І.В. Кочін, О.М. Акулова, О.О. Гайволя, Д.В. Ількаєв, І.Ф. Шило,

П.І. Сидоренко, Т.М. Гут

Запорізька медична академія післядипломної освіти

Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф

Кіровоградський базовий медичний коледж ім. Є. Й. Мухіна

 

THEEXPERIENCE OF THE SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL LITERATURE SUPPORT OF THE TRAINING FOR GOVERNMENT DISASTER MEDICINE SERVICE SPECIALISTS

І.V. Kochin, O.M. Akulova, A.A. Gajvolya, D.V. Ilkayev, I.F.Shilo,

P.I. Sidorenko, T.M. Gut

Zaporozhye medical academy of postgraduate education

Chair of civil protection and desaster medicine

Kirovograd basic medical college named after E. Y. Mukhin

It was written basic questions of the scientific and methodological literature support of the training for Ukrainian government disaster medicine service specialists and was done short characteristic of textbooks and tutorials of more actual more likely Ukrainian disaster situation.

Викладені основні питання інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу підготовки фахівців Державної служби медицини катаст­роф України та дано стислу характеристику груп підруч­ників і навчальних посібників з найбільш актуальних для України можливих надзвичайних ситуацій.

Вступ.Проблема формування професійно важливих якостей фахівців Державної служби медицини катастроф (ДСМК), як особливого виду аварійно-рятувальної служби, постійно привертає увагу викладачів медичних вузів. Це пояс­нюється необхідністю створення такої моделі на­вчання, яка б дозволила, з одного боку, забезпе­чити практичну якісну підготовку спеціалістів у вищому медичному навчальному закладі (ВМНЗ) та післядипломне підвищення кваліфікації, а з другої — задовольнити потреби ДСМК Украї­ни у всебічно підготовлених фахівцях. Ця об'єктивна потреба обумов­лює необхідність забезпечення якісною інформаційно-методичною та навчально-методичною літературою навчальний процес з вивчення дисципліни медицина катастроф.

Основна частина.Усвідомлюючи, що медицина ката­строф — новий напрямок охорони здо­ров'я населення України, автори поклали собі за мету подати у стислому систематизованому вигляді інформацію про розроблені і надруковані підручники та навчальні посібники професорсько-викладацьким складом кафедри цивільного захисту та медицини катастроф Запорізької медичної академії післядипломної освіти (ЗМАПО), що використовуються у навчальному процесі. Сучасні підручники та навчальні посібники, на нашу думку, повинніінформаційно і мето­дично забезпечувати  навчальний  процес  та відповідати  наступним  вимогам ди­дактичних функцій:

1) забезпечити всі види навчальних занять з медицини катастроф джерелами інформації, за допомогою яких можна розширити обсяг знань, вмінь та навичок, причому не тільки на базі текстових та графічних матеріалів, електронно-обчислювальних машин, але й з посиланням на іншу літературу та методи отримання цієї інформації (експеримент, спостері­гання, моделювання, прогнозування тощо);

2) сприяти розвитку емоційно-мотиваційної сфери сприйняття інформаційно-методичних матері­алів, формування інтересу (співвідношення «мета — мотив навчання») та позитивного ставлен­ня до вивчення дисципліни медицини катастроф, спонукання до активної пізнавальної і навчальної діяльності та безперервного  фахового  розвитку тощо. В умовах входження вищої медичної освіти України до Європейського освітнього простору цей напрямок є вкрай важливим [  ].

На сьогодні кафедрою цивільного захисту та медицини катастроф ЗМАПО  видано 22 підручни­ка [    ], які певною мірою заповнюють про­галину у навчально-методичній літерату­рі з цієї предметної області. Підручники та навчальні посібники виконують роль навчальної інформації і є одним з компонентів єдиної мето­дичної системи  підготовки фахівців ДСМК за наступними напрямами.

