Бібліографічні ідеї та технології

Аналітичний огляд

У другому випуску огляду за 2012 рік зібрано матеріали, присвячені інформаційно-бібліографічному обслуговуванню в інформаційному середовищі взагалі та бібліографічному пошуку, зокрема; методиці обліку довідкової роботи. Окремо звертаємо вашу увагу на додатки, включені у даний випуск: ГОСТ Р 7.0.12-2011 "Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила" та "Библиографический аппарат курсовых, дипломных работ и диссертаций".

* * *

Однією із основних цінностей сучасного суспільства є інформація. Сьогодні вона домінує в усіх сферах діяльності. Іноді її стає занадто багато і з'являється осторога, що раціональний механізм її виробництва може змінитися на хаос. Щоб цього не трапилось, ми повинні навчитися впевнено орієнтуватися в інформаційному середовищі за допомогою методів бібліографічного пошуку.

Стаття завідуючої відділу довідково-бібліографічного обслуговування РДБ М. Ю. Нещерет "Сезам, откройся!" (Мир библиографии. — 2012. — № 1) пропонує ознайомитись із здійсненням процесу бібліопошуку з наведенням конкретного прикладу.

Як зазначає автор, у наш час спостерігається відродження зацікавленості феноменом бібліографічного пошуку, що, без сумнівів, пов'язано з "інформаційним бумом", стрімким зростанням обсягів інформації і необхідністю удосконалення існуючих методик та розширення діапазону методів пошуку. Разом з тим електронне середовище не виключає застосування традиційних методів, які були започатковані та випробувані в бібліографічній діяльності. Революційна зміна технології створення, зберігання та використання бібліографічної інформації не змінила суті пошуку. Професійне володіння його методами забезпечує бібліографу адаптацію до будь-якого інформаційного середовища.

Зупинимось на пошуці як процесі. Узагальнити його послідовність можна так:

  • підготовчий етап (усвідомлення та формулювання бібліографічної потреби користувача, формування бібліографічного запиту, створення пошукового образу запиту);

  • початковий етап (аналіз елементів пошукового образу, зіставлення пошукових ознак з джерелами пошуку, імовірне моделювання майбутнього бібліографічного пошуку);

  • основний етап (реалізація накреслених шляхів пошуку, перевірка пошукової гіпотези);

  • заключний етап (підсумковий синтез, аналіз та оцінка процесу пошуку, оформлення та видача результату).

Кожна конкретна мета пошуку виникає завдяки бібліографічній потребі, яка в свою чергу формується на основі інформаційної потреби.

Для виявлення цієї потреби та правильності формулювання запиту бібліограф застосовує метод бібліографічного інтерв'ю. Бібліографічне інтерв'ю — спілкування з користувачем для виявлення його інформаційних потреб. Його призначення — визначення категорії читача, предметної галузі, мети пошуку, кількості необхідної інформації тощо. Від того, наскільки професійно побудовано інтерв'ю, залежить успіх майбутнього пошуку. В особистому спілкуванні з користувачем бібліограф має можливість уточнити, переформулювати запит; конкретизувати пошук; обмежити параметри шуканої інформації; визначити необхідні аспекти теми. Користувач, в свою чергу, має можливість самостійно підвищити релевантність свого запиту.

Таким чином, завдання бібліографа на першому етапі бібліографічного пошуку — створити повноцінний пошуковий образ запиту.

На наступних етапах пошуку бібліограф здійснює смислове, термінологічне або топогеографічне уточнення запиту за допомогою енциклопедій та словників (на різних носіях); аналізує елементи пошукового образа запиту (наприклад, бібліографічного опису); проводить добір релевантних джерел, який з появою електронних ресурсів ще більш ускладнився. Основний етап бібліографічного пошуку може бути закінченим в разі отримання результату (як позитивного, так і негативного). Заключний етап пошуку — якісний та кількісний вимір та оцінка результатів.

Окрім детального розгліду самого процесу бібліографічного пошуку, автором статті наведено приклад практичного пошуку документу за такою ознакою, як зміст.

Найважливішими факторами, які визначають сучасний розвиток інформаційного обслуговування в бібліотеках, є широке використання телекомунікаційних технологій, зміна моделей інформаційної поведінки користувачів, а також трансформація ресурсної бази на користь збільшення її електронної складової.

Онлайнові ресурси стають повноцінною частиною джерельної бази обслуговування, при формуванні якої, особливо на етапах відбору та каталогізації ресурсів Інтернету, зростає роль довідкових підрозділів бібліотек. Враховуючи, що для готових засобів пошуку та навігації в глобальних комп'ютерних мережах характерне надання нерелевантної інформації та надмірність результатів пошуку, в значній мірі підвищується роль інформаційно-бібліографічного обслуговування.

З досвідом створення БД саме онлайнових ресурсів, яка дозволяє забезпечити їх багатоаспектний пошук, статистичний та змістовний аналіз, ефективність використування, знайомить публікація О. В. Кузьміної та І. Л. Сабельнікової "Как не заблудиться в лабиринтах Всемирной паутины" (Мир библиографии. — 2012. — № 2). БД "Ресурси Інтернету з культури, освіти, охорони здоров'я та медицини" створена на базі Самарської ОУБ та представлена на сайті: http://www.lib.smr.ru/lib3/index.php.

Зараз база налічує близько 2,5 тис описів веб-ресурсів. Крім зазначеної тематики, вона постійно поповнюється документами універсального характеру, ресурсами з природничих, технічних, соціальних та гуманітарних наук. До БД включені наступні групи джерел: веб-сайти великих бібліотек та інформаційних центрів, книжкових видавництв, урядових установ, учбових закладів, наукових центрів, товариств та фондів, музеїв; енциклопедії, довідники, словники; спеціалізовані портали, інформаційні сервісні служби, онлайнові журнали та електронні бібліотеки (які містять повні тексти документів) тощо.

Таким чином, в БД реалізована можливість надання у відповідь на бібліографічний запит користувача повного тексту документа або конкретних даних, що веде до інтеграції інформаційного обслуговування з бібліотечним.

Онлайновий довідково-бібліографічний фонд як результат комплекного процесу з відбору, оцінки мережевих ресурсів, їх каталогізації, організації фізичного та інтелектуального доступу, відкриває цікаві перспективи та великі можливості для інформаційно-бібліографічного обслуговування, збільшення числа користувачів, оперативності обслуговування, надання не тільки бібліографічної, але й повнотекстової інформації.

Основний показник довідково-бібліографічного обслуговування — це кількість виконаних довідок та консультацій. Їхній облік стає первинною основою планування затрат праці на цей вид бібліографічної діяльності.

Методологію обліку основних показників процесу довідково-бібліографічного обслуговування пропонує стаття відомих нам за попередніми публікаціями, Н. Авдоніної та Н. Масловської "Учет — первичная основа показателей СБО" (Библиотека. — 2012. — № 1).

Згідно з ГОСТом 7.20-2000 "Библиотечная статистика" облік довідок проводиться за кількістю тем — для тематичних бібліографічних довідок; уточнених бібліографічних запитів — для уточнювальних довідок; бібліографічних записів, які містять відомості про наявність видань в бібліотеці — для адресних бібліографічних довідок. У випадку, коли довідка поєднує елементи декількох типів довідок, ведеться облік довідки більш складного типу, на яку було витрачено більше часу. Наприклад, якщо для виявлення відомостей про наявність видання в бібліотеці виникла необхідність уточнити його бібліографічний опис, то обліковується тільки уточнювальна довідка (хоча запит був адресним).

