1992
1. Та викрешем вогню, та покурим люльки…// Запороз. Січ. 1992.- 8 груд.
2. Про вуса, чуприну, козацьку звитягу…// Запороз. Січ. 1992.-2 лют.
 
1993
3. Гійом Боплан про українське жіноцтво //Запороз. Січ. 1993. — 12 січ.
4. Як козаки Новий рік зустрічали //Запороз. Січ. 1993. — 19 січ.
5. Козацька Україна: жінка зі зброєю //Запороз. Січ. 1993. — 31 серпня.
6. Шинкарка як тип української жінки // Регіональна наукова конференція "Етнографічні дослідження Нижньої  Наддніпрянщини та Північного Приазов’я", (21-22 верес. 1993 р.). — Запоріжжя, 1993.- С. 4.
 
1995
7. Жінка в історії Запорозького козацтва // Тези доповідей на міжнародній науково-практичній конференції "Жінки України: сучасний статус і перспективи".- Одеса, 1995.-С. 45-47.
8. Д.І. Яворницький про українське жіноцтво // Тези доповідей на міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 140-річчю від дня народження Д.І.Яворницького та 90-літтю XIII Археологічного з'їзду "Регіональне і загальне в історії". — Дніпропетровськ, 1995.-С.114-115.
 
1996
9. Роль жінки у формуванні державотворчих традицій на українських землях в кінці ХVІ — середині XVII ст. // Матеріали міжнародної наукової конференції "Відродження української державності: проблеми історії та культури". — Одеса, 1996.- Ч.1.- С.166-167.
10. Роль образу Богоматері в духовному становленні Запорожжя // Південна Україна ХVIII-ХІХ століття: Записки науково-дослід. лабораторії Півден. України ЗДУ. — Запоріжжя, 1996. — Вип.1. — С. 69-71.
11. Звичай безшлюбності у запорожців // Тези до науково-практичної конференції "Традиційні соціальні цінності запорозького козацтва і сучасна молодь": Інформ. листок.-Запоріжжя, 1996. — С. 1.
12. Жіноча освіта за часів козаччини // Традиційні соціальні цінності Запорозького козацтва і сучасна молодь: Матеріали науково-практичної конференції. — Запоріжжя, 1996. — С. 25-35.
13. Традиції жіночої освіти на українських землях кінець XVI — перша половина XVII ст. // Тези доповідей наукових конференцій викладачів і студентів університету. — Запоріжжя, 1996. — Вип. 5. — ч. 2.- С.8-9.
14. Жінка в літературних пам'ятках України-Русі //Література й історія: Матеріали міжнародної наукової конференції 12-14 грудня 1996 року. — Запоріжжя, 1996.-С. 61-65.
15. Жінка і українсько-татарські стосунки кінця XVI — середини XVII ст. //Міжнародні зв'язки народів Європи: Матеріали наукової конференції 1-2 листопада 1996 року. — Запоріжжя.-1996. — С.87-89.
16. Жінка в суспільному житті України (друга половина XVI-перша половина XVII століття): Дис… канд. іст. Наук: 07.00.01 // Запорізький державний університет — Запоріжжя, 1996. – 246 с.
17. Жінка в суспільному житті України (друга половина XVI-перша половина XVII століття): Автореф. дис. канд. іст. Наук: 07.00.01 // Запорізький державний університет — Запоріжжя, 1996. – 18 с. 
 
1997
18. Богородиця в духовному житті запорозького козацтва // Международная научная конференция духовно-светская. "Аще возможно, будьте в мире со всеми": Тезисы докл. и сообщений. — Запорожье, 1997.- С. 182-183.
19. Роль образу Богоматері у формуванні релігійного ідеалу української жінки // Історія релігій в Україні: Тези повідомл. VII Міжнар. круглого столу.- Львів, 1997.- С. 102-104.
20. Роль жінки в українському мистецтві в середині XVI-першій половині XVII ст. // Заселення Півдня України: проблеми нац. та культ. розвитку: Наук. доповіді міжнар. наук.-метод. конф. / 21-24 трав. 1997 р. / Херсон. — 1997. — С. 156-158.
21. Традиції запорозького козацтва і українське жіноцтво // Нова парадигма: Гуманітар. журн. мол. вчених Запоріз. регіону. — Запоріжжя, 1997. — Вип.5.- С. 18-24.
22. Про вуса, чуприну і козацьку звитягу // Просвіта. — 1997 лип. — С.7.
23. История Украины: В вопросах и ответах. 9 класс / В спіавторстві — Лях С.Р., Терно С.А./. — Запорожжя: Просвіта, 1997. — 58 с.
24. Жінка і козацьке право // Запорозьке козацтво в пам'ятках історії та культури: Матеріали міжнар. наук. — практ. конф. / Запоріжжя, 2-4 жовт. 1997 р. / — секція III,IV,V.- Запоріжжя, 1997. — С. 35-40.
 