Підручники і навчальні посібники з організації та діяльності Державної служби медицини катастроф України. З створенням в 1997 році ДСМК України одночасно постала проблема підготовки медичних кадрів і, в першу чергу, керівників служби, які мають організувати та планувати надання постраждалому населенню екстреної медичної допомоги у надзвичайний ситуаціях (НС). Виходячи з цього Україна створює державну концепцію без­перервної освіти, яка охоплює всіх ме­дичних працівників: лікарів, фельдшерів, медич­них сестер, студентів вищих навчальних закладів І—IVрівнів акредитації. У цьо­му зв'язку особливої уваги заслуговує написаний авторським колективом навчальний посібник «Підготовка формувань та закладів державної служби медицини катастроф до роботи у над­звичайних ситуаціях» (2000 р.) [ ], який практично реалізує впровадження концепції у на­вчанні керівного складу ДСМК. Посібник адресований керівникам органів управління, установ та формувань ДСМК і містить рекомендації щодо розгортання установ (формувань) для прийому значної кількості ура­жених із районів НС та управління їх ро­ботою у різних умовах діяльності. На відміну від спеціальної підготовки медич­ного персоналу, яка передбачає навчання саме методам та способам надання екстреної медичної допомоги в осе­редках НС, пропонова­ний посібник спрямований на навчання керівників органів управління, установ та формувань ДСМК діям щодо розгортання установ (формувань) для прийому значної кількості уражених із районів НС та управління їх роботою у різних умо­вах діяльності. Підготовка керівників ДСМК включає: комплексні об'єктові навчання, комплексні об'єктові тренування, штабні об'єк­тові тренування, командно-штабні навчання  та тактико-спеціальні нав­чання. Особливості проведення усіх вказаних видів підготовки висвітлене у посібнику.

Підручники «Основи організації та діяльності служби медицини катастроф у над­звичайних ситуаціях» (2000 р.) [  ] ,   «Медицина катастроф» (2001, 2002 рр.) [   ] та навчальний посібник  «Медицина катастроф» (2008 р.) [  ] створені авторським ко­лективом під керівництвом та за редакцією академіка  Української академії оригінальних  ідей, док­тора медичних наук, професора І. В. Кочіна.

В монографії подана докладна характеристика потенційних джерел надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціально-політичного характеру в Україні (Частина І). Розглянуті проблеми небезпек при терористичних актах з застосуванням патогенних біологічних агентів та актуальні питання з організації захисту населення (Частина ІІ). На сучасному законодавчому та нормативно-правовому рівні представлена система охорони праці медичних працівників аварійно-рятувальних служб – Державної служби медицини катастроф та Державної санітарно-епідеміологічної служби України в умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Викладені основні питання медичного постачання формувань і закладів Державної служби медицини катастроф України (Частина ІІІ). У відповідності з сучасними науковими досягненнями особлива увага приділена захисту населення, організації і наданню першої медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях (Частина ІV). Матеріали складені з використанням діючих керівних документів для організаторів охорони здоров’я, студентів, широких кіл населення, можуть бути використані у післядипломній підготовці медичних кадрів аварійно-рятувальних служб і є корисними для практичних лікарів різних фахів.

Ці  видання привертають увагу сту­дентів та лікарів-слухачів до особливостей різ­них осередків НС техногенного, природ­ного, соціально-політичного та воєнного характеру, показують особливості організації надання екстреної медичної допомоги потерпі­лому населенню: розкривають сутність лікуваль­но-евакуаційного забезпечення та особливості медичного розподілу постраждалих (внутрішньопунктового, евакотранспортного). Докладно висвітлюється специфіка та медико-тактична характеристика осередків НС, особливості надання екстреної медичної допомоги у кожно­му з них тощо. До цієї групи навчальної літератури відносяться «Методические рекомендации по повышению устойчивости работы объекта здравоохранения во время войны» (1981 р.) [  ]. 

