Сьогодні каталізатором змін у практиці бібліотечного обслуговування населення є розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, при цьому головним чинником виступає Інтернет. Сучасна технологічна революція вимагає адаптації бібліотеки до запровадження нових послуг, оскільки саме інформаційні технології сприяють змінам у системі форм і методів організації бібліотечного обслуговування через поширення електронного обміну даними замість традиційного паперового документообігу. У цих умовах змінюється структура і співвідношення традиційних і нових бібліотечних послуг. Незважаючи на те, що частка нових послуг ЗОУНБ своїм користувачам поки незначна, бібліотека має міцний фундамент для розвитку електронних послуг: обсяг електронних бібліотечних ресурсів щорічно збільшується, зростає їх якість, підвищується рівень відповідних знань і навичок у населення регіону і, відповідно, попит на нові послуги.

У цих умовах особливої актуальності набуває дослідження окремих аспектів розвитку системи дистанційних бібліотечних послуг, адже недооцінка цього напрямку може надалі негативно позначитися на формуванні бібліотечних ресурсів, використанні інформаційного потенціалу бібліотеки в задоволенні запитів і потреб мешканців місцевої громади.

Мета дослідження: розробка основних напрямків, форм і методів розвитку сфери дистанційних послуг бібліотеки, а також механізмів вдосконалення їх організації.

Завдання дослідження: визначити основні тенденції розвитку дистанційних послуг ЗОУНБ на основі порівняльного їх аналізу; розробити рекомендації щодо вдосконалення організації електронних бібліотечних послуг; обґрунтувати управлінські рішення з регулювання розвитку дистанційних послуг структурних підрозділів бібліотеки.

Об’єкт дослідження: бібліотечні послуги структурних підрозділів ЗОУНБ з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Предмет дослідження: програмні рішення, організаційно-управлінські відносини, що виникають у процесі впровадження та реалізації дистанційних послуг в бібліотечному обслуговуванні користувачів.

Методи дослідження: порівняльного аналізу, статистичний, опитування.

У ході дослідження встановлено, що серед системних складових сучасного бібліотечного обслуговування важливе місце займає сфера електронних послуг, які поширюються в провідних напрямках діяльності бібліотеки. Розвиток структури сервісів ЗОУНБ є неможливим без застосування інформаційно-комунікаційних технологій, при цьому зростає роль швидкості обробки інформації та надійності інформаційних систем. Ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій забезпечує стабільний і успішний розвиток бібліотеки, її конкурентоспроможність на ринку інформаційних послуг.

До дистанційних послуг бібліотеки належать послуги з використанням електронних ресурсів та комунікаційних каналів. Перші пропозиції відповідних послуг користувачам було покладено в 2004 році, згодом, із зростанням впливу Інтернету, репертуар електронних послуг розширювався. У 2014 році в їх перелік входять наступні: віртуальна довідка, доступ до електронного каталогу, електронна доставка документів, попереднє замовлення літератури, доступ до електронної бібліотеки, продовження абонементу, запис до бібліотеки онлайн, консультація онлайн та ін. Слід зазначити, що в перелік послуг — об’єктів дослідження не були включені «віртуальна довідка» і «доступ до електронного каталогу», оскільки структура і особливості даних послуг потребують іншої методики їх вивчення.

Таким чином, електронні послуги настільки ж різноманітні, як і сучасні традиційні послуги. Від традиційних видів послуг їх відрізняє підвищена колективність через пропозиції в мережі і наявність посередників, які координують дії замовників (користувачів) і виконавців. При цьому аудиторія споживачів окремих послуг значно розширюється, збільшуються обсяги їх реалізації і споживання.

Впровадження дистанційних послуг сприяє модифікації та подоланню обмеженості окремих важливих властивостей традиційних послуг, зокрема, надає можливість зберігання на інформаційних носіях і передачі за допомогою телекомунікацій на великі відстані, ігнорує віддаленість споживачів електронних послуг і відсутність особистого контакту споживача послуг з виконавцем. Перевагою дистанційних послуг, у порівнянні з традиційними, є їх більш висока здатність до адаптації. Застосування різноманітних технологій у сфері електронних послуг (електронного обміну даними, електронної пошти, каталогів та ін.) формує конкурентні переваги бібліотеки в інформаційному забезпеченні користувачів. Так, реалізація бібліотечних послуг через Інтернет в реальному часі дозволяє домогтися істотних переваг в швидкості їх надання та залученні нових користувачів.

Одночасно, слід враховувати фактор зростання відповідних витрат, оскільки впровадження дистанційних послуг передбачає системне програмно-технічне оновлення бібліотечних ресурсів, що забезпечують зростання обсягів та якості послуг. Незадовільний базовий рівень інформатизації закладу перешкоджає формуванню оптимально ефективної мережі ділової співпраці, яка наразі потребує постійної участі системного посередника і інтегратора — відділу автоматизації.

