Завантажити pdf

Від укладача

У 2017 році побачив світ бібліографічний покажчик «Діти з особливими потребами в освітньому просторі України». До його створення спонукали підвищення уваги держави і суспільства до цієї важливої проблеми та прагнення в будь-який спосіб допомогти у вирішенні виниклих нагальних завдань. Черговий випуск серії «Діти з особливими освітніми потребами» має назву «Діти з порушеннями зору». Видання вміщує джерела із фондів Запорізької ОУНБ та повнотекстові відкриті інтернет-ресурси із наукових збірників, часописів (які мають електронну версію), електронних видань українською мовою. У покажчику зібрані матеріали, напрацьовані вітчизняними фахівцями та надруковані у вітчизняних виданнях з 2018 по 2020 роки. Видання, які відсутні у фондах Запорізької ОУНБ, мають Інтернет-посилання. Джерела розміщені в прямій хронологічній послідовності, в межах хронологічної рубрики (одного року) – за абеткою. Добір матеріалів закінчено у червні 2021 року.

Видання адресоване фахівцям навчальних і загальноосвітніх закладів, студентам психолого-педагогічного профілю, науковцям і практикам, батькам дітей з затримкою психічного розвитку.

2018

 1. Бобух О. Г. Кмітливі будівельники: корекційно-розвивальне заняття з математики та конструювання для дітей з вадами зору / О. Г. Бобух, С. А. Смотрик // Дитина з особливими потребами. — 2018. — № 1. — С. 18-21.
 2. Бондаренко Ю. Корекційний вплив музичної діяльності на розвиток особистості дошкільника зі зниженим зором [Електронний ресурс] / Ю. Бондаренко // Пед. науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2018. — № 10. — С. 334-343. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2018_10_31
 3. Бурка В. Сучасні технології, програми, які використовують у процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з депривацією сенсорних систем / Віталій Бурка // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2018. — № 4. — С. 46-50.
 4. Ганенко О. Діти з порушенням зору: Упровадження освітнього процесу / О. Ганенко // Дефектолог. — 2018. — № 10. — С. 7-13.
 5. Гончаренко М. С. Дослідження стану енергоінформаційної складової здоров’я дітей з патологіями зору [Електронний ресурс] / Гончаренко М. С., Камнєва Т. П., Титарь В. П., Мізрахі В. М // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VIІ Всеукр. заочн. наук.-практ. конф. (15 лют. 2018 р., м. Суми) / МОН України, СДПУ ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2018. — С. 137-141. – URL: https://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/5479/1/Konfer_suchasni_problemi_logopediyi_ta_reabilitaciyi_2018.pdf
 6. Григус І. М. Етапи реалізації програми фізичної реабілітації слабозорих та незрячих дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / І. М. Григус, О. Ю. Нагорна, Л. Л. Примачок, Н. А. Небова, О. І. Ніколенко // Молодіж. наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Фіз. виховання і спорт. — 2018. — Вип. 31. — С. 55-60. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnv_2018_31_10
 7. Гудим І. М. Стратегії психолого-педагогічного супроводу дітей з порушеннями зору в загальноосвітньому просторі [Електронний ресурс] / І. М. Гудим // Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 листоп. 2018 р., м. Ніжин) / НДУ ім. М. Гоголя ; за заг. ред. С. О. Борисюк та О. В. Лісовця. — Ніжин, 2018. — С. 151-154. — URL: http://www.ndu.edu.ua/storage/2018/psyconf.pdf
 8. Дашковська А. В. Методика вивчення особливостей уявлень про народну іграшку та її практичного використання молодшими учнями зі зниженим зором [Електронний ресурс] / А. В. Дашковська // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. — 2018. — Вип. 36. — С. 28-33. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2018_36_7
 9. Дереглазова Н. М. Особливості організації уроку в класах у яких навчаються діти з порушенням зору / Н. М. Дереглазова // Дитина з особливими потребами. — 2018. — № 6. — С. 7-8.
 10. Дичко В. В. Розвиток фізичної підготовленості дітей з патологією зору віком 10-16 років [Електронний ресурс] / В. В. Дичко, Д. В. Дичко // Молодий вчений. — 2018. — № 10(1). — С. 138-140. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_10(1)__34
 11. Довгопола К. Інтегративний підхід на уроках рельєфного малювання / К. Довгопола // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2018. — № 2. — С.17-24.
