О.О.Гайволя,  І.В.Кочін, О.М.Акулова, Д.О.Трошин, В.М.Ільїна

Запорізька медична академія післядипломної освіти

Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області

Підготовка фахівців  для Державної служби медицини катастроф (ДСМК) є невід'ємною складовою системи її управління. Одним з перспективних напрямів цій складовій є дистанційне навчання (ДН). Під терміном "дистанційне навчання" в системі управління ДСМК потрібно розуміти заочне навчання, що спирається на сучасні технології надання і доставки освітнього матеріалу, організації взаємодії викладача з лікарем-слухачем і контролю знань за допомогою сучасних інформаційних і комунікативних технологій.  Технології ДН мають провідне значення для кафедри цивільного захисту та медицини катастроф (ЦЗМК) Запорізької медичної академії післядипломної освіти (ЗМАПО), як елементу системи управління ДСМК, внаслідок того, що спеціальність все ще не є ліцензованою і навчання лікарів на кафедрі з відривом від виробництва не завжди фінансово виправдано, а також тому, що в Україні тільки кафедра ЦЗМК ЗМАПО займається викладанням питань управління та організації діяльності ДСМК. З метою реалізації  проекту з створення курсів тематичного удосконалення (ТУ) ДН в системі ДСМК необхідно відпрацювати систему принципів: технологічних, організаційних і програмно-апаратних рішень. Це дозволить наблизитись до створення виробничої системи розробки курсів ТУ ДН та істотно скоротити час і ресурси на розв’язання поставленого завдання.. В результаті інтеграції  іноземного досвіду, аналізу і врахування особливостей українських умов післядипломного удосконалення,  регіональної специфіки, представляється можливим сформулювати основні принципи застосування ДН в системі ДСМК і прийняти їх як елемент управління.

Основні принципи застосування дистанційного навчання:

  1. Економічність. Технологія розробки курсу ТУ для лікарів-слухачів ДСМК повинна бути недорогою і забезпечувати створення та періодичне оновлення курсів в короткі терміни. Технологічна схема створення курсів ТУ повинна передбачати їх розробку на потоці. Час розробки курсу повинен бути значно менше, ніж термін використання курсу у навчальному процесі.

 2.Інтерфейс, наближений до звичайних лекцій. Для полегшення сприйняття навчального матеріалу предметної області медицини катастроф, при створенні  курсів ТУ ДН необхідна розробка інтерфейсної оболонки, елементи якої повинні асоціюватися із звичними елементами навчального процесу (лекційна аудиторія, дошка, присутність викладача).

 3.Використання елементів персоналізації для створення ефекту особистого спілкування лікаря-слухача з викладачем кафедри ЦЗМК в процесі навчання за допомогою комп'ютерних ДН-технологій (фото, звук, відео).

 4.Використання інформаційно-освітніх середовищ групової роботи з лікарями-слухачами ДСМК для вирішення комплексу питань з організації ДН, для чого необхідне застосування спеціалізованих програмних продуктів.

 5.Орієнтація на навчання лікарів-слухачів ДСМК з різним досвідом роботи. Використання різних стилів і методів навчання.

 6.Модульний характер, який дозволяє конструювати учбові програми ТУ для кожного лікаря-слухача ДСМК з урахуванням його рівня підготовки і потреб.

 7.Орієнтація на відкриті Internet-стандартидля представлення матеріалів курсу ТУ. Необхідно максимально спростити процедуру доставки курсу ТУ до лікарів-слухачів. Доцільне використання технологій доставки, які не вимагають від лікаря-слухача спеціального програмного забезпечення, окрім звичайного Internet-браузера.

 8.Різноманіття методів доставки. Курси ТУ ДН повинні забезпечувати використання різних методів доставки залежно від категорії лікарів-слухачівДСМК.

 9.Командний підхід. В процесі розробки курсу ТУ ДН приймає участь команда фахівців з різних областей знань: автор (викладач кафедри ЦЗМК), менеджер проекту, методист і програміст, кожен з яких відповідальний за конкретну ділянку роботи.