І.В.Кочін1,  О.М.Акулова1,  П.І.Сидоренко2, Т.М.Гут2,

 О.О.Гайволя1,  Д.О.Трошин1

1Запорізька медична академія післядипломної освіти

2Кіровоградський базовий медичний коледж ім. Є. Й. Мухіна

         Ключові слова: Державна служба медицини катастроф, діяльність,  ліквідація, медико — санітарні  наслідки,  терористичний акт,  ядерний тероризм.

Ядерний тероризмпередбачаєвикористання у якості засобів для здійснення  терористичного акту (ТА) радіоактивних речовин (РР). ТА  з застосуванням РР може бути здійснено різними методами:у вигляді"брудної атомної бомби", застосування ядерної зброї, вигото­влення ядерного вибухового при­строю, терористичного руйнування атом­но-технічних споруд з ушкодженням активної зони ядерного реактора, диверсійного використання дисперсних радіоактивних матеріалів з метою ураження населення та окремих осіб [3, 4, 5]. Великомасштабні ядерні ТА можуть призвести до тяжких наслідків і утворення зон ураження з опроміненням великої кількості людей у дозах вище припустимих та розвитком променевих уражень. Протидії ядерному тероризму керівництво всіх держав приділяють  достатньо високу увагу [3,4,9]. Так, у військах США, ФРН та інших краї­н HATO є спеціально підгото­влені підрозділи по боротьбі з ядерним тероризмом і усуненню наслідків ядерних подій. ВУкраїні питання протидії ядерному тероризму знаходяться у компетенції Антитерористичного центру  при СБУ України [9]. Ліквідація медико-санітарних наслідків ядерного тероризму покладено на Державну службу медицини катастроф (ДСМК) України.

Мета дослідження.1. Обґрунтування особливостей медико-тактичних  чинників осередків радіологічного ураження при скоєнні  ядерного ТА. 

2. Обґрунтування особливостей діяльності  ДСМК України при ліквідації медико-санітарних наслідків   ядерного ТА.

Матеріали та методи дослідження. Проаналізовані  нормативно-правові акти України в сфері  діяльності ДСМК за 1999-2009 рр., вітчизняна та зарубіжна наукова література з питань організації екстреної медичної допомоги (ЕМД)  в осередках ядерного ураження, пов’язаних з ядерним ТА.

         Результати та їх обговорення. Першими ознаками диверсійного здійснення  ядерного ТА можуть бути: виникнення поодиноких випадків  захворювань (отруєнь) з важкою клінічною картиною і з летальними наслідками; «прив’язаність захворівших» до певної території або замкнутого простору; поява великої кількості потерпілих з однотипними симптомами захворювань; виникнення окремих групових захворювань (або масових отруєнь) при задовільному санітарному стані територій, об’єктів харчування, водопостачання, серед «груп ризику» — військовослужбовців, співробітників радіологічно небезпечних об’єктів, населення міст та селищ, наближених до цих об’єктів; руйнування систем життєзабезпечення території (водопостачання, каналізування); знайдені пристрої і устаткування, за допомогою яких  РР були  розповсюджені.

         Інформація про ці насторожуючи медичні, санітарно-гігієнічні та технічні фактори  надходить  домережі спостереження Єдиної державної системи запобігання і реагування на  надзвичайні ситуації (НС) техногенного та природного характеру, потім до керівників спеціальних та аварійно-рятувальних служб, у тому числі  ДСМК. ДСМК переводиться на режим підвищеної готовності функціонування.Подальший режими функціонування ДСМК встановлюється залежно від масштабів і особливостей реальної або прогнозуємої обстановки [4], однак, необхідно в максимально стислі строки перевести роботу формувань та закладів ДСМК з режиму повсякденної роботи до роботи у в режимі НС з залученням в зону ТА медичних сил та засобів, адекватних медико-санітарним наслідкам скоєного ядерного ТА.

При здійснені ядерного ТА формується осередок радіологічного ураження. Особливостями медико-тактичних  чинників таких осередків є:

— соціально-психологічний вплив на населення (фактор залякування, виникнення паніки);

— виникнення несприятливої санітарно-гігієнічної та екологічної обстановки у зоні ТА і як наслідок – завдання економічних збитків;

— можливе радіаційне ураження осіб, що займають державні посади і забезпечують управління країною, окремими галузями народного господарства,  адміністративно-територіальними  одиницями;

— використання РР з метою ураження радіоактивним випромінюванням населення, що може призвести до виникнення гострої та хронічної променевої хвороби.