Одиницею обліку є довідка, яка містить інформацію незалежно від позитивної чи негативної відповіді. Обліковуються і відмовлення у випадку, коли у відповідь на запит довідка не видається з об'єктивних причин (наприклад, не дозволяє наявний довідково-бібліографічний апарат, спеціалізація бібліотеки тощо).

Обов'язковому обліку підлягають і окремо обліковуються довідки, виконані в автоматизованому режимі.

Первинний облік запитів та відповідей оформлюється в журналі. Журнал обліку письмових або усних довідок може вестися окремо або разом (в такому разі робляться відповідні відмітки щодо письмових довідок). Пропонується заповнювати такі розділи в журналі: дата, реєістраційний номер, категорія читача (№ читацького квитка), зміст запиту, галузь знань, джерело виконання, тип довідки (тематична, уточнювальна, адресна, фактографічна, консультація), прізвище виконавця, примітки.

Автори вважають, що правильний облік розкриває стан довідково-бібліографічної роботи і дозволяє об’єктивно оцінити довідково-бібліографічне обслуговування взагалі.

У зв'язку з тим, що діючий стандарт ГОСТ 7.12-93 "СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила" не відповідає повсякденній практиці створення бібліографічних записів та розрахований для текстових видань, розроблено новий стандарт ГОСТ Р 7.0.12-2011 "СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила" для уніфікації скорочень слів та словосполучень російською мовою в бібліографічних записах та посиланнях для всіх видів документів (вводиться з 1.09.2012).1 Текст стандарту та коментар опубліковано в статті С. Ю. Калініна "Новый стандарт на сокращение слов и словосочетаний в библиографической записи" (Библиография. — 2012. — № 2).

В публікації Г. П. Калініної "Библиографический аппарат курсовых, дипломных работ и диссертаций" (Библиография. — 2012. — № 1) викладено загальні рекомендації складання бібліографічних записів для списків літератури та посилань у студентських наукових роботах та дисертаційних дослідженнях.2

З моменту появи перших електронних каталогів (ЕК) і до сьогодення не припиняється їхнє порівняння з точки зору надання бібліографічних запитів та організації пошуку. До цієї теми звертаються О. Довбня та І. Митрошин у статті "Интернет-версия: удобно, быстро, надежно" (Библиотека. — 2012. — № 2). Співробітники Центральної бібліотеки Пущинського наукового центру РАН знайомлять з етапами створення ЕК, електронної Інтернет-версії систематичного каталогу, з проблемами, які виникли в процесі повної ретроконверсії традиційних каталогів бібліотеки та шляхами їх вирішення. Підсумок цієї роботи — електронний каталог, який найбільш повно відображає традиційні друковані каталоги бібліотеки, що вкрай важливо для її користувачів.

Автори знову запевняють нас з вами, що користування ЕК — це зручно, оперативно та надійно.

 

1 Додаток № 1

ГОСТ Р 7.0.12-2011

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. СОКРАЩЕНИЕ СЛОВ

И СЛОВОСОЧЕТАНИЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

Общие требования и правила

 

Дата введения — 2012-09-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования и правила сокращения слов и словосочетаний на русском языке в библиографических записях и библиографических ссылках на все виды документов.

Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках — по ГОСТ 7.11, сокращение слов, обозначающих единицы величин, — по ГОСТ 8.417.

Стандарт предназначен для библиотек, органов научно-технической информации, книжных палат, издателей, книготорговых предприятий, а также физических лиц, создающих библиографическую информацию.

 

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 7.0-99 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения

ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления

ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках

ГОСТ 7.76-96 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Комплектование фонда документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения

ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин

 

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и определения по ГОСТ 7.0, 7.76.

 

4 Общие правила сокращения слов и словосочетаний

4.1 Сокращению подлежат различные части речи.

Для всех грамматических форм одного и того же слова применяют одно и то же сокращение, независимо от рода, числа, падежа, лица и времени.

Допустимо использование общепринятых сокращений.

4.2 При сокращении слов применяют усечение, стяжение или комбинированный метод. Вне зависимости от используемого метода при сокращении должно оставаться не менее двух букв.

Пример

институт — ин-т

типография — тип.

школа — шк.

Особые случаи сокращения слов приведены в обязательном приложении А.

4.3 Сокращение слова до одной начальной буквы допускается только для общепринятых сокращений и отдельных слов, приведенных в обязательном приложении А

Пример

век — в.

год — г.

карта — к.

страница — с.

4.4 Прописные и строчные буквы, а также точки применяются в сокращениях в соответствии с правилами грамматики русского языка.

В конце сокращения ставят точку.

Пример 1

автор — авт.

Точку не ставят, если сокращение образовано стяжением и сокращенная форма оканчивается на ту же букву, что и полное слово.

Пример 2

издательство — изд-во

Точку не ставят также при сокращении слов, обозначающих единицы величин по ГОСТ 8.417.

Пример 3

грамм — г

киловатт — кВт

километр — км

сутки — сут

минута — мин

час — ч

4.5 Акронимное сокращение записывается прописными буквами без точки.

Пример

акционерное общество — АО

4.6 При усечении слов, отличающихся только приставками, отбрасывают одни и те же буквы.

Пример

автор — авт.

соавтор — соавт.

народный — нар.

международный — междунар.

4.7 При сокращении сложных слов и словосочетаний составные части сокращают по общим правилам.

Пример

новая серия — новая сер.

Северный полюс — Сев. полюс

автор-составитель — авт.-сост.

Особые случаи сокращения сложных слов и словосочетаний приведены в обязательном приложении А.

Слова или словосочетания не сокращают, если при расшифровке сокращения возможно различное понимание текста библиографической записи.

Не сокращают слова и словосочетания, входящие в состав основного, параллельного, другого и альтернативного заглавия.

4.10 При подготовке библиографических записей для изданий государственной библиографии, каталогов и картотек, макета аннотированной карточки в издании не сокращают слова и словосочетания, входящие в состав сведений, относящихся к заглавию, обозначающие тематическое название издателя.

4.11 В аннотациях и рефератах слова и словосочетания не сокращают.

 

5 Сокращение имен существительных

5.1 Имена существительные сокращают только в том случае, если они приведены в обязательном приложении А.

5.2 Сокращения, принятые для имен существительных, распространяются на образованные от него прилагательные, глаголы и страдательные причастия.

Пример

доработка, доработал, доработанный — дораб.

На слова, образованные от существительного, приведенного в обязательном приложении А, не распространяются указания об условиях применения сокращения.

 

6 Сокращение прилагательных и причастий

6.1 Прилагательные и причастия, оканчивающиеся на:

 

 
 
-авский
-иальный
-адский
-ийский
-ажный
-инский
-азский
-ионный
-айский
-ирский
-альный
-ительный
-альский
-ический
-анный
-кий
-анский
-ний
-арский
-ной
-атский
-ный
-ейский
-ованный
-ельный
-овский
-ельский
-одский
-енный
-ольский
-енский
-орский
-ентальный
-ский
-ерский
-ской
-еский
-ческий

 

сокращают отсечением этой части слова.

6.2 Прилагательные, оканчивающиеся на -графический, -логический,

-омический, сокращают отсечением следующих частей слова:

-афический, -огический, -омический.