Навчальні посібники, присвячені аваріям на радіаційно небезпечних об’єктах. Окрему групу, особливо актуальну для України за тематикою, складають нав­чальні посібники, присвячені використан­ню атомних енергетичних реакторів, захисту населення від іонізуючої радіа­ції, виявленню та оцінці радіаційної обстановки при аваріях, медичному забезпеченню населення в умовах раді­аційної катастрофи: "Компьютерная оценка радиационной обстановки при авариях на атомных злектростанциях" (1993) [ ] , "Іонізуюча радіація і захист" (2000) [ ], «Защита населения при авариях на атомных злектростанциях» (2000) [ ] та «Техногенные радиационные аварии — организация защиты и медицинской помощи» (2003)  [ ]. У запропонованих навчальних посіб­никах наведені основні поняття про радіацію, способи її виявлення, біологіч­ну дію та одиниці виміру. Розглядають­ся аварії на АЕС та вплив на людину зовнішнього і внутрішнього опромінен­ня. Наведені основні способи та засоби захисту населення на забрудненій радіоактивни­ми речовинами території. Даються рекомендації щодо проведення йодної профілак­тики та організації радіоза­хисного харчування населення, представлені дії фахівців ДСМК, лікуваль­но-профілактичних закладів та Державної санітарно-епідеміоло­гічної служби (ДСЕС) при ви­никненні можливих аварій на ядерних реакторах. Використовуючи уроки і дос­від з ліквідації наслідків глобальної Чорнобильської аварії, автори пропону­ють триетапну схему медичної допомо­ги та лікування постраждалих при ава­ріях на АЕС. Вперше сформульовані основні завдання та функції ДСЕС у різні фази аварії на ядерному енергетичному реакторі. Запропоновані навчальні посібники дають можливість не тільки опанувати методику виявлення та оцінки радіацій­ної обстановки при аваріях на АЕС, але й практично використати її для цієї мети. Оскільки процес виявлення й оцінки радіаційної обстановки достатньо склад­ний та тривалий у часі, а реальні умови радіаційної аварії вимагають негайних дій, то авторами розроблена комп'ютер­на програма, яка у випадку необхідності дає можливість швидко і надійно виявляти та оцінювати радіаційну обстанов­ку для обґрунтованого прийняття управлінських рішень. Ця група посібників розрахована на підготовку медичних працівників у нав­чальних закладах  I– IV рівнів акредитації, післядипломній освіті, фахівців ДСМК, формувань цивільного захисту населення.

