Вашій увазі пропонується прес-дайджест оглядово-інформаційного змісту «Коло професійного читання». Він включає інформацію з фахових періодичних видань, що висвітлюють найбільш актуальні та змістовні сторінки досвіду роботи бібліотек з питань впровадження комп’ютерних технологій, нових нетрадиційних форм обслуговування читачів, формування позитивного іміджу бібліотек тощо.Матеріали представлені мовою оригінала публікацій. 

Дайджест містить також список періодичних видань, що надходили до науково-методичного відділу у 2010 році та адреси сайтів, на яких можна не лише прочитати журнали в on-line, а й ознайомитися з архівними матеріалами за останні три роки.

Про бібліотеки та бібліотекарів 
Підвищення професійної кваліфікації 
Інновації в роботі бібліотек 
Методи і форми залучення до читання 
Досвід зарубіжних країн 
Список періодичних видань, які надходили до науково-методичного відділу у 2010 році 

Про бібліотеки та бібліотекарів

Амлінський Л. Бібліотечний комфорт: розкіш чи веління часу // Бібліотечний вісник. – 2010. — № 3. – С. 39 – 44.

У статті розкривається зміст поняття бібліотечного комфорту як важливої складової конкурентноздатності бібліотек в умовах динамічного розвитку науково-інформаційної інфраструктури сучасного суспільства. Обґрунтовується необхідність розвитку лінгвістичного апарату сучасних інформаційно-пошукових систем. Значну увагу приділено питанням бібліотечно-архітектурної психології, архітектурно-психологічним дослідженням як обов’язкової передумови цілеспрямованого проектування, упорядкування та технічного оснащення сучасних бібліотек на користь читачів та бібліотекарів.

 

Карягина Н. Библиотека и читатель: эволюция любви // Бібліотечний форум України. – 2010. — № 3. – С. 12 – 14.

«Аптека для души» в прошлом, сегодня библиотека определяется как центр информации и культуры. Но так ли востребованы и любимы библиотеки, как во времена иные? В статье рассматривается проблема читательской активности, отношения пользователей к библиотекам. Приведены итоги различных социологических опросов, затрагивающих проблему чтения. Автор высказывает ряд предложений по решению проблем, связанных с современной библиотекой.

 

Рассадина М. Terra incognita. Мифы и реальности профессии // Библиотечное дело. – 2010. — № 8. – С. 28 – 30.

Наверное, нет сегодня профессии более знакомой и неизвестной, чем профессия библиотекаря. Писатели, актеры и поэты десятилетиями создавали мифы о тихих и незаметных, скучных и некрасивых библиотекарях. Эти представления чаще всего уже не соответствуют действительности.

В статье автор рассмотрела самые типичные мифы о библиотечной профессии и сравнила их с существующей реальностью.

 

Трушина И. Дело чести, совести и ответственности // Библиотека. – 2010. — № 7. – С. 5 – 9.

Ирина Трушина, руководитель Круглого стола «Общение и профессиональная этика библиотекаря» РБА, в своей статье представила проект новой редакции Кодекса российского библиотекаря. Проект был обсужден на XVII Международной конференции «Крым — 2010». В заседании приняли участие библиотекари России, Белоруссии, Абхазии, представители Украинской библиотечной ассоциации. Не исключено, что Кодекс российского библиотекаря в будущем получит статус межгосударственного или будет взят за основу отечественного.

 

Шуминова И. Подвижничество как образ жизни: Фестиваль библиотечных династий // Библиотечное дело. – 2010. — № 8. – С. 5 – 9.

Рассказывается о Фестивале библиотечных династий, на который съехались около ста представителей 22 династий Астраханской области. Они собрались для того, чтобы показать как семейное библиотечное дело может быть делом новаторским, живым, творческим, интересным.

Автор делится практическим опытом подготовки и проведения фестиваля.

 

Підвищення професійної кваліфікації

 

Белякова Л. Учимся создавать презентацию // Библиотека. – 2010. — № 5. – С. 42 – 45.

