у 2002 р. [17] створені авторським колективом під керівництвом доктора медичних наук, академіка УАОІ  І.В.Кочіна.

Групи видань з надзвичайно актуальної для України тематики, становлять навчальні посібники, присвячені використанню атомних енергетичних реакторів, захисту населення від іонізуючої радіації, виявленню та оцінці радіаційної обстановки при аваріях, медичному забезпеченню населення в умовах радіаційної катастрофи. До них належать “Компьютерная оценка радиационной обстановки при авариях на атомных электростанциях”(1993 р.) [10],“Іонізуюча радіація і захист” (2000 р.) [2], “Защита населения при авариях на атомных электростанциях” (2000 р.) [3] і “Техногенные радиационные аварии – организация защиты и медицинской помощи” (2003 р.) [1].

Усього в Україні функціонує понад 1810 хімічно небезпечних об”єктів  (ХНО), на яких зберігається або використовується у виробничій діяльності понад 280 тис. тонн сильнодіючих отруйних речовин (СДОР). У зонах можливого хімічного зараження мешкає близько 20 млн. громадян України (38% населення країни). З цієї тематики викладачами кафедри підготовлені наступні навчальні посібники: “Організація медичного обслуговування населення великого промислового центру при аваріях на хімічно небезпечних об”єктах” (1996 р.)[11], “Методичні рекомендації щодо надання невідкладної медичної допомоги при гострих отруєннях хлором, аміаком, хлорпікрином у до госпітальному періоді” (1996 р.) [9], “Организация экстренной медицинской помощи пораженным сильнодействующими ядовитыми веществами в догоспитальном периоде”(1996, 1997 рр.) [12, 13], “Сильнодіючі отруйні речовини: джерела, небезпека, захист” (2002 р.) [5]і “Діяльність Державної служби медицини катастроф при ураженні населення небезпечними хімічними речовинами” (2004 р.) [8].

Серед природних стихійних лих найбільш розповсюдженими та такими, що супроводжуються численними санітарними втратами, є повені та землетруси. Зважаючи на це кафедрою медицини катастроф ЗМАПО підготовлені наступні навчальні посібники: “Організація медичного забезпечення населення, потерпілого від повеней” (1998 р.) [14], “Повені і діяльність служби медицини катастроф” (2003 р.) [18] і “Землетруси: характеристика, лікувально-евакуаційнезабезпечення”(2004 р.) [19].

Надзвичайні ситуації, особливо природного характеру (повені, землетруси, катастрофічні паводки, сильні дощі та зливи, підтоплення територій тощо), як правило, призводять до істотного погіршення загальної екологічної обстановки та епідемічної ситуації. У надзвичайних ситуаціях епідемічний процес має істотну специфіку та особливості закономірностей розвитку, які відрізняються від властивих йому у звичних умовах, у зв”язку з чим в зоні катастрофи може виникнути декілька епідемічних осередків різних нозологічних форм, що обумовлює особливості розробки, організації та впровадження комплексу санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та лікувально-профілактичних заходів. У зв”язку з цим бува підготовлений у 2-х томах навчальний посібник “Научные основы эпидемиологии катастроф”(2004 р.) [6, 7].

З метою практичноїреалізаціїдержавноїконцепції неперервної освіти створені і продовжують удосконалюватись програми, підручники і навчальнеі посібники. У цьому зв”язку на особливу увагу заслуговує написаний авторським колективом навчальний посібник  “Підготовка формувань та закладів Державноїслужби медицини катастроф до роботи у надзвичайних ситуаціях” (2000 р.) [4], який практично реалізує впровадження концепції неперервної освіти у навчанні керівного складу служби медицини катастроф. Посібник адресований керівникам органів управління охороною здоров”я, територіальних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, закладів та формувань ДСМК, містить рекомендації щодо розгортання закладів та формувань служби для прийому та надання екстреної медичної допомоги великій кількості уражених з районів надзвичайних ситуацій та управління їх роботою в різних умовах діяльності.

 

ПЕРЕЛІК ПІДРУЧНИКІВ ТА НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ ПІДГОТОВЛЕНИХ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИМ СКЛАДОМ КАФЕДРИ МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ ЗАПОРІЗЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

 

1. Костенецкий М.И., Кочин И.В. Техногенные радиационные аварии – организация защиты и медицинской помощи:Учебное пособие.-Запорожье:ЗГИУВ,2003.-34 с.

2. Кочін І.В., Черняков Г.О., Костенецький М.І. Іонізуюча радіація і захист: Навчальний посібник/Під ред.докт.мед.наук,академіка І.В.Кочіна.-Запоріжжя:ЗДІУЛ, 2000.-79 с. 

3. Кочин И.В., Костянецкий М.И., Черняков Г.А. Защита населения при авариях на атомных электростанциях: Учебное пособие/ Под ред.докт.мед.наук,академика И.В.Кочина.-Запорожье:ЗГИУВ,2000.-39 с.  

4.Кочін І.В., Черняков Г.О., Баранова Н.В., Бурлай В.З. Підготовка формувань та закладів Державної служби медицини катастроф до роботи у надзвичайних ситуаціях: Навчальний посібник/Під ред.докт.мед.наук,академіка І.В.Кочіна.-Запоріжжя:ЗДІУЛ, 2000.-128 с.