Навчальні посібники, присвячені аваріям на хімічно небезпечних об’єктах. У народному господарстві України вироб­ляється, зберігається і транспортується значна кількість хімічних сполук, деякі з них мають ви­соку токсичність і здатні за певних умов спричи­нити масові ураження людей і тварин, а та­кож забруднювати навколишнє середовище. Тому  запро­поновані книги "Методичні рекомендації щодо надання невідкладної медичної допомоги при гострих отруєн­нях хлором, аміаком, хлорпікрином у догоспітальному періоді" (1996 р.) [ ], «Організація медичного обслуго­вування населення великого промислового цент­ру при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах» (1996 р.) [ ], «Организация экстренной медицинской помощи пораженным сильнодействующими ядовитыми веществами в догоспитальном    периоде» (1996 р.) [ ] та «Организация экстренной медицинской помощи пораженным сильнодействующими ядовитыми веществами в догоспитальном периоде» (1997 р.) [ ] набувають особливої акту­альності. Досвід ліквідації медико-санітарних наслідків катастроф на хімічно небезпечних об'єк­тах, а також анкетування різних за фахом лікарів-слухачів, що проходили навчання на ка­федрі цивільного захисту та медицини катастроф ЗМАПО, виявив недостатню їх підготовку у справі організації надання екстреної медичної допомоги в осе­редках хімічного ураження та використан­ня найбільш ефективних форм та методів робо­ти. У навчальних посібниках висвітлені основні засади діяльності територіальних органів управління охоро­ни здоров'я з організації та надання екстреної медичної допомоги ураженим сильнодіючими отруйними речовинами (СДОР) внаслідок аварій на хімічно небезпечних об’єктах (ХНО) та транспорті. Наведено класифікацію та основні характеристики фізико-хімічних властивостей СДОР, які найчастіше використо­вуються, медико-тактична характеристика осередку хімічного ураження. Медичним працівникам пропонується методика визначення (прогнозування) можливих медико-санітарних втрат населення при виникненні осередків хіміч­ного ураження СДОР, а також перелік комплексу основних заходів щодо їх усунення. До навчаль­них посібників розроблена комп'ютерна програ­ма, що дає можливість швидко зробити необхідні розрахунки та приймати обґрунтовані рішення з організації лікувально-евакуаційного забезпечен­ня уражених СДОР. Навчальні посібники "Сильнодіючі отруйні речовини: джерела, небезпека, захист" (2002 р.) [ ] та  "Діяльність Держав­ної служби медицини катастроф у разі ураження населення небезпечними хіміч­ними речовинами" (2005 р.) [ ] є особливо актуальними тому, що вони  зорієнтовані на розкриття особливостей організації діяльності формувань ДСМК та лікувально-профілактичних закладів при масових ураженнях населення різноманітними видами СДОР при аваріях на ХНО, транспорті та сільському господарстві. Навчальні посібники розкривають особ­ливості організації діяльності формувань ДСМК та лікувально-профілактичних закладів при масових ураженнях населення СДОР при аваріях на ХНО та транспорті. По­сібники можуть використовуватись для підготов­ки лікарів, студентів вищих медичних навчаль­них закладів І—IVрівнів акредитації, фахівців медицини невідкладних станів та медицини катастроф, у післядипломній освіті.

Навчальні посібники, присвячені надзвичайним ситуаціям природного характеру. Серед природних стихійних лих в Україні пе­реважають повені. Зважаючи на це, про­понуються навчальні посібники «Організація медичного забезпечення населення, потерпілого від повеней» (1998 р.) [  ], «Повені і діяльність служби медицини катастроф» (2003 р.) [  ]. В цих  навчальних посібниках дається характеристика повеней, можливі розміри і структура медико-са­нітарних втрат населення, особливості організації екстреної медичної допомоги потерпілим. Висвітлюється проведення санітарно-гігієнічних і протиепідеміч­них заходів, планування медичного забезпечення населення, основні заходи запобігання та боротьби з повенями. У навчальному посібнику "Землетруси. Характеристика, лікувально-евакуаційне забезпечення" (2004 р.) [  ] надається характеристика  землетрусів, можли­ві розміри і структура медико-санітарних втрат населення, особливості організації екстреної медичної допомоги потерпілим. Висвітлюється проведення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, планування; медичного забезпечення населення, основні заходи запобігання та боротьби з наслідками землетрусів. Посібники можуть бути використані при підготовці студентів вищих медич­них закладів І — IVрівнів  акредитації, фахівців служби медицини катастроф, для післядипломної освіти   лікарів,   середніх медичних працівників, є корисним для формувань цивільної оборони та цивільного захисту населення.

НС, особливо природного характеру (землетруси, повені, катаст­рофічні паводки, сильні дощі та зливи, підтоплення територій тощо), як правило, призводять до істотного погіршення загальної екологічної обстановки та епідемічної ситуації у регіоні. Вперше в Укра­їні видано двотомний навчальний посібник, присвячений проблемі епідеміологічних ускладнень при надзвичайних ситуаціях, — "Наукові основи епідеміології катастроф" (2004 р.) [  ]. Дезорганізація функціонування комунальних служб життєзабезпечення, виникнення масо­вого стресу, руйнування стереотипу повсякденного способу життя населення, який склався, стрибкоподібна зміна (в момент НС) основних життєвизначаючих та системоутворюючих життє­діяльність населення факторів призводить до різкої зміни санітарно-гігієнічного та санітарно-епідемічного стану населення та зони катастрофи і, як наслідок, виникнення інфекційних захворювань. У НС епідемічний процес має істотну специфіку та закономірності розвитку, які відрізняються від властивих йому у звичних умовах, у зв'язку з чим в зоні катастроф може  виник­нути декілька епідемічних осередків різних нозологічних форм.

