Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф

ДЗ «Медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

к.м.н., доц. О.М. Акулова, д.м.н., проф. І.В. Кочін, к.м.н. Д.О. Трошин,

О.О. Гайволя, І.Ф. Шило

Кіровоградський базовий медичний коледж ім. Є.Й. Мухіна

к.м.н., доц. П.І. Сидоренко, Т.М. Гут

Розвиток і удосконалення системи вищої медичної освіти відповідно до сучасних вимог має забезпечити інтеграцію України у світовий науковий та освітянський простір, приєднання до Болонського процесу.У контексті Болонського процесу вища школа України  потребує зближення з  системою якості міжнародного навчання, інтеграції національної освіти в міжнародну систему, а також посилення міжнародної конкурентоспроможності випускників вищої школи України. Якість професійної освіти є найважливішим питанням розвитку сучасної освіти. Процес реформування сучасної професійної освіти України актуалізує проблему  підвищення якості додипломної та післядипломної підготовки лікарів. Проблема формування професійно важливих якостей фахівців Державної служби медицини катастроф (ДСМК) України, як особливого виду аварійно-рятувальної служби, постійно привертає увагу викладачів вищих медичних навчальних закладів.

Останні десятиліття характеризуються збільшенням в усьому світі, у тому числі й в Україні, числа техногенних і природних надзвичайних ситуацій (НС). Складна обстановка, що виникає в районах НС, вимагає організації цілеспрямованих, грамотних і оперативних заходів щодо медичного обслуговування постраждалого населення. Дані заходи  проводять формування Державної служби медицини катастроф. Основою забезпечення постійної оперативної готовності сил та засобів ДСМК є також чітка організація фахової підготовки та дієвий контроль за  підготовкою персоналу і формувань ДСМК. Постановою КМУ «Про затвердження Державної програми створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на період до 2010 р.» від 05.07.2007 р. № 1290 передбачено забезпечення кваліфікованими кадрами закладів охорони здоров’я шляхом  спеціальної та фахової підготовки лікарів з питань організації та надання ЕМД населенню України, в т.ч. під час ліквідації медико-санітарних наслідків НС техногенного і природного характеру, терористичних актах (ТА). Лікар будь-якого профілю 1 раз на 3 роки повиненздійснити навчання з питань організації та надання ЕМД при НС на кафедрах цивільного захисту та медицини катастроф, медицини невідкладних станів. Однак, в уніфікованих програмах до- і післядипломної освіти лікарів питання підготовки лікарів до роботи при ТА не передбачені. В зв’язку з цим у світлі сучасних вимог до післядипломної медичної освіти професорсько-викладацьким складом кафедри цивільного захисту та медицини катастроф ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» розроблена навчально-методична документація  до нового циклу тематичного удосконалення (ТУ) лікарів «Організація  та діяльність Державної служби медицини катастроф України при надзвичайних ситуаціях, пов’язаних з біологічним, хімічним, ядерним тероризмом». Документація представлена навчальним та тематичним планами, тематикою лекційних, семінарських та практичних занять, тестами для самоконтролю (135 тестів) та списком літератури (56 джерел наукової вітчизняної та іноземної  літератури). Навчальний план складається з 234 учбових годин, у т.ч. 77 учбових  годин лекційних, 81 учбова година практичних і 76 учбових годин семінарських занять.

Тематичний план охоплює та доповнює усі курси уніфікованої програми післядипломної освіти лікарів з актуальних проблем організації  та специфіки діяльності ДСМК з протидії біологічному, хімічному та ядерному тероризму з диференціюванням завдань служби у період повсякденного її функціонування, перед загрозою та при скоєнні ТА. Цикл ТУ лікарів «Організація  та діяльність Державної служби медицини катастроф України при надзвичайних ситуаціях, пов’язаних з біологічним, хімічним, ядерним тероризмом» є актуальним за тематикою та практично необхідним  в  післядипломній підготовці лікарів.

Пропонуємий новий цикл ТУ відповідає  наступним вимогам ди­дактичних функцій навчання:  

1. Забезпечує навчальні заняття джерелами інформації з актуальної проблемипротидії терористичним актам з використанням засобів масовогоураження населення. 

2. Висвітлює  питання організації та надання екстреної медичної допомоги населенню України під час ліквідації медико-санітарних наслідків терористичних актів.

3. Дозволяє викладати матеріал системно, повно, аргументовано, логічно послідовно.

4. Формує  інтерес  та позитивне ставлен­ня лікарів-слухачів до вивчення дисципліни «Медицина катастроф», спонукає їх до активної пізнавальної і навчальної діяльності та безперервного  фахового  розвитку, що в умовах входження вищої медичної освіти України до Європейського освітнього простору  є  вкрай важливим.

Висновки

Цикл ТУ «Організація та діяльність Державної служби медицини катастроф України при надзвичайних ситуаціях, пов’язаних з біологічним, хімічним, ядерним тероризмом» у певному ступені заповнює  існуючу прогалину з питань діяльності ДСМК України при ліквідуванні медико-санітарних наслідків ТА і пропонується для використання в навчальному процесі на кафедрах  цивільного захисту та медицини катастроф, медицини катастроф та військової медицини  вищих медичних навчальних закладів післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації з дисципліни  «Медицина катастроф».