125 років

Труды Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, 1892. Т. 1. – СПб. : тип. В. Демакова, 1892. – 2, 289-448, 65-100, 1-24 с. : 1 карта. – На обл. май-іюнь 1892.

100 років

Аркас, М. Історія України-Русі : з малюнками / М. Аркас ; написав Микола Аркас. – 2-ге вид. – Краків : [б. в.], 1917. – 426 c. : іл., карти. – Накладом Ольги Аркасової. — Копія.

Кащенко, А. Великий Луг Запорожський / А. Кащенко. – Екатеринослав : Типо-Литографія Екатерининской жел. дороги, 1917. – 106 с. : ил. – Фотокопия.

50 років

Бердянск : путеводитель / [Авт.: М. И. Бессараб, А. К. Воробьев, И. Ф. Жигула и др.]. – Днепропетровск : Промінь, 1967. – 119 с. : ил.

Бердянский завод дорожных машин : [фотоальбом] / [фото В. А. Погуляева, С. В. Плетнева, ; Текст Я. В. Сидь]. – [М. : ЦНИИТЭстроймаш, 1967. – 75 с.] : ил.

Від Олександрівська до Запоріжжя / [ред. : С. Мажуло, Г. Забіяка, худож.-техн. ред. М. Уколов]. – Запоріжжя : [б. в.], 1967. – 16 с.

За порогами Дніпровими / під ред. В. І. Петрикіна. – Дніпропетровськ : Промінь, 1967. – 192 с.

Запоріжжя : путівник. – Дніпропетровськ : Промінь, 1967. – 85 с. : іл.

Кам’яна Могила [заповідна зона АН УРСР] : путівник [Запоріз. обл.] / авт. тексту та упоряд. Є. Я. Рудинська. – К. : Мистецтво, 1967. – 48 с. : іл.

Літературне Запоріжжя : біо-бібліограф. покажчик / Запоріз. обл. упр. культури [та ін. ; уклала С. Вільчек]. – [Запоріжжя : ОУНБ ім. О. М. Горького], 1967. – 72 с.

Працею звеличені. Герої тваринницьких ферм : [зб. статей]. Кн. 2 / [редкол. : .П. О. Дорошенко (голов. ред.) та ін.]. – К. : Урожай, 1967. – 414 с. : портр.

Авраменко, О. І. Зграйка зелених ластівок / О. І. Авраменко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1967. – 64 с.

Донцов, Д. Хрестом і мечем : твори / Д. Донцов. – [2-ге справлене вид.]. – Торонто, Нью- Йорк, Лондон, Онтаріо : Гомін України, 1967. – 320 с. – (Політична Бібліотека Ліги Визволення України. Ч. 24.).

Кашпуров, И. В. Версты : стихи и поэмы / И. В. Кашпуров ; Иван Кашпуров; [ил.: В. Додэ]. – Ставрополь : Кн. изд-во Ставрополь, 1967. – 143 с.

Киценко, М. П. Хортиця в героїці і легендах / М. П. Киценко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1967. – 80 с.

Крестьянинов, В. Ф. Меннониты / В. Ф. Крестьянинов. – М. : Политиздат, 1967. – 223 с. – (Б-ка «Соврем. религии»).

Лиходід, М. Х. Хортиця : поезії / М. Х. Лиходід. – Дніпропетровськ : Промінь, 1967. – 42 с.

Мітюков, О. Г. П’ятиденка в Запоріжжі : [про досвід роботи підприємств за новим режимом з двома вихідними днями] / О. Г. Мітюков. – К. : Політвидав України, 1967. – 46 с.

Пєшанов, В. Ф. Кам’яна Могила / В. Ф. Пєшанов. – Дніпропетровськ : Промінь, 1967. – 24 с. : іл.

Ребро, П. П. Будьмо друзями, Джон! : (вірші для молодшого шкільного віку) / П. П. Ребро ; Петро Ребро; Малюнки Г.Малакова. – К. : Веселка, 1967. – 32 с.

