І.В. Кочін, О.М. Акулова, О.О. Гайволя, Д.В. Ількаєв, І.В. Шило,

П.І. Сидоренко, Т.М. Гут

Запорізька медична академія післядипломної освіти

Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф

Кіровоградський базовий медичний коледж ім. Є. Й. Мухіна

Якісне забезпечення навчаль­ного процесу підручниками та навчальними посібниками є тією фундаментальною інформаційною основою, яка певною мірою обумовлює та визначає особисті та професійні якості фахівця медицини катаст­роф. Сучасні підручники та навчальні посібники, особливо для самостійної роботи навчаємих, повинні,на нашу думку, інформаційно і мето­дично забезпечувати  навчальний  процес  та відповідати  наступним  вимогам ди­дактичних функцій:

1) Забезпечити всі види навчальних занять з медицини катастроф джерелами інформації, за допомогою яких можна розширити обсяг знань, вмінь та навичок, причому не тільки на базі текстових та графічних матеріалів, електронно-обчислювальних машин, але й з посиланням на іншу літературу та методи отримання цієї інформації (експеримент, спостері­гання, моделювання, прогнозування тощо);

2) Сприяти розвитку емоційно-мотиваційної сфери сприйняття інформаційно-методичних матері­алів, формування інтересу та позитивного ставлен­ня до вивчення дисципліни медицини катастроф, спонукання до активної пізнавальної і навчальної діяльності та безперервного фахового розвитку тощо. В умовах входження вищої медичної освіти України до Європейського освітнього простору цей напрямок є вкрай важливим.

На сьогодні кафедрою цивільного захисту та медицини катастроф ЗМАПО видано 22 підручни­ка, які певною мірою заповнюють про­галину у навчально-методичній літерату­рі з цієї предметної області. За своєю структурою та викладанням навчального матеріалу підручники заохочуватимуть лікарів-слухачів кафедри цивільного захисту та медицини катастроф до активних са­мостійних міркувань, ретельного оволодіння матеріалом, залучення додаткової інформації та їх  самостійного безперервного  фахового розвитку.