І.В. Кочін, В.М. Ільїна, О.М. Акулова, О.О. Гайволя, Д.О. Трошин

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Кафедра цивільного захисту та медицини катастроф

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області

 

Вибір Україною інноваційного шляху розвитку потребує належного кадрового забезпечення в усіх галузях діяльності й особливо освітньої. В цьому зв’язку на нинішньому етапі пріо­ритетною є підготовка наукових і науково-педагогічних пра­цівників для закладів післядипломної медичної освіти (ПМО), адже саме вони забезпечують уве­дення в обіг нових знань, без яких неможливий розвиток усіх ланок безперервної освіти медичних працівників.

Підтвердженням цієї тези є, зокрема, визначення Сьо­мою рамковою програмою досліджень Європейського Союзу на 2007-2013 рр. основних таких дій щодо підготовки кадрів, як:

— первинна підготовка дослідників (забезпечує реалізацію кар’єрних перспектив, наукових і загальних умінь, у т.ч. підприємницьких, щодо трансферу технологій);

— кар’єрний розвиток і підготовка упродовж усього жит­тя (спрямовані на здобуття додаткових компетентностей дос­відченими дослідниками з метою ре- або інтеграції в довгос­трокові проекти з урахуванням досвіду транснаціональної мо­більності);

— промислово-академічні траєкторії на спільні партнер­ства (розраховані на забезпечення міжсекторальної мобільності, обміну знаннями, зокрема з малими й середніми підприєм­ствами);

— дії в просторі інтернаціонального виміру (задля сприян­ня взаємодії дослідників усіх країн світу);

— виконання дій в конкретних ситуаціях (сприяння подо­ланню перешкод конкретними дослідниками та розширення їхніх кар’єрних можливостей).

Означені напрями є актуальними для України і сприяють розвитку кадрового потенціалу системи післядипломної медичної освіти.