Мета дослідження: дослідити шляхи і складові механізму отримання обов'язкового безоплатного примірника видань, що виготовляються (в тому числі публікуються) на території Запорізької області.
Основні завдання: визначити структуру і обсяги книговидавничої діяльності в регіоні за період 2007 – 2008 рр., особливостей державного управління галуззю, моніторинг системи контролю отримання обов'язкового безоплатного примірника та рівня адекватності відповідних надходжень до фонду ЗОУНБ.
Методи дослідження:статистичний, порівняльний, аналітичний.
В ході дослідження було встановлено, що основним законодавчим актом, який регламентує відповідну діяльність, є Закон України вiд 09.04.1999 № 595-XIV “Про обов'язковий примірник документів”. Відповідно до ст. 8 Закону виробники документів доставляють у бібліотеку   обов'язковий     безоплатний    примірник    видань, що виготовляються (в тому числі публікуються) на території області, а також обов'язковий безоплатний примірник аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції краєзнавчого характеру. Обов'язкові примірники документів повинні доставлятися (надсилатися) в день виходу в світ першої частини тиражу. Слід зазначити, що закон України “Про обов’язковий примірник документів” упорядковує його терміносистему. Вперше в державі в офіційному документі такого рівня трактуються, наприклад, поняття: “обов’язковий примірник документів”, “система обов’язкового примірника документів”, “виробник документів”, “одержувач обов’язкового примірника документів”. У Законі вживається й термін “обов’язковий безоплатний примірник”. Досі в термінології системи обов’язкового примірника панувало визначення “обов’язковий безплатний примірник”. Термін “безоплатний” точніше відображає суть цього поняття: примірник, що надається одержувачам без оплати його вартості.
Термін “виробник документів” визначається як юридична, незалежно від форми власності, або фізична особа, яка виготовляє різні види тиражованих документів. Таке визначення покладає обов’язки щодо передачі примірників на виробників документів, незважаючи на їх організаційно-правової форму, форму власності. Згідно з цим визначенням, до виробників документів належать не лише поліграфічні установи, видавничі організації, а й редакції засобів масової інформації, музичні фірми, кіно-, відеостудії, теле-, радіокомпанії. ЗОУНБ, як одержувач   документів, зобовязується, згідно ст. 10 Закону, провадити  реєстрацію    (облік),    наукову    систематизацію обов'язкового примірника документів; забезпечувати технічні, санітарно-гігієнічні   умови   для його зберігання, надавати обов'язковий примірник документів юридичній   або фізичній особі у тимчасове користування; безоплатно публікувати   на   вимогу   виробників документів бібліографічну інформацію про виготовлені ними   документи   у бібліографічних виданнях, створювати автоматизовані банки даних, електронні каталоги. Одержувачі документів, згідно ст. 11 Закону, мають право на заміну виробниками   документів   неякісного    обов'язкового примірника документів на якісний у місячний термін з часу його отримання. Контроль за своєчасним доставлянням обов'язкового примірника документів здійснюють юридичні особи, які відповідно до цього Закону є його одержувачами, тобто ЗОУНБ (ст. 13).
Методика першого етапу дослідження передбачала вивчення структури і обсягів книговидавничої діяльності у м. Запоріжжя.
Слід зазначити, що за роки незалежності ринок книговидавничих послуг набув стрімкого розвитку, зокрема у Запоріжжі з’явилася значна кількість невеликих приватних видавництв, які видавали книги, брошури, рекламну продукцію. Згодом ситуація стабілізувалася і сьогодні у м. Запоріжжі діють близько 20 книговидавничих підприємств, провідним напрямком яких є саме видавнича діяльність: “Дике поле”, “Тандем У”, “АА Тандем”, “Тандем Арт-студія”, ООО “Просвіта”, “Дніпровський металург”, “Мотор Січ”, ООО “Прем'єр”, “Поліграф”, “Розбудова”, “Липс”, “Золоті сторінки Запоріжжя” та інші. Крім цього, активну книговидавничу діяльність здійснюють запорізькі вищи навчальні заклади (ЗНУ, ЗНТУ, КПУ, ЗЮІ, ЗДІА), ЗЦНТІ.
Аналіз надходжень у бібліотечні фонди документів, виготовлених на території м. Запоріжжя свідчить про стабільність їх обсягів:
Роки
Кількість отриманих книг і брошур
2007
239
2008
249
2009
254 (січень-червень)
Крім цього, бібліотека отримувала 6 назв місцевих журналів і 111 комплектів газет.
За галузями знань документи, видані у 2008 році, розподілилися наступним чином:
 
Галузі знань
Кількість примірників
%
суспільно-політична
15
6,0
педагогічна
48
19,3
з питань економіки
18
7,2
історична
33
13,3
технічна
32
12,9
правова
17
6,8
природничонаукова
13
5,2
з питань сільського господарства
4
1,6
з питань культури
14
5,6
художня література
37
14,9
універсальна довідкова
18
7,2
 
