В.М.Ільїна, І.В.Кочін, О.М.Акулова, О.О.Гайволя,  Д.О.Трошин

Запорізька медична академія післядипломної освіти

Кафедрацивільного захисту та медицини катастроф

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області

До інформаційних ресурсів дистанційного навчання (ДН) належать інформаційно-навчальні матеріали: лекції, словники, посилання на літературні джерела, посилання на віддалені мережеві ресурси (бази даних, WWW-сервери, програмне забезпечення тощо). Ці інформаційні ресурси є основною складовою дистанційних курсів (ДК) — навчальні курси, перенесені на мову НТМL. Дистанційні навчальні курси, крім інформаційних матеріалів, повинні містити ще й матеріали для організації контролю та самоконтролю: завдання для самостійного виконання, питання для самоконтролю, тести тощо. Склад та структура ДК залежать від його типу, які класифікуються за наступними ознаками: цілі навчання; навчальні дисципліни; специфіка предметної галузі; рівень підготовки лікарів-слухачів; віковий склад лікарів-слухачів; використання технологічної бази тощо. Навчальний ДК складається з окремих модулів із змістовно завершеними частинами, кожна з яких містить теоретичний матеріал. Завдання для практичної роботи, питання та тестові завдання для самоконтролю, проміжний контроль, який при бажанні може супроводжуватися підказуваннями та методичною допомогою. Вінцем модуля є обов’язкова частина — тематичний контроль, форму якого може запропонувати викладач-консультант кафедри. Крім того, кожний модуль ДК повинен містити: тему та мету вивчення; ключові слова та поняття: знання та вміння, необхідні для вивчення матеріалу; знання та вміння, які формуються при вивченні; теоретичний матеріал; терміни та їх розкриття (глосарій); практичні завдання; структурно-логічну схему або схеми взаємозв’язків; навчальну літературу; завдання для самостійного виконання та питання для самоконтролю; завдання для тематичного контролю. Практика свідчить, що доцільно представити ДК у вигляді сукупності модулів, яким передує вступна та організаційна частини.

Програмні засоби забезпечення ДН. Основною складовою організації ДН є телекомунікаційне інформаційно-навчальне середовище, яке для підтримки ДН повинно містити: засоби навігації у рамках даного середовища;             інформаційно-навчальний матеріал: лекції, словники, посилання на літературні джерела, посилання на віддалені мережні ресурси; засоби контролю знань: відкриті питання, заповнення форм, тестування в режимі оn-line, тестування в асинхронному режимі; засоби спілкування: електронна пошта, списки розсилки, чат, аудіо- відео-конференції, WWW-board. Функціонування інформаційно-навчального середовища повинно спиратися на чітко опрацьовані технологію і методологію, що охоплюють як процес розробки дистанційних матеріалів, так і педагогічну специфіку ДН на основі глобальних комп’ютерних мереж.

Вимоги до викладачів ДН. Використання телекомунікацій у ДН надає можливості для реалізації нетрадиційних для ДН педагогічних підходів і форм навчання, наприклад, методика навчання орієнтована не на викладача, а на лікаря або колективні форми навчання. Необхідно особливо підкреслити, що комунікаційна функція ДН на основі телематики є основним чинником підвищення ефективності і якості ДН. В зв’язку з цим, викладач повинен: володіти даним інформаційно-освітнім середовищем; уміти користуватися комплексом послуг, які надаються середовищем; вміти подати навчальний матеріал так, щоб забезпечити ефективну, індивідуальну, незалежно від місця і часу, роботу лікарів; активно використовувати комунікативні можливості комп’ютерних мереж для організації плідного спілкування між учасниками навчального процесу, що є головною перевагою використання телематики в навчальному процесі.