 12. Євдошенко О. Орієнтування в просторі: організація навчально-виховного процесу дошкільників із порушеннями зору / Ольга. Євдошенко // Дефектолог. — 2018. — № 11. — С. 21-43.
 13. Жовтоножко С. М. Особливості розвитку мовлення дітей дошкільного віку з глибокими порушеннями зору [Електронний ресурс] / С. М. Жовтенко // Соціальна та життєва практика в структурі професійної підготовки: теорія і практика : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (17 трав. 2018 р., м. Запоріжжя) / МОН України, Держ. наук. установа «Ін-т модернізації змісту освіти» ; Департамент освіти і науки ЗОДА, КВНЗ «Хортиц. нац. навч.-реабілітац. акад.» ЗОР ; за заг. ред. В. В. Нечипоренко. – Запоріжжя, 2018. – С. 96-68. – URL: https://cutt.ly/npqdZNQ
 14. Заторська М. Р. Вплив дитячого освітнього закладу на соціально-психологічну готовність дітей із порушенням зору до школи [Електронний ресурс] / М. Р. Заторська // Психологія людини: свідомість і реальність : зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (30-31 жовт. 2018 р., Ніжин) / НДУ ім. Миколи Гоголя ; за ред. М. В. Папучі. — Ніжин, 2018. – С. 68-71. — URL:https://cutt.ly/AW1FO0a
 15. Захарченко М. Р. Дослідження актуального рівня сформованості моральної поведінки у дітей зі зниженим зором [Електронний ресурс] / М. Р. Захарченко, О. М. Паламар // Актуальні питання корекц. освіти. — 2018. — Вип. 11. — С. 121-133. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apko_2018_11_14
 16. Кобильченко В. В. Погляд на функціонування особистості дитини з порушеним зором у дихотомії «благополуччя/неблагополуччя» [Електронний ресурс] / В. В. Кобильченко // Сучасні проблеми екологічної психології: життєве середовище особистості у психологічному вимірі : матеріали ІVМіжнар. наук.-практ. конф. (18-19 трав. 2018 р., Київ) / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. Ю. М. Швалба. – К., 2018. — С. 61-65. — URL: https://lib.iitta.gov.ua/710670/
 17. Кобильченко В. Концептуальні засади педагогічної підтримки молодших школярів із порушенням зору / В. Кобильченко // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2018. — № 2. — С.7-16.
 18. Кобильченко В. Концептуальні засади психологічної допомоги молодшим школярам із порушенням зору та їх найближчому соціальному оточенню / В. Кобильченко // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2018. — № 4. — С. 7-14.
 19. Кобильченко В. Теоретичні аспекти психолого-педагогічного супроводу молодших школярів з порушеннями зору [Електронний ресурс] / В. Кобильченко // Освіта осіб з особливими потребами: виклики сьогодення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21 черв. 2018 р.) / Ін-т спец. педагогіки НАПН України. — К. : «Наша друкарня». — 2018. — URL: https://cutt.ly/7brxWl7
 20. Ковальчук О. Сім’я як суб’єкт успішної соціальної адаптації дітей молодшого шкільного віку з порушеннями зору [Електронний ресурс] / О. Ковальчук, О. Андрухова // Освіт. простір України. — 2018. — Вип. 12. — С. 166-172. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2018_12_26
 21. 997095 37.04 К61 Колупаєва А. А. Навчання дітей з порушеннями зору / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко // Колупаєва А. А. Педагогічні технології інклюзивного навчання / Колупаєва А. А., Таранченко О. М. — Х. : [Ранок : Кенгуру. – 2018]. — С. 73-90.
 22. 997107 37.04 К61 Колупаєва А. А. Навчання дітей з порушенням зору в загальноосвітніх закладах / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко // Колупаєва А. А. Путівник для педагогів та батьків дітей з особливими потребами : діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка / Колупаєва А. А., Таранченко О. М. — Х. : [Ранок : Кенгуру. – 2018]. – С. 30-47.