249
100
 
Таким чином, переважну більшість становлять надходження педагогічної літератури (навчальні та методичні посібники для студентів вищих навчальних закладів). Це підтверджує провідне місце вузів серед книговидавничих організацій. Значну ділову активність демонструють також видавництва «Просвіта», «Тандем У», «Дике поле», «Липс». До найбіль законослухняних видавництв належить останнє – у 2008 році «Липс» видав 74 назви документів, 50 з них було своєчасно направлено до бібліотеки.
Слід зазначити, що виокремити цільові надходження обов'язкового безоплатного примірника видань серед місцевих видань не є моживим, оскільки сюди включено і дарунки авторів, які видавництва віднесли до поняття «обов'язкового примірника».
Незважаючи на те, що з часу прийняття Верховною Радою України Закону «Про обов’язків примірник документів» минуло вже десять років запорізькі видавництва і типографії продовжують його ігнорувати або свідомо, або через незнання про факт його існування.
На жаль, здійснити вичерпний моніторинг адекватності видавничої продуції запорізьких підприємств і надходжень обов'язкового безоплатного примірника до бібліотечних фондів не було можливості, оскільки бібліотека не має доступу до відповідної інформації книговидавництв, але приклад надходжень видавничої продукції Запорізького національного університету — найбільш відкритої системи, свідчить про критичну обмеженість відповідних надходжень: лише 26% із 100 найменувань опублікованих у 2008 році викладачами ЗНУ монографій, підручників та навчальних посібників представлені у фондах нашої бібліотеки. Є лакуни і серед виданих документів іншими запорізькими видавництвами. Зокрема, в бібліотечних фондах ОУНБ відсутні такі видання 2008 року, як монографія Богуславського О.В. «Преса міжвоєнної української еміграції і боротьба за незалежність україни: історичний шлях, досвід, дискусії», що вийшла у видавництві «Просвіта», «Н.Д. Полонська-Василенко: покажчик документальних матеріалів в архівах України» та «Азовські порти в зовнішній торгівлі 1777-1782 рр. (рапорти азовського губернатора В. Черткова (видавництво «Тандем У»), посібник Мамай Н.М. «Релігієзнавство» (підприємство «Поліграф»), роботи Приходько А.М. «Концепти і концептосистеми в когнітивній дискурсивній парадигмі лінгвістики» (ТОВ «Прем’єр») та ін. Серед видавничої продукції кожного запорізького книговидавничого підприємства в ході дослідження знайдено від 2 до 5 назв документів, які не було передано до ЗОУНБ (перелік лакун додається), а видавництво «Розбудова», яке спеціалізується на випусках документів з питань техніки і є активним учасником книжкового ринку м. Запоріжжя, жодного разу, за часів свого існування, не надавало бібліотеці обов'язкового безоплатного примірника. Одночасно, в процесі збору і накопичення відповідної статистичної інформації, безпосередніх контактів із персоналом запорізьких видавництв було отримано понад 180 примірників місцевих видань.
Виходячи із вищевикладеного можна зробити наступні висновки.
Надходження обов’язкового примірника документів є ефективним джерелом комплектування бібліотечного фонду, яке сприяє розвитку краєзнавчих ресурсів бібліотеки і забезпечує економію фінансових коштів.
Законодавча база, що визначає порядок надходження у бібліотечні заклади  обов’язкового примірника друку, потребує вдосконалення, зокрема, визначення чітких термінів доставки відповідних документів, надання книговидавничим підприємствам пільг у використанні поштових послуг під час виконання своїх обов’язків, закріплення у договорах з типографіями обов’язків з надання бібліотекам безоплатного примірника замовленої для тиражування продукції. Крім цього, є необхідним забезпечення безкоштовного доступу ОУНБ до БД Книжкової палати України, яка містить інформацію щодо поточної регіональної книговидавничої продукції, законодавчого закріплення відповідних функцій КП України.
Потребує удосконалення внутрібібліотечна система отримання обов'язкового безоплатного примірника видань, що виготовляються на території м. Запоріжжя, зокрема налагодження дієвих взаємовигідних партнерських стосунків із книговидавничими підприємствами Запоріжжя, формування механізму реєстрації інформації щодо діяльності видавництв і типографій регіону в т.ч. вивчення відповідних ресурсів Інтернету, обліку надходжень обов'язкового безоплатного примірника, моніторинг їх отримання, організація і презентація громадськості та ЗМІ щорічної виставки книговидавничої продукції запорізьких підприємств.
Вивчення регіональних сегментів надходження обов'язкового безоплатного примірника книговидавничої продукції у фонди бібліотеки потребує розробки спеціальної програми і методики, що обумовлює необхідність другого етапу продовження дослідження.