Ребро, П. П. Запорізька веселка : лірика, сатира й гумор / Петро Ребро ; вступ. стаття М. Нагнибіди. – К. : Дніпро, 1967. – 208 с.

Ребро, П. П. Заячі вуса / П. П. Ребро ; іл. А. Арутюнянца. – К. : Рад. Україна, 1967. – 64 с. – (Бібліотека перця ; № 106).

Симоненко, П. Л. Літа орел : докум. повість / П. Л. Симоненко ; Петро Симоненко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1967. – 146 с.

Синявський, О. Норми української літературної мови / О. Синявський. – Стейт Каледж : Життя і Школа, 1967. – 364 с.

Стрижак, О. С. Назви річок Запоріжжя і Херсонщини : Нижньонаддніпрянське Лівобережжя / О. С. Стрижак ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Наук. думка, 1967. – 128 с.

Трутнев, А. Совершенствование организации труда на предприятиях черной металлургии как важнейший фактор роста его производительности (на материалах металлургических заводов Приднепровья) : автореф. дис. на соиск. ученой степ. канд. эконом. наук / А. Трутнев ; науч. рук. А. Д. Гусаков ; ВЦСПС, Высш. школа профдвижения, Каф. полит. экономии. – Запорожье, 1967. – 24 с.

Уткин, Г. М. Штурм «Восточного вала». Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра / Г. М. Уткин. – М. : Воениздат, 1967. – 464 с. : ил.,схем.

Череп, Н. П. Из опыта агломератчиков : рассказывает старш. агломератчик аглофабрики завода «Запорожсталь» / Н. П. Череп. – Днепропетровск : Промінь, 1967. – 36 с.

Юхвид, Л. А. Оля : повесть / Л. А. Юхвид ; пер. с укр. Г. Шипов и А. Дмоховская : [ил. : Л. Хайлов]. – М. : Дет. лит., 1967. – 336 с. : ил.

25 років

ZAZ-1102 «Таврия» = «Tavria» : Руководство по ремонту. – Чернигов : Десна, 1992. – 223 с.

Аванпроект экологизации промышленного региона Запорожья. – Запорожье : Выдавэць, 1992. – 6 с.

Великий Луг : поезії : додаток до альманаху «Хортиця» / упоряд. П.П. Ребро. – Запоріжжя : Видавець — Берегиня, 1992. – 148 с.

Древности степного Причерноморья и Крыма : сб. науч. трудов. ІІІ / ЗГУ. –Запорожье : Запоріжжя, 1992. – 197 с.

Етнографічні дослідження Південної України : зб. наук. праць Всеукр. ювіл. конф., присвячений 145-річчю з дня народження Я. П. Новицького 6-8 жовтня 1992 р. м. Запоріжжя. – Запоріжжя : [б. в.], 1992. – 54 с.

Єврейське населення півдня України: історія та сучасність : тези до наук. конф. 19-20 листопада 1992 р. / [ред. кол. : Курас І. Ф. (гол.), Турченко Ф. Г., Орлянський С. Ф.]. – Запоріжжя : [Коммунар], 1992. – 125 с.

Жизнь и чудеса преподобного Сергия Радонежского / соврем. лит. изложение и примеч. П. Баулина. – Запорожье : Выдавэць, 1992. – 68 с.

Запоріжжя — мій рідний край : (метод. рекомендації для вихователів дошкіл. закладів і груп продовжен. дня) / підгот.: Г. І. Григоренко, К. Й. Щербакова ; Запоріз. обл. ін-т удосконалення вчителів, Бердян. держ. пед. ін-т. – Запоріжжя : [б. в.], 1992. – 74 с.

Запорозька Січ : короткий довідник / упоряд. М. Новиченко. – К. : Респ. центр духов. культури, 1992. – 49 с.

Зарубежная историография истории запорожского казачества / ред. Ю. Ивонин, А. Бойко, А. Давлетов. – Запоріжжя : ЗГУ, 1992. – 73 с.