Пример

географический — геогр.

биологический — биол.

астрономический — астрон.

6.3 Если отсекаемой части слова предшествует буква «й» или гласная буква, при сокращении следует сохранить следующую за ней согласную.

Пример

крайний — крайн.

ученый — учен.

6.4 Если отсекаемой части слова предшествует буква «ь», то слово при сокращении должно оканчиваться на стоящую перед ней согласную.

Пример

польский — пол.

сельский — сел.

6.5 Если отсекаемой части слова предшествует удвоенная согласная, при сокращении следует сохранить одну из согласных.

Пример

классический — клас.

металлический — метал.

6.6 Если слово можно сократить отсечением различного количества букв, при его сокращении опускают максимальное количество букв.

Пример 1

фундаментальный — фундаментал., фундамент., фундам.

Следует сократить: фундам.

Если при наиболее кратком варианте сокращения возникает затруднение в понимании текста библиографической записи, следует применять более полную форму сокращения.

Пример 2

комический — комич.

статический — статич.

6.7 Прилагательные и причастия в краткой форме сокращают так же, как и в полной форме.

Пример

изданный, издан, издано — изд.

Приложение А

Перечень особых случаев сокращений слов и словосочетаний на русском языке в библиографической записи1

Слово (словосочетание)
Сокращение
Условие применения
А
авантитул
авантит.
 
август
авг.
 
автограф
автогр.
 
автономный
авт.
перед словами: область, округ, республика
автор
авт.
 
автореферат
автореф.
 
авторское свидетельство
авт. свид.
« —
автотипия
автотип.
в записи на изоиздание, старопечатное издание
адаптация
адапт.
 
административный
адм.
сокращается также в заголовке
адмирал
адм.
при именах собственных
азербайджанский
азерб.
 
академик
акад.
при именах собственных или названии учреждения
академия
акад.
 
акватинта
акват.
в записи на изоиздание, старопечатное издание
аккомпанемент
аккомп.
в записи на нотное издание
алфавитный
алф.
 
альманах
альм.
 
американский
амер.
 
аннотация
аннот.
 
ансамбль
анс.
 
антология
антол.

 

1 Условия применения сокращений слов и словосочетаний, приведенные в обязательном приложении А, распространяются на библиографические записи и библиографические ссылки на все виды документов, а также на составные части документов.

 

 

апостол
ап.
при именах собственных
аппликатура
аппликат.
в записи на нотное издание
апрель
апр.
 
аранжировка
аранж.
« —
армянский
арм.
 
архив
арх.
 
архидиакон
архидиак.
при именах собственных
архиепископ
архиеп.
« —
архимандрит
архим.
« —
архипелаг
арх.
при названии в записи на картографическое издание
ассоциация
ассоц.
 
атлас
атл.
при названии в записи на картографическое издание, старопечатное издание
атолл
ат.
при названии в записи на картографическое издание
аудиовизуальный
ав.
 
африканский
афр.
 
Б
банка
б-ка
при названии в записи на картографическое издание
барон
бар.
при именах собственных в записи на старопечатное издание
без года
б. г.
 
без издательства
б. и.
 
без масштаба
б. м-ба
в записи на картографическое издание
без места
б. м.
 
без цены
б. ц.
 
бесплатно
беспл.
 
библиография
библиогр.
 
библиотека
б-ка
сокращается также в заголовке, если не является его первым словом
библиотечка
б-чка
 
библиотечный
библ.
 
биобиблиография
биобиблиогр.
 
биография
биогр.
 
бланковая
бланк.
в записи на картографическое издание
болото
бол.
при названии в записи на картографическое издание
братья
бр.
при именах собственных
брошюра
бр.
при цифрах
бухта
бух.
при названии в записи на картографическое издание
бюллетень
бюл.
 
В
введение
введ.
 
вводится
ввод.
 
ведомости
вед.
в записи на старопечатное издание
великомученик
вмч.
при именах собственных
великомученица
вмц.
« —
величина
велич.
при цифрах в записи на картографическое издание
верста
в.
в записи на картографическое издание
верховье
верх.
при названии в записи на картографическое издание
вершина
верш.
« —
вестник
вестн.
 
Ветхий Завет
В. З.
в заголовке
вечерний
веч.
при обозначении выпуска газеты
видеокассета
вк.
 
видеофонограмма
видеофоногр.
 
вкладной лист
вкл. л.
 
включительно
включ.
 
владение
влад.
при названии в записи на картографическое издание
водопад
вдп.
« —
водохранилище
вдхр.
« —
возвышенность
возв.
« —
вокально-инструментальный
вок.-инстр.
в записи на нотное издание
волость
вол.
при названии в записи на картографическое издание, старопечатное издание
вопросы
вопр.
 
воспроизведение
воспр.
 
Восточная долгота
В
в записи на картографическое
издание
восточный
вост.
 
впадина
впад.
при названии в записи на картографическое издание
вспомогательный
вспом.
 
вступление
вступ.
 
вулкан
влк.
« —
выпуск
вып.
 
выпускные данные
вып. дан.
 
выставка
выст.
 
высший
высш.
 
выходные данные
вых. дан.
 
вьетнамский
вьет.
 
Г
газета
газ.
сокращается также в заголовке, если не является его первым словом
гармонизатор
гармониз.
в записи на нотное издание
гармонизация
гармониз.
« —
генерал
ген.
при именах собственных
герцог
герц.
при именах собственных в записи на старопечатное
издание
глава
гл.
при цифрах и в примечаниях
главный
гл.
 
глубокая печать
глуб. печ.
в записи на изоиздание, старопечатное издание
голландский
гол.
 
город
г.
при названии
городской
гор.
сокращается также в заголовке
государственный
гос.
сокращается также в заголовке, если не является его первым словом
государство
гос-во
в записи на картографическое издание
гравер
грав.
в записи на изоиздание, старопечатное издание, картографическое издание
гравюра
грав.
 
гравюра на дереве
грав. на дер.
в записи на изоиздание, старопечатное издание
гравюра на металле
грав. на мет.
« —
грампластинка
грп.
 
граф
гр.
при именах собственных в записи на старопечатное издание
график
граф.
 
графство
граф.
при названии в записи на картографическое издание
губерния
губ.
при названии в записи на картографическое издание, старопечатное издание
Д
действие
д.
при цифрах
декабрь
дек.
 
депонированный
деп.
 
деревня
д.
при названии
дефектный
деф.
в примечаниях
деятель
деят.
в наименовании почетного звания
диаграмма
диагр.
 
диакон
диак.
при именах собственных
диаметр
диам.
в записи на картографическое издание
диапозитив
диапоз.
 
диафильм
дф.
 
дискография
дискогр.
 
дискуссия
дискус.
 
диссертация
дис.
 
добавление
доб.
 
доклад
докл.
 
доктор
д-р
в названии ученой степени
документ
док.
 
долгота
долг.
в записи на картографическое издание
долина
дол.
при названии в записи на картографическое издание
допечатка
допеч.
 
дополнение
доп.
 
доработка
дораб.
 
дорога
дор.
в записи на картографическое
издание
дорожные знаки
дор. зн.
« —
доцент
доц.
при имени собственном
духовный
дух.
 
духовой
дух.
в записи на нотное издание
Е
ежедневный
ежедн.
 
