Кочін І.В., Акулова О.М., Гайволя О.О., Ількаєв Д.В., Шило І.Ф.,

Сидоренко П.І., Гут Т.М.

Запорізька медична академія післядипломної освіти

Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф

Кіровоградський базовий медичний коледж ім. Є. Й. Мухіна

Ключові слова:медицина катастроф, надзвичайна ситуація, оповіщення, особливий період, цивільний захист населення.

Вступ. Одним із головних заходів захисту населення від надзвичайних ситуа­цій (НС) є його своєчасне оповіщення про небезпеку, обстановку, яка склалася внаслідок її реалізації, а також інформу­вання про порядок і правила поведінки в умовах НС. Під час організації оповіщення і дове­дення інформації до населення України необхідно керуватися вимогами Поло­ження про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях, затвер­дженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 1999 року № 192[5]. Кожний громадянин України повинен знати порядок подавання сигналу "Увага всім!", діяти за ним та іншими сигна­лами цивільного захисту (ЦЗ) в умовах НС та особливого періоду.

Метою роботи є оптимізація організації і порядку оповіщення та опрацювання зразків текстів повідомлень, що доводяться до населення, у разі загрози або виникнення НС та введення в Україні особливого періоду.

Матеріали і методи дослідження.  Для розробки оптимальної системи організації і порядку оповіщення населення та опрацювання зразків текстів повідомлень були проаналізовані організаційні засади систем оповіщення та тексти повідомлень про загрозу або виникнення НС на 375 об’єктах підвищеної небезпеки Запорізької області і матеріали перевірок об’єктів проведених Управлінням з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Запорізької ОДА.

Результати досліджень та їх обговорення. З метою забезпечення життя і здо­ров'я громадян, зменшення матеріальних втрат та недопущення шкоди підприєм­ствам, установам і організаціям, матеріальним і культурним цінностям та дов­кіллю у разі загрози або виникнення НС проводиться опові­щення та інформування населення [4]. Процес оповіщення включає доведен­ня в стислий термін сигналів і повідомлень органів ЦЗ та МНС про загрозу та виникнення НС до центральних і місцевих органів виконав­чої влади, підприємств, установ, органі­зацій і населення [3]. Проведеним дослідженням встановлено, що система оповіщення та інформування у сфері ЦЗ України включає:

— оперативне доведення до відома населення інформації про виникнення або можливу загрозу виникнення НС, у тому числі через загаль­нодержавну, територіальні і локальні автоматизовані системи централізованого оповіщення;

— завчасне створення та організаційно-технічне поєднання постійно діючих локальних систем оповіщення та інфор­мування населення із спеціальними системами спостереження і контролю (включаючи державну мережу спостереження і лабораторного контролю) в зонах можливого ураження;

— централізоване використання мереж зв'язку, радіомовлення, телебачення та інших технічних засобів передачі інфор­мації незалежно від форми власності та підпорядкування в разі виникнення НС.

З’ясовано, що системи оповіщення населення України мають державний, регіональний, місцевий і об'єктовий рівні. Управління системою оповіщення кожного рівня організовується безпосередньо відповідними органами повсякденного управління системи ЦЗ. Рішення на застосування систе­ми оповіщення приймає відповідний голова державної адміністрації (началь­ник територіальної підсистеми Єдиної системи цивільного захисту). Відповідальність за організацію і практичне здійснення оповіщення несуть керівники органів виконавчої влади, міс­цевого самоврядування, підприємств, установ і організацій. Тому керівник об'єкта господарської діяльності і кожний громадянин повинні знати сигнали ЦЗ і уміти правильно за ними діяти.

В результаті наукової розвідки встановлено, що в Єдиній системі ЦЗ України оповіщення населення передба­чає спочатку, за будь-якого характеру небезпеки, включення електричних сирен, переривчастий звук яких означає єдиний сигнал небезпеки "Увага всім!". Для вирішення завдань оповіщення на всіх рівнях Єдиної системи ЦЗ створюються спеціальні систе­ми централізованого оповіщення (СЦО). Системою оповіщення будь-якого рівня є організаційно-технічне об'єднання опера­тивно чергових служб органів управління ЦЗ, спеціальної апаратури управління і засобів оповіщення, а також каналів (ліній зв'язку), які забезпечують передачу команд управління і мовної інформації у НС.