В системе повышения квалификации кадров особое место принадлежит профессиональным конкурсам. Подобные соревнования – не только возможность продемонстрировать свои знания и навыки, но и полет творчества, стимул к дальнейшему совершенствованию. В статье автор рассказывает о разработке, подготовке и проведении конкурсов электронных презентаций «Моя библиотека», «Есть идея!» и «Книга-бестселлер» на лучшую рекламу книги современного автора.

 

Романюк О. Система підвищення фахового рівня працівників публічних бібліотек Києва // Бібліотечний форум України. – 2010. — № 2. – С. 22 — 25.

У статті узагальнено досвід та висвітлено проблеми безперервної бібліотечної освіти працівників публічних бібліотек міста Києва. Автор розповідає про такі форми підвищення кваліфікації як семінари, практикуми, засідання круглих столів, групові та індивідуальні консультації, години професійного спілкування. Особливу увагу О. Романюк приділяє організації конкурсів професійної майстерності, а також конкурсів з різних напрямів діяльності бібліотек, що стимулюють творчу і професійну активність бібліотекарів. Він аналізує особливості проведення майстер-класів та аукціонів авторських ідей, під час яких відбувається передача теоретичних та практичних знань за конкретною авторською програмою.

У статті йдеться також і про діяльність «Клубу бібліотекарів» при Національній спілці письменників України. Тематика засідань клубу різноманітна: презентації нових творів і авторів, відвідування музеїв, зустрічі з сучасними письменниками та літературознавцями, представниками книжкових видавництв.

Важливе місце в системі підвищення фахового рівня працівників бібліотек Києва відіграє мережа Інтернет. Так, електронною поштою до бібліотек-філіалів постійно надсилаються різноманітні методичні матеріали: законодавчі та нормативні документи, зразки положень про різні види бібліотечної діяльності, віртуальні довідки, сценарії та розробки практичних занять, ділових ігор тощо.

 

Шашкина А. Пестрый мир современной книги. Заметки о профессиональном чтении библиотекарей // Библиотечное дело. – 2010. — № 13. – С. 12 – 17.

Сегодня очень редко вспоминают о том, как и что читают сами библиотекари. А ведь чтение не только приятное времяпровождение, но и профессиональная составляющая их работы. Круг чтения библиотекаря – часть его профессионального статуса, он никогда не читает только для себя, его чтение транслируется и на читательскую аудиторию.

В статье рассказывается о создании при Центральной городской библиотеке города Нижний Тагил «Университета «Библиотекарь читающий», деятельность которого призвана формировать культуру чтения библиотекаря и развивать его личностно-творческие и профессиональные качества.

Всем желающим проверить свои знания о современной литературе автор предлагает ответить на вопросы викторины в конце статьи.

 

Інновації в роботі бібліотек

 

Богаева Г. «Библиотека под зонтиком» — летний вариант // Библиополе. – 2010. — № 5. – С. 34 – 35.

Лето запомнилось жителям города Заринска большим путешествием по страницам журналов на центральной площади города. Именно там библиотекари устроили передвижной читальный зал под открытым небом. Любой желающий без каких-либо условностей мог воспользоваться услугами «Библиотеки под зонтиком».

 

Боева Л. Проектное развитие // Библиополе. – 2010. — № 3. – С. 37 – 41.

Чтобы реализовать актуальные задачи, современной библиотеке требуются новые подходы к управлению библиотечной деятельностью. Один из востребованных, инновационных типов управления – проектный менеджмент.

Автор раскрывает суть библиотечного проекта, его особенности, основные факторы риска, подробно характеризует этапы работ по созданию и реализации проекта. В статье дана также примерная схема проекта.

Гусева Е.Н. Инновации и современное состояние библиотек // Библиотековедение. – 2010. — № 3. – С. 28 – 31.

В статье изложены некоторые подходы к пониманию особенностей развития и инновационной деятельности современных российских библиотек. Автор дает краткую характеристику основных проблем и задач, стоящих перед библиотечно-информационными учреждениями и влияющих на их инновационное развитие.