епископ
еп.
при именах собственных
Ж
железная дорога
ж. д.
сокращается также в заголовке, если не является его первым словом
железнодорожный
ж.-д.
« —
журнал
журн.
« —
3
заведующий
зав.
при названии должности
завод
з-д
сокращается также в заголовке, если не является его первым словом
заглавие
загл.
 
залив
зал.
при названии в записи на картографическое издание
заместитель
зам.
при названии должности
замечание
замеч.
 
Западная долгота
3
в записи на картографическое
издание
западный
зап.
 
записки
зап.
 
заповедник
заповед.
при названии в записи на картографическое издание
звук
зв.
 
значительно
знач.
 
И
игумен
игум.
при именах собственных
иеродиакон
иерод.
« —
иеромонах
иером.
« —
иеросхимонах
иеросхим.
« —
известия
изв.
 
извлечение
извлеч.
 
изготовитель
изгот.
 
издание
изд.
 
издатель
изд.
 
издательство
изд-во
сокращается также в заголовке, если не является его первым словом
изложение
излож.
 
изменение
изм.
 
изображение
изобр.
 
изобретение
изобрет.
 
изокомбинат
изокомб.
в записи на изоиздание
иллюстратор
ил.
при именах собственных
иллюстрация
ил.
 
имени
им.
сокращается также в заголовке
император
имп.
при именах собственных
инженер
инж.
« —
институт
ин-т
сокращается также в заголовке, если не является его первым словом
инструмент
инстр.
в записи на нотное издание
инструментовка
инструм.
« —
информационный
информ.
сокращается также в заголовке, если не является его первым словом
информация
информ.
 
иподиакон
иподиак.
при именах собственных
ирландский
ирл.
 
исландский
исл.
 
исполнение
исполн.
 
исполнитель
исполн.
« —
исправление
испр.
 
исследование
исслед.
сокращается также в заголовке, если не является его первым словом
исторический
ист.
 
итальянский
итал.
 
К
кабинет
каб.
 
казахский
каз.
 
канал
кан.
при названии в записи на картографическое издание
кандидат
канд.
в названии ученой степени
кантон
кант.
при названии в записи на картографическое издание
капитан
кап.
при именах собственных
карандаш
каранд.
в записи на изоиздание
карта
к.
при цифрах
картина
карт.
« —
картограмма
картогр.
 
картограф
картогр.
при имени собственном в записи на картографическое издание
карточка
карт.
 
каталог
кат.
 
кафедра
каф.
 
квартал
кв.
 
киностудия
к/с
в записи на изоиздание
кинофильм
кф.
 
киргизский
кирг.
 
класс
кл.
 
книга
кн.
 
книгоиздательство
кн-во
при именах собственных в записи на старопечатное издание
книжный магазин
кн. маг.
в записи на старопечатное
издание
книжный склад
кн. скл.
« —
княгиня
кн.
при именах собственных
князь
кн.
« —
коллежский асессор
к. ас.
в записи на старопечатное издание
колонка
кол.
в области физической характеристики и в примечаниях
комиссия
комис.
сокращается также в заголовке, если не является его первым словом
комитет
ком.
« —
комментарий
коммент.
 
комментатор
коммент.
при именах собственных
компания
К° или Ко
в записи на старопечатное
издание
композитор
комп.
при именах собственных в записи на нотное издание
конгресс
конгр.
сокращается также в заголовке, если не является его первым словом
конференция
конф.
« —
концертный
конц.
в записи на нотное издание
кооперация
кооп.
 
координаты
коорд.
в записи на картографическое
издание
копейка
к.
при цифрах
копировал
копир.
при именах собственных в записи на картографическое издание
копировальщик
копир.
« —
копия
коп.
 
коробка
кор.
 
корреспондент
кор.
при именах собственных или при названии средства массовой информации
котловина
котл.
при названии в записи на картографическое издание
краевой
краев.
сокращается также в заголовке
крепость
креп.
при названии в записи на картографическое издание
ксерокопия
ксерокоп.
 
ксилография
ксилогр.
в записи на изоиздание
курорт
кур.
при названии в записи на картографическое издание
Л
лаборатория
лаб.
 
лагуна
лаг.
при названии в записи на картографическое издание
ледник
ледн.
« —
лейб-гвардия
л.-гв.
в записи на старопечатное издание
лейтенант
лейт.
при именах собственных
Ленинград
Л.
в выходных данных библиографической ссылки
либретто
либр.
при именах собственных в записи на нотное издание, старопечатное издание
лиман
лим.
при названии в записи на картографическое издание
лист
л.
при цифрах и в примечаниях
литература
лит.
 
литография
литогр.
 
М
мажор
маж.
в записи на нотное издание
македонский
макед.
 
маршрут
маршр.
в записи на картографическое издание
масштаб
м-б
« —
математический
мат.
сокращается также в заголовке, если не является его первым словом
медицинский
мед.
« —
меридиан
мерид.
в записи на картографическое издание
месторождение
месторожд.
« —
месяц
мес.
 
металлография
металлогр.
в записи на изоиздание
механический
мех.
сокращается также в заголовке, если не является его первым словом
микрокарта
мк.
 
микрокопия
мкоп.
 
микрофильм
мф.
 
микрофиша
мфиша
 
микрофотокопия
мфотокоп.
 
министерство
м-во
сокращается также в заголовке, если не является его первым словом
минор
мин.
в записи на нотное издание
митрополит
митр.
при именах собственных
младший
мл.
сокращается также в заголовке
монография
моногр.
 
Москва
М.
в выходных данных библиографической ссылки
музыка
муз.
при именах собственных и названии коллектива в записи на нотное издание
мыс
м.
при названии в записи на картографическое издание
Н
надворный советник
н. с.
при именах собственных в записи на старопечатное издание
надзаголовок
надзаг.
 
название
назв.
 
напечатанный
напеч.
 
народный
нар.
 
населенный пункт
нп
при названии в записи на картографическое издание
наследник
насл.
в записи на старопечатное издание
научный
науч.
сокращается также в заголовке, если не является его первым словом
национальный
нац.
« —
начало
нач.
при цифрах
неизвестный художник
неизв. худож.
в записи на изоиздание, старопечатное издание
немецкий
нем.
 
нидерландский
нидерл.
 
Нижний Новгород
Н. Новгород
в выходных данных библиографической ссылки
низменность
низм.
при названии в записи на картографическое издание
низовье
низ.
при названии в записи на картографическое издание
Новый Завет
Н. 3.
в заголовке
номер
при цифрах
номер доски
н. д.
в записи на нотное издание
номограмма
номогр.
 
норвежский
норв.
 
нотография
нотогр.
 
ноты
нот.
в записи на нотное издание, старопечатное издание
ноябрь
нояб.
 
О
оазис
оаз.
при названии в записи на картографическое издание
областной
обл.
сокращается также в заголовке
область
обл.
« —
обложка
обл.
в примечаниях
обозначение
обозн.
при указании средств исполнения в записи на нотное издание
обработка
обраб.
 
общество
о-во
сокращается также в заголовке, если не является его первым словом
общий
общ.
 
объединение
об-ние
« —
объединенный
объед.
 
оглавление
огл.
 
озеро
оз.
при названии в записи на картографическое издание
около
ок.
при цифрах
окрестности
окрест.
при названии в записи на картографическое издание
округ
окр.
сокращается также в заголовке, если не является его первым словом
окружной
окр.
« —
октябрь
окт.
 
опубликованный
опубл.
 
