1Запорізька медична академія післядипломної освіти

2Кіровоградський базовий медичний коледж ім. Є. Й. Мухіна

         Ключові слова: загальнодержавнасистема,служба медицини катастроф,  тероризм, удосконалення, протидія.

         За останні роки в світі та Україні відбулися радикальні соціально-економічні та політичні перетворення, які вимагають принципово нових підходів до розробки та вирішення питань з організації комплексних заходів, спрямованих на ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту населення і територій від терористичних актів (ТА), запобігання та оперативного реагування на них. Правову основу боротьби з тероризмом становлять Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом від 1977 р. [2], Конституція України, Кримінальний кодекс України, ЗаконУкраїни «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 р.№ 638 [10],  укази і розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України (КМУ), а також інші нормативно-правові акти, що приймаються на виконання законів України. Державна служба медицини катастроф (ДСМК) України на сучасному етапі розбудови національної системи протидії тероризму – це чітко структуризована система державних установ та науково-дослідних закладів, яка функціонує у відповідному правовому полі. Однак, поглиблення інтеграції нормативно-правових баз боротьби з тероризмом диктує необхідність розробки та удосконалення організаційних, нормативно-правових, соціально-економічних, управлінських і матеріально-технічних механізмів діяльності ДСМК України.

Мета дослідження. Обґрунтування  місця, принципів та функцій ДСМК у загальнодержавній системі України з протидії тероризму.Наукове обґрунтуванняудосконалення діяльності ДСМК України як підсистеми загальнодержавної системи протидії  тероризму.

         Матеріали та методи дослідження. В основупроведеного дослідження покладено аналіз даних світових та вітчизняних джерел наукової інформації стосовно стану тероризму та його медико-санітарних наслідків. Теоретико-методологічною  основою проведеного аналізу є системний підхід з використанням методів структурного аналізу систем, аналогії та порівнювання, екстраполяції результатів аналізу досвіду діяльності ДСМК України та світових служб  екстреного медичного реагування при ТА.

         Результати дослідження та їх обговорення. Організація боротьби з тероризмом в Україні та забезпечення її необхідними силами, засобами і ресурсами здійснюються КМУ у межах його компетенції та Службою Безпеки України (СБУ), які є головними органами у загальнодержавній системі боротьби з терористичною небезпекою. До участі у здійсненні заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності, у межах своєї компетенції  залучаються у разі необхідності різні Міністерства  та відомства, у тому числі Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України (рис.1). Для безпосереднього управління конкретною антитерористичною операцією та керівництвом силами і засобами, які залучаються до здійснення антитерористичних заходів, утворюється оперативний штаб, очолюваний керівником Антитерористичного центру при СБУ або координаційною групою відповідного регіонального органу СБУ. Формування ДСМК України підпорядковуються керівництву Антитерористичного центру, взаємодіють з іншими немедичними відомствами, а також взаємодіють між собою.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Місце ДСМК у загальнодержавній системі України з    протидії тероризму

 

         Стратегія готовності і своєчасного чіткого виконання попереджувальних та захисних заходів ДСМК при ТА повинна забезпечити найбільш високий ступінь безпеки територій та захист населення. Спираючись на законУкраїни «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 р.№ 638 [10] діяльність ДСМК з протидії тероризму повинна базуватися на наступних принципах: національної безпеки; державної пріоритетності та превентивності; адекватності дії загрозі ТА; диференційованості дії перед загрозою та при здійсненні ТА.