5. Кочін І.В., Черняков Г.О., Бурлай В.З. Сильнодіючі отруйні речовини: джерела, небезпека, захист: Навчальний посібник/Під ред.докт.мед.наук,академіка І.В.Кочіна.-Запоріжжя:ЗДІУЛ, 2002.-180 с. 

 6. Кочин И.В., Черняков Г.А., Сидоренко П.И., Панасюк Ю.И., Гусаков Г.Н., Железняк А.В. Научные основы эпидемиологии катастроф: Учебное пособие/Под ред.докт.мед.наук, академика И.В.Кочина.В 2-х томах. Том 1.-Запорожье:Полиграф, 2004.-284 с. 

 7.Кочин И.В., Черняков Г.А., Сидоренко П.И., Панасюк Ю.И., Гусаков Г.Н., Железняк А.В. Научные основы эпидемиологии катастроф: Учебное пособие/Под ред.докт.мед.наук, академика И.В.Кочина.В 2-х томах. Том 2.-Запорожье:Полиграф, 2004.-292 с. 

8. Кочін І.В., Черняков Г.О., Сидоренко П.І. Діяльність Державної служби медицини катастроф при ураженні населення небезпечними хімічними речовинами: Навчальний посібник/За ред.докт.мед.наук, академіка І.В.Кочіна.-Кіровоград:Центрально-Українське видавництво, 2004.-286 с. 

 9. Сидоренко П.І., Кармазь І.Ф., Борисовський В.С., Черняков Г.О., Чірков І.І. Методичні рекомендації щодо надання невідкладної медичної допомоги при гострих отруєннях хлором, аміаком, хлорпікрином у до госпітальному періоді/ За ред.канд.мед.наук П.І.Сидоренко.-Запоріжжя:ЗДІУЛ, 1996.-11 с. 

 10. Черняков Г.А., Кармазь И.Ф., Чирков И.И. Компьютерная оценка радиационной обстановки при авариях на атомных электростанциях: Учебное пособие/Под ред.докт.мед.наук, профессора Р.М.Портуса.-Запорожье:ЗГИУВ, 1993.-92 с. 

 11. Черняков Г.О., Чірков І.І., Сидоренко П.І., Дрібна В.А. Організація медичного обслуговування населення великого промислового центру при аваріях на хімічно небезпечних об”єктах: Навчальний посібник/Під ред.доц. І.Ф.Кармазя.-Запоріжжя:ЗДІУЛ, 1996.-80 с. 

 12.Черняков Г.А., Чирков И.И., Сидоренко П.И. Организация экстренной медицинской помощи пораженным сильнодействующими ядовитыми веществами в догоспитальном периоде: Учебное пособие/Под ред.доцента И.Ф.Кармазя.-Запорожье:ЗГИУВ, 1996.-80 с. 

13.Черняков Г.А., Чирков И.И., Сидоренко П.И., Ткач Н.Л. Организация экстренной медицинской помощи пораженным сильнодействующими ядовитыми веществами в догоспитальном периоде: Учебное пособие/Под ред.доцента И.Ф.Кармазя.-Запорожье:ЗГИУВ, 1997.-115 с.

14. Черняков Г.О., Борисовський В.С., Сидоренко П.І. Організація медичного забезпечення населення, потерпілого від повеней: Навчальний посібник/Під ред.проф. Р.М.Портуса.-Кіровоград:Трелакс ЛТД, 1998.-44 с. 

 15. Черняков Г.О., Кочін І.В., Сидоренко П.І., Букін В.Є., Костенецький М.І. Основи організації та діяльності служби медицини катастроф у надзвичайних ситуаціях: Підручник/ Під заг. ред.докт.мед.наук І.В.Кочіна.-Запоріжжя:ЗДІУЛ, 2000.-252 с. 

 16. Черняков Г.О., Кочін І.В., Сидоренко П.І., Букін В.Є., Костенецький М.І. Медицина катастроф: Підручник/За ред.докт.мед.наук І.В.Кочіна.-Київ:Здоров”я, 2001.-348 с. 

 17. Черняков Г.О., Кочін І.В., Сидоренко П.І., Букін В.Є., Костенецький М.І. Медицина катастроф: Підручник/За ред.докт.мед.наук І.В.Кочіна.-Київ:Здоров”я, 2002.-352 с. 

18. Черняков Г.О., Кочін І.В., Сидоренко П.І., Бондар С.О. Повені і діяльність служби медицини катастроф: Навчальний посібник/За ред.докт.мед.наук, професора І.В.Кочіна.-Кіровоград:Центрально-Українське видавництво, 2003.-200 с. 

 19. Черняков Г.О., Кочін І.В., Сидоренко П.І., Лєбедєва Л.М. Землетруси. Характеристика, лікувально-евакуаційне забезпечення: Навчальний посібник/За ред.докт.мед.наук, професора І.В.Кочіна.-Кіровоград:Центрально-Українське видавництво, 2004.-316 с. 

 

 

Завідувач кафедри медицина катастроф,                           І.В.Кочін

Запорізької медичної академії

післядипломної освіти,

доктор мед. наук, академік Української

академії оригінальних ідей