опус
оп.
в записи на нотное издание
организация
орг.
 
ординарный профессор
орд. проф.
при именах собственных в записи на старопечатное издание
оригинал
ориг.
 
ориентирование
ориент.
в записи на картографическое издание
оркестр
орк.
в записи на нотное издание
оркестровка
оркестр.
« —
основатель
осн.
 
остров
о-в
при названии в записи на картографическое издание
острова
о-ва
« —
ответственный
отв.
 
отдел
отд.
 
отделение
отд-ние
 
отец
о.
при имени духовного лица
отмель
отм.
при названии в записи на картографическое издание
отпечатанный
отпеч.
 
оттиск
отт.
 
оформление
оформ.
 
П
пагинация
паг.
 
памятник
пам.
при названии в записи на картографическое издание
параллель
парад.
в записи на картографическое
издание
партитура
партит.
в области физической харак­теристики в записи на нотное издание
партия
парт.
« —
патент
пат.
 
педагогический
пед.
сокращается также в заголовке, если не является его первым словом
перевал
пер.
при названии в записи на картографическое издание
перевод
пер.
 
переводчик
пер.
при именах собственных
переиздание
переизд.
 
переложение
перелож.
 
перепечатка
перепеч.
 
переплет
пер.
 
переработка
перераб.
 
персидский
перс.
 
перспективный
перспект.
в записи на картографическое издание
перфокарта
перфок.
 
перфолента
перфол.
 
петербургский
петерб.
 
печатный
печ.
 
пещера
пещ.
при названии в записи на картографическое издание
план
пл.
 
плоскогорье
плскг.
при названии в записи на картографическое издание
плотина
плот.
« —
побережье
побер.
« —
подготовка
подгот.
 
подзаголовок
подзаг.
 
подобрал
подобр.
 
полезные ископаемые
полез. ископ.
в записи на картографическое издание
полковник
полк.
при именах собственных
полный
полн.
 
половина
пол.
при цифрах
полуостров
п-ов
при названии в записи на картографическое издание
популярный
попул.
 
порог
пор.
« —
портрет
портр.
 
поручик
пор.
при именах собственных
посвящение
посвящ.
 
поселок
пос.
при названии
послесловие
послесл.
 
постановка
пост.
в записи на изоиздание, на нотное издание, старопечатное издание
постановщик
пост.
в записи на изоиздание
почтовый
почт.
в записи на старопечатное издание
праведный
прав.
« —
предисловие
предисл.
 
предместье
предм.
при названии в записи на картографическое издание
предметный
предм.
 
председатель
пред.
при названии учреждения
прекращен
прекр.
 
преподобный
прп.
при именах собственных
препринт
препр.
 
пресвитер
пресв.
« —
приват-доцент
прив.-доц.
при именах собственных в записи на старопечатное издание
приложение
прил.
 
примечание
примеч.
 
приплетено
припл.
 
присяжный поверенный
присяж. пов.
« —
провинция
пров.
при названии в записи на картографическое издание, старопечатное издание
программа
прогр.
 
продолжение
продолж.
 
проектируемый
проектир.
в записи на картографическое издание
проекция
пр-ция
при названии проекции в записи на картографическое издание
производственный
произв.
сокращается также в заголовке, если не является его первым словом
производство
пр-во
 
пролив
прол.
при названии в записи на картографическое издание
промышленность
пром-сть
 
промышленный
пром.
сокращается также в заголовке, если не является его первым словом
пророк
прор.
при именах собственных
протодиакон
протодиак.
« —
протоиерей
прот.
« —
протопресвитер
протопр.
« —
профессиональный
проф.
« —
профессор
проф.
при именах собственных или названии учреждения
проход
прх.
при названии в записи на картографическое издание
прямое восхождение
ПВ
в записи на картографическое издание
прямоугольная сетка
прямоуг. сетка
« —
псевдоним
псевд.
 
публикация
публ.
 
публичный
публ.
в записи на старопечатное издание
пустыня
пуст.
при названии в записи на картографическое издание
Р
равновеликая
равновел.
при названии проекции в записи на картографическое издание
равнодействие
рд.
« —
равнопромежуточная
равнопром.
« —
равноугольная
равноуг.
« —
раздел
разд.
при цифрах и в примечаниях
раздельная пагинация
разд. паг.
 
разработка
разраб.
 
район
р-н
сокращается также в заголовке
районный
район.
« —
распространение
распростр.
в записи на картографическое издание
расстояние
расст.
« —
расширенный
расш.
 
регистр
peг.
 
редактор
ред.
 
редакционная коллегия, редколлегия
редкол.
 
редакция
ред.
 
режиссер
реж.
при именах собственных
резцовая гравюра
резц. грав.
в записи на изоиздание, старопечатное издание
резюме
рез.
 
река
р.
при названии
рекомендательный
рек.
 
реконструируемый
реконстр.
в записи на картографическое издание
репринт
репр.
 
репрография
репрогр.
 
репродукция
репрод.
 
республика
респ.
 
ретроспективный
ретросп.
 
реферат
реф.
 
реферативный журнал
реф. журн.
 
референт
реф.
при именах собственных
рецензия
рец.
 
рисунок
рис.
 
Ростов-на-Дону
Ростов н/Д.
в выходных данных библиографической ссылки
ротапринт
ротапр.
 
рубль
р.
при цифрах
руководитель
рук.
 
руководство
рук.
 
рукопись
рукоп.
 
румынский
рум.
 
С
сажень
саж.
в записи на картографическое издание
Санкт-Петербург
СПб.
в выходных данных библиографической ссылки
санкт-петербургский
с.-петерб.
 
сборная схема
сб. схема
в записи на картографическое издание
сборная таблица
сб. табл.
« —
сборник
сб.
 
сборный лист
сб. л.
« —
свыше
св.
при цифрах
святитель
свт.
при именах собственных
святой
св.
« —
священник
свящ.
« —
сдвоенный лист
сдв. л.
в записи на картографическое издание, старопечатное издание
Северная широта
С
в записи на картографическое издание
северный
сев.
 
село
с.
при названии
сельскохозяйственный
с.-х.
сокращается также в заголовке, если не является его первым словом
сентябрь
сент.
 
серия
сер.
 
сессия
сес.
 
симпозиум
симп.
сокращается также в заголовке, если не является его первым словом
симфонический
симф.
в записи на нотное издание
систематический
сист.
 
сквозная печать
сквоз. печ.
в записи на изоиздание
склонение
скл.
в записи на картографическое издание
скульптор
скульпт.
в записи на изоиздание
скульптура
скульпт.
« —
следующий
след.
 
слова
сл.
при именах собственных и названии коллектива в записи на нотное издание
словарь
слов.
 
смотри
см.
 
собрание
собр.
сокращается также в заголовке, если не является его первым словом
совещание
совещ.
 
совхоз
свх.
при названии в записи на картографическое издание
содержание
содерж.
 
соискание
соиск.
 
сокращение
сокр.
 
соленое озеро
сол. оз.
в записи на картографическое издание
сообщение
сообщ.
 
сопровождение
сопровожд.
в записи на нотное издание
составитель
сост.
 
составление
сост.
 
состояние
сост.
в записи на изоиздание, старопечатное издание
сотрудник
сотр.
 
сочинение
соч.
 
спецификация
специф.
 
справочник
справ.
 