1998
26. Жінка в суспільному житті України за часів козаччини: Іст. розвідки. — Запоріжжя: Поліграф-Просвіта, 1998. — 68 с.
У книзі на основі широкого кола історичних джерел висвітлюється правовий статус української жінки за часів козаччини. Відтворюється історична картина її суспільного становища. Переглядаються старі оцінки і розробляється неупереджений погляд на місце та роль жінки в історії України.
The book: A woman In the Social Context of Ukraine History At the Time of Cossacks" describes the status of a woman in Ukrainian so-ciety. The author uses wide range of historical sources and proposes alternative and unbiased view on the women place and role in the history of Ukraine.
This book can be very useful for students, university professors, and for those who are interested in the history of feminazm in Ukraine.
Юрик П. Книга про мудрість козацьку. [Із змісту: Побачила світ книга історика Олександра Кривошия “Жінка в суспільному житті України за часів козаччини”] // Запороз. Січ. — 1999. — 24 квіт. — С. 7.
27. История Украины: В вопросах и ответах. 9 класс /В співавторстві — Лях.С.Р., Терно С.А./ — Запорожжя: Просвіта, 1998.- 64 с.
28. Євреї і розвиток шинкарської справи на Україні (ХVІ-перша половина XVII ст.) //1-е Запорожские чтения "Еврейское население Юга Украины" 29-30 мая 1997 г: Докл. и сообщения.- Запорожье, 1998. — С. 60-63.
29. Участь жінок в суспільно-політичному житті українських земель за часів козаччини // Культуролог. вісник: наук. — теорет. щорічник Нижньої Наддніпрянщини.-Запоріжжя, 1998,-С.24-32.
30. Жінки і українське православ'я XVI — першої половини XVII ст.: Наук. праці іст. фак. Запорізького держ. ун-ту -Запоріжжя, 1998, Вип. — IV С.3-12.
 
1999
31. Довідник з історії України Т. 3.(Р-Я). / За ред. І. З.Підкови, Р.М.Шуста — К.: Генеза, 1999. – 688с.: іл.
32. Сердюцькі полки // Довідник з історії України Т.3.(Р-Я). / За ред. І.З. Підкови, Р.М. Шуста — К.: Генеза, 1999. — -С.153-154.
33. Сестринський Союз Св. Ольги // Там же.-С.155.
34. Смотрицький Герасим Данилович // Там же.-С. 215.
35. Смотрицький Мелетій //  Там же.-С.216.
36. Соляний Шлях // Там же.-С.227.
37. Спас //Там же. — С.243.
38. Струг //Там же. — С.282.
39. Стяг //Там же. — С.228.
40. Суботів //Там же. — С.288.
41. Табір //Там же. — С.301-302.
42. Товариш //Там же. — С.340.
43. Федерація українських жіночих організацій //Там же.-С.493.
44. Фігура // Там же. — С.504.
45. Характерник //Там же. — С.517.
46. Хортиця //Там же. — С.539.
47. Хорунжий // Там же. — С.540.
48. Чайка //Там же.-С.556.
49. Чорторийська Софія // Там же.-С.560.
50. Чорний шлях // Там же. — С.587.
51. Чумацький шлях //Там же. — С.595.
52. Чурай Марія Гордіївна //Там же. — С.595.
53. Швачка Микита //Там же. — С.609.
54. Школа Січова //Там же. — С.628.
55. Шлях з варягів у греки //Там же. — С.629.
56. Ясир //Там же. — С.682.
57. Жіночі студії в Україні: Жінка в історії та сьогодні: Монографія / За загальн. ред. Л.О. Смоляр. — Одеса, "Астропринт", 1999. — 440 с.(у складі авторського колективу).
 У монографії на основі широкого кола історичних джерел та літератури досліджується і аналізується становище українських жінок, особливості їх політичного та соціального статусу в різні періоди історії – з найдавніших часів до кінця ХХ ст. Комплексний підхід до вивчення "жіночих сторінок" обумовив особливості структурної побудови монографії, у якій систематизовано наявну літературу з питань становища жінок, зібрано біографії жінок, діяльність яких суттєво вплинула не суспільно-політичний та культурний розвиток України, складено перелік жіночих громадських організацій, що були невід`ємною частиною громадянського суспільства.
 Кісь О. [Рец.] Жіночі студії в Україні. Жінка в історії та сьогодні /За ред. Л. Смоляр. // Україна модерна. — 2000 — № 4-5. — С. 503-511. [Із тексту: Такої ж високої оцінки заслуговує й розділ "Роль жінок у суспільному житті України козацької доби" (автор Кривоший О.П.). Послідовність та цільність викладу, увага до деталей, відсутність емоційних нашарувань та упередженості, покликання на поважну джерельну базу та наукові дослідження попередників у поєднанні з чудовим стилем дають читачеві змогу скласти цілісне уявлення про соціально-правовий статус українського жіноцтва у XVI-XVII ст.]
58. Роль жінок у суспільному житті України за козацької доби // Жіночі студії в Україні: Жінка в історії та сьогодні: Монографія / За загальн. ред. Л.О. Смоляр. — Одеса, 1999. — С. 60-73.
 
