І.В. Кочін, І.Ф. Шило, О.М. Акулова

Запорізька медична академія післядипломної освіти

Кафедра медицини катастроф

м. Запоріжжя, Україна

Ключові слова: хімічно небезпечне підприємство, виробнича аварія, перша медична допомога, підготовка працівників.

 Розвиток науково – технічного процесу в Україні, реалізація велико- масштабних технічних проектів пов'язані із підвищенням ризику виникнення техногенних катастроф. Нещасним випадкам, травмам та отруєнням, що стали причиною смертності в Україні, належить третє місце. Статистичні дані свідчать про загальну тенденцію до підвищення рівня травматизму. Серед населення працездатного віку травматизм займає перше місце [8]. Особливу небезпеку являють підприємства хімічної промисловості. В теперішній час в Україні функціонує понад 1810 хімічно небезпечних об'єктів (ХНО), на яких зберігається або використовується у виробничної діяльності біля 300 тисяч тоннсильнодіючих отруйних   речовин   (СДОР), в тому числі біля 100 тисяч тонн хлору. Отруєння СДОР  характеризуються раптовістю виникнення, тяжкістю, великою кількістю уражених, які потребують медичної допомоги в найближчі хвилини після отруєння і негайної евакуації в лікувально-профілактичні заклади за межі осередку хімічного ураження. Необхідність надання постраждалим  першої медичної допомоги в стислі строки потребує навчання персоналу ХНО наданню цієї допомоги у вигляді само- та взаємодопомоги.

Мета роботи. Вивчити ступінь підготовки працівників ХНО з питань надання першої медичної допомоги при ураженні хлором, травмах та комбінованих ураженнях. 

Матеріали і методі дослідження. Для визначення питань викладачами кафедри медицини катастроф Запорізької медичної академії післядипломної освіти розроблена анкета перевірки теоретичних знань та практичних навичок надання першої медичної допомоги ураженим, яка містить три групи питань: невідкладна допомога при гострому отруєнні хлором,  травмах та   комбінованих ураженнях.

Анкетування проводилось серед працівників двох  хімічних цехів підприємства ВАТ «Запорожкокс». Опитуванням  охоплено 148 працівників цього підприємства. Працівники, що опитувалися, були розподілені на три репрезентативні групи  в залежності від стажу роботи на підприємстві:  до 2-х років – 42 працівника;  від 2-х до 5-ти років – 46 працівників; 3) 5 років і більше – 60 працівників. Ураховувався рівень теоретичних знань і ступінь оволодіння практичними навичками з надання першої медичної допомоги згідно за бальною оцінкою від “1” (мінімальний бал) до “5” (максимальний бал). Результати анкетування оброблені статистично з використанням  параметричних методів статистики [5]. На підгрунті проведеного аналізу зроблені висновки та пропозиції.

Результати досліджень.

 На ХНО існує багаторівнева система  навчання працівників та контролю з охорони праці, щодо запобігання аварійних ситуацій на виробництві. Особлива увага приділяється відпрацюванню дій працівників на випадок ліквідації наслідків аварій, у тому числі з надання першої медичної допомоги(само- та взаємодопомоги).

Працівники хімічних цехів допускаються до роботи тільки після проходження повного курсу навчання згідно з затвердженою навчальною програмою з охорони праці для кожної спеціальності та профілю цеха у заводському навчальному комбінаті, здавання заліку та отримання посвідчення.

Наступна перевірка знань працівників хімічних цехів щодо ведення технологічних процесів, запобігання технологічних аварій та охорони праці проводиться цеховими комісіями у плановому порядку кожні три місяці, позачергово — при порушенні техніки безпеки, пожежної безпеки та безпеки у газовому господарстві, а також на вимогу осіб, відповідальних за нагляд, або інспекторів Державного нагляду з охорони праці.

Співробітники кафедри медицини катастроф провели вибіркове дослідження(на підприємстві ВАТ «Запорожкокс») знань та практичних навичок працівниками ХНО з питань надання першої медичної допомоги ураженим при виробничих аваріях. Результати  дослідження наведені у таблицях 1, 2, 3.

Загальний рівень оцінки оволодіння працівниками навичок з надання медичної допомоги при отруєнні хлором, механічних травмах та комбінованих ураженнях коливався від “3” до “5” балів, тобто серед опитаних не було працівників, які взагалі не володіли навичками.                                                                                                                     

 Таблиця 1

Розподіл працівників хімічних цехів за стажем роботи та ступенем оволодіння навичками першої медичної допомоги при отруєнні хлором

Оцінка знань, бал

 

Всього опитано працівни-ків,

%

n=148

 

У тому числі:

Ступінь достовірності різниці показників

між групами

Розподіл опитаних за стажем роботи,  %

n=42

n=46

n=60

 

1-2

 

2-3

 

1-3

1

 

2

 

3

 

до 2

років

від 2 до 5

років

більше 5

років

5

59,5±4,0

43,3±9,0

59,5±8,1

65,5±5,2

Р>0,05

Р>0,05

Р<0,05

4

20,9±3,3

20,1±5,3

20,6±6,7

20,9±4,5

Р>0,05

Р>0,05

Р>0,05

3

19,6±3,2

36,6±8,7

19,9±5,4

13,6±3,8

Р<0,05

Р>0,05

Р<0,05

Всього

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Р — ступінь достовірності різниці показників; 

n  — число спостережень.

