Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю на етапі реформування кримінального судочинства: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 14-15 трав. 2002 р., м. Запоріжжя. Ч.2 / Юрид. ін-т МВС України. — Запоріжжя, 2002. — 262 с.

Бостан С.К., Сажнєв І.В. Державне право зарубіжних країн: Навч.-метод. посібник для вузів / М-во внутр. справ України; ЗЮІ.- Запоріжжя, 2001. — 256 с.

Тимченко С.М. Громадянське суспільство і правова держава в Україні / ЗЮІ. — Запоріжжя, 2002. — 194 с.

Филологические исследования: Междунар. сб. науч. трудов / Ред. коллегия: В.Ф.Прохоров (отв. ред.) и др. Вып.2. — Запорожье-Белгород: ЗЮИ МВД Украины, 2003. — 414 с.