         Провідним завданням ДСМК при ліквідації медико-санітарних наслідків скоєного ядерного ТА є лікувально-евакуаційне забезпечення (ЛЕЗ) постраждалого населення. Особливості ЛЕЗ постраждалого населення в осередках радіаційного ураження залежать  від виду терористичного застосування РР. Можуть мати місце невеликі диверсійні акти, які за своїми наслідками можливо порівняти з малими інцидентами – нещасними випадками серед персоналу та окремих осіб з населення. Найбільш тяжкі  наслідки  щодо  кількості постраждалих серед населення можливі при терористичному  руйнуванні атом­но-технічних споруд з ушкодженням активної зони ядерного реактора. Дози зовнішнього опромінення та тривалості їх  накопичення у часі визначають  кількість та характер радіаційних втрат населення, що в свою чергу залежить від фази розвитку аварії. На першому етапі розвитку аварії, який продовжується від декількох годин до декількох діб,  найбільш важливими заходами у діяльності ДСМК є:

— кваліфіковане та термінове проведення медичного сортування постраждалих, виокремлення осіб з можливою гострою променевою хворобою II-IV ступеню, променевими  ураженнями шкіри, радіаційними опіками легень тощо;

— екстрена медична евакуація тяжких хворих до радіологічних центрів (м. Київ,  м. Харків) для лікування у спеціалізованих клініках НДІ;

— організація і надання спеціалізованої медичної допомоги та динамічне спостереження за легко ураженими в шпиталях територіальних лікувально-профілактичних установ (ЛПУ), спроможних надавати медичну допомогу  ураженим радіонуклідами, а також з комбінованими  ураженнями (термічними опіками, травмами, отруєннями  токсичними речовинами тощо);

— захист медичного персоналу, що приймає участь у наданні ЕМД потерпілим від радіаційного ТА, з використанням засобів індивідуального захисту та персональним контролем дози опромінення індивідуальними  дозиметрами. Кожен медичний працівник повинен мати ці прилади. Індивідуальну дозу опромінення необхідно фіксувати в картці індивідуального обліку;

— розгортання радіометричного посту, санітарних пропускників для проведення та контролю дезактивації одягу, взуття уражених, засобів індивідуального захисту, евакуаційного транспорту. Зовнішнє гамма-опромінення медичного персоналу можливо від радіоактивного стороннього предмета, від гамма-випромінюючих ізотопів на поверхні шкіри пацієнтів або таких ізотопів, що вже потрапили усередину організму. Однак, забруднення альфа- та бета-випромінюючими ізотопами робочих поверхонь для медичного персоналу не є небезпечним при дотриманні ним санітарно-гігієнічних вимог, використанні засобів індивідуального захисту під час роботи і своєчасного проведення санітарної обробки шкіри, одягу та взуття після закінчення надання ЕМД  потерпілим.

На другому етапі розвитку аваріїдіяльність ДСМК повинна бути спрямована на активне спостереження за населенням з виявленням осіб, які потребують лікувально-профілактичної допомоги. Показаннями до шпиталізації та поглибленого обстеження цих осіб є інформація про дозу опромінення та клінічні данні, прояви будь-яких ускладнень загально соматичних або виникнення інфекційних хвороб.

Своєчасне, повне, якісне та поетапне проведення всіх лікувально-евакуаційних заходів дозволить із мінімальними втратами локалізувати і ліквідувати медико-санітарні наслідки ядерного ТА, попередити виникнення і поширення нових радіологічних (або комбінованих з радіологічним)  захворювань серед населення.

Заходи ЛЕЗ серед постраждалого населення здійснюютьмедичні бригади постійної готовності першої черги, спеціалізовані медичні бригади постійної готовності другої черги, мобільні шпиталі,формування Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (УНПЦ ЕМД та МК), територіальних центрів ЕМД та МК, ЛПУ, які входять до складу ДСМК.

       Ядерний тероризм створює реальну небезпеку людству. З такою реальністю треба рахуватися  і вже зараз планувати державну систему заходів щодо попередження та ліквідації наслідків ядерних ТА.  На сьогодення медичні працівники недостатньо підготовлені стосовно особливостей діагностики та лікування променевих уражень, специфіки роботи медичних формувань у радіологічних осередках. Висвітлену проблему у обов’язковому порядку необхідно вирішувати на державному рівні,  а професійну підготовку з питань захисту та ліквідації наслідків радіаційних ТА всіх аварійно-рятувальних служб, у тому числі ДСМК України як медичної аварійно-рятувальної служби,  необхідно  включити  до державних програм підготовки особового складу.