Аналіз таблиці 1 свідчить, що статистично значимо зростає питома вага оцінки “5“, яка збільшується з 43,3±9,0% у працівників зі стажем роботи до 2-х років до 65,5±5,2% у працівників зі стажем роботи 5 років і більше (р<0,05). Збільшення оцінки “5“ відбувається за рахунок статистично значимого зниження оцінки “3“ – з 36,6±8,7% у працівників зі стажем роботи до 2-х років до 13,6±3,8% у працівників зі стажем роботи 5 років і більше, тобто  зі стажем роботи якість знань та навичок з надання першої медичної допомоги поліпшується. Питома вага оцінки “4“ залишалась приблизно на одному рівні – 207,1±5,3% – 20,9±4,5% (р>0,05).

Таблиця 2

Розподіл працівників хімічних цехів за стажем роботи та ступенем оволодіння навичками першої медичної допомоги при механічних травмах 

Оцінка знань, бал

 

Всього опитано працівни-ків,%

n=148

 

У тому числі:

Ступінь достовірності різниці показників

між групами

Розподіл опитаних за стажем роботи,%

n=42

n=46

n=60

 

1-2

 

2-3

 

1-3

1

 

2

 

3

 

до 2

років

від 2 до 5

років

більше 5

років

5

42,6±4,1

26,6±7,1

45,9±8,1

46,9±5,5

Р<0,05

Р<0,05

Р<0,05

4

39,8±4,0

33,3±7,6

35,2±7,8

44,5±5,4

Р>0,05

Р<0,05

Р>0,05

3

17,6±3,1

40,1±7,9

18,9±5,2

8,6±2,1

Р<0,05

Р<0,05

Р<0,001

Всього

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Р — ступінь достовірності різниці показників;

n  — число спостережень.

Аналіз таблиці 2 свідчить, що з професійним стажем роботи статистично достовірно зростає питома вага осіб, які мають знання на “5” – з 26,6±7,1% до 46,9±5,5% (р<0,05).Таке збільшення з’являється за рахунок статистично достовірного зниження питомої ваги оцінки “3” з 40,1±7,9% до 8,6±2,1% (р<0,001). Тобто відслідковується закономірність поліпшення знань зі зростанням професійного стажу роботи. Знання з оцінкою “4” коливались в межах статистично не достовірної різниці – 33,3±7,6% – 44,5±5,4% (р>0,05), тобто  якість знань з оцінкою “4” не залежить від стажу роботи. Оцінка “3” частіше зустрічається серед працівників зі стажем роботи до 2-х років – 40,1±7,9% проти 8,6±2,1% серед працівників зі стажем  роботи 5 років та більше. Питома вага оцінки “5” серед всіх опитаних  склала 42,6±4,1% у порівнянні з сумарною питомою вагою оцінок “3” та “4” в 57,4±5,6%.

 

Таблиця 3 

Оцінка знань, бал

 

Всього опитано працівни- ків, %

n=148

 

У тому числі:

Ступінь достовірності різниці показників

між групами

Розподіл опитаних за  стажем роботи, %

n=42

n=46

n=60

 

1-2

 

2-3

 

1-3

1

 

2

 

3

 

до 2

років

від 2 до 5

років

більше 5

років

5

18,9±3,2

3,4±0,9

21,6±5,7

23,4±4,7

Р<0,001

Р>0,05

Р<0,001

4

32,4±3,8

33,3±7,6

24,3±7,0

35,8±5,3

Р>0,05

Р>0,05

Р>0,05

3

48,7±4,1

63,3±8,7

54,1±8,1

40,8±5,4

Р>0,05

Р>0,05

Р<0,05

Всього

100,0

100,0

100,0

100,0

Розподіл працівників хімічних цехів за стажем роботи та ступенем оволодіння навичками першої медичної допомоги при комбінованих ураженнях

(механічна травма та отруєння)

 

Р — ступінь достовірності різниці показників;

n  — число спостережень.

Дані таблиці 3 підтверджують закономірності, виявлені при аналізі двох попередніх таблиць, а саме: з професійним стажем роботи якість знань з надання першої медичної допомоги поліпшується – питома вага оцінки “5” статистично значимо зростає з 3,4±0,9% при стажі роботи до 2-х років до 23,4±4,7% при стажі роботи більше 5-ти років (р<0,001)за рахунок статистично значимого зниження питомої ваги оцінки “3” – з 63,3±8,7% до 40,8±5,4%. Однак, показник 23,4±4,7% серед працівників зі стажем роботи більш 5-ти років, що отримали оцінку “5” за вмінні та навики з надання першої медичної допомоги при виробничих аваріях, є вкрай низьким. Це є свідченням недостатньої уваги керівництва підприємства до навчання працівників. Як і у попередніх двох таблицях коливання знань з оцінкою “4” статистично не значимо – 33,3±7,6% – 35,8±5,3% (р>0,05).