 23. Кондратенко С. Формування екологічної компетентності у дітей молодшого шкільного віку з порушеннями зору [Електронний ресурс] / Світлана Кондратенко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: наук. метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої. – К., 2018. – Вип. 14. – С. 84-94. – URL: https://spp.org.ua/index.php/journal/issue/view/3/13
 24. Корекція розвитку: просторове орієнтування : програма з корекційно-розвиткової роботи для дітей з порушеннями зору (сліпих та зі зниженим зором) для 1-4 класів : [навч. матеріал][Електронний ресурс] / МОН України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України ; уклад. С. В. Кондратенко. — К., 2018. — 46 с. — URL: https://lib.iitta.gov.ua/711414/
 25. Корекція розвитку: розвиток емоційно-вольової сфери : програма з корекційно-розвиткової роботи для дітей з порушеннями зору (сліпих та зі зниженим зором) для 1-4 класів [Електронний ресурс] / МОН України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України ; уклад. І. М. Гудим, Т. М. Костенко, К. С. Довгопола. – К., 2018. – 111 с. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/711413/
 26. Корекція розвитку: соціально-побутове орієнтування : програма з корекційно-розвиткової роботи для дітей з порушеннями зору (сліпих та зі зниженим зором) для 1-4 класів : [навч. матеріал][Електронний ресурс] / МОН України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України ; уклад. О. М. Легкий. — К., 2018. — 11 с. — URL: https://lib.iitta.gov.ua/711415/
 27. Коробчанський В. О. Психогігієнічна характеристика умов життєдіяльності учнів з вадами зору, які навчаються у спеціалізованих навчальних закладах [Електронний ресурс] / В. О. Коробчанський, О. С. Сасіна // Укр. журн. медицини, біології та спорту. — 2018. — Т. 3, № 7. — С. 178-185. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujmbs_2018_3_7_32
 28. Бр4193 37.04 К72 Костенко Т. М. Дитина з порушенням зору / Т. М. Костенко. – Х. : [Ранок : Кенгуру, 2018]. – 40 с. – Інклюзивне навчання за нозологіями.
 29. Костенко Т. М. Особистісно орієнтований підхід в навчанні дітей з порушеннями зору [Електронний ресурс] / Т. М. Костенко // Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ столітті : зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 26-27 січ. 2018 р.) / ГО «Львівська педагогічна спільнота». — Львів, 2018. – С. 33-35. — URL: https://lib.iitta.gov.ua/712893/
 30. Костенко Т. М. Психологічна реабілітація осіб з глибокими порушеннями зору [Електронний ресурс] / Костенко Т. М., Перепеченко О. М. // Сучасний світ і незрячі : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (19-21 верес. 2018 р., м. Луцьк). – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2018. – С. 43-45. — URL: https://lib.iitta.gov.ua/712695/
 31. Костенко Т. М. Тифлокомпетентність сучасного педагога в інклюзивній освіті [Електронний ресурс] / Т. М. Костенко // Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 листоп. 2018 р., м. Ніжин) / НДУ ім. М. Гоголя ; за заг. ред. С. О. Борисюк та О. В. Лісовця. — Ніжин, 2018. — С. 160-163. — URL: http://www.ndu.edu.ua/storage/2018/psyconf.pdf
 32. Костенко Т. Тифлоприлади в освітньому процесі: роль, функції, забезпечення [Електронний ресурс] / Тетяна Костенко, Василь Гошовський // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: наук. метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої. – К., 2018. – Вип. 14. – С. 91-96. – URL: https://spp.org.ua/index.php/journal/issue/view/3/13
 33. Кривцунова О. В. Навчально-пізнавальна екскурсія як засіб соціальної адаптації учнів з порушеннями зору / О. В. Кривцунова // Дитина з особливими потребами. — 2018. — № 6. — С. 4-6.
 34. Кропивна О. І. Овочі: заняття з корекції розвитку для учнів 1-го класу з порушеннями зору / О. І. Кропивна // Дитина з особливими потребами. — 2018. — № 9. — С. 19-21.
 35. Кропивна О. І. Особливості розвитку дрібної моторики та дотикового сприйняття дітей з порушенням зору / О. І. Кропивна // Дитина з особливими потребами. — 2018. — № 8. — С. 9-12.
