І.В. Кочін

Запоріжька академія післядипломної освіти

Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф

 

В науковій літературі обгрунтована структура служби психофізіологічного забезпечення профе­сійної діяльності. Однією з важливих скла­дових частин цієї служби є Регістр, у якому ведеться Реєстр — головний накопичувач інформації щодо осіб, допущених до робіт з підвищеною небезпекою, до яких відносяться медичні та немедичні працівники Державної служби медицини катастроф (ДСМК) України.

Для більш повного визна­чення ролі Регістру розгляне­мо структуру управління служ­бою психофізіологічного за­безпечення професійної діяль­ності (рис.). Насампе­ред необхідно відзначити, що координація взаємодії окремих підрозділів служби побудована на принципах управління ор­ганізмом людини, тобто аналі­тичній (І) та виконавчій (II) час­тині цієї системи. Дві складо­ві аналітичної частини, подіб­но двом півкулям головного мозку, виконують узагальнюю­чу (міжвідомча комісія) і влас­не аналітичну (науково-прак­тичний сектор Центру психо­фізіологічного забезпечення професійної діяльності (Центр) функції.

Призначення міжвідомчої комісії було описане у зазначе­них статтях. Науково-практич­ний сектор аналізує матеріали обстеження фахівців різних галузей промисловості і соціальної сфери, в тому числі медичних та немедичних працівників ДСМК, як працівників аварійно-рятувальної служби особливого виду, призначеної для надання екстреної медичної допомоги (ЕМД) ураженим при різноманітних надзвичайних ситуаціях (НС), і розробляє нові пропозиції щодо модифіка­ції технологій психофізіологічного обсте­ження та критерії професійного психофізіо­логічного добору, які потім рекоменду­ються міжвідомчою комісією до практич­ного застосування у виконавчому підроз­ділі Центру, одним із значущих секторів якого є Регістр.

У цьому секторі зберігаються та інтег­руються (систематизуються) дані, які над­ходять від секторів професійного добору, моніторингу психофізіологічних функцій, реабілітації та тренування професійно важливих якостей (ПВЯ) обстежуваних, а також Реєстр осіб, які відповідно до своїх психофізіологічних особливостей можуть залучатися до виконання певних видів робіт з підвищеною небезпекою, що цілком стосується працівників ДСМК. Вся ця інформація використовується науково-практичним сектором Центру у своїй діяльності.

Крім того, сектор виконує певну регулюючу функцію, тобто в ньому відстежують і своєчасно надають сектору моніто­рингу психофізіологічних якостей дані щодо необхідності проведення обстеження осіб, у яких підійшов черговий термін об­стеження. При цьому також відслідковуєть­ся інформація сектора реабілітації та тре­нування професійно важливих якостей щодо успішності виконання реабілітацій­них і тренувальних заходів, тобто щодо прогресу з підвищення рівня ПВЯ.

Реєстр ведеться ще й з метою своє­часного призупинення виконання обов’яз­ків фахівцями, психофізіологічні характе­ристики яких не відповідають медичним ви­могам щодо їх професій і які не можуть безпомилково виконувати виробничі зав­дання.

Порядок включення даних про фа­хівців у Реєстр. Заявниками щодо вне­сення фахівців у Реєстр повинні бути мініс­терства, відомства, промислові підприємст­ва, державні та інші установи, зареєст­ровані в Україні відповідно до законо­давства. Безумовно, всі аварійно-рятувальні служби України, в тому числі ДСМК, повинні бути включені до Реєстру. ДоРеєстру включаються дані про рівень професійно важливих якостей медичних та немедичних працівників ДСМК, які прийняті на роботу до ДСМК і одержали допуск до надання  ЕМД в екстремальних умовах НС.

Перед внесенням до Реєстру даних про медичних та немедичних працівників ДСМК передбачаються:

— перевірка відповідності рівня про­фесійно важливих якостей медичних та немедичних працівників ДСМК психофізіо­логічним вимогам і видача відповідного експертного висновку регіональними підрозділами Центру професійного від­бору;

— розгляд подань і ухвалення рішень ко­місією Центру щодо, визначення придат­ності медичних та немедичиних працівників ДСМКдо професійної діяльнос­ті щодо надання ЕМД ушкодженим в екстремальних умовах НС, тобто про можливість залучення фахівця до роботи з підвищеною небез­пекою.

За позитивного висновку комісії кожному медичному та немедичному працівнику ДСМК видається довідка-допуск відповідності рівня його професійно важливих якостей медичним і психофізіологічним вимогам з визначенням щодо можливості його залучення до роботи з надання ЕМД в екстремальних умовах НС.

Виключаються дані про медичного та немедичного працівника ДСМК з Реєст­ру у випадку:

— закінчення терміну дії до­пуску до роботи з надання ЕМД в екстремальних умовах НС;

— виявлення в процесі роботи чи під час моніторингу психофі­зіологічних якостей медичного та немедичного працівника ДСМК, що свідчать про його непридат­ність до виконання професійних обов’язків у зв’язку з віковими змінами,  хворобою тощо.

Виключає дані про медичного та немедичного працівника ДСМК з  Реєстру  комісія   Центру  на підставі подання:

— експертів Центру; керівників Територіальних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (ТЦ ЕМД та МК), лікувально-профілактичних і санітарно-профілактичних установ, де пра­цює фахівець;

-медичного та немедичного працівника ДСМК, дані про якого за­несено в Реєстр, на підставі його заяви до комісії.

Виключеного з Реєстру медичного та немедичного працівника ДСМК забороняється залучати до роботи з підвищеною небез­пекою в екстремальних умовах НС з надання ЕМД ушкодженим на території України.

Таким чином ведення Реєстру включає отримання, збереження і своє­часне надання зацікавленим осо­бам та керівникам ТЦ ЕМД та МК,лікувально-профілактичних і санітарно-профілактичних установ, в яких пра­цюють медичні та немедичні працівники ДСМК інформації про рівень професійно важливих якостей фахівців, потрібної для формування кадрового складу ДСМК України.  

Доступ до даних Реєстру повинні ма­ти працівники служб психофізіологічного професійного добору, керівники та начальники відділів кадрів установ ДСМК відповідно до вимог чинного законодавстваУкраїни.

У підсумку необхідно зазначити, що всі функції кожного підрозділу системи психофізіологічного супроводу професій­ної діяльності — унікальні і не перетина­ються з функціями інших секторів. Розпо­діл функцій та систем управління за ана­логією із системою управління живим ор­ганізмом дає певну гарантію чіткості та злагодженості взаємодії окремих підрозді­лів і системи психофізіологічного забезпе­чення професійної діяльності ДСМК України.