Из прошлого Запорожья : сб. ст. преп. каф. ист. краеведения. Вып. 2 / Запорож. обл. о-во краеведов, Запорож. гос. ун-т. – Запорожье : [б. и.], 1992. – 126 с.

Из прошлого Запорожья : материалы к спецкурсу по ист. краеведению для студ. и учителей истории : сб ст. преп. каф. ист. краеведения и спец. ист дисциплин. Вып. 1 / Запорож. обл о-во краеведов, Запорож. гос. ун-т. – Запорожье : [Днепров. металлург], 1992. – 90 [1] c.

Киммерийцы и скифы :тезисы докладов Междунар. науч. конф., посвящ. памяти А. И. Тереножкина 25-28 мая 1992 г. / отв. ред. Б.Н. Мозолевский. – Мелитополь : Мелитоп. гор. типография, 1992. – 116 с.

Коллективный договор Запорожского государственного сталепрокатного завода : принят на общезавод. конф. трудов. коллектива завода 25 марта 1992 года. – Запорожье : [Коммунар], 1992. – 19 с.

Лицарі волі. Кн. 1. – К. : [б. в.], 1992. – 240 с.

Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / [пер. із староукр. Р. Г. Іванченка]. – К. : Знання, 1992. – 192 с.

Мальовнича Україна : каталог виставки / упоряд. Т. Д. Картолапова, Л. І. Герценок, С. В. Латанський [та ін.]. – Запоріжжя : Видавець, 1992. – … с.

Методы и средства активизации экологического образования и воспитания в технических вузах Украины : (проблемы разработки и применения) : тезисы докладов к предстоящей респ. науч.-метод. конф. (14-16 апр. 1992 г.). – Запорожье : Коммунар, 1992. – 196 с.

Мудре слово : прислів’я та приказки в говірках Нижньої Наддніпрянщини / зібрав і впорядкував В. Чабаненко. – Запоріжжя : [б. в.], 1992. – 170 с. – (Серія «Пам’ятки мовної культури Нижньої Наддніпрянщини». Вип. 2).

Новые конструкционные стали и сплавы и методы их обработки для повышения надежности и долговечности изделий : (тезисы докладов к предстоящ. V науч.-техн. конф.) 23-25 сент. 1992 года / М-во образования Украины [и др.] ; [редкол. : Попов В. С. (отв. ред.) и др.]. – Запорожье : [Коммунар], 1992. – 280 с.

Очерки истории Запорожья. (Александровска до 1921 года) : фрагменты из работ ученых, архивные документы, предания и легенды : посвящается 500-летию укр. казачества и 225-летию Запорожья / [сост. Э. С. Натапов]. – Запорожье : Выдавэць, 1992. – 128 с. : ил.

Справочник для населения : [всесторонняя информация о предоставляемых услугах учреждениями и службами г. Запорожья]. – Запорожье : [Индустрия], 1992. – 168 с.

Страницы истории Украины : учеб. пособ. Ч. 1 / Запорож. машиностроит. ин-т им. В. Я. Чубаря ; авт. : В. Г. Барвенко, Е. И. Барвенко, Н. В. Дедков и др. – Запорожье : Коммунар, 1992. – 284 с.

Тарас Шевченко і Запорізький край : (за документами Держ.о архіву Запоріз. обл.). – Запоріжжя : [б. в.], 1992. – 119 с.

Хортиця : альманах Запоріз. орг-ції спілки письменників України. №2. – Запоріжжя : Видавець, 1992. – 200 с.

Шляхами таємничої Хортиці / Запоріз. обл. станція юних туристів. – Запоріжжя : Видавець, 1992. – 24 с.

Арбабова, Л. М. Не только о любви / Л. М. Арбабова ; Людмила Арбабова. – Запорожье : Хортиця, 1992. – 84 с.

Васютинский, Н. Два дерева : [сб. стихов.] / Николай Васютинский. – Запорожье : [Бердян. гор. типография?], 1992. – 123 с.