2000
59. Княгиня Раїна Могилянка — патріотка України // Наше життя (Нью Йорк. — 2000. — №7-8 (липень-серпень) — С. 1-4.
60. Участь жінок у меценатській діяльності української шляхти // Наше життя (Нью Йорк). — 2000. — № 6. (червень). — С. 1-4.
61. Жіноча освіта козацької доби // Наше життя (Нью Йорк). — 2000. — № 9 (вересень). — С.3-4.
62. Княгиня Анастасія Гольшанська // Наше життя (Нью Йорк). — 2000. — № 10. (жовтень). — С.1-3.
 
2001
64. Роль жінок у суспільному житті України за козацької доби // Жіночий світ. — 2001. — Ч.1(9). (липень-вересень) — С.28-29.
65. Роль жінок у суспільному житті України за козацької доби //Жіночий світ. — 2001. — Ч.3. — (липень-вересень) — С.28-29.
66. Материзна: Жінка в правовій культурі українського народу (Х-перша половина XVII ст.). — Запоріжжя: Поліграф, 2001. — 96с.
   У монографії на основі широкого кола історичних джерел зроблено спробу висвітлити правове становище української жінки від княжої доби до середини XVII ст. На конкретному фактичному матеріалі, із залученням досягнень зарубіжних істориків, автор в загальноєвропейському контексті розглядає правові аспекти суспільного і родинного життя української жінки, звичаї і традиції українського козацтва пов'язані з жіноцтвом. Переглядаються старі оцінки і розробляється новий, неупереджений погляд на місце і роль жінки в історії України.
О. Krivoshiy. "Matronity. The Role of the Woman in the Lawful Culture of Ukrainian Folk. XV-XVII centuries". Zaporizhzhya, "Poligraph" 2001 — 92 р. ISBN 966-7836-41-X
This book makes an attempt to show the lawful position of the Ukrainian women from the great prince epoche up to the middle of  the XVII сentuгу. It is written on the basis of great umber оf historical sourses. The author trys to analyse in the all-European context the lawful aspects of public & family life of the Ukrainian women, ways. habits and traditions of the cossacks relating with the faminine.
The work overlooks the previous evaluations and put forward a new, quite unprejudiсed point оf view оn the women's  role in Ukrainian History. This publication is adressed to the scientists, teachers of secondary and higher educational establishments and to all those who are interested in historical past of the Ukrainian Folk.
Кліковка Г. Вустами жінки промовляє Україна // Запоріз. правда. — 2002. — 7 лют. -С.13.
О жінки!: В історії України // Запороз. Січ. — 2002. — 26 берез.- С.8.
Чуприна А. "Если кто убъет женщину, то судить так же, как и за мужчину…"// МИГ.- 2002. – 21 — 27 берез. — С.17.
Бушин М. [Рец.] Жіноче обличчя історії України в книжці О.П. Кривошия "Материзна: Жінка в правовій культурі українського народу"// Нова доба (м. Черкаси).- 2002. — С.8.
Лабур О. [Рец.] Жіночий чинник в історії України // Сіверян. літопис. — 2002.- №2.- С. 133-135.
Лабур О. [Рец.] Кривоший О.П. Материзна: Жінка в правовій культурі українського народу // Жіночий світ. — 2002. — №1.- С.10-11
Тополя Хр. [Рец.] Жіночі студії в Україні.Побачила світ книга про українських мадон і їхню роль у правовій культурі українського народу.// Президентський вісник. — 2002. — 30 берез. — С.1-7.
67. Довідник з історії України (А-Я): Посібн. для серед. загальноосв. Навч. закл. / За заг. Ред.І. Підкови, Р.Шуста. — 2-ге вид., доопр. і доповн. — К.: Генеза, 2001. — 1136с.
68. Сердюцькі полки // Довідник з історії України (А-Я): Посібн. для серед. загальноосв. навч.закл./За заг. Ред.І. Підкови,Р.Шуста. — 2-ге вид.,доопр. і доповн. — К.: Генеза, 2001. — С.741-742
69. Сестринський Союз Св. Ольги // Там же.- С.744
70. Смотрицький Герасим Данилович //Там же.- С. 789.
71. Смотрицький Мелетій // Там же.- С.789-790.
72. Соляний Шлях //Там же.-С.798
73. Спас //Там же.- С.810.
74. Табір //Там же.- С.838.
75. Товариш //Там же.- С.868.
76. Федерація українських жіночих організацій //Там же.-С.493.
77. Фігура // Там же.-С.997
78. Характерник //Там же.- С.1008
79. Хортиця //Там же.-С.1024.
80. Хорунжий // Там же.-С.1024.
81. Чайка //Там же.-С.1036.
82.Чарторийська Софія //Там же.-С.1039.
83. Чорний шлях //Там же.-С.1059.
84. Чумацький шлях //Там же.-С.1066.
85. Чурай Марія Гордіївна // Там же.-С.1066.
86. Швачка Микита //Там же.-С.1077-1078.
87. Школа Січова //Там же.-С.1091.
88. Шлях з варягів у греки //Там же.-С.1092.
89. Ясир //Там же.-С.1130.
90. The origin and nature of feminist movement in Ukraine from the Middle Ages to the post-communist era // Women`s Studies Network (UK) Association Annual Conference. Gender and Cultur: Leisur, Consumption and Women`s. Cheltenham. 2001 — Р. 210- 212.
 