У двотомнику викладаються основні поняття та методи епідеміологічної діагностики, ретроспек­тивний і оперативний епідеміологічний аналіз та обстеження епідемічних осередків. Найбільш систематизовано викладаються питання теорії та практики інтерполяції та екстраполяційного прогнозування показників інфекційної захворюваності, їх використання у плануванні і діяльності ДСМК та ДСЕС у НС.Науково обґрунтовано представлено комплекс заходів з попередження епідеміологічних ускладнень внаслідок виникнення різноманітних природних і техногенних НС. Переконливо наведені основні фактори, які визначають можливість різкого погіршення санітарно-епідеміологічної обстановки внаслідок природних катастроф. Важливим є розділ епідеміологічної діагностики при НС з акцентом на обов’язковість проведення ретроспективного і оперативного епідеміологічного аналізу. Природно, що актуальним і важливим при цьому є надання фахової оцінки вжитим заходам, для чого у посібнику подано вичерпну інформацію у вигляді критеріїв та показників. Запропоновано кла­сифікувати типи епідемій (епідемічних спалахів) за основними ознаками: за про­відними умовами зараження і за основ­ними шляхами передачі. Наводяться дані, які засвідчують, що визначення типу осередку є обов'язковою передумо­вою диференційованого і цілеспрямова­ного планування і найбільш ефективно­го здійснення профілактичних та протие­підемічних заходів при НС. Подана характеристика най­більш поширених інфекційних захворю­вань на території України. В існуючих соціально-економічних умовах в Україні необхідно приділити увагу орга­нізації комплексу заходів з санітарного захисту територій, спрямованих на раннє виявлення, діагностику і проведення експрес-адекватних протиепідемічних заходів для локалізації виявленого осередку інфекційного захворювання і недопущення розвитку епідемії. Навчальний посібник призначено для підготовки особового складу ДСМК, медичних пра­цівників санітарно-епідеміологічних і лікувально-профілактичних закладів.

На думку рецензентів (директора Львівської НДІ епідеміології та гігієни, професора О.О. Тарасюк і доктора медичних наук, про­фесора, головного наукового співробітни­ка Львівського НДІ епідеміології та гігіє­ни І.Н. Безкопильного), посібник "Наукові основи епідеміології катастроф" є виз­начною подією у медичній літе­ратурі України, але виданий дуже малим накладом. На їх думку, бажано здійснити переклад на українську мову, видати біль­шим накладом і написати третій том з умовною назвою «Помилки в епідеміології катастроф» [  ].

Навчальний посібник з розділу охорона праці. Державним спеціалізованим медич­ним видавництвом "Здоров'я" у 2005 році видано на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за програмою «Українська книга» навчальний посібник "Охо­рона праці та безпека життєдіяльності населення у надзвичайних ситуаціях" [  ] , який системно охоплює норми поведінки та засоби захисту і виживання населен­ня і працівників ДСМК у  НС. У ньому досить повно вис­вітлені події виникнення, розвитку і вра­жаючих факторів при різних НС, що дає можливість більш усвідомлено підходити до питань необхідності дотримання норм і правил охорони праці та виживання людей в НС. Під час професійної діяльності на працівників ДСМК в осередках НС впливає ряд різноманітних чинників: мотивація до виконуваної роботи, режим праці та відпочинку, метеорологічні умови, фізичні, хімічні та біологічні агенти НС, негативний вплив ризиків трудової діяльності – небезпек, пов’язаних з наданням екстреної медичної допомоги потерпілим в осередках НС тощо. Типові професійні ризики медичної діяльності працівників ДСМК, які негативно впливають на їх психосоматичне здоров’я, законодавчо закріплені і за показниками важкості та напруженості трудового процесу медична праця віднесена до шкідливої. Напруженість трудового процесу працівників ДСМК відображує професійно-зумовлене навантаження на центральну нервову систему за рахунок інтелектуальних та емоційних чинників. Напруженість медичної праці значною мірою підсилюється специфічним характером відносин, які встановлюються між медичним працівником ДСМК і пацієнтом в умовах НС. Тривале емоційне навантаження призводить до суттєвого напруження адаптаційних регуляторних механізмів і зниження функціональних резервів організму, а згодом – до формування ознак хронічної втоми та розвитку «синдрому професійного вигорання». Багаторічний досвід викладання нав­чальної дисципліни медицини катастроф, курсу охорони праці і безпеки життєдіяльності та глибоке знання умов праці медичних пра­цівників ДСМК, і особливо в НС, дають підставу пропонувати створити кафедри "Охорони праці та безпеки життєдіяльності медичних працівників" у вищих медичних навчальних закладах. Посібник призначений для навчання студентів вищих медичних навчальних закладів І—IVрівнів акредитації, післядипломної підготовки медичних працівників лікувально-профілактичних закладів та ДСМК щодо забезпечення охорони праці під час виникнення та ліквідації наслідків НС.