СЦО регіонального рівня є основною ланкою системи оповіщення в цілому. Саме з цього рівня планується організація цен­тралізованого оповіщення. Завданням СЦО регіонального рівня є оповіщення посадових осіб і сил даного рівня, органів управління, сил місцевого і об'єктового рівнів та їх посадових осіб, а також населення, яке проживає на території, на яку поширюється дія СЦО цього рівня. Інформація, яка доводиться до органів управління і посадових осіб, має оператив­ний характер, а до населення доводиться інформація про характер і масштаби загрози та про дії в умовах НС, які склалися.

 

СЦО регіонального рівня мають забезпе­чувати як циркулярне, так і вибіркове включення СЦО місцевого і об'єктового рівня. Передача сигналів та мовної інфор­мації здійснюється по каналах зв'язку на основі їх перехоплення на час передачі сиг­налів і мовної інформації. Час перехоплен­ня визначається технологічними характери­стиками апаратури управління, на основі якої побудована СЦО і встановленою три­валістю передачі мовного повідомлення. Вищі ланки СЦО регіонального рівня встановлюються на робочих місцях оперативно-чергових служб територіальних органів управління за місцем їх постійного розташування і у позаміській зоні. Елементи комплексу апаратури СЦО середньої ланки установлюються на місце­вих підприємствах органів зв'язку (міжмісь­кі станції, міські і районні вузли зв'язку).

 

СЦО місцевого рівня(місто, сільський район) забезпечують оповіщення посадових осіб даного рівня і органів управління об'єктового рівня, а також населення, що проживає на території, яку охоплює система оповіщення цього рівня. Управління СЦО місцевого рівня може здійснюватись безпосередньо від опера­тивно-чергової служби у місті або через чергового зміни вузла зв'язку міста.

В результаті проведеного наукового дослідження з’ясовано, що Система оповіщення сільського району створюється значно складніше, ніж система оповіщення міста. Це пов'язане з рядом причин: сільські телефонні мережі менш розвинені, ніж міські; територія сільського району значно більша ніж територія міста; на території району розташована значна кількість населених пунктів; частина, хоча і незначна, сільських населених пунктів взагалі не має теле­фонного зв'язку; телефонні виходи на сільські насе­лені пункти організовуються за одним-двома міжміськими каналами зв'язку; сільські населені пункти у значній кількості не мають трифазної мережі електропостачання, що обмежує вико­ристання електромереж. Все це обмежує можливості щодо використання існуючої апаратури управління і засобів оповіщення, потре­бує залучення значних фінансових і матеріальних ресурсів. Тому, в територіальні СЦО включено лише районні центри, а населення інших населених пунктів сільської місцевості оповіщається, в основному, по мережі радіо і телебачення, за допомогою стільникового зв’язку та сільської телефонної мережі, мобільними звукопідсилюючими засобами сил ЦЗ, відділів внутрішніх справ і подвірними обходами [1].

Системи   оповіщення   об'єктового рівняподіляються на локальні, які створюються на об'єктах підвищеної небезпе­ки (атомні електростанції, хімічно небез­печні об'єкти, гідроспоруди тощо), і системи оповіщення, які створюються на інших об'єктах економіки, не віднесених до потенційно небезпечних. Перш за все, слід мати на увазі, що в Україні зареєстровано понад 8 тисяч потенційно небезпечних об'єктів, аварії на яких становлять небезпеку для мільйонів людей. Дослідженням з’ясовано, що у разі виникнення на потенційно небезпечному об'єкті аварії (катастрофи) оповіщення населення, яке проживає поблизу нього, шляхом залучення територіальної системи є дуже проблематичним. Адже в територіальній системі майже неможливо виділити необхідну ділянку, яка потрібна для оповіщення безпосередньо в зоні небезпечного об'єкта. У цьому випадку оповіщається весь район або місто, що на переконання авторів дослідження, є небажа­ним, як за часом, так і наслідками. В цих умовах найбільш ефективною, на думку авторів, є організація опо­віщення населення безпосе­редньо черговим диспетчером об'єкта самого підприємства. Особливістю організації оповіщення у разі аварій на хімічно небезпеч­них об'єктах (ХНО) є надзвичайно жорсткі вимо­ги до оперативності проведення захисних заходів, оскільки перебування людей упро­довж навіть декількох хвилин у зараженій хмарі може призвести до тяжких отруєнь з летальними наслідками. Зона відповідальності (зона дії) в локальній системі оповіщення (ЛСО) для ХНО становить 2,5 км. Якщо такий об'єкт побудовано за межами населеного пункту, то для приоб'єктового селища оповіщення здійснюється засобами радіо­вузла самого об'єкта. А, якщо об'єкт зна­ходиться в межах житлового масиву, застосовується система оповіщення міста.