 

ВИСНОВКИ

 

  1. Особливості медико-тактичних  чинників радіологічних осередків при ядерному ТА детермінують особливості лікувально-евакуаційного забезпечення населення.
  2. Якісна організація та своєчасне надання лікувально-евакуаційного забезпечення населенню зменшують медико-санітарні наслідки  ядерного ТА.
  3. Ядерний тероризм, як реальна небезпека населенню України, потребує  теоретичної підготовки та практичної професійної готовності медичних формувань ДСМК України до  ліквідації медико-санітарних наслідків ядерних ТА.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Кочін І.В.  Іонізуюча радіація і захист: Навч. посіб. / І.В. Кочін, Г.О.Черняков, М.І. Костенецький; За ред.  І.В. Кочіна. – Запоріжжя: ЗДІУЛ, 2000. – 79 с.

2. Костенецкий М.И. Техногенные радиационные аварии – организация защиты и медицинской помощи / М.И. Костенецкий, И.В.Кочин   —  Запорожье: ЗИУВ,  2003. – 33 с.

3. Кочін І.В. Медицина катастроф: [виробниче видання] / І.В. Кочін, Г.О. Черняков, П.І. Сидоренко. — К.: Здоров’я, 2008. — 724 с.

4. Кочін І.В. Діяльність Державної служби медицини катастроф України з протидії біологічному, хімічному та ядерному тероризму: Навч. посіб. / І.В. Кочін, О.М. Акулова. — Запоріжжя: ЗДМУ,  2010. — 128 с.

5. ОнищенкоГ.Г. Обеспечение биологической, химической и радиационной безопасности  при террористических актах/ Г.Г. Онищенко, А.А. Шапошников, В. Г. Субботин  и др; Под  ред. акад.  Г.Г. Онищенко. –  М.: МП Гигиена, 2005. — 431 с.

6. Папижук  В.  Ядерний тероризм / В. Папижук  // Надзвичайна ситуація. – 2006. – № 1. – С.26 — 30.                          

7. Рощін Г.Г. Правове та нормативне забезпечення реагування закладів охорони здоров’я на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру / Г.Г.Рощін, М.М.Корнієнко, В.О.Волошин   та ін. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я. – 2003. — № 2. — С.54 — 59.

8.  Україна. Закон. « Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 08 лютого  1998 р.  № 39/95-ВР.

9. Україна. Закон.  «Про боротьбу з тероризмом»  від 20 березня 2003 р. № 638.

РЕЗЮМЕ

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ УКРАЇНИ ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ МЕДИКО-САНІТАРНИХ НАСЛІДКІВ  ЯДЕРНОГО ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ

(Повідомлення III)

І.В.Кочін,  О.М.Акулова,  П.І.Сидоренко, Т.М.Гут,

 О.О.Гайволя,  Д.О.Трошин

         Проаналізовані особливості медико-тактичних  чинників осередків радіологічного ураження при ядерному терористичному акті, які детермінують особливості лікувально-евакуаційного забезпечення населення. Обґрунтовані  особливості діяльності  Державної служби медицини катастроф при ліквідації медико-санітарних наслідків   ядерноготерористичного акту.

         Ключові слова: Державна служба медицини катастроф, діяльність,  ліквідація, медико-санітарні  наслідки,  терористичний акт,  ядерний тероризм.

 

РЕЗЮМЕ

ОСОБЕННОСТИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ УКРАИНЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЯДЕРНОГО ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

(СООБЩЕНИЕ III)

И.В.Кочин,  О.М.Акулова,  П.И.Сидоренко, Т.М.Гут,

 А.А.Гайволя,  Д.А.Трошин

 

         Проанализированы особенности медико-тактических факторов очагов радиологического заражения при ядерном террористическом акте, которые детерминируют особенности лечебно-эвакуационного обеспечения населения. Обоснованы особенности деятельности Государственной службы медицины катастроф при ликвидации медико-санитарных последствий ядерного террористического акта.

         Ключевые слова:  Государственная служба медицины катастроф, деятельность, ликвидация, медико-санитарные  последствия, террористический акт,ядерный терроризм.

