О.М.Акулова, І.В.Кочін, І.Ф.Шило, Д.В.Ількаєв, О.О.Гайволя,

Ю.П.Литвин, П.І.Сидоренко, Т.М.Гут

Запорізька медична академія післядипломної освіти

Кафедра медицини катастроф

Дніпропетровська державна медична академія

Кафедра медицини катастроф та військової медицини

Кіровоградський базовий медичний коледж ім. Є.Й.Мухіна

 

Аналіз результатів реформи медичної освіти в Україні свідчить про необхідність негайного вирішення ряду тісно пов’язаних між собою методичних проблем, серед яких найактуальнішими є такі: розробка системи управління змістом і якістю навчання в умовах його інтенсифікації, розробка та впровадження об’єктивних методів контролю знань лікарів, а також методів діагностики якості та ефективності навчального процесу.

Важливим елементом тісно пов’язаним з метою навчання є контроль якості знань (КЯЗ) лікарів-курсантів. Система КЯЗ складається з 3-х взаємопов’язаних між собою підсистем:

  1. Учасники контролю.
  2. Об’єкт контролю.
  3. Методологія контролю.

До учасників контролю відносяться всі суб’єкти, які здійснюють КЯЗ. Вони підрозділяються на 2-і групи:

  1. Суб’єкти контролю, розташовані всередині навчального закладу (внутрішній контроль).

2. Суб’єкти контролю, розташовані за межею учбового закладу (зовнішній контроль).

Внутрішній контроль в учбовому закладі організовано по рівням керування навчального процесу: 1-ий рівень – викладач; 2-ий рівень – керівник структурного підрозділу (завідувач кафедри курсу); 3-ий рівень – здійснюється замісниками керівника навчального закладу (деканами, проректорами); 4-ий рівень здійснюється вищими науково-керівними органами закладу (науковою радою, ректоратом).

Учасники зовнішнього контролю підрозділяються на суб’єкти відомчого контролю (медичного контролю) і невідомчого контролю.

До суб’єктів відомчого зовнішнього контролю відносяться: Органи управління охорони здоров’я всіх рівнів; ліцензійно-аккредитаційні комісії; заклади Держсанепіднагляду; органи керування медичними службами відомств.

До невідомчих суб’єктів зовнішнього контролю відносяться: фонди обов’язкового медичного страхування; фонди соціального страхування; професійні медичні асоціації; суспільні об’єднання пацієнтів та інш.

Друга підсистема системи КЯЗ є об’єкти контролю. Це знання, уміння та навички кожного конкретного лікаря-курсанта. У формалізованому виді знання та вміння представлені в «кваліфікаційних характеристиках лікарів-фахівців», затверджених __________. Цей державний документ визначає  сукупність знань, вмінь та навичок, необхідних для виконання професійних обов’язків, встановлюючи тим самим мету навчання та об’єкти контролю по кожній окремій спеціальності.

Третьою підсистемою системи КЯЗ є методологія контролю. Вибір методу, методики визначається цілями навчання, задачами контролю, наявністю часу у педагогічному процесі. Вибір оптимальної форми контролю – важливіша задача педагога при проведенні учбового процесу.

Методами (формами) контролю можуть бути іспити та заліки,  опитування (усне, письмове або комп’ютерне), контрольні роботи, колоквіуми, реферати, семінари, лабораторні роботи, тести, звіти з виробничо-методичної практики. По терміну проведення контроль може бути попередній, поточний, рубіжний, підсумковий, заключний.

Організація КЯЗ повинна відповідати наступним вимогам: індивідуальний характер, систематичність, усебічність, різноманітність, об’єктивність, диференційованість.

Оптимальне та професійне сполучення трьох підсистем КЯЗ — основа організацій та керування учбовим процесом.