До недоліків, які усвідомлюють автори підручників та навчальних посібників, треба віднести вкрай малий наклад, яким вони видані, що унеможливлює задоволення потреби вищих медичних навчальних закладів у навчально-методичній літературі.

 Висновок. Інформаційно-мето­дична та навчально-методична література, видана  авторським колективом кафедри цивільного захисту та ме­дицини катастроф під керуванням академіка Кочіна І.В. охоплює більшість тем предметної сфери медицини ката­строф, висвітлюючи їх з сучасних позицій, з урахуванням розвитку дисципліни у майбутньому. Якісне забезпечення навчаль­ного процесу підручниками та навчальними по­сібниками є тією фундаментальною основою, яка певною мірою обумовлює та визначає особисті та професійні якості фахівця медицини катаст­роф. Автори сподіваються, що за своєю структурою та викладом навчального матеріалу підручники заохочуватимуть студентів, лікарів-курсантів та викладачів медицини катастроф до активних са­мостійних міркувань, ретельного оволодіння ма­теріалом, залучення додаткової інформації та їх  самостійного безперервного  фахового розвитку.

 

Література

1.  Гудима А.А. Здобутки академіка Ігоря Васильовича Кочіна – основа створення сучасного підручника з медицини катастроф // Проблеми створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів: Матеріали наук.-практ. конф.; Тернопіль, 24-25 листопада 2006 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. –   С.63-67.

1. Костенецкий М.И., Кочин И.В. Техногенные радиационные аварии — организация    защиты    и    медицинской    помощи:    Учебное    пособие. — Запорожье: ЗГИУВ, 2003. — 34 с. 

