Концепція нового інтегрованого ресурсу — електронної бібліотеки «Культура України»

Затверджено наказом Міністерства культури України від «29» листопада 2011 р. №1094/0/161

 Мета концепції

        Концепція нового інтегрованого ресурсу – електронної бібліотеки «Культура України» має на меті обґрунтування основних напрямів розвитку і принципів організації електронної бібліотеки «Культура України» (далі — ЕБ).

       Концепція, визначає основні вимоги до формування ЕБ, є основою для розробки профілю її комплектування, визначення пріоритетів при відборі видань для переведення їх в електронну форму, вирішення технологічних проблем.

       ЕБ орієнтована на широкі кола користувачів і вирішує наступні задачі:

       просвітницьку, в рамках якої формуються колекції, направлені на поширення знань про культуру України;

      наукову, направлену на сприяння глибокому вивченню теми (предмету) науковцями і фахівцями в області суспільних і гуманітарних дисциплін;

       довідкову, направлену на необхідність задоволення потреби в інформації з питань культури.

 Актуальність проблеми

        Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» визначає концептуальні положення та обґрунтовані завдання, які стоять перед нашою державою на шляху до інформаційно відкритого суспільства, яке орієнтоване на інтереси людей.

       Публічні бібліотеки, основними напрямами діяльності яких є формування, зберігання документально-інформаційних ресурсів та бібліотечне обслуговування, не стоять осторонь цих процесів і впроваджують в життя завдання, визначені у цьому документі. Бібліотеки, музеї, архіви мають у своїх фондах велику кількість рідкісних і цінних документів, доступ до яких  обмежено через їх незадовільний фізичний стан. Створення цифрових копій таких видань є одним з можливих варіантів їх збереження та надання вільного доступу до них через мережу Інтернет.

 Загальні положення

         Визначення  терміну ЕБ:

      Електронна бібліотека – комплексна інформаційна система, в якій документи зберігаються і можуть використовуватися в машиночитаній ("електронній") формі, програмними засобами забезпечується єдиний інтерфейс доступу з однієї точки до електронних документів, що містять тексти і зображення. База даних ЕБ може складатися з різного виду електронних колекцій документів.

 Цілі створення ЕБ

       Функціонування ЕБ буде спрямовано на досягнення наступних цілей:

     інтеграція культури народів України у європейський і світовий інформаційний простір, зміцнення культурних зв’язків і формування позитивного іміджу України у світі;

       забезпечення рівної можливості безкоштовного доступу користувачів до надбань української культури і мистецтва за допомогою Інтернет мережі;

      надання користувачам якісно нових можливостей роботи з інтегрованим інформаційним ресурсом бібліотек, музеїв та інших закладів культури в єдиній точці доступу;

       створення електронних копій друкованих документів для збереження культурної спадщини, що  знаходиться у фондах бібліотек та інших закладів культури та запобігання фізичного зносу документів;

      підвищення ефективності використання документів, розкриття фондів бібліотек, музеїв, архівів та інших закладів культури з питань культури і мистецтв;

       створення можливості працювати одночасно з одним і тим же виданням багатьом користувачам.

       Планується, що ЕБ стане складовою Національної електронної бібліотеки.

 Очікувані результати

       Створення єдиної бази даних (фонд), яка містить електронні документи з єдиним користувацьким інтерфейсом доступу з однієї точки до усіх колекцій, що входять до ЕБ.

       Створення системи метаданих ЕБ, в першу чергу – електронного каталогу.

       Розробка технології надійного накопичення, збереження і використання електронних документів. 

Правові питання

        У процесі формування фонду ЕБ та доступу до неї користувачам враховується наступне:

       Національна парламентська бібліотека України є базовим закладом у процесі створення та забезпечення функціонування ЕБ;

       переведенню в електронну форму підлягають об’єкти, які не охороняються авторським правом, на які закінчився строк охорони авторського права та на які поширюється дія нормативно-правових актів із питань авторського права та суміжних прав (у разі надання відповідного дозволу автором або особою, яка володіє авторськими правами);

      запозичення електронних документів, вироблених іншими особами або організаціями, здійснюється на договірній основі з дотриманням норм чинного законодавства та з урахуванням взаємних інтересів.

