О.О. Гайволя, І.В. Кочін, О.М. Акулова, Д.В. Ількаєв, І.В. Шило,

П.І. Сидоренко, Т.М. Гут

Запорізька медична академія післядипломної освіти

Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф

Кіровоградський базовий медичний коледж ім. Є. Й. Мухіна

         Однією з провідних задач процесу реформування вищої медичної освіти в Україні є підготовка фахівців високої кваліфікації, спроможних змінити науково-технічну, економічну, інтелектуальну основу нашого суспільства. У вирішенні цієї задачі важливе місце в післядипломній підготовці лікарів належить самостійній роботі (СР), її організації та проведенні. З наведених причин професорсько-викладацьким складом кафедри цивільного захисту та медицини катастроф розроблено алгоритм організації СР, особливості якого полягають у наступному:

1 етап. Вибір тем для самостійного засвоєння наукової дисципліни «медицина катастроф» згідно з чинною робочою програмою, тематичним планом лекцій, практичних та семінарських  занять.

2 етап. Забезпечення  комплексом навчально-методичних засобів, наявних на кафедрі та в бібліотеці (підручники, навчальні посібники, довідкова література, навчальні таблиці тощо). На цьому етапі також надаються точні посилання на сторінки інформаційних матеріалів з кожної теми.

3 етап. Організація консультативної допомоги і контроль якості виконання самостійної роботи лікарів. Керівництво СР з боку викладачівздійснюється у вигляді співбесід, організації консультацій і перевірки знань з теоретичних питань під час семінарських та практичних занять, коли проводиться контроль якості засвоєння матеріалу.

4 етап. Оформлення учбових аудиторій для СР та створення умов для можливості проведення СР в аудиторіях кафедри (створення комфортних умов роботи, методичне забезпечення аудиторії, можливість використання ресурсів Інтернету).

5 етап. Підготовка навчально-методичних посібників з питань СР.Головна мета їх створення — скорочення витрат часу лікарів на вивчення предмету, вироблення у них професійної орієнтації та формування аналітичного мислення. Колектив кафедри працює над реалізацією цього етапу і сподівається, що впровадження нового навчально-методичного посібника до учбового процесу сприятиме вдосконаленню методології СР та підвищенню якості професійної підготовки лікарів.