2002
91. Роль жінок у суспільному житті України за козацької доби // Жіночий світ. — 2002. — Ч.1(9). (січень-березень) — С.9-10.
92. Роль жінок у суспільному житті України за козацької доби // Жіночий світ.- 2002.- Ч.2(10). — (квітень-червень) — С. 28-29.
93. Українське козацтво: Мала енциклопедія. Київ: Ґенеза; Запоріжжя: Прем`єр, 2002. — 568с.: іл., карти.
94. Гопак // Українське козацтво: Мала енциклопедія. — Київ: Ґенеза; Запоріжжя: Прем`єр, 2002. — С.111.
95. Думи. // Там же. — С.142.
96. Маруся Богуславка // Там же.-С. 310.
97. Чурай Марія Гордіївна // Там же.-С.547-548.
98. До питання про роль релігійного чинника в процесі становлення образу жінки в історії України. (Х — перша половина XVII ст.) // Наукові праці: Наук.-метод. журнал / Миколаїв держ. гуманітар. ун-т ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія.”- Миколаїв, 2002. Вип. 2(3). Сер. Пед. Науки.- С. 54-60
99. Історія запорозького козацтва і українське жіноцтво // Науковий вісник історичного клубу. — М., 2002. Т.VІ. — С. 185
 
2004
100. Українки в історії. / За заг. ред.. В. Борисенко. – К.: Либідь, 2004 – 328с.; іл(у складі авторського колективу).
    У книзі на великому архівному матеріалі, маловідомих літературних джерелах подаються портрети видатних жінок України від часів Київської Русі до наших днів. Вміщено розповіді про славетних українок — жінок-патріоток із знатних родів, меценаток, вчених, літераторок, мисткинь, громадських та політичних діячок, учасниць боротьби за незалежність України та збереження національної ідентичності. Багато імен високих достойниць висвітлюються вперше.
101. Жінка в правовій культурі українського народу // Українки в історії / За заг. ред. В. Борисенко.- Київ, 2004 — С.10-19.
102. Жінка в суспільному житті України за козацької доби // Українки в історії / За заг. ред. В. Борисенко.-Київ, 2004 — С. 33-43.
103. Княгиня Анастасія Гольшанська-Заславська // Українки в історії. /За заг. ред. В. Борисенко. — Київ, 2004 — С.43-47.
104. Інформаційні системи і технології в обліку. Методичні вказівки до виконання практичних робіт / Укладачі: О.П. Кривоший, І.А. Арутюнян, М.А. Ажажа. – Запоріжжя, 2004. – 74с. 
 
2005
105. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт для студентів ЗДІА спеціальності 8.050106 "Облік і аудит" денної та заочної форм навчання /Укладачі: О.П. Кривоший, І.І. Сахарцева, О.М. Панченко, О.Г. Шугалка – Запоріжжя, 2005. – 40с.
106. Оподаткування в Україні, податковий облік і звітність на підприємстві. Методичні вказівки до виконання практичних занять та контрольних робіт для студентів денної та заочної форм навчання ЗДІА спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / Укладачі: О.П. Кривоший, Т.О. Меліхова, – Запоріжжя, 2005. – 50с. 
 