 36. Купрас В. Kорекційно-розвиткові технології в системі роботи тифлопедагога / [Електронний ресурс] / Віра Купрас // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: наук. метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої. – К., 2018. – Вип. 14. – С. 96-106. – URL: https://spp.org.ua/index.php/journal/issue/view/3/13
 37. Легкий О. М. Особливості трудового навчання в спеціальних школах для дітей з порушеннями зору [Електронний ресурс] / О. М. Легкий // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (18-19 трав. 2018 р. м. Харків) / МОН України, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за загал. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Х., 2018. – С. 727-730. — URL: https://cutt.ly/GbnrVAo
 38. Легкий О. Формування інформаційно-комунікативної компетентності учнів з порушенням зору [Електронний ресурс] / Олег Легкий  // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: наук. метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; за ред. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої. – К., 2018. – Вип. 14. – С. 109-115. – URL: https://spp.org.ua/index.php/journal/issue/view/3/13
 39. Легкий О. Формування соціальної активності слабозорих школярів в процесі соціально-побутового орієнтування [Електронний ресурс] / О. Легкий // Освіта осіб з особливими потребами: виклики сьогодення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21 черв. 2018 р.) / Ін-т спец. педагогіки НАПН України. — К. : «Наша друкарня». — 2018. — URL: https://cutt.ly/7brxWl7
 40. Ніколенко Н. Навчання незрячих дітей. Семінар для тифлопедагогів / Н. Ніколаєнко, Н. Сіккора, С. Льовочкіна // Дефектолог. — 2018. — № 9. — С. 36-44.
 41. Ониськів М. Г. Проведення фізкультхвилинок та гімнастики для очей з дітьми із порушеннями зору на уроках та під час самопідготовки / М. Г. Ониськів, О. С. Білінська // Дитина з особливими потребами. — 2018. — № 11. — С. 20-21.
 42. Павленко Л. В. Космічна подорож: інтегроване заняття для старших дошкільників із вадами зору / Л. В. Павленко // Дитина з особливими потребами. — 2018. — № 7. — С. 7-11.
 43. Павловська Л. В. Народні ігри в роботі з дітьми з порушеннями зору [Електронний ресурс] / Л. В. Павловська // Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Вінниця, 08-09 листоп. 2018 р.) / ВДПУ ім. М. Коцюбинського ; за заг. ред. О. А. Голюк. — Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2018. — Вип. 1. — С. 138 – 143. — URL: https://cutt.ly/lW1FKFr
 44. Паламар О. М. Психологічні основи корекційно-компенсаторної роботи при вивченні природознавства дітьми з порушеннями зору [Електронний ресурс] / О. М. Паламар // Психолог. часопис. — 2018. — № 8. — С. 131-143. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psch_2018_8_11
 45. Петрикіна А. Теоретичні передумови дослідження проблеми формування творчої активності в учнів 5-8 класів з порушеннями зору [Електронний ресурс] / А. Петрикіна // Освіта осіб з особливими потребами: виклики сьогодення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21 черв. 2018 р.) / Ін-т спец. педагогіки НАПН України. — К. : «Наша друкарня». — 2018. — URL: https://cutt.ly/7brxWl7
 46. Петрикіна А. Формування творчої активності в учнів 5-8 класів з порушеннями зору засобами музейної педагогіки: теоретичні передумови дослідження проблеми [Електронний ресурс] / А. Петрикіна // Актуальні питання гуманітар. наук. — 2018. — Вип. 20. — С. 97-101. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2018_20(3)__21
 47. Подобєд О. Побач на дотик і слух: методика роботи з незрячими та слабозорими учнями / Олена Подобєд // Історія України. — 2018. — № 21. — С. 5-11.
