О.М.Акулова, І.В.Кочін, В.М.Ільїна, О.О.Гайволя,  Д.О.Трошин

Запорізька медична академія післядипломної освіти

Кафедрацивільного захисту та медицини катастроф

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області

Формування інформаційної культури керівників і медичних працівників Державної служби медицини катастроф (ДСМК) та потреба в науковому обґрунтуванні її моделі у процесі дистанційного навчання (ДН) при їх післядипломному удосконаленні є актуальною та недостатньо розробленою проблемою. Інформаційно-телекомунікаційні технології вносять докорінні зміни до професійної діяльностікерівників імедичних працівників ДСМК, створюють умови для швидкого розповсюдження медичних знань та інформації, сприяють прийняттю оптимальних управлінських рішень та дозволяють ефективно використовувати засоби інформатизації при організації та наданні екстреної медичної допомоги (ЕМД) потерпілим при надзвичайних ситуаціях (НС). Професійна підготовка керівників ДСМК не потребує безпосереднього оперування фізичними об'єктами і тому формування необхідних знань, умінь та навичок може бути ефективним у віртуальному середовищі в умовах ДН.

ДН керівників імедичних працівників ДСМК реалізується за допомогою педагогічних та інформаційних технологій, що передбачають активне спілкування викладачів кафедри цивільного захисту та медицини катастроф (ЦЗМК) у післядипломному удосконаленні з використанням телекомунікаційного зв'язку та ґрунтується на методології індивідуальної роботи керівників та лікарів-слухачів ДСМК з структурованим навчальним електронним матеріалом в межах  предметної області медицини катастроф. Така форма навчання ставить чіткі вимоги до рівня інформаційної культури фахівців, а також є ефективним засобом її формування. Опитування керівників імедичних працівників ДСМК дозволило зробити наступні висновки: формування інформаційної культури є необхідним компонентом професійної підготовки у процесі ДН; рівень інформаційної культури в теперішній час є недостатнім для успішної професійної діяльності та удосконалення власної професійної компетентності.

Для визначення суті поняття "інформаційна культура керівників імедичних працівників ДСМК", було проаналізовано психолого-педагогічну наукову літературу, присвячену вивченню понять "інформаційна культура", "фахова культура керівників імедичних працівників ДСМК", "інформаційна підготовка керівників імедичних працівників ДСМК" тощо. Це дозволило визначити інформаційну культуру як системну інтегральну характеристику, що становить собою взаємозв'язок компетентності в галузі інформатики, готовності ефективно використовувати в управлінській діяльності ДСМК та організації надання потерпілим ЕМД при НС інформаційно-комунікаційні технології для: виробничих цілей, загальнокультурних навичок роботи з інформацією, морально-інтелектуальних якостей поведінки в умовах інформаційного суспільства. Складові інформаційної культури керівників імедичних працівників ДСМК:

          — компетентність у галузі інформатики — єдність теоретичної та практичної підготовки до здійснення інформаційної діяльності в сфері ДСМК, включаючи рівень оволодіння фундаментальними, методологічними, професійно-орієнтовними знаннями та вміннями;

          — готовність ефективно використовувати в управлінсько-організаційній діяльності ДСМК інформаційно-телекомунікаційні технології для досягнення їх максимальної ефективності — володіння: навичками формалізованого опису, знаннями методів математичного моделювання і вміння будувати інформаційно-математичні моделі осередків хімічного, радіологічного та біологічного забруднення територій при НС ;  виконувати довгострокове (оперативне) прогнозування з визначенням можливих масштабів забруднення, потрібних медичних сил і засобів для ліквідації наслідків НС; складання планів роботи ДСМК тощо; знаннями алгоритмічних структур і вміння застосовувати ці знання для побудови алгоритмів розв'язання задач ДСМК за математичними моделями для розрахунку потреби в евакуаційно-транспортних засобах; знаннями будови і функціонування комп'ютерної техніки та вміння працювати на автоматизованих робочих місцях (АРМ) і підбирати пакети прикладних програм для розв'язання відповідних класів задач за їх інформаційно-математичними моделями для розрахунку медико-санітарних втрат при НС; навичками кваліфікованого використання основних типів сучасних інформаційних систем для розв’язання управлінських, організаційних, кадрових, економічних задач, питань матеріально-технічного та медичного постачання і розуміння головних принципів, які покладені в основу функціонування цих систем.

          — загальнокультурні навички роботи з інформацією — грамотно використовувати різноманітні джерела інформації, визначати актуальність та достовірність інформації, організовувати інформаційний пошук, оцінювати інформаційну відповідальність та інформаційно-психологічну безпеку тощо;

          — морально-інтелектуальні якості поведінки в умовах інформаційного суспільства — морально-етичні, соціально-правові, пізнавально-інтелектуальні цінності та норми поведінки керівників імедичних працівників ДСМК, що забезпечать успішну та ефективну діяльність служби в інформаційному середовищі сучасного суспільства.