Виженко, О. Історія запорозьких козаків для веселих дітлахів : в піснях, думах, легендах, приказках, прислів’ях, бувальщинах та небилицях розказана старими січовиками Данилом Кахикалом та Іваном Базікалом хлопчикові Власу Зерну під час їхньго подорожування шляхами козацької слави. Ч. 1 / О. Виженко ; Олександр Виженко. – Запорожжя : Гілея, 1992. – 80 с. : іл.

Волковинський, В. М. Батько Махно / В. М. Волковинський. – Київ : Знання, 1992. – 48 с. – (Сер. 1 Час / Т-во «Знання» України ; №3 ; Б-ка журн. «Пам’ятки України». Сер. 1, Укр. відродження : історія й сучасність ; №3).

Гапон, Ю. А. Виховання як соціальний процес (основи практичної персонноміки) : монографія / Ю. А. Гапон ; М-во освіти України, ЗНУ. – Запоріжжя ; Донецьк : [б. в.], 1992. – 140 с. – На тит. арк. дубл. прим. №971076 автограф автора. – Бібліогр.: с. 132-138.

Евсеев, А. Ф. Запорожцы смеются : анекдоты / А. Ф. Евсеев. – Запорожье : [б. и.], 1992. – 47 с.

Калитенков, М. М. Позывные сердца : рубаи / М. М. Калитенков. – Запорожье : Старт, 1992. – 84 с.

Кащенко, А. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове : коротка історія Війська Запорозького з малюнками, картами й планами : оповідання : для серед. та старш. шкіл. віку / А. Кащенко. – Київ : Веселка, 1992. – 271 с. – (Золоті ворота).

Козуля, О. Я. Мистецтво козацької України / О. Я. Козуля ; Респ. центр духов. культури. – К. : [б. в.], 1992. – 23 с.

Козуля, О. Я. Національна символіка України / О. Я. Козуля ; Респ. центр духов. культури. – К. : [б. в.], 1992. – 24 с.

Костенецкий, М. И. Эхо Чернобыля в Запорожье : науч.-популяр. очерк / М. И. Костенецкий, Г. Т. Грибиненко. – Запорожье : Берегиня, 1992. – 46 с.

Кот, С. И. Технология современного культуризма : Кто? Что? Как? / С. И. Кот. – Запорожье : Выдавэць : ЭРГ — ЛТД, 1992. – 63 с. : [8] л. ил.

Кулаковський, В. М. Іван Сірко : роман / В. М. Кулаковський ; Віталій Кулаковський. – К. : Молодь, 1992. – 320 с.

Лазорський, М. Степова квітка : роман / М. Лазорський ; Микола Лазорський. – К. : Україна, 1992. – 312, [2] c. – Іст. роман о Роксолане.

Ласков, М. Р. Футбол как первая любовь : повесть-версия о Геннадии Жиздике / М. Р. Ласков. – Днепропетровск : Пороги, 1992. – 60 с.

Лютий, Г. І. Я воду пив з твого лиця… : інтимна лірика / Г. І. Лютий. – Гуляйполе : Гуляйпол. друкарня, 1992. – 160 с.

Махно, Н. Воспоминания / Н. Махно ; [вступ. ст. С. С. Волка, с. 3-26; коммент. С. С. Волка, И. А. Цыганова]. – М : Республика, 1992. – 334 с.

Наливайко, Д. С. Козацька християнська республіка : (Запорозька Січ у західноєвропейських літ. пам’ятниках) / Д. С. Наливайко. – К. : Дніпро, 1992. – 496 с.

Нещерет, Т. І. Сльози й квіти : поезії / Т. І. Нещерет ; Худож. П. М. Чаговець. – Запоріжжя : Видавець, 1992. – 63, [1] с.

Пахучий, О. О. Тиміш Хмельницький, син Богдана : іст. роман / О. О. Пахучий ; Олексій Пахучий. – К. : Укр. письменник, 1992. – 432 с.

Сергійчук, В. Морські походи запорожців / В. Сергійчук. – К. : Фотовідеосервіс, 1992. – 60 с. – (Б-ка українця ; Вип. 5).