Дана также оценка специфики инноваций в библиотечной сфере и перспектив, которые открывает инновационный подход к управлению деятельностью библиотеки.

 

Николаенко Н. Инновационная ориентированность руководителя – залог успешной деятельности библиотеки // Бібліотечний форум України. – 2010. — № 3. – С. 5 – 8.

Времена перемен наступили стремительно. Тенденция развития библиотек и инновационные изменения в их работе уже сейчас очевидны: библиотечная деятельность усложняется, становится многогранней, оперирует все большим числом объектов. Она связана с широким кругом общественных явлений, зависимых от множества факторов. Чтобы достичь успеха следует усилить инновационную ориентированность руководителей библиотеки.

В статье анализируется их деятельность как лидеров инновационных преобразований в библиотечной работе, связанных с информатизацией общества, развитием новых технологий. Проанализированы основные элементы библиотечных инноваций: организационные, продуктные, технологические, управленческие. Рассмотрены также вопросы смены стиля менеджмента в библиотеке как необходимого условия продвижения инновационных процессов.

 

Пилипець Т. Мультицентр «Флешк@»: інноваційний підхід заради нових традицій // Світ дитячих бібліотек. – 2010. — № 2. – С. 14 – 16.

В 2010 році в центральній дитячій бібліотеці міста Львова для читачів відкрив свої двері мультимедійний центр «Флешк@». Цей принципово новий підрозділ поєднав можливості Інтернет і медіа-центру. «Флешк@» має п’ять зон: «Мультигра», «Мультикіно», «Book-клуб», «Інформаційний всесвіт on-line», «Мультимузика».

Це не просто переорієнтація на модернові технічні можливості роботи з інформацією, а створення абсолютно нової мультифункціональної території бібліотеки.

 

Методи і форми залучення до читання

 

Буракова Е., Круглик Т. Летний марафон книгочея // Библиополе. – 2010. — № 7. – С. 21 – 25.

Программы летнего чтения включают в себя мероприятия по привлечению детей в библиотеку, организации их досуга в эти месяцы, развитию интеллекта ребенка через игру и книгу, детское творчество. Летняя программа – это большая совместная творческая работа библиотекарей и детей, в которой решаются задачи стимулирования детского чтения, углубления интереса к книге, воспитания устойчивой потребности к чтению. По мнению автора, привлечь внимание детей к книге могут только интересные, зрелищные, эмоционально насыщенные литературные мероприятия с множеством различных игровых элементов, с активным участием в них всех присутствующих.

Авторы делятся опытом поэтапной организации и проведения программы летнего чтения «Летний марафон книгочея», а также секретами по привлечению учащихся к участию в этих программах.

В конце статьи предлагается рекомендательный аннотированный список литературы «Нескучное чтение».

 

Гришина С. Чемоданчик Джеймса Бонда, или как заманить в библиотеку взрослого «нечитателя» // Библиотечное дело. – 2010. -№ 13. – С. 20 – 22.

Что нужно сделать, чтобы взрослый «нечитатель» пришел в библиотеку? Чем и как можно привлечь эту категорию пользователей, какие проблемы их сегодня волнуют? Чем библиотека может помочь в решении этих проблем?

Автор в статье дает ответы на эти вопросы и делится собственным опытом разрешения сложившейся ситуации. Гришина С. разработала проект «Анатомия мужчин». Его цель — привлечь в библиотеку взрослое работающее население, прежде всего мужское, в возрасте от 30 до 50 лет. В рамках этого проекта было организовано ряд выставок, одна из которых называлась «Разведчики и шпионы». Она носила экспериментальный характер, на ней были представлены не только книги, материалы из Интернета, но и гардероб шпиона, его секретный чемоданчик. Посетители выставки могли все это потрогать, примерить и даже сфотографироваться. Всем желающим также было предложено разгадать настоящую шифровку по книге, которую тоже надо было угадать.

