І.В.Кочін, П.І.Сидоренко, Т.М.Гут

Запорізька медична академія післядипломної освіти

Кафедра медицини катастроф

Кіровоградський базовий медичний коледж ім. Є.Й.Мухіна

 

Забезпечення безперервної освіти для всіх є одним з ос­новних атрибутів інформаційного суспільства. В цей же час, вінформаційному суспільстві можливості комунікаційного середовища такі, що в системі медичної освіти стає можливим викори­стання якісно нових технологій оновлення знань.

Сьогодні одним з найважливіших завдань, що вирішують­ся в ЗМАПО, є навчання лікарів умінню адаптувати­ся в швидко змінюваних умовах зміни поколінь техніки і тех­нології, умінню переглядати під час короткого періоду свої професійні знання. За час підготовки лікаря у вузі кількість знань в світі практично подвоюється. Темпи технологічного і науково-технічного прогресу сьогодні в світі такі, що багато знань застарівають протягом 3-5 років, тому випереджаюча медична освіта вимагає, щоб нові знання надходили до системи медичної освіти безпосередньо в процесі навчання. І тут особливо значна роль глобальних комп'ютерних мереж як каталізаторів, що забез­печують стрімке зростання «щільності» міжособових і міжгрупових комунікацій, з одного боку, а з іншого — ство­рюючих можливість зміни напрямів потоку цих комунікацій, чим досягається вплив на соціальну структуру суспільства.

Для України, що характеризується не достатньо мо­гутньою інформаційною інфраструктурою і значною концен­трацією наукових і освітніх центрів, можливість отримання професійної освіти та підвищення кваліфікації без відри­ву від основної діяльності є дуже важливою. Для вирішення даної проблеми необхідна інноваційна технологія навчання, що забезпечує необхідний рівень мобільності лікаря. Такою технологією є технологія гнучкого медичного дистанційного навчання.

Гнучке дистанційне навчання на основі телекомуніка­цій — це комплекс освітніх послуг (навчальний матеріал, технології, консультації, контроль знань тощо), що надають­ся лікарям, за допомогою спеціалізованого телекомунікаційно­го інформаційно-освітнього середовища, в основі яких лежить методологія, спрямована на індивідуальну (не залежну від місця і часу) роботу лікарів, із спеціальним чином структурованим навчальним матеріалом, з різним ступенем спілку­вання з віддаленими експертами, викладачами і колегами-лікарями.

Комп'ютерна технологія гнучкого медичного дистанційного на­вчання — це процедури (правила і/чи рекомендації) ефек­тивного використання комп'ютерних телекомунікаційних технологій для використання педагогічних підходів і методів дистанційного навчання, спрямованих на досягнення мети медичного післядипломного навчання.

Існує три основні моделі реалізації дистанційного навчання: розподілена класна кімната (distributedclassroom); незалежне (кореспондентське) вивчення (independentlearning); навчання/вивчення з використанням комп'ютерних комунікацій (імітація класної кімнати) (openinglearn­ing+class).

Перша модель основні характеристики

1.        Згідно даної моделі, навчання лікарів, які знаходять­ся в аудиторії і віддалених від неї, іде одночасно за рахунок використання інтерактивних телекомунікаційних техно­логій. Навчальна структура (університет, академія, коледж та інші) і викладацький склад (навчальна частина) викону­ють контроль кроків і місця навчання.

  1. Заняття включають використання синхронних ко­мунікацій, тому лікарі і викладачі мають бути в одному і тому ж місці і часі (хоча б один раз на тиждень).
  2. Кількість задіяних місць може варіюватися від двох (один до одного) до п'яти або більш (один до багатьох). Технічна (мережеві комунікації, установка обладнання) складність зростає із зростанням кількості задіяних місць.
  3. Навчальні організації можуть обслужити невелику кількість лікарів  у себе, тому зручно, що частина з них мо­же одержувати послуги вдома і/чи на робочому місці в лікувально-профілактичному закладі.

Друга модель — основні характеристики

  1. Не існує занять в аудиторії; лікарі вчаться незалежно, слідуючи детально розробленому підручнику за програмою.
  2. Лікарі мають нагоду спілкуватися з викладачем і в дея­ких випадках з колегами-лікарями.
  3. Представлення змісту курсу удосконалення знань (спеціалізації, тематичного, передатестаційного) відбувається шляхом ви­користовування друкарських матеріалів, CD, відеокасет. Весь цей матеріал лікарі можуть переглянути на місці і зроби­ти власний вибір.

Третя модель основні характеристики

  1.  Представлення змісту курсу удосконалення знань (спеціалізації, тематичного, передатестаційного) відбувається шляхом ви­користовування друкарських матеріалів, CD, відеокасет, Web-сторінок. Весь цей матеріал лікарі  можуть переглянути намісці і зробити власний вибір, як індивідуально так і обгово­ривши його в групах.
  2. Лікарі збираються разом в спеціально обладнаних класах (або у себе вдома, на робочому місці) і, використовуючи інте­рактивні телекомунікаційні технології, спілкуються з ви­кладачем, обговорюють і уточнюють поняття, виконують за­вдання, що допомагають їм придбати знання (робота в групі, комп’ютерне моделювання наслідків надзвичайних ситуацій, робота в клінічних відділеннях, перев’язувальних та операційних, опрацювання навичок з надання екстреної медичної допомоги на фантомах, розв'язання інших прикладних завдань).