Нормативними документами зона дії ЛСО на атомній електростан­ції визначена в радіусі 5 км навколо неї, з обов'язковим включенням до неї сели­ща станції. Безпосереднє управління ЛСО організовується від начальника зміни, як правило, начальника зміни першого енергетичного блока. У разі аварії, наслід­ки якої можуть вийти за межі станції, начальник зміни самостійно і за допомогою чергової зміни вузла зв'язку АЕС здій­снює дистанційне включення засобів оповіщення посадових осіб і персоналу станції, а також населення селища станції і населених пунктів, розташованих у п'ятикілометровій зоні. По прямому теле­фону начальник зміни оповіщає відповідний  орган  управління  з  питань  НС через його оперативного чергового. У разі виходу наслідків аварії за межі зони відповідальності ЛСО, оперативний черговий органу управління з питань НС здійснює вибіркове оповіщення міст і районів, які потрапляють в зону можливо­го радіоактивного забруднення за допо­могою територіальної СЦО.

Для організації оповіщення у разі НС гідродинамічного характеру на крупних гідротехнічних спо­рудах також створюються ЛСО. Вклю­чення ЛСО здійснюється або у ручний спосіб безпосередньо від диспетчера гідровузла, або автоматично від апарату аварійної сигналізації у разі раптового заповнення нижнього б'єфа. Екстреному оповіщенню підлягають населені пункти, нижче греблі за течією на відстані до 6 км, а також селище працівників даного гідровузла. На Дніпровському каскаді гідротехнічних споруд оповіщаються всі населені пункти, які потрапляють в зону можливого ката­строфічного затоплення.

Дослідженням встановлено, що основним способом оповіщення насе­лення про НС в умовах мирного та воєнного часу є передача інформації з використанням державних мереж проводового, радіо і телевізійного мовлення. Для зосередження уваги населення перед передачею інформації вмикаються сирени, виробничі гудки та інші сигналь­ні засоби, що буде означати подання попереджувального сигналу "Увага всім!", після якого негайно приводяться в готовність радіотрансляційні вузли, радіомовні і телевізійні станції, вмика­ються мережі зовнішньої звукофікації. За сигналом населення зобов'язане увімкнути радіотрансляційні та телевізій­ні приймачі для прослуховування нагаль­ного повідомлення. У всіх випадках використання систем оповіщення, з увімкненням сирен, негай­но доводиться до населення відповідне повідомлення засобами проводового, радіо та телевізійного мовлення. Тексти повідомлень передаються про­тягом 5 хвилин державною мовою і мовою, якою користується більшість населення в регіоні з припиненням іншої передачі. Тексти звернень записуються на маг­нітних стрічках на весь обсяг касети з обох сторін. Фонограми і друковані тек­сти звернень зберігаються в запечатаних конвертах в оперативних чергових з пи­тань НС, які в необхідних випадках доводяться до населення. Дублікати фонограм і друкованих текстів звернень зберігаються в запечатаних конвертах на радіотрансляційних вузлах, в апаратних радіомовлення, студіях теле­бачення і використовуються в разі вихо­ду з ладу апаратури оповіщення або аварії на з'єднувальній лінії зв'язку.