Таким чином,загальнодержавну систему   протидії тероризму складаютьпідсистеми ряду міністерств  та відомств  України, у тому числі медична підсистема з надання екстреної медичної допомоги (ЕМД) у дошпитальний і шпитальний періоди у виглядіорганізаційної форми  ДСМК.Функції кожної  з підсистем законодавчо регламентовані  у нормативно-правових актах, у тому числі функції ДСМК законодавчо визначені у «Положенні про Державну службу медицини катастроф», затвердженому постановою КМУ від 11.07.2001 р.  № 827 [12], та у «Регламенті реагування закладів охорони здоров’я на виникнення  надзвичайних  ситуацій», затвердженому наказом МОЗ України  від 26.12.2002 р. № 493 [14]. Однак, і дотепер  існує проблема відсутніcті  конкретних нормативно-правових документів щодо планування всієї сукупності питань та забезпечення сил ДСМК при реагуванні  на ТА. Аналіз досвіду організації ЕМД постраждалим внаслідок НС в Україні та  в інших державах (ТА в Парижі в 1985, 1986 рр.; ТА 1995 р. в Токійському метро з використанням зарину; захоплення терористами заручників вБеслані, Росія, 2005 р. тощо) свідчить, що проблеми  реагування всіх державних структур на виникнення НС при ТА потребують детальної регламентації, як це законодавчо передбачено у Франції (Білий та Червоний плани діяльності державних структур при ТА), в США [7].А тому потрібен аналогічний  державний регламент в Україні, який, базуючись на діючій правовій та нормативній базі кожного міністерства та відомства, конкретизує організацію та взаємозв’язок комплексу провідних  заходів при ТА щодо реагування різних категорій і рівнів закладів в їх міжгалузевому та міжвідомчому зв'язку: порядок введення сил, розгортання об’єднаних ешелонованих угруповань,  використання матеріально-технічних резервів та особливостей інформаційного забезпечення міжгалузевих сил. Державний регламент, тобто комплексна система державних міжгалузевих та міжвідомчих нормованих заходів при ТА, забезпечить якісне і оперативне управління силами і засобами загальнодержавної системи   протидії тероризму, у тому числі швидке та гнучке реагування керівництва і формувань ДСМК на зміну оперативної медико-санітарної обстановки згідно з пропонуємою нами державною концепцією забезпечення таких антитерористичних операцій.

Наступним вузловим моментом в ефективності та злагодженості загальнодержавної системи   протидії тероризму є підтримка цієї  системи у постійної готовності, тобто  підтримка та забезпечення постійної  готовності сил та засобів ДСМК щодо оперативного реагування на ТА. Це положення реалізується шляхом сумісногопостійного навчання, практичного дієвого співробітництва між  різними підсистемами, проведення командно-штабних та учбово-тренувальних занять з відпрацюванням практичних навичок і вмінь МНС (пожежної та рятувальної служб) та МОЗ (ДСМК), оперативних формувань МВС, СБУ, прокуратури. При проведенні навчально-тренувальних занять з формуваннями ДСМК потрібно надавати більш уваги чіткій організації управління, забезпечення стійкості управління формуваннями та установами ДСМК, взаємодії з іншими аварійно-рятувальними службами з метою дієвого співробітництва  між  службами різних  відомств та рівнів, відпрацюванню практичних навичок надання  ЕМД [1,3,4].

Основою забезпечення постійної оперативної готовності сил та засобів ДСМК є також чітка організація фахової підготовки та дієвий контроль за  підготовкою персоналу і формувань ДСМК. Постановою КМУ «Про затвердження Державної програми створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на період до 2010 р.» від 05.07.2007 р. № 1290 [13] передбачено забезпечення кваліфікованими кадрами закладів охорони здоров’я шляхом  спеціальної та фахової підготовки лікарів з питань організації та надання ЕМД населенню України, в т.ч. під час ліквідації медико-санітарних наслідків НС техногенного, природного характеру, ТА. Лікар будь-якого профілю 1 раз на 3 роки повиненздійснити навчання з питань організації та надання ЕМД при НС на кафедрах цивільного захисту та медицини катастроф, медицини невідкладних станів. Однак, в уніфікованих програмах до- і післядипломної освіти лікарів питання підготовки лікарів до роботи при ТА не передбачені [5, 6]. В зв’язку з цим у світлі сучасних вимог до післядипломної медичної освіти професорсько-викладацьким складом кафедри цивільного захисту та медицини катастроф ЗМАПО розроблена навчально-методична документація  до нового циклу тематичного удосконалення (ТУ) лікарів «Організація  та діяльність Державної служби медицини катастроф України при надзвичайних ситуаціях, пов’язаних з біологічним, хімічним, ядерним тероризмом». Документація представлена навчальним та тематичним планами, тематикою лекційних, семінарських та практичних занять, тестами для самоконтролю (135 тестів) та списком літератури (56 джерел наукової вітчизняної та іноземної  літератури). Навчальний план складається з 234 уч. годин, у т.ч. 77 — лекційних, 81 — практичних, 76 — семінарських занять. Тематичний план охоплює та доповнює усі курси уніфікованої програми післядипломної освіти лікарів з актуальних проблем організації  та специфіки діяльності ДСМК з протидії біологічному, хімічному та ядерному тероризму з диференціюванням завдань служби у період повсякденного її функціонування, перед загрозою та при скоєнні ТА. Цикл ТУ лікарів «Організація  та діяльність Державної служби медицини катастроф України при надзвичайних ситуаціях, пов’язаних з біологічним, хімічним, ядерним тероризмом»  є актуальним за тематикою та практично необхідним  в  післядипломній підготовці лікарів.