 
2006
107. Українки в історії. / За заг. ред.. В. Борисенко. – К.: Либідь, 2006 – 328с.; іл.(у складі авторського колективу).
У книзі на великому архівному матеріалі, маловідомих літературних джерелах подаються портрети видатних жінок України від часів Київської Русі до наших днів. Вміщено розповіді про славетних українок — жінок-патріоток із знатних родів, меценаток, вчених, літераторок, мисткинь, громадських та політичних діячок, учасниць боротьби за незалежність України та збереження національної ідентичності. Багато імен високих достойниць висвітлюються вперше.
108. Жінка в правовій культурі українського народу // Українки в історії/ За заг. ред. В. Борисенко. — Київ, 2006 — С. 10-19.
109. Жінка в суспільному житті України за козацької доби // Українки в історії / За заг. ред. В.Борисенко. — Київ, 2006 — С.33-43
110. Княгиня Анастасія Гольшанська-Заславська // Українки в історії / За заг. ред. В. Борисенко. — Київ, 2006 — С.43-47.
111. Українське козацтво: Мала енциклопедія / Кер. авт. колект. Ф. Г. Турченко; Відп. Ред. С.Р. Лях. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. — К.: Генеза; Запоріжжя: Прем`єр, 2006 – 672с.:іл.., карти.
112. Гопак. // Українське козацтво: Мала енциклопедія / Кер. авт. колект. Ф. Г. Турченко; Відп. Ред. С.Р. Лях. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. — К.: Генеза; Запоріжжя: Прем`єр, 2006 – С 135
113. Думи. // Там же. — С.168 — 169.
114. Маруся Богуславка // Там же. — С. 366.
115. Чурай Марія Гордіївна // Там же. — С. 648.
 
2010
116. Запорізький комітет солдатських матерів: 20 років під Покровом Божої Матері // Запорозька Січ. — 2010. — 20 берез.
117. У боях за історію (до 50-річчя професора Анатолія Бойка) / упор.: Головко Ю.І., Мільчев В.І., Молдавський Р.Л., Швайба Н.І. — Запоріжжя, 2010. – 128с., іл. (у складі авторського колективу).
118. Про Макса Вебера і вміння бачити перспективу. (штих до портрета історика на тлі епохи.) // У боях за історію (до 50-річчя професора Анатолія Бойка) / упор.: Головко Ю.І., Мільчев В.І., Молдавський Р.Л., Швайба Н.І. — Запоріжжя, 2010. – С.100-101.
119. "Покрий нас чесним Твоїм покровом і ізбави нас від усякого зла…" // Військо України. – 2010. – №3 — С.28-31, №4, — С.34-35.
120. "Покрий нас чесним Твоїм покровом і ізбави нас від усякого зла…" [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: //http://www.vu.mil.gov.ua/index.php?part=article&id=924
121. Акт капітуляції на "Міссурі": останній автограф в історії другої світової. // Військо України. – 2010. – №9 — С.38-39.
 
2011
121. Михайлюта О.О. – бібліографічний показчик [Електронний ресурс] – Режим доступу до бібліографічного показчика: /resourse/ludy/mihailyuta_oleksandr_oleksandrovich.htm
122. "Наперед війська виїхала, шабелькою та й вимахнула…" Жінка зі зброєю в історії Козацької України. Міфи і реалії // Військо України. – 2011. – №3 — С. 34-37.
123."Наперед війська виїхала, шабелькою та й вимахнула…" Жінка зі зброєю в історії Козацької України. Міфи і реалії [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://www.vu.mil.gov.ua/index.php?part=article&id=1089 
125. Євангеліє княгині Заславської // Персонал плюс. 2011. — №19(424) – 11-17 трав.
126.Євангеліє княгині Заславської [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: http://www.personal-plus.net/424/7944.html
127. Жінка зі зброєю на сторінках військової історії України XVI – першої половини XVIIст. Контексти прояву. // Воєнна історія Наддніпрянщини та Донщини. Матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції. Дніпропетровськ, 25 травня 2011 р. / За заг. ред. канд. іст. наук. полковника Карпова В.В. – К., 2011. – С. 70-78.
128. Традиції та повсякденне життя жінок України XVI-XVII ст. – Х.: Вид. група "Основа", 2011. — 96с. — (б-ка журн. "Історія та правознавство". Вип. 7 (91)). (Посібн. для серед. загальноосв. Навч. закл.)
Автор вперше зібрав в одному виданні матеріали в яких представлена широка палітра думок про побут та повсякденне життя українських жінок ХVI –ХVІIст. в національному та загальноєвропейському контекстах. Окрему увагу приділено реконструкції життєписів жінок, які полишили яскравий слід в історії України литовсько-польської доби. 
Видання адресоване вчителям, методистам, студентам, державним службовцям та всім хто цікавиться історичним минулим українського народу.
129. Жінка-войовниця в українському історіографічному дискурсі XVI-ХІХ ст. Дві сторони одного образу. // Воєнна історія Північного Причорномор`я та Таврії. Науковий збірник. Матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції. Севастополь, 6-7 жовтня 2011 р. / За заг. ред. канд. іст. наук. полковника Карпова В.В. – К., 2011. – С.128-136.
132. "Жіноче" в культурному просторі Запорожжя. Межі присутності // Пам`ять століть. 2011. — №5-6. — С. 39-52.
134 "Не ступай, бабо, ногою в січовий кіш…" Жіноче в культурному просторі Запорожжя // Дзеркало тижня. Україна — 2011. №16 від — 11 груд.
135."Не ступай, бабо, ногою в січовий кіш…" Жіноче в культурному просторі Запорожжя [Електронний ресурс] — Режим доступу до статті: http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/ne_stupay,_babo,_nogoyu_u_sichoviy_kish_zhinoche_povsyakdennya_v_kulturnomu_prostori_zaporizkoyi_sic.html 
141. Жінки на війні очима жінки-історика (маловідома праця Н.Ю. Мірзи-Авакянц “Українська жінка в 16-17 ст.” як джерело до вивчення повсякдення жінок ранньомодерної України в умовах воєн та збройних локальних конфліктів). / О.П. Кривоший // Матеріали п`ятої міжнародної науково-практичної конференції “Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє” Україна, Київ, 3-5 листопада 2011 р. — Київ, 2011 — С. 299 — 300.
 
