Адаев А. Храм Мелиты: Хроника сотворения. Большой Год Земли. Забвенные хора. Возрождение: Исслед. доист. времен / ЗГУ. — Запорожье, 2002. — 446 с. + 1 карта. — (Раскрытые тайны цивилизации).

Александров А.И. Неподвижные точки непрерывных операторов в гильбертовом пространстве / М-во образования и науки Украины; ЗГУ. — Запорожье, 2002. — 78 с.

Байкіна Н.Г. та ін. Методика викладання фізичної культури та спорту інвалідів: Навч. посібник для студентів фак. фіз. виховання і вчителів-дефектологів, тренерів з інвалід. спорту / Н.Г.Байкіна, Я.В.Крет, Д.О.Силантьєв. — Запоріжжя: ЗДУ, 2002. — 86 с.

Давлетов А.Р. Актуальные проблемы германской истории: ХХ век: Материалы к спецкурсу. Вып.11 / М-во образования Украины; ЗГУ. — Запорожье, 1998. — 28 с.

Євдокимов Є.І. Посібник з біохімії спорту: (Навч. — метод. посіб. для ф-тів фіз. виховання вузів) / М-во освіти і науки України; ЗДУ. — Запоріжжя, 2002. — 50 с.

Заверико Н.В., Пономаренко О.В. Комплексні завдання з соціальної педагогіки: Навч. посіб. — Запоріжжя: ЗДУ, 2003. — 40 с.

Зайцева В.М. Теорія спортивного тренування з основами методик: Підруч. для студ. IV курсу вищ. навч. закладів з ф-тами фіз. виховання. — Запоріжжя: ЗДУ, 2003. — 172 с.

Карагодин А.И. История Запорожского края: 1770-1917: (Док. и материалы). — Запорожье: ЗГУ, 2002. — 457 с.

Кондратьева Г.Н. Лингвофилософия: (Система и парадигма). Т.1. — Запорожье: ЗГУ, 2003. — 276 с

Матеріали Перших Новицьких читань 24 жовт. 2002 р. м. Запоріжжя / Запоріз. наук. т-во ім. Я.Новицького; Ін-т укр. археографії та джерелознавства; НАН України-Запоріз. відд-ня та ін.; Редкол.: С.Абросимова, А.Бойко (відп. ред.) та ін. — Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2002. — 146 с.

Мирошниченко В.В. Авторська концепція художнього твору: онтогенез і експансія: (на матеріалі англомов. та фр. україніки) / М-во освіти і науки України; ЗДУ.- Запоріжжя, 2003. — 284 с.

Навчання плавання в студентському оздоровчо-спортивному таборі: (Метод. вказівки) / М-во освіти і науки України; ЗДУ; Уклад.: В.М.Баранов, А.В.Чуб та ін. — Запоріжжя, 2002.- 24 с.

Нариси з історії Нікопольського району. — К.; Нікополь; Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2002. — 399 с.

Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Вип.ХУ. — Запоріжжя: ЗДУ, 2001. — 299 с.

Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Вип.ХІУ.- Запоріжжя: ЗДУ, 2001. — 339 с.

Наукові праці історичного факультету ЗДУ .Вип.ХІІ. — Запоріжжя: ЗДУ, 2000. — 180 с.

Нова парадигма: Альманах наук. праць: Філософія. Соціологія. Політологія . Вип. 33 / Запоріз. держ. ун-т.- Запоріжжя, 2003.- 226 с.

Нова парадигма: Альманах наук. праць: Філософія. Соціологія. Політологія . Вип. 32 / Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2003. — 246 с.

Нова парадигма: Альманах наук. праць: Філософія. Соціологія. Політологія . Вип.31 / Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2003. — 231 с.

Нова парадигма: Альманах наук. праць: Філософія. Соціологія. Політологія. Вип.30 / ЗДУ. — Запоріжжя, 2003. — 256 с.

Нова парадигма: Альманах наук. праць. Вип.28 / Гол. ред.: В.П.Бех та ін. — Запоріжжя: ЗДУ, 2002. — 215 с.

Нова парадигма: Альманах наук. праць. Вип.27 / ЗДУ ; Гол. ред.: В.П. Бех та ін. — Запоріжжя: ЗДУ, 2002. — 224 с.

Орленко С. Альфа зоряного алфавіту: Збірка віршів. — Запоріжжя: ЗДУ, 2003. -152 с.

Орленко С. В Новый мир: Сб. стихов.- Запорожье: ЗГУ, 2003.- 223 с.