Ефективність оповіщення населення, за даними дослідження, буде досягнуто у тому випадку, коли почувши звуки електросирен, виробничих гудків, інших сигналь­них засобів, кожний громадянин виконає наступне: увімкне радіоприймач, телевізор включить на канал місцевого віщання; уважно прослухає звернення до населення, яке пролунає після відключення сирен, гудків тощо; продумає і ретельно виконає усі запропоновані рекомен­дації; винайде можливість сповістити про отриману інформацію сусідів чи зна­йомих, а за змогою надасть їм допомогу [2].

Оповіщення на воєнний час про загрозу  застосування  противником зброї масового ураження або вини­кнення НС здійснюється за сигналами: ракетна і авіаційна небезпека – ПОВІТРЯНА ТРИВОГА; радіаційне зараження – РАДІАЦІЙНЕ ЗАРАЖЕННЯ; хімічне зараження – ХІМІЧНЕ ЗАРАЖЕННЯ; біологічне зараження – БІОЛОГІЧНЕ ЗАРАЖЕННЯ.

Оповіщення у мирний час про загрозу та виникнення НС здійснюється за повідо­мленнями: у разі аварії на АЕС; у  разі   аварії  на  хімічно  небезпечному об'єкті; у разі можливого землетрусу; у разі повені; у разі урагану та інших НС.

За даними проведеного дослідження розроблені та пропонуються зразки текстів повідомлень, які доводяться до населення у разі повітряної тривоги, хімічного, радіаційного та біологічного зараження.

У разі повітряної тривоги: "Увага! Говорить Головне управління (управління, відділ) з питань НС облдержадміністрації (міськ­виконкому, райдержадміністрації). Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної спору­ди або заховайтеся на місцевості. Дотри­муйтеся спокою та порядку. Уважно слу­хайте повідомлення Головного управління (управління, відділу) з питань НС облдержадміністрації (міськ­виконкому, райдержадміністрації)".

Після повітряної тривоги: "Увага! Говорить Головне управління (управління, відділ) з питань НС облдержадміністрації (міськ­виконкому, райдержадміністрації). Відбій повітряної тривоги! Усім повер­нутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можли­вого повторного нападу противника. Зав­жди майте з собою засоби індивідуаль­ного захисту. Уважно слухайте повідомлення Головного управління (управління, відділу) з питань НС облдержадміністрації    (міськвиконкому, райдержадміністрації)".

У разі загрози хімічного зара­ження: "Увага! Говорить Головне управління (управління, відділ) з питань НС облдержадміністрації (міськ­виконкому, райдержадміністрації). Громадяни! Виникла безпосередня загроза хімічного зараження. Одягніть протигази, сховайте дітей у дитячих захисних камерах. Для захисту поверхні тіла використовуйте захисний одяг, комбінезони та чоботи. При собі майте плівкові (полімерні) накидки, куртки або плащі. Перевірте герметизацію житло­вих приміщень, стан вікон та дверей. Загерметизуйте продукти харчування і запасіться водою. Укрийте сільськогоспо­дарських тварин і корми. Допоможіть хво­рим та людям похилого віку. Сповістіть сусідів про одержану інформацію. Відклю­чіть електронагрівальні прилади. Надалі дійте відповідно до вказівок Головного управління (управління, відді­лу) з питань НС облдержадміністрації (міськвиконкому, райдержадміністрації)".

У разі загрози радіоактивного зараження: "Увага! Говорить Головне управління (управління, відділ) з питань НС облдержадміністрації (міськ­виконкому, райдержадміністрації). Громадяни! Виникла безпосередня загроза радіоактивного зараження. Приведіть у готовність засоби індивіду­ального захисту та постійно майте їх із собою. Після команди управління (відділу) з питань НС та у спра­вах захисту населення від наслідків Чорно­бильської катастрофи надягніть їх. Для захисту поверхні тіла від забруднення радіоактивними речовинами використовуй­те захисний одяг, комбінезони та чоботи. При собі майте плівкові (полімерні) накид­ки, куртки або плащі. Перевірте герметиза­цію житлових приміщень, стан вікон та дверей. Загерметизуйте продукти харчуван­ня і запасіться водою. Укрийте сільськогос­подарських тварин і корми. Сповістіть сусідів про одержану інформацію. Допомо­жіть хворим та людям похилого віку. Надалі дійте відповідно до вказівок Головного управління (управління, відді­лу) з питань НС облдержадміністрації (міськвиконкому, райдержадміністрації)".