2012
136. Сильна жінка" зі зброєю в українському історіографічному дискурсі XVI-ХІХ ст.. [Електронний ресурс] — Режим доступу до статті: //http://womenhistory.org.ua/index.php/elektronni-resurci/16-elektronna-biblioteka
 138. Війна, революція, хліб і…жіноче питання. Жінки Олександрівська-Запоріжжя – у боях за омріяну рівність [Електронний ресурс] — Режим доступу до статті: //http://www.sich.zp.ua/index.php/ru/istoriya-i-geografiya/751-vijna-revolyutsiya-khlib-i-zhinoche-pitaniya
 137. Специфіка та межі присутності "жіночого" в культурному просторі Запорожжя. Воєнно-історичний аспект [Електронний ресурс] — Режим доступу до статті: //http://womenhistory.org.ua/index.php/elektronni-resurci/16-elektronna-biblioteka
 138. Жінка зі зброєю на сторінках військової історії України XVI – першої половини XVIIст. Контексти прояву / О.П. Кривоший [Електронний ресурс] — Режим доступу до статті: //http://womenhistory.org.ua/index.php/elektronni-resurci/16-elektronna-biblioteka
 139 Роль жіноцтва у період козаччини / О.П. Кривоший // Гендерна політика у Збройних силах України: проблеми теорії та практики (Монографія) / За заг. ред. О.М. Олійника , К.: НДЦ ГПЗСУ, 2012 — С. 131-141.
 140. Дискурс тыловой повседневности женщин козацкого Запорожья в научном наследии украинского историка Дмитрия Яворницкого / О.П. Кривоший // “Женщины и мужчины в контексте исторических перемен”: Материалы Пятой международной научной конференции Российской ассоциации исследователей женской истории и Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, Тверь, 4-7 октября 2012 г., — Москва: ИЭАРАН, 2012. — Т. 1 — С. 264-267.
141. Образ воєнної повсякденності шляхетних жінок ранньомодерної України на сторінках Літопису Григорія Грабянки / О.П. Кривоший // Григорій Сковорода і Паїсій Величковський: постаті на тлі епохи: Збірник наукових праць за результатами Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 29 листопада 2012 р.) [до 290 річчя з дня народження] / редкол.: Т.В. Оніпко, І.М. Петренко, В.С. Сарапин. — Полтава: ПУЕТ, 2013 — С. 168-174.
142. Дискурс тилової повсякденності ординарних жінок України першої половини XVII ст. у науковій спадщині Ореста Левицького / О.П. Кривоший // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. — К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2012. — Вип. 24. — С. 53-70.
143. Тилова повсякденність жінок козацького Запорожжя у науковому доробку академіка Д.І. Яворницького. Межі присутності / О.П. Кривоший // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. — К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2012. — Вип. 25. — С. 136-148.
 