В результате за две недели интерактивную выставку посетило около 150 человек.

 

Тихонова Е. Читаем вместе // Библиополе. – 2010. — № 4. – С. 13 – 19.

В статье рассказывается о комплексе методов и форм по продвижению чтения среди детей и юношества, которые активно используются Томской областной детско-юношеской библиотекой.

Автор рассказывает о самых ярких проектах, которые вызвали большой общественный резонанс — это фестиваль «Устами детей говорит мир», конкурс «Читаем всей семьей», эстафета «Молодое поколение читает!», социокультурный открытый проект «Читаем вместе».

 

Томашева Е.Н. Реклама детской книги в библиотеке: специфика и формы. Мастер-класс // Школьная библиотека. – 2010. — № 3-4. – С. 113 – 121.

В статье описываются основополагающие понятия рекламной деятельности, её функции и этические нормы рекламы для детей и юношества. Рассказывается об основных формах и приемах рекламы книг. Предлагается практическое упражнение по разработке рекламной акции в библиотеке.

 

Шеянова М. «Такая разная дачная жизнь…». Выставка в библиотеке Автограда // Библиотечное дело. – 2010. — №17. – С. 34.

Какая тема разговора становится наиболее популярной летом для среднестатистического горожанина? Конечно же, дачная! Для кого-то дача – это грядки с овощами и кустами малины, а для кого-то зеленая травка, баня и шашлычок.

Поэтому работники библиотеки г. Автоград организовали выставку «Такая разная дачная жизнь», где раскрыли все стороны загородной жизни. Разделы выставки – «100 идей для любимой дачи», «Стань ландшафтным живописцем», «Отдых душе, глазам услада» — предлагали посетителям возможность сделать эту жизнь яркой и насыщенной, получить кладезь информации по благоустройству дачного или садового участка, воплотить в жизнь большое количество реальных и действенных идей для своего сада.

 

Досвід зарубіжних країн

 

Фесенко К. Тенденции развития электронных ресурсов и их влияние на читателей и библиотеки: зарубежный опыт // Бібліотечний форум України. – 20010. — № 2. – С. 30 – 36.

В статье рассматриваются изменения в комплектовании фондов и посещаемости американских библиотек под влиянием растущей популярности электронных ресурсов по сравнению с печатными. Обсуждаются методы повышения эффективности использования лицензионных баз данных, улучшения электронных каталогов и веб-сайтов библиотек. Сделан краткий обзор форматов метаданных для описания электронных ресурсов и коллекций, логических структур электронных изданий, а также стандартов для сбора и обмена данными. Описан круг новых обязанностей библиотекарей, отвечающих за электронные ресурсы. Рассматриваются изменения в области библиотечного образования. Обсуждаются проблемы сохранения электронных ресурсов, их влияние на школьников, студентов и в целом на библиотеки.

Список періодичних видань,

які надходили до науково-методичного відділу у 2010 році

 

 1. «Библиополе», журнал

 2. «Библиотека», журнал

 3. «Библиотековедение», журнал

 4. «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», наук. журнал

 5. «Бібліотечна планета», науково-виробничий журнал

 6. «Бібліотечний вісник», науково-теоретичний та практичний журнал

 7. «Бібліотечний форум України», інформаційний журнал

 8. «Библиотечное дело», журнал

 9. «Библиотечное дело ХХI век», науково-практичний збірник

 10. «Вестник библиотек Москвы», інформаційно-методичний журнал

 11. «Вісник книжкової палати», науково-практичний журнал

 12. «В помощь работнику НТБ», експрес-підбірка

 13. «Культура і життя», загальнодержавна українська газета

 14. «Научные и технические библиотеки», науково-практичний журнал

 15. «Світ дитячих бібліотек», науково-методичний журнал

 16. «У книжной полки», журнал

 17. «Шкільна бібліотека», журнал

 18. «Школьная библиотека», журнал

 

Пропонуємо адреси сайтів, на яких можна ознайомитися з електронними версіями журнальних публікацій :