станица
ст-ца
при названии
станция
ст.
« —
старший
ст.
сокращается также в заголовке, если не является его первым словом
статистический
стат.
 
статский советник
стат. сов.
при именах собственных записи на старопечатное издание
статья
ст.
 
стенограмма
стеногр.
 
степень
степ.
 
стереотипный
стер.
 
стихийный
стихийн.
 
столбец
стб.
при цифрах и в примечаниях
страница
с.
« —
строительный
строит.
сокращается также в заголовке, если не является его первым словом
строительство
стр-во
 
строка
стр.
в записи на изоиздание
схиархимандрит
схиархим.
при именах собственных
схиигумен
схиигум.
« —
схимонах
схим.
« —
сценарий
сцен.
 
сценарист
сцен.
 
Т
таблица
табл.
 
таджикский
тадж.
 
тайный советник
т. с.
при именах собственных в записи на старопечатное издание
тезисы
тез.
 
тетрадь
тетр.
 
течение
теч.
при названии в записи на картографическое издание
типография
тип.
 
титульная страница
тит. с.
 
титульный лист
тит. л.
 
то есть
т. е.
 
товарищество
т-во
в записи на старопечатное издание
том
т.
при цифрах и в примечаниях
топограф
топогр.
при имени собственном в записи на картографическое издание
торговый дом
торг. д.
в записи на старопечатное
издание
транскрипция
транскр.
в записи на нотное издание
транслитерация
транслит.
« —
транспонировка
транспон.
« —
транспорт
трансп.
 
трафарет
траф.
в записи на изоиздание
труды
тр.
 
турецкий
тур.
 
У
увеличение
увелич.
в записи на картографическое издание
узбекский
узб.
 
указатель
указ.
 
украинский
укр.
 
укрепление
укреп.
при названии в записи на картографическое издание
уменьшение
уменьш.
в записи на картографическое издание
университет
ун-т
сокращается также в заголовке, если не является его первым словом
университетский
унив.
 
управление
упр.
« —
урочище
уроч.
при названии в записи на картографическое издание
условные знаки
усл. зн.
в записи на картографическое издание
условные обозначения
усл. обозн.
« —
утверждение
утв.
 
утренний
утр-
при обозначении выпуска газеты
учебник
учеб.
 
Ф
фабрика
ф-ка
сокращается также в заголовке, если не является его первым словом
факсимиле
факс.
 
факультет
фак.
 
фарватер
фарв.
при названии в записи на картографическое издание
февраль
февр.
 
фельдмаршал
фельдм.
при именах собственных записи на старопечатное издание
физический
физ.
сокращается также в заголовке, если не является его первым словом
филармония
филарм.
 
филиал
фил.
 
философский
филос.
 
фильмография
фильмогр.
 
фламандский
флам.
 
фонограмма
фоногр.
 
фортепианный
фортеп.
в записи на нотное издание
фортепиано
фп.
« —
фотограф
фот.
при именах собственных
фотография
фот.
 
фотокопия
фотокоп.
 
фотомеханическая печать
фотомех. печ.
в записи на изоиздание
фототипия
фототип.
в записи на изоиздание, старопечатное издание
фрагмент
фрагм.
 
французский
фр.
 
фронтиспис
фронт.
 
футляр
футл.
 
X
химический
хим.
сокращается также в заголовке, если не является его первым словом
хозяйственный
хоз.
 
хозяйство
хоз-во
 
хореография
хореогр.
 
хоровой
хор.
 
хребет
хр.
при названии в записи на картографическое издание
художник
худож.
при именах собственных
Ц
цвет
цв.
 
цветной
цв.
 
цена
ц.
при цифрах
цензура
ценз.
в записи на старопечатное издание
цинкография
цинкогр.
в записи на изоиздание, старопечатное издание
цифровой
цифр.
в записи на нотное издание, электронный ресурс
Ч
часть
ч.
при цифрах
чертеж
черт.
 
член
чл.
при именах собственных или названии учреждения
Ш
шелкография
шелкогр.
в записи на изоиздание
шельфовый
шельф.
при названии в записи на картографическое издание
школа
шк.
 
шмуцтитул
шмуцтит.
 
штат
шт.
при названии в записи на картографическое издание
штриховая цинкография
штрих. цинкогр.
в записи на изоиздание
Э
экватор
экв.
в записи на картографическое издание
экземпляр
экз.
 
электронные данные
электрон. дан.
 
электропечатня
электропеч.
в записи на старопечатное издание
энциклопедия
энцикл.
 
эстонский
эст.
 
Ю
Южная широта
Ю
в записи на картографическое издание
юродивый
юрод.
при именах собственных
Я
язык
яз.
 
январь
янв.
 
японский
яп.

 

Библиография. – 2012. — № 2. – С. 22-42.

 

 

2

Додаток № 2

Калинина Г. П.

Библиографический аппарат курсовых, дипломных работ и диссертаций

При составлении библиографических списков к курсовым и дипломным работам, диссертационным исследовани­ям обычно применяется сле­дующий библиографический аппарат: список использован­ной литературы и подстроч­ные или внутритекстовые ссылки.

Библиографические записи в списке использованной литературы включают библиографическое описание, допол­ненное заголовком библиографической записи (в соответствии с правилами его применения).

Библиографический список представ­ляет собой библиографическое пособие, которое может быть использовано в ка­честве самостоятельного, самодостаточ­ного документа, независимо от текста основного произведения. Описание для списка необходимо составлять по ГОСТу 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описа­ние. Общие требования и правила составления», а заго­ловок — по ГОСТу 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требова­ния и правила составления». Библиографические записи в ссылках также мож­но составлять по этим стан­дартам, но для более лако­ничного представления сведений в ссыл­ках нужно руководствоваться ГОСТом Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссыл­ка. Общие требования и правила состав­ления».

Специально для библиографической обработки электронных документов действует ГОСТ 7.82-2001 «Библиогра­фическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления», в котором общие правила конкретизиро­ваны для электронных ресурсов.

В библиографических записях, как в списках литературы, так и в ссылках, можно применять сокращение слов и словосочетаний, но не произвольно, а в соответствии с правилами стандартов на сокращение: для записей на русском языке — по ГОСТу 7.12-93 «Библио­графическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила» (с сентября 2012 г. вводится новый Стандарт), для записей на иностранном языке — по ГОСТу 7.11-2004 «Библио­графическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных евро­пейских языках». Применение сокраще­ний не является обязательным, все слова в записи могут быть приведены в полной форме, но если сокращения используют­ся, они должны быть приведены в пра­вильной форме и единообразно для опре­делённых элементов библиографического описания.

В библиографическом описании не допускается сокращать следующие эле­менты: любое заглавие произведения — основное, альтернативное, другое, парал­лельное; сведения, относящиеся к загла­вию, состоящие из одного слова; заглавие серии и подсерии; заглавия произведе­ний, приводимых в области примечания; общее обозначение материала.

Требование единообразия для опре­делённого информационного массива, в нашем случае — библиографического списка — касается в первую очередь вы­бора способа описания. Как правило, в списках используется способ составле­ния записи под заголовком, содержа­щим имя лица — автора произведения. В этом случае в заголовке приводят имя одного автора, повторяя сведения об ав­торе (авторах) за косой чертой в форме и объёме, данных в источнике информа­ции. Исключение допускается в записях на статьи и другие составные части доку­ментов: если заголовок совпадает со све­дениями об ответственности, имя одно­го автора за косой чертой не повторяют.