Уразі загрози біологічного зара­ження: "Увага! Говорить Головне управління (управління, відділ) з питань НС облдержадміністрації (міськ­виконкому, райдержадміністрації). Громадяни! Виникла безпосередня загроза біологічного зараження. Для захисту поверхні тіла використовуй­те захисний одяг, комбінезони та чоботи. Із собою майте плівкові (полімерні) накид­ки, куртки або плащі. Перевірте герметиза­цію житлових приміщень, стан вікон та дверей. Загерметизуйте продукти харчуван­ня і запасіться водою. Укрийте сільськогосподарських тварин і корми. Допоможіть хворим та людям похилого віку. Сповістіть сусідів про одержану інформацію. Відклю­чіть електронагрівальні прилади. Надалі дійте відповідно до вказівок Головного управління (управління, відді­лу) з питань НС облдержадміністрації (міськвиконкому, райдержадміністрації)".

За даними проведеного дослідження розроблені та пропонуються зразки текстів повідомлень, які доводяться донаселення в надзвичайних ситуаціях.

         У разі аварії на атомній елек­тростанції: "Увага! Говорить Головне управління (управління, відділ) з питань НС облдержадміністрації (міськ­виконкому, райдержадміністрації). Громадяни! Сталася аварія на атомній електростанції. У районі електростанції та населених пунктах (перелік пунктів) очіку­ється випадання радіоактивних опадів. У зв'язку з цим населенню, яке прожи­ває в зазначених пунктах необхідно пере­бувати в приміщеннях. Зробити додатко­ву герметизацію житлових приміщень та місць перебування домашніх тварин. Прийняти йодистий препарат. Про отри­ману інформацію повідомте сусідів. Надалі діяти відповідно до вказівок Головного управління (управління, відді­лу) з питань НС облдержадміністрації (міськвиконкому, райдержадміністрації)".

Уразі аварії на хімічно небез­печному об'єкті: "Увага! Говорить Головне управління (управління, відділ) з питань НС облдержадміністрації (міськ­виконкому, райдержадміністрації). Громадяни! Сталася аварія на м'ясо­комбінаті з виливом сильнодіючої отруй­ної речовини — аміаку. Хмара зараженого повітря поширюєть­ся у напрямку Космічного мікрорайону. У зв'язку з цим населенню, яке про­живає на вулицях (перелік вулиць), негайно залишити житлові приміщення, будівлі закладів, підприємств, установ та вийти в район залізничного вокзалу Запоріжжя-І. Про одержану інформацію повідомте сусідів. Допоможіть хворим та людям похилого віку. Надалі діяти відповідно до вказівок Головного управління (управління, відді­лу) з питань НС облдержадміністрації (міськвиконкому, райдержадміністрації)".

У разі можливого землетрусу: "Увага! Говорить Головне управління (управління, відділ) з питань НС облдержадміністрації (міськ­виконкому, райдержадміністрації). Громадяни! У зв'язку з можливим землетрусом виконайте необхідні застережні заходи. Відключіть газ, воду, електроенергію, загасіть вогонь у печах. Про одержану інформацію повідомте сусідів. Візьміть необхідний одяг, документи, продукти харчування, воду і вийдіть на вулицю. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Займіть місце подалі від споруд та ліній електропередачі. У разі перебування у приміщенні під час першого поштовху станьте у дверний отвір. Дотримуйтеся спокою та порядку. Уважно слухайте повідомлення Голов­ного управління (управління, відділу) з питань НС обл­держадміністрації (міськвиконкому, рай­держадміністрації)".