 48. Рускан Т. В. Застосування засобів фізичної реабілітації в процесі відновлення порушень зору [Електронний ресурс] / Т. В. Рускан, Н. А. Стратійчук, Н. М. Козік // Молодий вчений. — 2018. — № 3.3. — С. 182-186. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_3
 49. Рядова Л. Вікова динаміка рівня розвитку статичної рівноваги в учнів середніх класів з вадами зору [Електронний ресурс] / Л. Рядова, Л. Шестерова // Слобожанськ. наук.-спорт. вісн. — 2018. — № 3. — С. 52-56. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2018_3_11
 50. Сердюк Ю. О. Програма фізичної терапії дітей підліткового віку із порушенням зору [Електронний ресурс] / Сердюк Ю. О., Копитіна Я. М. // Здоров’я людини в сучасному культурно-освітньому просторі : матеріали І Всеукр. заоч. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Суми, 22 берез. 2018 р.) /МОН України, СДПУ ім. А. С. Макаренка ; відповід. ред. Я. М. Копитіна ; наук. ред. М. О. Лянной. – Суми, 2018. – С. 159-165. — URL: https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/5783/1/Serdyuk%20Y.O.pdf
 51. Синьова Є. П. Тифлопедагогіка : підруч. для студентів вищ. навч. закладів [Електронний ресурс] /Синьова Є. П., Федоренко С. В. — К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – 325 с. — URL: https://cutt.ly/YW1F52J
 52. Січкаренко Ю. О. Формування самооцінки особистості з порушеннями зору на різних вікових етапах [Електронний ресурс] / Січкаренко Ю. О., Січкаренко В. В., Войтюк Л. І. // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (18-19 трав. 2018 р. м. Харків) / МОН України, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за загал. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Х., 2018. – С. 752-756. — URL: https://cutt.ly/GbnrVAo
 53. Стрельчик А. М. Адаптивна фізична культура в системі фізичного виховання молодших школярів із вадами зору [Електронний ресурс] / А. М. Стрельчик // Сучасні реабілітаційно-спортивні технології: теорія і практика : тези доп. ІІ регіон. наук.-практ. конф., (5 лют. 2018 р., м. Полтава) / Полтав. ін-т економіки і права Ун-ту «Україна» ; Полтав. регіон. центр з фіз. культури і спорту інвалідів «Інваспорт» ПОР ; Полтав. обл. дит.-юнац.реабілітац.-спорт. школа інвалідів ; гол. ред. Бойко Галина Миколаївна. — Полтава, 2018. — С. 119-121. — URL: https://cutt.ly/MWPbxAj
 54. Троцюк Г. І. Зорово-мовні вправи в корекційно-розвивальній роботі з дітьми з порушенням зору / Г. І. Троцюк // Дитина з особливими потребами. — 2018. — № 4. — С. 14-21.
 55. Фістун Т. В. На допомогу вчителеві який працює з учнями із порушенням зору / Т. В. Фістун // Дитина з особливими потребами. — 2018. — № 9. — С. 2-6.
 56. Цюрмаста Т. Адаптація до школи-інтернату: як допомогти першокласнику з вадами зору / Тетяна Цюрмаста // Дефектолог. — 2018. — № 3. — С. 12-45.
 57. Цюрмаста Т. Специфіка діяльності корекційного педагога : [в умовах школи-інтернату для слабозорих та незрячих дітей ] / Тетяна Цюрмаста // Дефектолог. — 2018. — № 3. — С. 4-11.
 58. Черних Л. А. Сутність соціальної адаптації старших дошкільників з порушенням зору [Електронний ресурс] / Л. А. Черних // Теорет. і прикладні проблеми психології. — 2018. — № 1. — С. 309-320. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2018_1_32
 59. Шпеко Т. В. Особливості соціально-педагогічної підтримки дітей з порушенням зору в умовах інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / Т. В. Шпеко // Вісн. студент. наук. т-ва : зб. наук. праць студентів, магістрантів і аспірантів / МОН України, НДУ ім. Миколи Гоголя ; за ред. О. В. Мельничука. — Ніжин, 2018. — Вип. 20. — С. 260-262. — URL: http://www.ndu.edu.ua/storage/styd_visnuk/visnuk_stud_tov_20_2018.pdf#page=261

2019

 1. Басанець Т. Ф. Особливості сенсорного виховання дітей зі зниженим зором у закладах дошкільної освіти загального призначення [Електронний ресурс] / Т. Ф. Басанець // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2019. — Вип. 7, т. 2. — С. 103-106. — URL: https://cutt.ly/dbMfDlI
 2. Басова О. А. Організація освітнього процесу учнів із порушеннями зору в умовах Нової української школи [Електронний ресурс] / О. А. Басова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2019. — Вип. 7, т. 2. — С. 106-111. — URL: https://cutt.ly/dbMfDlI
 3. Бережна Н. В. Розвиток пізнавальної активності школярів із порушеннями зору шляхом використання дидактичних ігор [Електронний ресурс] / Н. В. Бережна // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2019. — Вип. 7, т. 2. — С. 111-115. — URL: https://cutt.ly/dbMfDlI
 4. 999120 378.091 С69 Бойко-Гагарін А. Мовою нумізматики до незрячих : [розробка інтерактивної лекції в музеї для дітей з вадами зору «Українська нумізматика на дотик»] / А. Бойко-Гагарін // Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (23-24 жовт. 2019 р. м. Бердянськ) / МОН України [та ін. ; заг. ред. К. Петровська].- Бердянськ : [Мелітополь : Вид. буд. ММД]. – 2019. – С. 225-229.
