І.В.Кочін, О.М.Акулова, О.О.Гайволя, І.Ф. Шило,Д.О.Трошин

Запорізька медична академія післядипломної освіти

Кафедрацивільного захисту та медицини катастроф

Метою дослідження є виявлення, визначення та змістовне формулювання провідних принципів організації Державної служби медицини катастроф (ДСМК) України на засадах аналітико-синтетичного методу опрацювання  інформаційної бази законодавчого та нормативно-правового поля України, в межах якого створена та здійснює функціонування ДСМК у повсякденних умовах, при загрозі та виникненні різноманітних надзвичайних ситуацій (НС).

Насиченість України потенційно небезпечними об’єктами, а також фізико-географічні особливості території створюють передумови для виникнення різноманітних НС з масовими медико-санітарними втратами серед населення. Ці обставини стали поштовхом для створення в Україні ДСМК, згідно з постановою КМУ від 14 квітня 1997 р. за № 343. Згідно з положенням про ДСМК,  затвердженим постановою КМУ від 11 липня 2001 р. за  № 827, служба визначена як особливий вид державної аварійно-рятувальної служби, основним завданням якої є надання екстреної медичної допомоги (ЕМД) постраждалим від НС.

В основу діяльності ДСМК МОЗ України, відповідно до концепції організації медичного забезпечення населення ЕМД в умовах НС, покладені наступні провідні принципи:

1.Державність і пріоритетність. Державний характер ДСМК забезпечується: постановами уряду України і створенням єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуацій техногенного та природного характеру (Постанова КМУ від 3 серпня 1998 р. за № 1198). Пріоритетний характер ДСМК України серед інших служб забезпечується створенням для неї представницькими і виконавчими структурами чинної влади максимально сприятливих умов для надання ЕМД при НС.

2. Територіально-виробничий і регіональний принципи організації з дворівневою структурою: центральною і територіальною. Дворівневе функціонування ДСМК є оптимальною формою організації та діяльності служби. Територіальні центри екстреної медичної допомоги, як провідні  ланки територіального рівня, повністю автономні в діях при НС на відповідній адміністративній території і є одночасно ланками центрального рівня при НС державного масштабу. Управління силами и засобами служби  ДСМК територіального рівня передбачає прийняття територіальними комісіями з НС самостійних рішень з виконання задач  ліквідації  медичних наслідків НС даної території. Однак, у разі потреб, зумовлених медико-санітарною обстановкою у районі НС, територіальні центри мають право запрошувати посилення за рахунок сил і засобів ДСМК центрального рівня.

3. Сполучення сильного централізованого управління ЕМД у дошпитальному періоді з децентралізованим управліннямсистемою з ліквідації медико-санітарних наслідків НС. Централізація керування ДСМК забезпечується інформаційно-управлінською автоматизованою системою Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (УНПЦ ЕМД та МК), взаємопов’язаноїз єдиним диспетчерським центром МНС України. Система забезпечує передачу управлінських рішень і інформації на всі рівні, що приймають участь у ліквідації наслідків НС.

Децентралізація керування передбачає прийняття рішень комісіями з усунення наслідків НС всіх рівнів і самостійного виконання окремих завдань з ліквідації медико-санітарних наслідків НС силами і засобами ДСМК, галузі охорони здоров’я адміністративної території та взаємодії з іншими службами в межах можливостей і компетенції.

4. Двоперіодність системи організації ЕМД ураженим у НС. У першому (дошпитальному) періоді медичної евакуації поза впливом вражаючих факторів, які перешкоджають роботі медичного персоналу ДСМК, проводять медичне сортування, надають першу лікарську допомогу з елементами кваліфікованої, спрямованої головним чином на підтримку основних вітальних функцій уражених, організують медичну евакуацію за призначенням.

У другому (шпитальному) періоді медичної евакуації в установах охорони здоров’я, розташованих за межами осередку НС, здійснюють масовий прийом і надають екстрену кваліфіковану і спеціалізовану медичну допомогу ураженим та лікують їх до остаточного результату.

5. Медичне сортування один з основних принципів своєчасного надання ЕМД населенню в умовах НС.

6. Ешелонуванняі маневр силами та засобами ДСМК. Ешелонування сил і засобів ДСМК – це їхній розподіл (розчленовування) по всіх ланках територіального і центрального рівня служби за єдиним планом. Маневр силами та засобами ДСМК – це створення угруповання для ліквідації медико-санітарних наслідків конкретної прогнозованої НС.

7. Принцип взаємодії. Цей принцип передбачає погодженість спільних дій за цілями, завданнями, місцем, часом та обсягом виконуваних завдань органів управління, сил і засобів ДСМК із медичними силами зацікавлених міністерств і відомств всіх рівнів, що входять до складу служби.

8. Своєчасність, безперервність і ефективністьнадання ЕМД.

9. Єдиноначальність при ліквідації медико-санітарних наслідківНС, яке ґрунтується на положенні про персональну відповідальністькерівника ДСМК, керівника галузі (закладу) охорони здоров’я відповідного рівня і забезпечується наданням йому права одноосібноприймати рішення в межах своєї компетенції.

10. Універсальність ДСМК полягає у наданні всіх видів ЕМД населенню, прогнозуванні і ліквідаціїмедико-санітарних наслідків аварій, катастроф, стихійних і екологічних лих, масових захворювань та інших видів НС мирного часу.

11. Розумна достатність сил і засобів ДСМК , її економічна доцільність.

Врахування і реалізація даного принципу дозволяє уникнути необґрунтованихвитрат при створенні і діяльності ДСМК, оскільки він базується на науково обґрунтованих розмірах медико-санітарних втрат населення при найгірших варіантах розвитку прогнозованих НС і реальних можливостей територіальних сил і засобів   ДСМК  та закладів охорони здоров’я.

12. Матеріальна зацікавленість, правова відповідальність, юридична і соціальна захищеність медичних і немедичних працівників ДСМК, які беруть участь в організаціїта наданні ЕМД ураженим у НС. Можливі фізичні, психічні та психологічні порушення стану здоров’я працівників ДСМК у ході виконання їх професійних обов’язків мають державну гарантію захисту на випадок загибелі, професійного захворювання, часткової або повної втрати працездатності медичного працівника. На працівників атестованих формувань ДСМК, які увійшли до Реєстру аварійно-рятувальних служб,  поширюються обов’язки, права та гарантії рятувальників, передбачених Законом України «Про аварійно-рятувальні служби» від 14.12.1999 р. № 1281- XIV.

13. Професійній відбір та державна гарантія захисту особового складу служби. Головною особливістю  професійної діяльності  медичних працівників ДСМК є організація та надання ЕМД великій кількості уражених при НС. Жорсткі критерії професійного відбору особового складу сприяють залученню медичних працівників, які за своїми психофізіологічними якостями спроможні надавати ураженим ЕМД при НС.

14. Підготовка населення, а також осіб із професіями підвищеного ризику до дій і надання першої медичної допомоги при НС.

Проведене дослідження доводить, що принципи не існують окремо один від одного, а щільно взаємопов’язані, внаслідок чого виникає особливе нормативно-правове утворення – система принципів створення і функціонування ДСМК. Розглядаючи систему принципів, як абстрактну систему, треба визнати, що всі вони рівнозначні, оскільки являють собою нормативно-правовий припис, призначений для повного врахування найбільш важливих пріоритетів при створенні і діяльності служби. Як вся система, так і кожний окремий принцип повинні забезпечити позитивну реалізацію всіх нормативно-правових вимог до ефективного функціонування ДСМК при організації та наданні ЕМД при НС.