2013
145. Сценарії фронтової повсякденності шляхетних жінок Волині XVI — XVII ст. на сторінках історичних праць Йосипа Роллє / О.П. Кривоший // Воєнна історія України. Волинь та Полісся [Текст]: Зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук. військово-історичної конф., 25-26 квітня 2013 р. / Національний військово-історичний музей України. — К., 2013 — С. 143-147.
146. Світ тилової повсякденності жінок козацького Запорожжя у мовній свідомості Фенріха фон Гендльовіка / О. П. Кривоший // Німецькі поселенці на українських землях: історичні та актуальні проблеми і перспективи / Ред. кол. О.Ш. Кобзар, І.М. Петренко, В.В. Сарапин. — Полтава: Полтавський літератор. — 2013. — С. 180-186.
149. Українська попелюшка на псевдо Жемчужина / О. Кривоший // Дзеркало тижня. Україна. — 2013.- 22-29 листопада 
150. Українська попелюшка на псевдо Жемчужина / О. Кривоший [Електронний ресурс] — Режим доступу до статті: http://gazeta.zn.ua/history/ukrainskaya-zolushka-po-prozvischu-zhemchuzhina-_.html 
151. Козацкие войны раннего Нового времени: подходы к проявлению женского опыта (на примере украинской историографии ХІХ — начала ХХ века) / О.П. Кривоший // Социальная история. Электронный научный журнал. — 2013., Вып. 2(2) — С. 43-52 [Електронний ресурс] — Режим доступу до статті: // http://icshes.ru/elektronnyj-nauchnyj-zhurnal-sotsialnaya-istoriya/vypuski/2013-2 
152. От исторической феминологии к историии женской повседневности военной эпохи (На примере украинской историографии ХІХ — начала ХХ века) / О.П. Кривоший // Российская гендерная история с Юга на Запад”: прошлое определяет настоящее: материалы Шестой международной научной конференции РАИЖИ и ИЭА РАН, 3–6 октября 2013 года, Нальчик / Отв. редакторы Н.Л. Пушкарева, М.А.Текуева. — Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 2013. — Т. 2. — С. 271-274.
153. Два погляди на один об`єкт дослідження: тилова повсякденність жінок козацького Запорожжя у працях Й. Роллє та Д. Яворницького / О.П. Кривоший // Культурологічний вісник: науково — теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. — Запоріжжя, 2013. — Вип. 32.  — С. 19-26.
154. Фронтова повсякденність жінок козацького Запорожжя у візії О.М. Апанович / О.П. Кривоший // Культурологічний вісник: науково — теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. — Запоріжжя, 2013. — Вип. 31. — С. 29-38.
156. Жінка в історії козацького Запорожжя”: навчальна програма курсу за вибором для учнів 8 класу основної школи та 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму старшої школи / О.П. Кривоший // Історія в школі. — 2013. — №10. — С. 18-21.
158. Брейн-ринг з історії жінок України XVI-XVIІІ ст. (8 клас) / О.П. Кривоший // Історія в школі. — 2013. — №11-12. — С. 41-45.
159. Сюжети з історії воєнної повсякденності жінок козацького Запорожжя у часописі “Киевская старина” (1882-1906 рр.) / О.П. Кривоший // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. — К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2013. — Вип. 26. — С. 281-301.
160. Висвітлення історії воєнної повсякденності жінок ранньомодерної України у працях Наталії Мірзи-Авакянц / О. Кривоший // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. — К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2013. — Вип. 27. — С. 44-61.
161. Воєнна повсякденність жінок козацького Запорожжя у мовній свідомості українських істориків ХІХ ст. / О.П. Кривоший // “Комунікативні горизонти усної історії”: Матеріали міжнар. наук. конф. 17-18 травня 2013 р. / [Упорядники: Г. Г. Грінченко, Т. Ю. Нагайко]. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – С. 187 — 195. [Електронний ресурс] — Режим доступу до статті: // [Електронний ресурс] — Режим доступу до статті: // oralhistory.com.ua/assets/images/img_konf/Komunikatyvni_horysonty_2014.pdf
162. Воєнна повсякденність жінок козацького Запорожжя у мовній свідомості українських істориків ХІХ ст. / О.П. Кривоший // “Комунікативні горизонти усної історії”: Матеріали міжнар. наук. конф. 17-18 травня 2013 р. / [Упорядники: Г. Г. Грінченко, Т. Ю. Нагайко]. – Переяслав-Хмельницький:   , 2013. – С. 187 — 195.
163. “Вона носила шаблю, шаровари і шапку…”: динаміка уявлень вітчизняних науковців про контексти присутності “маскулінного” в повсякденних практиках жінок козацького Запорожжя / О.П. Кривоший // Чоловік і маскулінність у площині тексту: [збірник наукових статей] / [гол. ред. Марта Варикаша]. — Бердянськ: видавець Ткачук О.В., 2014. — С. 33-55. [Електронний ресурс] — Режим доступу до статті: // http://bdpu.org/sites/bdpu.org/files/ifsk/men-masculinities_papers.pdf
 