 1. Кочін І.В., Черняков Г.О., Костенецький М.І. Іонізуюча радіація і захист:
  Навчальний посібник / Під ред. докт.мед.наук, академіка І.В.Кочіна. — Запоріжжя: ЗДІУЛ, 2000. — 79 с.
 2. Кочин И.В., Костенецкий М.И., Черняков Г.А.  Защита населения при авариях на атомных электростанциях:   Учебное пособие / Под ред. докт. мед. наук, академика И.В.Кочина. — Запорожье: ЗГИУВ, 2000. — 39 с.
 3. Кочін І.В., Черняков Г.О., Баранова Н.В., Бурлай В.З. Підготовка формувань та закладів Державної служби медицини катастроф до роботи у надзвичайних ситуаціях: Навчальний посібник / Під ред. докт. мед. наук, академіка І.В.Кочіна. — Запоріжжя: ЗДІУЛ, 2000. — 128 с.
 4. Кочін І.В., Черняков Г.О., Бурлай В.З.   Сильнодіючі отруйні речовини: джерела, небезпека, захист: Навчальний посібник / Під ред. докт. мед. наук, академіка І.В.Кочіна. — Запоріжжя: ЗДІУЛ, 2002. — 180 с.
 5. Кочин И.В., Черняков Г.А., Сидоренко П.И., Панасюк Ю.И., Гусаков Г.Н., Железняк А.В.   Научные основы   эпидемиологии катастроф:   Учебное пособие / Под ред. докт. мед. наук, академика И.В.Кочина. В 2-х томах. Том 1. — Запорожье: Полиграф, 2004. — 284 с.
 6. Кочин И.В., Черняков Г.А., Сидоренко П.И., Панасюк Ю.И., Гусаков Г.Н., Железняк А.В. Научные основы эпидемиологии катастроф: Учебное пособие / Под ред. докт. мед. наук, академика И.В.Кочина В 2-х томах. Том 2. — Запорожье: Полиграф, 2004. — 292 с.
 7. Кочін І.В., Черняков Г.О., Сидоренко П.І, Коляда О.О., Бондарь С.О.   Діяльність Державної служби медицини катастроф у разі ураження населення   небезпечними хімічними речовинами: Навчальний посібник / За ред. докт. мед. наук, професора І.В.Кочіна. — Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2005. — 416 с.
 8. Кочін І.В., Черняков Г.О., Сидоренко П.І., Савчук О.М., Букін В.Є., Скороход В.М. Охорона праці та безпека життєдіяльності населення при надзвичайних ситуаціях: Навчальний посібник / За ред. проф. І.В.Кочіна. – К.: Здоров’я, 2005. – 432 с.
 9. Кочін І.В., Черняков Г.О., Сидоренко П.І. Медицина катастроф: Навчальний посібник / За ред. проф. І.В.Кочіна. – К.: Здоров’я, 2008. – 724 с.
 10.  Рыбальченко В.В., Степанов Е.Н., Черняков Г.А., Шуляк И.П. Методические рекомендации по повышению устойчивости работы объекта здравоохранения во время войны. — Запорожье: МЗ СССР;ЗГИУВ, 1981. – 19 с.
 11.  Сидоренко П.І., Кармазь І.Ф., Борисовський В.С., Черняков Г.О., Чірков І.І. Методичні рекомендації щодо надання невідкладної медичної допомоги при гострих отруєннях хлором, аміаком, хлорпікрином  у  догоспітальному   періоді / За ред. канд.мед.наук П.І.Сидоренко. — Запоріжжя: ЗДІУЛ, 1996. — 11 с.
 12. Тарасюк О.О., Безкопильний І.Н. Рецензія на навчальний посібник «Кочин И.В., Черняков Г.А., Сидоренко П.И. и др. Научные основы эпидемиологии катастроф: Учебное пособие / Под ред. докт. мед. наук, академика И.В.Кочина В 2-х томах. Том 1 – 284 с., Том 2 – 292 с. — Запорожье: Полиграф, 2004». – Запорожский медицинский журнал. – 2006. — № 1. – С. 181 – 182.
 13.  Черняков Г.А., Кармазь И.Ф., Чирков И.И. Компьютерная оценка
  радиационной обстановки при авариях на атомних электростанциях: Учебное пособие / Под ред. докт.мед.наук, профессора Р.М.Портуса. — Запорожье: ЗГИУВ, 1993. — 92 с.
 14.  Черняков Г.О., Чірков І.І., Сидоренко П.І., Дрібна В.А.  Організація медичного обслуговування населення великого промислового центру при аваріях на хімічно  небезпечних об'єктах:  Навчальний посібник / Під ред. доц.  І.Ф.Кармазя. — Запоріжжя: ЗДІУЛ, 1996. — 80 с.
 15.  Черняков Г.А., Чирков И.И., Сидоренко П.И.  Организация экстренной медицинской помощи пораженным сильнодействующими ядовитыми веществами в догоспитальном    периоде:   Учебное   пособие   /   Под   ред. доцента   И.Ф.Кармазя. — Запорожье: ЗГИУВ, 1996. — 80 с.
 16.  Черняков Г.А., Чирков И.И., Сидоренко П.И., Ткач Н.Л. Организация экстренной медицинской помощи пораженным сильнодействующими ядовитыми веществами в догоспитальном периоде: Учебное пособие / Под ред. доцента И.Ф.Кармазя. – Запорожье: ЗГИУВ, 1997. — 115 с.
 17.  Черняков Г.О., Борисовський В.С., Сидоренко П.І. Організація медичного забезпечення населення, потерпілого від повеней: Навчальний посібник / Під ред. проф. Р.М.Портуса. – Кіровоград: Трелакс ЛТД, 1998. — 44 с.
 18.  Черняков Г.О., Кочін І.В., Сидоренко П.І., Букін В.Є., Костенецький М.І. Основи організації та діяльності служби медицини катастроф у надзвичайних ситуаціях: Підручник / Під заг. ред. докт. мед. наук І.В.Кочіна. — Запоріжжя: ЗДІУЛ, 2000. — 252 с.
 19.  Черняков Г.О., Кочін І.В., Сидоренко П.І., Букін В.Є., Костенецький М.І. Медицина катастроф: Підручник / За ред. докт. мед. наук І.В.Кочіна. — Київ: Здоров’я, 2001. — 348 с.
 20. Черняков Г.О., Кочін І.В., Сидоренко П.І., Букін В.Є., Костенецький  М.І. Медицина катастроф: Підручник / За ред. докт. мед. наук І.В.Кочіна. — Київ: Здоров’я, 2002. — 352 с.
 21.  Черняков Г.О., Кочін І.В., Сидоренко П.І., Бондарь С.О. Повені і діяльність служби медицини катастроф: Навчальний посібник / За ред. докт. мед. наук, професора І.В.Кочіна. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2003. — 200 с.
 22. Черняков Г.О., Кочін І.В., Сидоренко П.І., Лєбєдєва Л.М., Бондарь С.О. Землетруси. Характеристика, лікувально-евакуаційне забезпечення: Навчальний посібник / За ред. докт. мед. наук, професора І.В.Кочіна. — Кіровоград: Центрально-Українське видавництво,  2004. — 316 с.

