О.М. Акулова, І.В. Кочін, О.О. Гайволя, Д.В. Ількаєв, І.В. Шило,

П.І. Сидоренко, Т.М. Гут

Запорізька медична академія післядипломної освіти

Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф

Кіровоградський базовий медичний коледж ім. Є. Й. Мухіна

Усі  форми аудиторної навчальної діяльності (лекції, практичні заняття,семінари, реферативні роботи, заліки, іспити)  прямо чи опосередковано  пов'язані з різноманітними формами самостійної роботи навчаємих. Самостійну роботу ми розглядаємо як важливий фактор засвоєння навчального матеріалу та організуємо і проводимо зі  всіх видів аудиторного навчання, у тому числи:

1. Лекції. Слухання і записування лекцій є однією з вирішальних форм, на якій базується подальша самоосвіта лікаря. На кафедрі вона починається з ознайомлення слухачів  із загальною навчальною програмою, з перегляду записів попередніх лекцій, відновлення в пам'яті їхнього матеріалу, із психологічного налаштування на майбутню роботу. З цією формою пов'язана і самостійна робота з літературою, і складання планів, тез, конспектів, і формування навичок використання сучасної техніки збереження інформації. Тобто активна самостійна підготовка до слухання лекцій сприяє більш повному засвоєнню лекційного матеріалу та створює попередні умови для залучення слухачів до других видів навчального процесу та самостійної дослідницької роботи тощо.

2. Семінари. З тематикою семінарів  слухачі знайомляться заздалегідь, тому вони можуть підготувати виступи на семінарах з низки тем. Семінарські заняття розширюють і закріплюють знання, закладені в теорії предмета. На них виносяться питання, особливо необхідні для практики, або проблемні питання, які можна вирішити тільки в процесі спільного обговорення. Серед обов'язкових вимог до семінару — попереднє ознайомлення з темою, питаннями і літературою з даної теми. Алгоритм підготовки до семінару наступний: вибравши тему, лікар складає свій план-графік підготовки до семінару, ефективність якого оцінює та корегує викладач при проведенні конкретного семінару.

3. Практичні заняття.  Викладачі кафедри пропонують проведення практичних занять у вигляді рольових ділових ігор та проблемних ситуацій. Метою самостійної роботи з підготовки до цих практичних занять є формування самостійності лікаря, його вмінь, знань, навичок, що здійснюється опосередковано через зміст і методи всіх видів навчальних занять. Проведення їх вимагає прийняття самостійних рішень лікарів Державної служби медицини катастроф (ДСМК) у реальних умовах осередку катастрофи з організації та надання екстреної медичної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях (НС). Кожний лікар-слухач для самостійної роботи отримує ситуаційну задачу та загальний алгоритм її рішення. Він повинен самостійно досліджувати пропоновані матеріали з наступним корегуванням прийнятого рішення на практичному заняттю. Результати проведеного практичного заняття свідчать наскільки ґрунтовно слухач засвоїв теоретичний матеріал, у тому числи за рахунок  самостійної їх підготовки.

Таким чином, усі  форми аудиторної навчальної діяльності на кафедрі цивільного захисту та медицини катастроф підкріпляються самостійною роботою лікарів-слухачів і тільки при такій формі організації учбового процесу  теоретичні та практичні знання можуть стати справжнім надбанням лікаря.