У даний час найбільш поширеною послугою серед тих, які вивчалися, є продовження абонемента, її обсяги становлять 66% у загальній кількості дистанційних послуг. При цьому, додатковим фактором її поширеності залишається часовий — послуга запропонована користувачам однією з перших. Обсяги інших послуг розподілилися наступним чином: запис до бібліотеки онлайн — 13%, електронна доставка документів — 12%, попереднє замовлення літератури — 9%. Незважаючи на те, що більшість послуг були запропоновані користувачам лише в минулому році, число тих, хто скористався ними повторно, становить 42%, лідерами популярності стали попереднє замовлення (42%) та електронна доставка документів — 33%. 80 % користувачів, що взяли участь в онлайнових опитуваннях, високо оцінюють форму надання нових сервісів і знаходять її зручною, а запис до бібліотеки онлайн всі 100% респондентів оцінили позитивно. Разом з тим, 8% людей з числа користувачів послугами електронної доставки документів, 6% осіб, які попередньо замовляли літературу, і 4% читачів, які продовжували строки користування документами, відзначили проблемні позиції цих послуг. Зокрема, 11 осіб бажали доповнити сервіси зворотним зв’язком з виконавцями послуг (попереднє замовлення та продовження абонементу), 6 — зазначили, що послугам бракує оперативності (попереднє замовлення та продовження абонементу), по 3 користувача відзначають наявність зайвих відомостей у формі замовлення і помилки при виконанні послуг.

Таким чином, в системі електронних послуг бібліотеки наразі найбільш поширеною є продовження абонементу, причому високі темпи зростання обсягів цієї послуги зберігаються. Важливим чинником розвитку послуги попереднього замовлення літератури стала електронна ретроконверсія каталогів бібліотеки (кількість записів в електронному каталозі в 2013 р. становила 422,0 тис, в 2014 р. вже 453,3 тис.) і створення їх мобільних версій. Крім цього, розширення числа користувачів Інтернетом обумовлює і збільшення кількості користувачів віртуальним середовищем бібліотеки на відміну від реальних відвідувань ЗОУНБ. Сегмент електронної доставки документів помітно розширився після створення додаткового сервісу електронної доставки окремих сторінок «Вісника державних закупівель» з текстами відповідних оголошень. Просуванню і розвитку послуги, що мiстить сервіси попереднього запису в бібліотеку, сприяло надання доступу до баз даних в локальній мережі бібліотеки.

Характерними особливостями дистанційних послуг бібліотеки є надання можливості економити час, що витрачається на обслуговування реальних відвідувачів, здатність знижувати витрати, пов’язані з наданням послуг в стаціонарних умовах. Крім цього, існує пряма залежність послуг бібліотеки з розвитком складових інформаційного суспільства, станом інформаційно — комунікаційної технологічної інфраструктури бібліотеки.

Дослідження показує підвищення значущості дистанційних послуг бібліотеки в середовищі користувачів. Слід відзначити, що частіше за інших до електронних послуг бібліотеки звертаються люди, що входять у вікові групи від 25 до 35 років. Серед користувачів послугами ЗОУНБ у 2012 р. аудиторія Інтернету становила понад 45%, при цьому спостерігається постійне зростання числа звернень до бібліотечного сайту (2012 р — 226,2 тис, 2013 — 276,4 тис.). В цілому можна констатувати зростання відвідувань сайту за рахунок зростання із числа постійних користувачів.

Розвиток сфери дистанційних послуг — необхідний крок у контексті розширення віртуального простору бібліотеки. ЗОУНБ як повноправному учаснику ринку електронних послуг слід вжити додаткових заходів до підвищення своєї конкурентоспроможності.

Для цього слід:

  • передбачити заходи, спрямовані на розвиток інформаційно — комунікаційних технологій в бібліотеці, поповнення комп’ютерного парку та програмного забезпечення, модернізацію наявного обладнання, пропозицію нових видів дистанційних послуг;

  • внести зміни в навчальні програми регіонального тренінгового центру, насамперед, пов’язані з підвищенням інформаційної грамотності літніх людей;

  • внести необхідні зміни в сервіси зворотнього зв’язку зі споживачами дистанційних послуг;

  • удосконалювати архітектуру дистанційних послуг, забезпечити пряму адресацію заявки користувача конкретному виконавцю послуги;

  • здійснити створення і апробацію використання електронного підпису в обслуговуванні користувачів;

  • сприяти розширенню інформаційного поля, збільшенню обсягу опублікованої інформації на бібліотечному сайті.