  Показники знань з оцінкою “5” не залежно від стажу роботи гірші, при комбінованих ураженнях, ніж при отруєннях хлором (18,9±3,2% проти 59,5±4,0%; р<0,01), або механічних травмах (18,9±3,2% проти 42,6±4,1%; р<0,01). Працівники краще володіли навичками надання першої медичної допомоги при отруєннях хлором, ніж при механічних та комбінованих ураженнях.

         Результати анкетування були доведені до відома адміністрації ХНО та навчального комбінату ВАТ «Запорожкокс» для удосконалення навчального  процесу та підвищення знань працівників з питань першої медичної допомоги при виробничих аваріях.

 

ВИСНОВКИ

1. Навчання працівників хімічно небезпечних об’єктів повинно проводитися   диференційовано за тематикою та з урахуванням стажу роботи.

2. У процесі навчання необхідно акцентувати увагу на питаннях надання першої медичної допомоги при комбінованих ураженнях (хлор і механічні травми) серед працюючих не залежно від стажу роботи.

3. Працюючі зі стажем роботи менше 2 років потребують особливої уваги щодо поліпшення якості навчання та контролю знань.

4. Анкетування дозволяє об’єктивно оцінити якість знань працівників та  внести зміни у  поліпшення якості навчального процесу у виробничих комбінатах.

 

АВТОРИ

1. Запорізька медична академія післядипломної освіти

Кочін Ігор Васильович – завідувач кафедри, д. мед. н., професор

Шило Іван Федорович — ст.викладач, ishilo.z@jmail.com

Акулова Ольга Мефодіївна — ст. викладач, к. мед. н.;  тел.моб. 8-067-9974624

69096, м. Запоріжжя — 96, бульвар Вінтера 20, Запорізька медична академія післядипломної освіти,  кафедра медицини катастроф,

Тел. сл. 8 (0612) 57 – 05 – 33

www.zmapo.zp.ua       zmapo@33zp.ua

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

1.Антонов А.И. Социологические методы // Демография: современное состояние и перспективы развития. – М.: Мир семьи, 1998.– С. 223-231.

2.Діяльність Державної служби медицини катастроф у разі ураження населення небезпечними хімічними речовинами: Навчальний посібник / І.В.Кочін, Г.О.Черняков, П.І.Сидоренко; За ред. акад. І.В.Кочіна. – Кіровоград: Центрально – Українське видавництво, 2005. – 416 с.

3.Закон України  «Про правові засади цивільного захисту» від 24.06.2004 р. № 1859 –IV.

4.Наказ МОЗ України  “Про організацію навчання медичних та немедичних працівників з надання медичної допомоги в екстрених ситуаціях” від 24.06.2004 р. № 120.

5.Кочін І.В., Черняков Г.О., Бурлай В.З. Сильнодіючі отруйні речовини: джерела, небезпека, захист: Навчальний посібник / Під ред. акад. І.В.Кочіна. – Запоріжжя: Східне відділення УАОІ. – 2002. – 180 с.

6.Мерков А.М., Поляков Л.Е. Санитарная статистика. –Л.: Медицина, 1974. – 384 с.

7.Охорона праці та безпека життєдіяльності населення у надзвичайних ситуаціях: Навчальний посібник / І.В.Кочін, Г.О.Черняков, П.І.Сидоренко; За ред. акад. І.В.Кочіна. – Київ: Здоров’я, 2001. – 431 с.

8.Соціальний захист працюючих від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань / Томанек Д, Ріке В., Дідує Ф. та інші.; За загальною ред. Г.Г. Лесенка. – К.: Основа, 2006. – 336 с.

Summary

 

RESEARCH OF QUALITY OF CHEMICALLY DANGEROUS FACTORY STAFF TRAINING IN ADMINISTRATION FIRST AID IN INDUSTRIAL ACCIDENTS

I.V.Kochin, I.F.Shilo, O.M.Akulova

Key words:chemically dangerous factory, industrial accident, first medical aid, training.

         It was studied quality of chemically dangerous factory staff training in administration first aid in industrial accidents.

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНИ ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АВАРИЯХ

И.В.Кочин, И.Ф.Шило, О.М.Акулова

Ключевые слова: химически опасное предприятие, производственная авария, первая медицинская помощь, подготовка.

         Исследовано качество подготовки рабочих химически опасных предприятий по вопросам предоставления первой медицинской помощи при производственных авариях.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ ХІМІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ПИТАНЬ НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ВИРОБНИЧИХ АВАРІЯХ

І.В. Кочін, І.Ф. Шило, О.М. Акулова

Ключові слова: хімічно небезпечне підприємство, виробнича аварія, перша медична допомога, підготовка.

            Досліджено якість підготовки робітників хімічно небезпечних підприємств з питань надання першої медичної допомоги при виробничих аваріях.