SUMMARY

FEATURES OF FUNCTION FOR THE GOVERNMENT DISASTER MEDICINE SERVICE OF  UKRAINE AT LIQUIDATION OF MEDICOSANITARY CONSEQUENCES OF

THE NUCLEAR TERRORIST ACT

 ( MESSAGE III)

І.V. Kochin, O.M. Akulova, P.I. Sidorenko, T.M. Gut,

 A.A. Gajvolya, D.A.Troshin

 

         It was analyzed medical-and-tactical characteristics of nuclear terrorist act. They are the bases for  liquidation  the medical-and-sanitary consequences of nuclearterroristic act.

         Key words:the Government disaster medicine  service, function,  medical-and-sanitaryconsequences, liquidation,  nuclear  terrorist act.

 

 

Відомості про авторів:

Запорізька медична академія післядипломної освіти,

кафедрацивільного захисту та медицини катастроф

 

Кочін Ігор Васильович– завідувач кафедри цивільного захисту та медицини катастроф Запорізької медичної академії післядипломної освіти (ЗМАПО), академік Української академії оригінальних ідей, д.мед.н., професор; тел. дом.  (061) 764 – 19 – 79

Акулова Ольга Мефодіївна– доцент кафедри цивільного захисту та медицини катастроф ЗМАПО, к.мед.н.; тел. моб.  067-  9974624

Гайволя Олександр Олександрович– старший викладач кафедри цивільного захисту та медицини катастроф ЗМАПО;   тел.моб.  050-4866240

Трошин Дмитро Олександрович– старший викладач кафедри цивільного захисту та медицини катастроф ЗМАПО;  тел.моб. 093-5437345

Кіровоградський базовий медичний коледж ім. Є. Й. Мухіна

Сидоренко Петро Іванович– директор коледжу, к. м.. н., доцент, член-кореспондент Міжнародної кадрової академії, заслужений лікар України

Гут Тетяна Іванівна– заступник директора коледжу

25012  м . Кіровоград 12, пр. Комуністичний 16, тел. (0522)249555

Адреса для листування: Кочін Ігор Васильович 69063, м. Запоріжжя — 63, вул. Жуковського, б.55, кв.15, тел. дом.  (061) 764 – 19 – 79.

�d, t����spacerun:yes'>  (061) 764 – 19 – 79

 

Акулова Ольга Мефодіївна– доцент кафедри цивільного захисту та медицини катастроф ЗМАПО, к.мед.н.; тел. моб.  067-  9974624

Гайволя Олександр Олександрович– старший викладач кафедри цивільного захисту та медицини катастроф ЗМАПО;   тел.моб. 050-4866240

Трошин Дмитро Олександрович– старший викладач кафедри цивільного захисту та медицини катастроф ЗМАПО, к.мед.н.;  тел.моб. 093-5437345

 

Кіровоградський базовий медичний коледж ім. Є. Й. Мухіна

Сидоренко Петро Іванович– директор коледжу, к. м.. н., доцент, член-кореспондент Міжнародної кадрової академії, заслужений лікар України

Гут Тетяна Іванівна– заступник директора коледжу

25012  м . Кіровоград 12, пр. Комуністичний 16, тел. (0522)249555

Адреса для листування:

Кочін Ігор Васильович 69063, м. Запоріжжя — 63, вул. Жуковського, б.55, кв.15, тел. дом.  (061) 764 – 19 – 79.

.�./p���� затвердження Державної програми створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на період до 2010 р»  від 05 липня 2007 р.  № 1290.

 

14. Україна. МОЗ. Наказ.«Регламент реагування закладів охорони здоров’я на виникнення  надзвичайних  ситуацій»від 26 грудня 2002 р.  № 493.

15.Barnaby W. Guerra e terrorismo biologic. Gli arsenali segreti nel mondo.-Roma:Fazi Editore, 2003.-256 p.

16. 28-thInternationalSymposumof  IntensiveCareandEmergencyMedicine(материалысъезда)– 18-21 марта2008 г.- Brussels, Belgium.

17. 7-thAnnualDisasterForum( материали с’езду) — 21-24 апреля 2008 г. Афины, Греция.

18. 7-th UCLA Conference of  Public Health Disasters (материалисъезда)- 21 мая2008 г.- Los Angeles, USA.