2014
164 Скифские погребальные комплексы юга Украины как источник реконструкции женской повседневности военной эпохи: историографический дискурс конца ХХ – начала ХХІ века / О.П. Кривоший // Война и военное дело в скифо-сарматском мире: материалы Международной научной конференции, посвящённой памяти А.И. Мелюковой (с. Кагальник, 26-29 апреля 2014 г.) / отв. ред. д.и.н. С.И. Лукьяшко. – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2014. — С. 205 — 216.
165. Структуры военной повседневности женщин казацкого Запорожья в украинской историографии второй половины ХІХ века / О.П. Кривошей // Война и оружие. Новые исследования и материалы. Труды Пятой Международной научно-практической конференции. 14-16 мая 2014 г. / Отв. ред. к.и.н. С.В. Ефимов. – Санкт Петербург: ЦОП ФГБУ “ВИМАИВиВС” МО РФ, 2014. — Ч. ІІ. — С. 403-412. [Електронний ресурс] — Режим доступу до статті: //http://www.artillery-museum.ru/assets/files/conf-2014-2.pdf
166. Выделение сферы военной повседневности женщин Украины раннего Нового времени как историографическая и методологическая проблема / А.П. Кривошей // Пол. Политика. Политкультурность. Гендерные отношения и гендерные системы в прошлом и настоящем: Материалы Седьмой Международной научной конференции РАИЖИ и ИЭА РАН, 9-12 октября 2014 г., Рязань: В 2-х томах / отв. Ред. Н.Л. Пушкарева, О.Д. Попова, М.: ИЭА РАН, 2014. — Т. 2. — С. 441-446.
167. Досвіди участі жінок у війнах, революціях та збройних локальних конфліктах і сучасна безпека України / О.П. Кривоший // Жінки та безпека / Науково-практичне видання / За загальною ред. С.Ф. Джерджа. — К.: Тов “Стікс-Ко”, 2014. — С. 44-49
168. Хортиці віддала серце і душу / О. Кривоший // Дзеркало тижня. Україна. — 2014 — №32. — 12 вересня 
169. Навчальна програма курсу за вибором для учнів 8 класу основної школи “Жінка в історії козацького Запорожжя” / О.П. Кривоший // Історія та правознавство. Позакласна робота. — 2014. №9(9) вересень. — С. 15-20.
170. О. Апанович як дослідник історії жінок козацького Запорожжя. До 95-х роковин від дня народження / О.П. Кривоший // Історія та правознавство. Позакласна робота. — 2014. №10(10) жовтень. — С. 15-19.
171. Жінка в історії козацького Запорожжя: навчальна програма курсу за вибором для учнів 8 класу основної школи. — Запоріжжя: “Просвіта”, 2014. — 16 с.(Схвалена Міністерством освіти і науки України для використання у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів)
172. Місце курсу за вибором “Жінка в історії козацького Запорожжя” у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи / О.П. Кривоший // Жінка в історії козацького Запорожжя: навчальна програма курсу за вибором для учнів 8 класу основної школи. — Запоріжжя: “Просвіта”, 2014. — С. 15-16.
173. Дискурс “жіночого запорозького” у науково-творчому доробку Олени Михайлівни Апанович / О.П. Кривоший // Політикантроп. [Електронний ресурс] — Режим доступу до статті: http://politikan.com.ua/2/7/0/91034.htm
174. Жіноче оточення армії Нестора Махно / О. П. Кривоший // Дзеркало тижня. Україна. — 2014 — №36-37. — 10 жовтня. 
175. Французский кирасирский палаш конца ХІХ века из Музея истории оружия / А.П. Кривошей // Історія зброї. Альманах №10/2014 — К: Видавець Олег Філюк, 2014. — С. 287-291.
176. Досвіди участі жінок у війнах, революціях та збройних локальних конфліктах і сучасна безпека України / О.П. Кривоший // Жінки та безпека / Науково-практичне видання / За загальною ред. С.Ф. Джерджа. — К.: Тов “Стікс-Ко”, 2014. — С. 44-49
177. Черноволосая золушка по прозвищу Жемчужина / А.П. Кривошей // Суббота плюс. — 2014. — №11(786). — 13-20 березня. — С. 51.
178. Женское окружение армии Нестора Махно / А.П. Кривошей // Суббота плюс. — 2014. — №24(799). — 12-19 червня. — С. 45.
179. Любимая женщина комдива Дыбенко. Александра Коллонтай и Запорожье / А.П. Кривошей // Суббота плюс. — 2014. — №43(813). — 23-30 жовтня. — С. 71.
180. Мальви за порогами: Олена Апанович і її внесок в історію жінок козацького Запорожжя / О. Кривоший // Наше життя (Нью Йорк). — 2014 — №9. — С. 4-5.
181. Історія жінок козацького Запорожжя у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи / О.П. Кривоший // Історія в школі, 2014. — №10-11. — С. 36 — 42.
182. “Уже геть ті Запороги, конецю нашої дороги…”. Досвіди участі жінок у становленні українського козацького руху та Запорозької Січі / О.П. Кривоший // Історія в школі, 2011. — №12. — С. 30-38.