 

Відомості про авторів:

Запорізька медична академія післядипломної освіти,

кафедрацивільного захисту та медицини катастроф

Кочін Ігор Васильович– завідувач кафедри цивільного захисту та медицини катастроф Запорізької медичної академії післядипломної освіти (ЗМАПО), академік Української академії оригінальних  ідей,  д.мед.н., професор; тел. дом. 8 (061) 764 – 19 – 79

Акулова Ольга Мефодіївна– доцент кафедри цивільного захисту та медицини катастроф ЗМАПО, к.мед.н.; тел. моб. 8 – 067-  9974624

Гайволя Олександр Олександрович– старший викладач кафедри цивільного захисту та медицини катастроф ЗМАПО;   тел.моб. 8-050-4866240

Ількаєв Дмитро Вячеславович– старший викладач кафедри цивільного захисту та медицини катастроф ЗМАПО;  тел.моб. 8-093-5437345

Шило Іван Федорович– старший викладач кафедри цивільного захисту та медицини катастроф ЗМАПО; тел.моб.8-067-3485374

Адреса для листування:

Кочін Ігор Васильович 69096, м. Запоріжжя — 96, бульвар Вінтера 20, Запорізька медична академія післядипломної освіти, кафедра цивільного захисту та медицини катастроф, тел. сл. 8 (061) 279 – 05 – 33.

www.zmapo.zp.ua       zmapo@33zp.ua

Кіровоградський базовий медичний коледж ім. Є. Й. Мухіна

Сидоренко Петро Іванович– директор коледжу, к. м.. н., доцент, член-кореспондент Міжнародної кадрової академії, заслужений лікар України

Гут Тетяна Іванівна– заступник директора коледжу 25012  м. Кіровоград 12, пр. Комуністичний 16, тел. 8(0522)249555