В.М. Ільїна,І.В. Кочін, Д.О. Трошин, О.М. Акулова, О.О. Гайволя

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області

 

На «перехресті» процесів духовного, особистісного і про­фесійного розвитку викладачів кафедри цивільного захисту та медицини катастроф (КЦЗМК) формується їх акмеологічна позиція. Це гуманістична аргументація викладачівна забезпе­чення успіху, високі результа­ти і досягнення педагогічної праці, розвиток викладачіві лікарів-слухачів за наявності стійких моральних і правових установок і мотивів професійної педагогічної та медичної діяльності. Така позиція спонукає до постійного пошуку нових розвивальних технологій навчання, освоєння нових засобів, відмови від стереотипів у про­фесійній діяльності, об’єктивної самооцінки та рефлексії.

Акмеологічна модель викладачаможе стати орієнтиром у забезпеченні якості безперервної педагогічної освіти. Акмеоло­гічний розвиток викладачавідбувається найбільш інтенсивно, якщо він залучається до науково-дослідної роботи. Включення в інноваційну діяльність формує нову професійну позицію викладачів, під якою розуміються ціннісні орієнтації та спрямованість професійної діяльності викладачів кафедри цивільного захисту та медицини катастроф.

Проведене викладачами кафедри цивільного захисту та медицини катастроф соціологічне дослідження «Портрету шляхетного викладачаочима лікарів-слухачів» виявило наступні реззультати: на першому місті — по­рядність, справедливість; на другому — гуманізм, доброта; на третьому — інтелектуальний розвиток; на четвертому — креативність, здібність до творчості; на п’ятому — врівноваженість, організованість. Показово те, що лікарі-слухачіна перші місця ставлять гуманістичні якості викладачів. Акмеологічна позиція викладачастимулює розвиток рівнів продуктивності його педагогічної діяльності: від репродуктив­ного до системно-моделюючого знання і системно-моделюю­чого розвитку особистості. В зв’язку з цим виділяють три групи викладачів щодо ступеня їхнього акмеологічного розвитку: І — викладачі нормативного рівня — «виконавці»; II- викладачі  пошукового рівня — «новатори»; III- викладачі  творчого рівня — «акмеологи».

Викладачі-акмеологи характеризуються високим рівнем творчих досягнень у професійній діяльності, що передбачає: створення авторських навчальних програм, які відповідають вимогам акмеологічного підходу до освіти, меті цілісного роз­витку людини як індивіда, особистості, індивідуальності; за­безпечують результат соціальна зрілість особистості та творча індивідуальність; запровадження інноваційних технологій, забезпечення успіху кожного лікаря-слухача, його саморозвитку і самореалізації, рефлексивного управління творчою діяльністю; досягнення лікарями-слухачами високих результатів в професійній медичній діяльності.