У разі повені: "Увага! Говорить Головне управління (управління, відділ) з питань НС облдержадміністрації (міськ­виконкому, райдержадміністрації). У зв'язку з підвищенням води у річці Дніпро очікується підтоплення будинків у районі вулиць (перелік вулиць) Південного мікрорайону. Населенню, яке проживає на відповідних вулицях та в мікрорайоні, зібра­ти необхідні речі, продукти харчування, воду, відключити газ і електроенергію та вийти в район залізничного вокзалу Запоріжжя-І для реєстра­ції на збірному пункті (школа № 83 вулиця Барикадна, 2) та відправлення в безпечні райони. Про одержану інформа­цію повідомте сусідів, допоможіть хво­рим та громадянам похилого віку. За будь-яких обставин дотримуйтеся спокою, не піддавайтеся паніці. Будьте уважними до повідомлень Головного управління (управління, відді­лу) з питань НС облдержадміністрації (міськвиконкому, райдержадміністрації)".

Залежно від виду аварії, катастрофи або стихійного лиха, а також від обставин, що склалися, зміст текстів повідомлень може відрізнятися від наведених вище.

ВИСНОВКИ

1. Враховуючи важливість проблеми своєчасного оповіщення та інформування населення про виникнення або загрозу виникнення небезпеки, органи виконавчої влади і місцевого самоврядування, орга­ни управління МНС на всіх рівнях мають вживати заходів щодо створення (модер­нізації) систем оповіщення з використан­ням сучасних технічних засобів, які забез­печують найбільш повне оповіщення населення, та утримання цих систем у постійній готовності до використання.

2. Кожний громадянин України повинен знати сигнали оповіщення цивільної оборони та уміти правильно діяти за ними в умовах загрози та виникнення НС.

3. Дисципліна і організованість, суворе виконання без поспіху рекомендацій управління (відділу) з питань НС буде сприяти збереженню здоров'я і життя, а також зменшення матеріальних втрат.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Кочін І.В., Кіктенко В.Я., Сидоренко П.І. та інші. Оптимізація потоків інформаційного забезпечення населення при надзвичайних ситуаціях // Актуальні питання медичної науки та практики: Збірник наукових праць Запорізької медичної академії післядипломної освіти. — Вип.69.- (Ювілейний).- Запоріжжя, 2006.- С.119-124.

 

2. Кочін І.В., Черняков Г.О., Сидоренко П.І. Медицина катастроф: Виробниче видання К.: Здоров’я, 2008. – 724 с.

3. Наукові принципи організації загальної та медичної евакуації населення при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах / І.В. Кочін, О.О. Акулова, І.Ф. Шило та ін. // Актуальні питання медичної науки та практики: Збірник наук. праць. — Запоріжжя: ЗМАПО, 2007.- № 71.- Том 2.-Кн.2.- С.104-113.

4. Постанова КМУ «Про єдину державну систему запобігання і реагування  на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» від 3.08.1998 р. № 1198.

5. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях» від 15.02.1999 р. № 192.

SUMMARY

ORGANIZATION OF PEOPLE INFORMATION IN CASE OF THREATENING SITUATIONS AND IMPLEMENTATION EMERGENCY STATE

І.V. Kоchin, О.M. Аkulova, О.О. Gajvolya, D.V. Іlkayev, І.F. Shilo,

P.І.Sidorenko, Т.M.Gut

The considered problems is related with designing of optimal systems organization and  people information procedure in emergency situations and handing of announcement text patterns in emergency cases of threatening situations and implementation emergency state in Ukraine.

Keywords: announcement, civil protection of people, disaster medicine, emergency situation, emergency state.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОПОВІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В РАЗІ ЗАГРОЗИ  АБО  ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ВВЕДЕННЯ ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ

І.V. Kоchin, О.M. Аkulova, О.О. Gajvolya, D.V. Іlkayev, І.F. Shilo,

P.І.Sidorenko, Т.M.Gut

Розглянуті проблеми пов’язані з розробкою оптимальної системи організації і порядку оповіщення населення при надзвичайних ситуаціях та опрацювання зразків текстів повідомлень у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій та введення в Україні особливого періоду.

Keywords:медицина катастроф, надзвичайна ситуація, оповіщення, особливий період, цивільний захист населення.