 Учасники проекту

       На основі взаємних інтересів  у галузі розвитку бібліотечної справи та інформаційних технологій в Україні, прагнучи до об’єднання зусиль у створенні інтегрованого інформаційного ресурсу з єдиною точкою доступу та визнаючи якісні переваги, що відкриваються для кожної із сторін, до участі в проекті залучаються бібліотеки, музеї, інші заклади культури та автори, які можуть надавати інформаційні ресурси відповідно до профілю комплектування з дотриманням законодавства України щодо авторського права та суміжних прав.

       Основними принципами співробітництва є:

       добровільність співпраці;

       відкритість (учасником проекту може бути будь-який заклад культури, громадська організація та інші установи, які підтримують його концепцію).

 Тип ЕБ

        В основу даного проекту покладена інтегрована модель створення електронної бібліотеки, яка означає що у єдиному технологічному середовищі учасники проекту об’єднують свої ресурси шляхом надання повних текстів оцифрованих видань у відповідності до профілю комплектування, визначених форматів, технічних вимог і уніфікованих вимог до контенту.

 Структура ЕБ

        Електронна бібліотека є інтегрованою інформаційною системою, що включає:

       фонд електронних ресурсів;

       каталог на фонд електронних ресурсів;

      комплекс апаратно-програмних засобів, що підтримують стабільне функціонування пошукової системи і дають можливість оперативного поповнення, реєстрації, довготривалого зберігання фонду електронної бібліотеки та розподіленого доступу до нього через мережу Інтернет.

 Склад ЕБ

        До складу електронної бібліотеки включаються ресурси, що фізично зберігаються у фондах бібліотек, музеїв та інших закладів культури та ті, що надані авторами за договором на право використання об’єкта авторських прав.

       Напрямом у формуванні фонду ЕБ вибрана тема «Культура України».

 Фонд ЕБ складається з чотирьох колекцій:

        1. Історія культури. Теорія культури. Культурологія.

       2. Мистецтво:

       Архітектура

       Скульптура

       Живопис

       Графіка

       Декоративно-прикладне мистецтво. Народні художні промисли

       Музика

       Танець. Хореографія

       Театр

       Цирк. Естрада. Видовищні мистецтва

       Кіномистецтво

       Художня фотографія

       3.  Етнографія:

       Народи України

       Матеріальна культура

       Духовна культура

       4. Заклади культури.

       Бібліотеки

       Музеї

       Архіви

       Культурно-мистецькі освітні установи

       Фонди, товариства, об’єднання, асоціації

       Українські культурні центри за кордоном.

 Критерії відбору документів для оцифровування:

        Наукова, суспільна та історико-культурна цінність документу;

       Відповідність профілю комплектування.

 Підготовка цифрового контенту ЕБ відбувається:

        на технічній базі НПБУ;

       на технічній базі учасників проекту.

 Вимоги до бібліотечної технології:

        формування фонду електронних документів шляхом сканування; 

       ведення електронного каталогу (ЕК) електронної бібліотеки (ЕКЕБ)

       сумісного з ЕК НПБУ, і подальше їх злиття;

       обробка текстової інформації, зображень, графіки, відеоінформації;

       архівація, зберігання і захист електронних документів.

 Для представлення повних текстів в ЕБ використовуються:

 

       формат PDF в якості основного формату;

       формат TXT;

       формати для зображень TIFF, JPEG;

       гіпертекстова мова розмітки HTML.

 Організація доступу до ЕБ

        Розміщення ресурсів ЕБ передбачається на окремому сайті, адміністрування якого буде здійснювати Національна

Вимоги до складу, формату і комплектності електронних копій документів:

        файл бібліографічного запису у форматі MARC;

       анотації в форматі ТХТ на 3-х мовах (укр., рос., англ.);

       цифрові образи документів у форматах PDF, TIF, JPEG;

       зміст документа в форматі ТХТ.

       Для передачі комплекту електронного документу, який оцифрований учасниками проекту пропонується технологія передачі даних через FTP – сервер (протокол передачі файлів в комп'ютерних мережах) з окремими логінами та паролями для кожної бібліотеки або на CD/DVD – дисках поштою.