І.В. Кочін, В.М. Ільїна, Д.О. Трошин, О.М. Акулова, О.О. Гайволя

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області

 

Акмеологічний підхід до професійної діяльності визначає акмеологічні інваріанти в суб’єктивних якостях медичних працівників Державної служби медицини катастроф (ДСМК) України. Акмеологічні інваріанти суб’єктивних якостей відобра­жені в акмеофамах спеціалістів, які працюють з постраждалими у надзвичайних ситуаціях (НС). Виділяється дві групи якостей.

Перша характеризуєпозитивну тенденцію особистісного і професійного розвитку лікаря, особистість професіонала ДСМК, здатного досягти вершин у своїй діяльності: відкритості для освоєння нового; інтегративно­го засобу мислення щодо розроблення оптималь­них моделей професійної діяльності з організації та надання екстреної медичної допомоги (ЕМД) постраждалим у НС; здатності до об’єктивної самооцінки своєї професійної поведінки в екстремальних умовах НС; висо­кої мотивації досягнень у професійній діяльності тощо.

Друга групахарактеризується такими суб’єктивними проявами, які є протипоказаннями до професійної діяльності: прихильність до єдиної точки зору на організацію та надання ЕМД постраждалим без врахування особливостей НС, стереотипних методів і форм роботи; невміння позитивно впливати та заспокоювати постраждалих; негативний вплив на гуманізацію міжособистісних взаємин у медичному колективі; відсутність поваги до колег та постраждалих, категоричність суджень, роздратованість у процесі спілкування, конфліктність, невміння співпрацювати з коле­гами, особливо в екстремальних умовах НС; незнання психології медичних працівників та постраждалих, небажан­ня разом з ними вирішувати спільні та індивідуальні проблеми, егоїзм; відсутність емпатії, здатності до співпереживання, співчуття, байдужість до чужої біди; відсутність зацікавленості до саморозвитку, неба­жання затверджувати свій престиж на засадах самореалізації, низь­кий рівень мотивації до творчості та рефлексії; низький рівень професійної та культурної компетенції та духовної зрілості тощо.

Акмеологічні характеристики треба використовувати у процесі атестації керівних і лікарських кадрів ДСМК. Застосування сукупності загальних і спеціальних акмеологічних категорій дає можливість по-новому підійти до вирішення проблем з організації та надання ЕМД постраждалим у НС. Одна з них — проблема якості організації та надання ЕМД постраждалим у НС. Медична дос­коналість являє собою акмеологічний синтез якості особистості лікаря та якості його діяльності. Медичнадосконалість синтезує в собі такі якості, як-то: кваліфікація, компетентність, професіоналізм, медична культура тощо. Акмеологічне подання досконалості пов’язане з по­вною внутрішньою свободою духу медичного працівникаяк засобу існуван­ня його духовності.

У переліку показників фахового удосконалення працівників ДСМК важ­ливі: здобутки з організації та надання ЕМД постраждалим у НС(освіта, знання, підвищення кваліфікації, нагороди); медичні досягнення (концептуальність лікаря, сформована професій­на поведінка, результативність медичної діяльності, креативність як життєва позиція, керівництво потенціалом власного здоро­в’я, креософічність, добропорядність); гуманість медичного працівника, ди­намізм життєвих перспектив, осмислення «ідеального Я», ак­тивність життєвої позиції; нормативність медичної діяльності (виконання вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів в сфері охорони здоров’я та надання медичної допомоги); реалізація провідних наукових ідей медичного досвіду, психічний та етичний вплив на інших.