Наступним необхідним кроком щодо наукового удосконалення  діяльності ДСМК Українипотрібні розробка та затвердження МОЗ України медико-технологічних стандартів (протоколів) ЕМД для дошпитального та шпитального періодів. Як доводить досвід  ліквідації наслідків ТА [8, 9]основними факторами, які обмежують ефективність надання ЕМД у дошпитальному періоді при ТА єодночасне виникнення великої кількості уражених,  дефіцит часу у медичного персоналу при наданні допомоги, недостатнє знання та практичне застосування основних засад лікувально-евакуаційного забезпечення та ЕМД при НС, у т.ч. принципів медичного сортування, врахування тяжкості стану уражених, ускладненого психотравмующим фактором, стресовий стан медичного персоналу у перші години від початку надходження уражених. Впровадження уніфікованих технологій надання ЕМД у вигляді медико-технологічних стандартів в учбові програми підготовки та перепідготовки лікарів, чітке відпрацювання практичних навичок з виконання алгоритмів як при навчанні, так і повсякденній праці лікарів  є запорукою зменшення безповоротних медико-санітарних втрат серед уражених та ефективного медичного забезпечення   населення при ТА.

Матеріально-технічне забезпечення роботи формувань ДСМК відбувається зі спеціально створеного медичного резерву запасів майна, діагностичних, імунобіологічних препаратів, реактивів, дезінфекційних засобів, інших матеріалів і приладів, необхідних для роботи формувань ДСМК. Створення резервів  медичного  майна  і лікарських засобів та забезпечення термінового постачання їх для локалізації і ліквідації наслідків ТА здійснюється на основі Постанови КМУ «Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру»  від 29.03.2001 р. №308 [11].  Резерви  створюються заздалегідь з метою оперативного їх використання у разі  загрози  виникнення  і  ліквідації  НС відповідного рівня. Однак, відсутність поточного постачання специфічних антидотів, тест-систем для термінової лабораторної ідентифікації агентів ТА, експрес-діагностики   характеру і ступеня ураження населення, відсутність достатньої кількості приладів, техніки для масової санітарно-гігієнічної обробки населення, транспорту для термінової медичної евакуації уражених створюють труднощі та визначають специфіку матеріально-технічного забезпечення роботи формувань ДСМК і вимагають чіткої організації, планового забезпечення всім необхідним в повсякденний період функціонування ДСМК, своєчасного забезпечення та оперативної доставки матеріально-технічних ресурсів у зону ТА .

 

ВИСНОВКИ

1. Національна система протидії тероризму – це чітко організована система державних установ та відомств, медична підсистема якої представлена  ДСМК України.

2. Підготовка та впровадження нормативно-правового  регламентущодо  взаємозв’язку  комплексу державних міжгалузевих та міжвідомчих  заходів при ліквідації ТА дозволить  оптимізувати національну систему протидії тероризму.

3. Науково-практичного  удосконалення в ДСМК України, як медичної підсистеми національної системи протидії тероризму, вимагають:  оптимізація оперативного управління медичними формуваннями в їх взаємодії з іншими  силами, професійна підготовка особового складу, матеріально-технічне забезпечення роботи формувань служби.

4. Наукове удосконалення діяльності ДСМК  в трьох вказаних напрямках гарантує постійну готовність сил та засобів служби щодо оперативного реагування на ТА,   реалізацію державної політики України в галузі протидії тероризму.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Акулова О.М. Алгоритм ідентифікації біологічного  терористичного акту / О.М. Акулова, І.В. Кочін, І.Ф. Шило та ін. // Запорожский  медицинский журнал. — 2009.- № 1.- С.107-109.

2. Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом від 27 січня 1977 року Страсбург// Збірка договорів Ради Європи.-  Парламентське видавництво, Київ — 2000.- С. 26-31.

3. Кочін І.В. Підготовка формувань та закладів Державної служби медицини катастроф до роботи у надзвичайних ситуаціях: Навч. посіб. / І.В.Кочін, Г.О.Черняков, Н.В.Баранова, В.З. Бурлай. За ред. І.В.Кочіна.- Запоріжжя: ЗДІУЛ,  2000. — 128 с.

4. Кочін І.В. Медицина катастроф: [виробниче видання]/ І.В. Кочін, Г.О. Черняков,  П.І. Сидоренко: За ред. І.В. Кочіна – К.: Здоров’я, 2008. – 724 с.

5. Кочін І.В. Про деякі ключові питання в підготовці лікарів-епідеміологів / І.В. Кочін, О.М. Акулова // Вестник гигиены и эпидемиологии . – 2008. – Т. 12. — № 2. – Приложение. – С. 40 – 43.

6. Кочін І.В. Шляхи удосконалення якості підготовки  лікарів  України на кафедрі цивільного захисту та медицини катастроф у контексті Болонського процесу     процесу  (Повідомлення II) / І.В. Кочін, О.М. Акулова, І.Ф. Шило та ін.  //Запорожский  медицинский журнал. — 2009 – Т.11. — № 4. – С.132-135.

7.  Рощін Г.Г. Система невідкладної медичної допомоги США. Особливості її організації та підготовки фахівців: Довідковий посібник. / Г.Г. Рощін, М.М. Корніенко, М.В. Нацюк та ін.-  Київ, 2004.- 204 с.

8. Рощін Г.Г. Алгоритми та контрольні тести з невідкладної медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях: Методичний посібник / Г.Г. Рощін, М.В. Нацюк, О.Л. Зіневич та ін.: За ред. Г.Г. Рощіна. – МОЗ України, Укр.НПЦ ЕМД та МК, НМАПО ім.П.Л. Шупика.- Київ, 2007. – 168 с.

9. Слепушкин В.Д. Разработка и внедрение алгоритма оказания анестезиолого-реанимационной помощи раненым при террористических актах / В.Д. Слепушкин, Д.А. Аддаев, О.Г. Бериев и др. // Анестезиология и реанимация.- 2004.  — № 3. — С. 7- 9.

10. Україна.Закон. «Про боротьбу з тероризмом»  від 20 березня 2003 р.№ 638.

11. Україна. Кабінет Міністрів. Постанова. «Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру» від 29 березня 2001 р. №308.

12. Україна. Кабінет Міністрів. Постанова. «Про затвердження Положення про Державну службу медицини катастроф»  від 11 липня 2001 р.   № 827.

13. Україна. Кабінет Міністрів. Постанова. «Про затвердження Державної програми створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на період до 2010 р»  від 05 липня 2007 р.  № 1290.

14. Україна. МОЗ. Наказ.«Регламент реагування закладів охорони здоров’я на виникнення  надзвичайних  ситуацій»від 26 грудня 2002 р.  № 493.

15.Barnaby W. Guerra e terrorismo biologic. Gli arsenali segreti nel mondo.-Roma:Fazi Editore, 2003.-256 p.

16. 28-thInternationalSymposumof  IntensiveCareandEmergencyMedicine(материалысъезда)– 18-21 марта2008 г.- Brussels, Belgium.

17. 7-thAnnualDisasterForum( материали с’езду) — 21-24 апреля 2008 г. Афины, Греция.

18. 7-th UCLA Conference of  Public Health Disasters (материалисъезда)- 21 мая2008 г.- Los Angeles, USA.