Пущина І.В., Зайцева В.М. Сучасна українська спортивна термінологія: Навч. посіб. — 2-ге вид., допроцьов. й розшир. — Запоріжжя: ЗДУ, 2003. — 96 с.

Погребная В.Л. Проблемы эмансипации женской личности в русской критике и романах Н.Д.Хвощинской (60-80-е гг. ХІХ ст.). — Запорожье: ЗГУ, 2003. — 242 с.

Почерніна О.О. та ін. Завдання та методичні матеріали для проведення педагогічної практики студентів університету: Навч. посіб. для ун-ту / М-во освіти і науки України; ЗДУ. Кафедра педагогіки і психології; О.О.Почерніна, Г.В.Локарєва, Л.І.Міщик. — Запоріжжя, 2002. — 124 с.

Ренесансні студії. Вип. 8 / НАН України ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шев-ченка ; ЗДУ; Відп. ред. Н.Торкут; Ред. кол.: Д.С.Наливайко та ін. — Запоріжжя: ЗДУ, 2002. — 124 с.

Сергеева Л.Н. Моделирование структуры экономических систем и процессов. — Запорожье: ЗГУ, 2002. — 87 с.

Сергеева Л.Н. Моделирование поведения экономических систем методами нелинейной динамики (теории хаоса).- Запорожье: ЗГУ, 2002. — 226 с.

Скідін О.Л. Основи використання соціальних технологій в управлінні вищими закладами освіти: Навч. посібник. — Запоріжжя: ЗДУ, 2003. — 276 с.

Скидин О.Л., Огаренко В.Н. Социологическое диагностирование в образовательном менеджменте: очерк теории и практики. — Запорожье: ЗГУ, ГУ «ЗИГМУ», 2002. — 214 с.

Скідін О.Л. Управління освітою: теорет.- методолог. аналіз соц. технологій. — Запоріжжя: ЗДУ, 2000. — 290 с.

Сорокин В.А., Башкин И.Н. Комплексный учебный материал по анатомии и морфологии человека: В 3 ч. Ч.3 : Учеб. пособ. — Запорожье: ЗГУ, 2003. — 107 с.

Сорокин В.А., Башкин И.Н. Комплексный учебный материал по анатомии и морфологии человека. В 3 ч. Ч.1: Учеб. пособ. — Запорожье: ЗГУ, 2003. — 108 с.

Стадніченко О.О. Творчість Петра Ребра / М-во освіти і науки України; ЗДУ; За ред. І.Т.Купріянова. — Запоріжжя, 2002. — 198 с.

Старожитності степового Причорномор’я і Криму. Вип. Х / Запоріз. держ. ун-т; Запоріз. обл. краєзнавч. музей. — Запоріжжя, 2002. — 288 с.

Старожитності Степового Причорномор’я і Криму. Вип. ІХ. — Запоріжжя: ЗДУ, 2001. — 262 с. — (Присвяч. світ. пам’яті О.М.Мальо-ваного).

Сущенко Л.П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту(теоретико-методологічний аспект): Монографія. — Запоріжжя: ЗДУ, 2003. — 440 с.

Сущенко Л.П. Професійна підготовка фахівців фізичного виховання та спорту в зарубіжних країнах: (Метод. розробка) / М-во освіти і науки України; ЗДУ. — Запоріжжя, 2002. — 44 с.

Сыромясский В. Былое. — Запорожье: ЗГУ, 2003. — 236 с.

Цапенко В.О. Гандбол в загальноосвітньому навчальному закладі: Підруч. — Запоріжжя: ЗДУ, 2003. — 232 с.

Цапенко В.О. Теорія спортивного тренування з основами методик: Підруч. для студ. 5 курсу вищ. навч. закладів з ф-тами фіз. виховання. — Запоріжжя: ЗДУ, 2003. — 139 с.

Чабаненко В.А. Славістичні студії (зв’язки , постаті , оцінки) /
М-во освіти й науки України; ЗДУ. Каф. заг. і слов’ян. мовознавства. — Запоріжжя, 2003. — 204 с.

Шпитальов Г.Г. Військова служба Запорозького козацтва періоду Нової Січі в російсько-турецьких війнах: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук: 07.00.01 — історія України. — Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2002.- 16 с.

Шпитальов Г.Г. Запорозьке військо в російсько-турецькій війні 1735 — 1739 років. — Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2002. — 72 с. — (Запорозька спадщина; Вип.13).