 

Запись на издания одного, двух и трёх авторов

Калинина Г. П. Библиографическая за­пись. Основные правила составления : учебное пособие / Г. П. Калинина ; Моск. изд.-полигр. колледж им. И. Федорова. — М. : МИПК, 2010. — 204 с. ISBN 978-5-901087-29-9.

Зупарова Л. Б. Аналитико-синтетическая переработка информации : учебник / Л. Б. Зупарова, Т. А. Зайцева ; под ред. Ю. Н Столярова. М. : ФАИР, 2007. 399, [1] с. — (Специальный издательский проект для библиотек). — ISBN 978-5-8183-1248-4.

Невская М. А. Авторское право в изда­тельском бизнесе и СМИ : практическое пособие / М. А. Невская, Е. Е. Сухарев, Е. Н. Тарасова. — М. : Дашков и Ко, 2008. — 296, [2] с. — ISBN 978-5-394-00131-4.

 

Аналитическая запись на статью одного автора

Калинина Г. П. Новый государствен­ный стандарт на библиографические ссыл­ки // Информационный бюллетень РВА. — 2008. — № 49. — С. 41-44.

 

Аналитическая запись на статью двух авторов

Васильев В. И. Библиография и книжная культура: эволюция взаимосвязей / В. И. Ва­сильев, М. А. Ермолаева // Библиография. — 2010. — № 6. — С. 29-34.

Запятую после фамилии автора в за­головке библиографической записи мож­но не приводить (эта альтернатива допу­скается ГОСТом 7.80—2000).

Для библиографического списка оп­тимальным является составление расши­ренной записи, включающей все обяза­тельные и некоторые факультативные эле­менты описания, сведения, относящиеся к заглавию; сведения об иллюстративном материале; примечание о заглавии ориги­нала переводного издания и др. Возмож­но приведение в записи только обязатель­ных элементов описания, обеспечиваю­щих идентификацию и поиск документа, без дополнительной информации, даю­щей его более полную характеристику.

 

Расширенная библиографическая запись

Горшков Ю. А. Библиотека в стратегии современного экономического роста книго­издания : монография / Ю. А. Горшков ; Рос. гос. б-ка, Науч.-исслед. отд. библио­тековедения. М. : Пашков дом, 2007. 326, [1] с. — (Библиотека: новые возмож­ности). — ISBN 978-5-7510-0372-2.

 

Краткая библиографическая запись

Горшков Ю. А. Библиотека в стратегии современного экономического роста книго­издания / Ю. А. Горшков. — М. : Пашков дом, 2007. — 326 с. — (Библиотека: новые возможности). — ISBN 978-5-7510-0372-2.

 

Для списка литературы на многотом­ное издание в целом составляют одно­уровневую библиографическую запись.

Инноватика-2010: сборник материалов VI всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с элементами научной школы, 12—16 апр. 2010г., Томск, Россия / под ред. А. Н. Солдатова, С. Л. Минькова. — Томск : ТМЛ-Пресс, 2010. — Т. 1-2.

На отдельный том многотомного из­дания рекомендуется составлять много­уровневую библиографическую запись, в которой второй уровень записи, содер­жащий сведения о конкретном томе, следует приводить в подбор.

Стексова Т.Н. Типология жанров : учебно-методический комплекс для сту­дентов, обучающихся по специальности «Издательское дело и редактирование» / Т. И. Стексова. — Новосибирск : Гаудеамус, 2010. — Ч. 1 : Теория речевых жанров. Жанры научной литературы. — 102 с. — ISBN 978-5-85921- 784- 7.

Факультативный элемент «общее обозначение материала», раскрываю­щий знаковую природу информации (текст, ноты, карты, изображение) или физическую форму объекта описания (микроформа, электронный ресурс), це­лесообразно указывать в том случае, если в библиографический список включены записи на документы различных видов. Причём, если список, в основном, со­держит записи на книги и брошюры, то в этих записях общее обозначение матери­ала можно не приводить, а указывать его в записях на другие виды документов (например, на нотные издания, изоиздания, электронные издания).

Глухов В. В. Подготовка и проведение защиты диссертации : рекомендации для соискателей ученой степени / В. В. Глухов. — СПб. : Изд-во Политехнического ун-та, 2011. — 101, [2] с. — ISBN 978-5-7422-2910-0.

Чайковский П. И. Легкие переложения [Ноты]: для фп. в 4 руки / П. Чайковский. — М. : Классика-XXI, 2009. — 46 с. — ISBN 979-0-706-365-12-1.

Городов О. А. Информационное право [Электронный ресурс] / О. А. Городов. Электрон. дан. М. : КноРус, сор. 2009. — 1 электрон. опт. диск (СВ-КОМ) : зв., цв. — (Электронный учебник) (Информационные технологии в образовании). — Систем. требования: операц. система Microsoft Windows 2000/ХР ; процессор с частотой не ниже 500 MHz ; оператив. память 64 Мb и более ; жест. диск с объемом свобод. ме­ста не менее 40 Мb ; видеокарта с 8 Мb памяти или лучше ; SVGA монитор с под­держкой разрешения 1024 768 ; СD привод 4х или лучше (рекомендуется 16х) ; зв. кар­та (любая). — Загл. с этикетки диска. — ISBN 978-5-406-00012-0.

Единообразие библиографического списка должно быть обеспечено одина­ковым набором факультативных элемен­тов описания во всех записях (при нали­чии сведений в источнике информации). При необходимости во всех записях мо­гут быть приведены последующие сведе­ния об ответственности, сведения о раз­мере и тираже издания и др.

Рекомендуем составлять библиогра­фическую запись для списка литературы по следующим схемам.

 

Библиографическая запись на книги и брошюры

Фамилия и инициалы автора. Основное заглавие : сведения, относящиеся к загла­вию / первые сведения об ответственно­сти ; последующие сведения об ответственности. Сведения об издании / первые сведения об ответственности, относящи­еся к данному изданию, дополнительные сведения об издании. Место издания : Издатель, дата издания. — Количество страниц : иллюстрации + сопроводитель­ный материал. — (Основное заглавие серии: сведения, относящиеся к заглавию серии / первые сведения об ответственности, от­носящиеся к серии, ISSN серии ; номер вы­пуска серии. Основное заглавие подсерии: сведения, относящиеся к заглавию подсе­рии / первые сведения об ответственно­сти, относящиеся к подсерии, ISSN подсе­рии ; номер выпуска подсерии). ISBN.

Библиографическая запись на статьи из непериодических сборников, части или разделы книги

Фамилия и инициалы автора. Основное заглавие статьи (раздела, главы) : сведе­ния, относящиеся к заглавию статьи (раз­дела, главы) / первые сведения об ответ­ственности, относящиеся к статье (раз­делу, главе) ; последующие сведения об ответственности, относящиеся к статье (разделу, главе) // Заглавие книги (сборни­ка) : сведения, относящиеся к заглавию книги (сборника) / сведения об ответствен­ности, относящиеся к книге (сборнику). Сведения об издании. Место издания, дата издания. — Обозначение и номер тома (для многотомных изданий). — Обозначение и название главы (раздела). — Страницы, на которых помещена статья (глава, раздел) в книге (сборнике).