РЕЗЮМЕ

НАУКОВІ ОСНОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ УКРАЇНИ ЯК ПІДСИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ  

ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ  (ПОВІДОМЛЕННЯ І)

І.В.Кочін,  О.М.Акулова,  П.І.Сидоренко, Т.М.Гут,

 О.О.Гайволя,  Д.О.Трошин

 

         Обґрунтовані місце, принципи та функції Державної служби медицини катастроф (ДСМК) України у загальнодержавній системі протидії тероризму. Наукових основ удосконаленняпотребують підготовка та впровадження нормативно-правового  регламентущодо  взаємозв’язку комплексу державних міжгалузевих та міжвідомчих  заходів при ліквідації терористичних актів,  оперативне керування формуваннями ДСМК в їх взаємодії з іншими  силами, професійна підготовка особового складу ДСМК,  матеріально-технічне забезпечення роботи формувань ДСМК.

         Ключові слова: загальнодержавна система, служба медицини катастроф, тероризм, удосконалення, протидія.

 

РЕЗЮМЕ

НАУЧНЫЕ  ОСНОВЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ УКРАИНЫ КАК ПОДСИСТЕМЫ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ  СИСТЕМЫ   ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  ТЕРРОРИЗМУ  (СООБЩЕНИЕ І)

И.В.Кочин,  О.М.Акулова,  П.И.Сидоренко, Т.М.Гут,

 А.А.Гайволя,  Д.А.Трошин

 

Обоснованы место, принципы и функции Государственной службы медицины катастроф (ГСМК) Украины в общегосударственной системе противодействия терроризму. Научных основ усовершенствования требуют подготовка и внедрение нормативно-правого регламента взаимосвязи комплекса государственных межотраслевых и межведомственных мероприятий при ликвидации террористических актов, оперативное руководство формированиями ГСМК в их взаимосвязи с другими силами национальной системы, профессиональная подготовка личного состава,  материально-техническое обеспечение работы формирований ГСМК.

         Ключевые слова:общегосударственная система,служба медицины катастроф,  терроризм, усовершенствование, противодействие.

 

 

SUMMARY

THE SCIENTIFIC BASES FOR IMPROVEMENT THE FUNCTION  OF THE GOVERNMENT DISASTER MEDICINE SERVICE OF UKRAINE AS SUBSYSTEMS IN THE NATION-WIDE SYSTEM COUNTERACTION TO TERRORISM (MESSAGE І)

І.V. Kochin, O.M. Akulova, P.I. Sidorenko, T.M. Gut,

 A.A. Gajvolya, D.A.Troshin

 

         The article is devoted to the problem of  the place, principles and function of the Government disaster medicine service of Ukraine in the nation-wide system of counteraction to terrorism. Development and implementation of the regulatory and operational rules of the  relationship for all subsystems, training of personnel and logistical support of work forces are the scientific basis for improving theGovernment disaster medicine service of Ukraine .

                Keywords:the Government disaster medicine service, nation-wide system, terrorism, improvement, counteraction.

 

 

Відомості про авторів:

Запорізька медична академія післядипломної освіти,

кафедрацивільного захисту та медицини катастроф

Кочін Ігор Васильович– завідувач кафедри цивільного захисту та медицини катастроф Запорізької медичної академії післядипломної освіти (ЗМАПО), академік Української академії оригінальних ідей, д.мед.н., професор; тел. дом. (061) 764 – 19 – 79

Акулова Ольга Мефодіївна– доцент кафедри цивільного захисту та медицини катастроф ЗМАПО, к.мед.н.; тел. моб. 067-  9974624

Гайволя Олександр Олександрович– старший викладач кафедри цивільного захисту та медицини катастроф ЗМАПО;   тел.моб. 050-4866240

Трошин Дмитро Олександрович – старший викладач кафедри цивільного захисту та медицини катастроф ЗМАПО, к.мед.н.;  тел.моб. 093-5437345

Кіровоградський базовий медичний коледж ім. Є. Й. Мухіна

Сидоренко Петро Іванович– директор коледжу, к. м.. н., доцент, член-кореспондент Міжнародної кадрової академії, заслужений лікар України

Гут Тетяна Іванівна– заступник директора коледжу

25012  м. Кіровоград 12, пр. Комуністичний 16, тел. 8(0522)249555

Адреса для листування:

Кочін Ігор Васильович 69063, м. Запоріжжя — 63, вул. Жуковського, буд. 55, кв. 15, тел. дом. (061) 764 – 19 – 79