І.В. Кочін, В.М. Ільїна, Д.О. Трошин, О.М. Акулова, О.О. Гайволя

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області

 

За акмеологічного підходу метою післядипломної медичної освіти на кафедрі цивільного захисту та медицини катастроф (КЦЗМК) є цілісний роз­виток медичних працівників Державної служби медицини катастроф (ДСМК) України, а найвища цінність — індивідуальність. Інди­відуальність як вищий рівень цілісного розвитку особистості лікаря ДСМК, його акме, доводить, що вища точка  його розвитку досягається на перехресті гетерогенних про­цесів, коли з’являються нові структурно-функціональні інте­рактивні утворення, які забезпечують вищі форми поведінки ідіяльності медичних працівників при організації та наданні екстреної медичної допомоги (ЕМД) населенню при надзвичайних ситуаціях (НС).

Сучасній післядипломній медичній освіті лікарів взагалі і особливо при підвищенні кваліфікації спеціалістів ДСМК потрібен новий тип викладача -викладач-акмеолог, якому властиві такі якості: це спеціаліст з питань професійного розвитку лікарівз цивільного захисту та медицини катастроф (ЦЗМК), який володіє корекційно-розвивальними технологіями і технологіями розвитку лікарів, що виконують професійні обов’язки в складних і небезпечних умовах НС; методологічна культура викладачав контексті сучасної філо­софії післядипломної медичної освіти, здібність здійснювати методологічно орієнтовану освіту спеціалістів ДСМК, яка необхідна лікарям у професійній діяльності в умо­вах постійного зростання  вагомості  інформації; нове професійне мислення викладача,яке складається не тільки з предметних установок ЦЗМК, а й мотиваційно-ціннісних орієнтацій, відображає нові парадигми післядипломної медичної освіти, нове ціннісне усвідомлення викладачащодо особистого духовного розвитку; науково-педагогічна компетентність викладача,яка забез­печує професійність його діяльності, включаючи нові види про­фесійної грамотності: методологічну, предметно-розвивальну, психологічну, валеологічну, акмеологічну тощо; нові професійні та особистісно значущі якості, які забезпе­чують творчу самореалізацію індивідуальності викладача: а) духовну зрілість як високий рівень духовного розвитку особистості, його силу духу і моральність, як мудрість життя, осмислення необхідності жити та працювати на совість, твори­ти добро, нести любов людям — якості, які мають особливе значення для викладачів КЦЗМК; б) особистісну зрілість як самостійність і відповідальність за прийняті життєві та професійні рішення, за їх вибір і прогнозування результатів; в) професійну зрілість як готовність до інноваційної про­фесійно-педагогічної діяльності; г) акмеологічну позицію викладачаяк похідну його про­фесійного, особистісного і духовного розвитку, як гуманістичну установку на забезпечення успіху та здоров’я кожного лікаря, що працює в екстремальних умовах НС, на досягнення результатів викладацької діяльності, на розвиток творчості викладачаі лікаря-слухача циклів тематичного удосконалення в їхній щільній взаємодії.

Акмеологічний підхід до особистих якостей викладачівкафедри цивільного захисту та медицини катастроф в системі післядипломної медичної освіти з позиції нових методологічних категорій (акме, акмеограма, саморозвиток тощо) дає змогу по-новому підійти до аналізу та проектування педагогічної реальності в сучасних вищих медичних навчальних закладах післядипломної освіти.