 

Библиографическая запись на статьи из журналов, периодических и продолжающихся сборников

Фамилия и инициалы автора. Основное заглавие статьи : сведения, относящиеся к заглавию статьи / первые сведения об ответственности, относящиеся к статье ; последующие сведения об ответственно­сти, относящиеся к статье // Заглавие журнала (сборника) / сведения об ответ­ственности, относящиеся к журналу (сборнику). — Место издания (для продол­жающихся сборников), год выхода номера журнала (сборника). — Номер журнала (сборника) : Основное заглавие номера (вы­пуска) сборника. Страницы, на которых помещена статья в журнале (сборнике).

 

Библиографическая запись на статьи из газет

Фамилия и инициалы автора. Основное заглавие статьи : сведения, относящиеся к заглавию статьи / первые сведения об ответственности, относящиеся к статье ; последующие сведения об ответственно­сти, относящиеся к статье // Заглавие газеты. Год выхода номера газеты. Число и месяц выхода газеты (Номер газе­ты для неежедневных газет). Стра­ницы, на которых помещена статья в га­зете.

Библиографические записи списка литературы нумеруют.

В отличие от списка литературы биб­лиографические ссылки всегда связаны с текстом произведения, содержат биб­лиографические сведения о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе (его составной части или группе документов). Библиографическая ссылка может иметь различное наполнение в зависимости от сведений, имеющихся в тексте произве­дения. Совокупность библиографических сведений в тексте и ссылке должна обе­спечивать идентификацию и поиск объ­екта ссылки. Как мы уже упоминали, для составления библиографических ссылок существует альтернатива.

Ссылки, предназначенные для общей характеристики, идентификации и поис­ка документа — объекта ссылки и содер­жащие совокупность библиографических сведений о документе, можно составлять по ГОСТу 7.1-2003 и ГОСТу 7.80-2000. В этом случае нет необходимости изу­чать ещё один нормативный документ, регламентирующий составление ссылок, но в записи следует указывать все обяза­тельные элементы описания.

Более лаконичные библиографиче­ские ссылки составляют по ГОСТу Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». В соответствии с требованиями дан­ного стандарта в состав ссылки может быть включён любой набор элементов библиографического описания, обеспе­чивающий поиск объекта ссылки. Для ссылок закреплено обязательное приме­нение заголовка на произведения одно­го, двух и трёх авторов, с приведением имён всех авторов в заголовке, без их пов­тора в качестве первых сведений об от­ветственности. Допускается предписан­ный знак точку и тире, разделяющий об­ласти библиографического описания, заменять точкой. Квадратные скобки сле­дует применять только для сведений, формулируемых составителем записи, и не использовать для сведений, заимство­ванных не из предписанного источника информации.

Внутритекстовые ссылки приводят в круглых скобках в наиболее лаконичной форме, чтобы не утяжелять текст доку­мента, например:

Важнейшая роль в решении задач, сто­ящих пред журналом, отводится редакци­онной коллегии. «Редакционная коллегия (редколлегия) — совещательный или руко­водящий орган из группы авторитетных лиц, который оказывает издательству или пе­чатному органу помощь в выборе, подготов­ке и оценке произведений для издания или серии изданий» (Милъчин А. Э. Издатель­ский словарь-справочник. М., 1998. С. 332).

При наличии нумерованного списка литературы внутри текста помещают от­сылку к списку. Отсылку, содержащую по­рядковый номер издания, на которое ссы­лаются, приводят в квадратных скобках.

Интересный обзор зарубежной практики модернизации производства содержится в монографии И.И. Русинова [34].

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке указывают порядковый номер издания в списке и страницы, на которых помещён объект ссылки, сведения разделяют за­пятой:

 

[12, с. 94] [57, с. 106]

Если ссылку приводят на многочаст­ный (многотомный) документ в целом, в отсылке указывают также обозначение и номер тома (выпуска, части и т. п.):

[3, т. 3, с. 170]

Если отсылка содержит сведения о нескольких затекстовых ссылках, груп­пы сведений разделяют знаком «точка с запятой»:

[10, с. 56; 23, с. 45-46]

Подстрочные библиографические ссылки оформляются как примечания, вынесенные из текста документа вниз полосы.

В подстрочных библиографических ссылках повторяют имеющиеся в тексте документа библиографические сведения об объекте ссылки. Исключения делают в следующих случаях.

Для записей на статьи или другие со­ставные части документа допускается (при наличии в тексте библиографиче­ских сведений о составной части) в под­строчной ссылке указывать только сведе­ния об идентифицирующем документе:

2 Захаров С. С. Типологическое модели­рование научного журнала // Вестник МГУП. 2009. № 7. С. 87-90.

Или, если о данной статье говорится в тексте документа:

2 Вестник МГУП. 2009. № 7. С. 87-90.

Для записей на электронные ресурсы допускается при наличии в тексте биб­лиографических сведений, идентифици­рующих электронный ресурс удалённого доступа, в подстрочной ссылке указы­вать только его электронный адрес:

1 Энциклопедия по экономике. URL: www.perfekt.ru

Или, если о данной публикации го­ворится в тексте документа:

1 URL: www.perfekt.ru

 

Аргументом в пользу использования ГОСТ Р 7.0.5-2008 для подготовки ссы­лок является также подробная проработ­ка правил по составлению повторных и комплексных ссылок, а также ссылок на такие виды документов, как электронные ресурсы и архивные материалы.

При составлении повторных ссылок на один и тот же документ указывают элементы, позволяющие идентифици­ровать документ (заголовок, основное заглавие), а также элементы, отличаю­щиеся от сведений в первичной ссылке. Предписанный знак точку и тире, разде­ляющий области библиографического описания, в повторной ссылке заменяют точкой:

Первичная

1 Венедюхин А. А., Воробьев А. А. Создание сайтов. М., 2009. 414 с.

 

Повторная

4 Венедюхин А. А., Воробьев А. А. Созда­ние сайтов. С. 157.

При последовательном расположении первичной и повторной ссылки текст повторной ссылки заменяют словами «Там же»:

Первичная

3 Виноградова Е. Б. Мемориальные функ­ции библиотек. М., 2009. С. 26.

 

Повторная

4 Там же.

В следующей публикации будут рас­смотрены методические вопросы со­ставления библиографических записей на различные виды документов.

Библиография. — 2012. — № 1. — С. 50-55.

 

Список використаних джерел

  1. Авдонина Н. Учет — первичная основа показателей СБО / Нина Авдонина, Надежда Масловская // Библиография. — 2012. — № 1. — С. 16-19.

  1. Довбня Е. Интернет-версия: удобно, быстро, належно / Елена Довбня, Иван Митрошин // Библиотека. — 2012. — № 2. — С. 28-30.

  1. Калинин С. Ю. Новый стандарт на сокращение слов и словосочетаний в библиографической записи / С. Ю. Калинин // Библиография. — 2012. — № 2. — С. 20-42.

  1. Калинина Г. П. Библиографический аппарат курсовых, дипломных работ и диссертаций / Г. П. Калинина // Библиография. — 2012. — № 1. — С. 50-55.

  1. Кузьмина О. В. Как не заблудиться в лабиринтах Всемирной паутины / Ольга Валентиновна Кузьмина, Ирина Леонидовна Сабельникова // Мир библиографии. — 2012. — № 2. — С. 8-11.

  1. Нещерет М. Ю. Сезам, откройся! Школа библиографического поиска / Марина Юрьевна Нещерет // Мир библиографии. — 2012. — № 1. — С. 16-21.