РЕЗЮМЕ

НАУКОВІ ОСНОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ УКРАЇНИ ЯК ПІДСИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ  

ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ  (ПОВІДОМЛЕННЯ І)

І.В.Кочін,  О.М.Акулова,  П.І.Сидоренко, Т.М.Гут,

 О.О.Гайволя,  Д.О.Трошин

 

         Обґрунтовані місце, принципи та функції Державної служби медицини катастроф (ДСМК) України у загальнодержавній системі протидії тероризму. Наукових основ удосконаленняпотребують підготовка та впровадження нормативно-правового  регламентущодо  взаємозв’язку комплексу державних міжгалузевих та міжвідомчих  заходів при ліквідації терористичних актів,  оперативне керування формуваннями ДСМК в їх взаємодії з іншими  силами, професійна підготовка особового складу ДСМК,  матеріально-технічне забезпечення роботи формувань ДСМК.

         Ключові слова: загальнодержавна система, служба медицини катастроф, тероризм, удосконалення, протидія.

 

РЕЗЮМЕ

НАУЧНЫЕ  ОСНОВЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ УКРАИНЫ КАК ПОДСИСТЕМЫ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ  СИСТЕМЫ   ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  ТЕРРОРИЗМУ  (СООБЩЕНИЕ І)

И.В.Кочин,  О.М.Акулова,  П.И.Сидоренко, Т.М.Гут,

 А.А.Гайволя,  Д.А.Трошин

 

Обоснованы место, принципы и функции Государственной службы медицины катастроф (ГСМК) Украины в общегосударственной системе противодействия терроризму. Научных основ усовершенствования требуют подготовка и внедрение нормативно-правого регламента взаимосвязи комплекса государственных межотраслевых и межведомственных мероприятий при ликвидации террористических актов, оперативное руководство формированиями ГСМК в их взаимосвязи с другими силами национальной системы, профессиональная подготовка личного состава,  материально-техническое обеспечение работы формирований ГСМК.

         Ключевые слова:общегосударственная система,служба медицины катастроф,  терроризм, усовершенствование, противодействие.

 

 

SUMMARY

THE SCIENTIFIC BASES FOR IMPROVEMENT THE FUNCTION  OF THE GOVERNMENT DISASTER MEDICINE SERVICE OF UKRAINE AS SUBSYSTEMS IN THE NATION-WIDE SYSTEM COUNTERACTION TO TERRORISM (MESSAGE І)

І.V. Kochin, O.M. Akulova, P.I. Sidorenko, T.M. Gut,

 A.A. Gajvolya, D.A.Troshin

 

         The article is devoted to the problem of  the place, principles and function of the Government disaster medicine service of Ukraine in the nation-wide system of counteraction to terrorism. Development and implementation of the regulatory and operational rules of the  relationship for all subsystems, training of personnel and logistical support of work forces are the scientific basis for improving theGovernment disaster medicine service of Ukraine .

                Keywords:the Government disaster medicine service, nation-wide system, terrorism, improvement, counteraction.

 

 

Відомості про авторів:

Запорізька медична академія післядипломної освіти,

кафедрацивільного захисту та медицини катастроф

Кочін Ігор Васильович– завідувач кафедри цивільного захисту та медицини катастроф Запорізької медичної академії післядипломної освіти (ЗМАПО), академік Української академії оригінальних ідей, д.мед.н., професор; тел. дом. (061) 764 – 19 – 79

Акулова Ольга Мефодіївна– доцент кафедри цивільного захисту та медицини катастроф ЗМАПО, к.мед.н.; тел. моб. 067-  9974624

Гайволя Олександр Олександрович– старший викладач кафедри цивільного захисту та медицини катастроф ЗМАПО;   тел.моб. 050-4866240

Трошин Дмитро Олександрович – старший викладач кафедри цивільного захисту та медицини катастроф ЗМАПО, к.мед.н.;  тел.моб. 093-5437345

Кіровоградський базовий медичний коледж ім. Є. Й. Мухіна

Сидоренко Петро Іванович– директор коледжу, к. м.. н., доцент, член-кореспондент Міжнародної кадрової академії, заслужений лікар України

Гут Тетяна Іванівна– заступник директора коледжу

25012  м. Кіровоград 12, пр. Комуністичний 16, тел. 8(0522)249555

Адреса для листування:

Кочін Ігор Васильович 69063, м. Запоріжжя — 63, вул. Жуковського, буд. 55, кв. 15, тел. дом. (061) 764 – 19 – 79