 5. Бондаренко Ю. А. Корекційний вплив музичної діяльності на розвиток особистості дошкільника зі зниженим зором [Електронний ресурс] / Ю. А. Бондаренко // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (27-28 верес. м. Чернігів) / МОН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», ЧНТУ, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Чернігів, 2019. – С. 266-268. — URL: https://cutt.ly/7W1GlNl
 6. Власенко С. Б. Особливості усвідомлення сліпими молодшими школярами власного фізичного розвитку [Електронний ресурс] / С. Б. Власенко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. — 2019. — Вип. 37. — С. 153-159. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2019_37_23
 7. Гачкова Ю. В. Критичне мислення як засіб формування та розвитку творчих здібностей учнів із порушенням зору [Електронний ресурс] / Ю. В. Гачкова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2019. — Вип. 7, т. 2. — С. 115-119. — URL: https://cutt.ly/dbMfDlI
 8. Гевці Л. П. Україна: урок літературного читання у 3-му класі для учнів з порушенням зору / Л. П. Гевці // Дитина з особливими потребами. — 2019. — № 2. — С. 14-16.
 9. Горда Ю. Вимова звука [с] : логопедична хвилинка для дітей із порушенням зору / Юлія Горда // Дефектолог. — 2019. — № 10. — С. 44-49.
 10. Грабчак С. В. Вплив засобів фізичної реабілітації на фізичний розвиток дітей із вадами зору [Електронний ресурс] / С. В. Грабчак // Сучасні реабілітаційно-спортивні технології: теорія і практика : тези доп. ІІІ регіон. наук.-практ. конф., (20 лют. 2019 р., м. Полтава) / Полтав. ін-т економіки і права Ун-ту «Україна» ; Полтав. регіон. центр з фіз. культури і спорту інвалідів «Інваспорт» ПОР ; Полтав. обл. дитячо-юнацька реабілітац.-спорт. школа інвалідів ; гол. ред. Бойко Галина Миколаївна. — Полтава, 2019. – С. 46-48. — URL: https://cutt.ly/xbxtKGp
 11. Григоренко Г. В. Фізичні вправи та рухливі ігри у системі формування рухових навичок дітей з вадами зору [Електронний ресурс] / Григоренко Г. В., Щигельська В. М // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали ІII міжнар. наук.-практ. конф. (19-20 квіт. 2019 р., м. Кам’янець-Подільський) / МОН України, Подільськ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж [та ін.] ; гол. ред. Тріпак М. М. — Кам‘янець-Подільський, 2019. – С. 310-312. — URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38221/1/Zbirnyk_Tez_III_conference_Podilskyi_college.pdf
 12. Гузь І. Б. Творчий розвиток дитини дошкільного віку з порушеннями зору засобами естетичного виховання [Електронний ресурс] / І. Б. Гузь // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2019. — Вип. 7, т. 1. — С. 23-28. — URL: https://cutt.ly/ebMakUX
 13. 999120 378.091 С69 Гуренко О. Дейзі-бібліотека як засіб навчання молодших школярів з вадами зору в школах з інклюзивним навчанням / О. Гуренко // Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (23-24 жовт. 2019 р. м. Бердянськ) / МОН України [та ін. ; заг. ред. К. Петровська].- Бердянськ : [Мелітополь : Вид. буд. ММД]. – 2019. – С. 233-241.
 14. Давидюк М. О. Організація екскурсій із тифлокоментарями як засіб розвитку інклюзивної компетентності майбутнього вчителя [Електронний ресурс] / М. О. Давидюк, О. О. Титко, О. В. Філь // Суч. інформ. технології та інновац. методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. — 2019. — Вип. 53. — С. 162-168. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mitimpt_2019_53_37
 15. Данильчук А. Ю. Форми організації позакласної роботи в спеціальних закладах освіти для дітей із порушеннями зору / А. Ю. Данильчук // Дитина з особливими потребами. — 2019. — № 10. — С. 2-6.
 16. Дашковська А. В. Компетентісний підхід до вивчення стану використання народної іграшки молодшими учнями зі зниженим зором [Електронний ресурс] / А. В. Дашковська. — // Актуальні питання корекц. освіти. — 2019. — Вип. 14. — С. 70-80. — URL: http://aqce.com.ua/download/publications/537/495.pdf/
 17. Дашковська А. Підвищення рівня фахової компетентності педагогів у використанні народної іграшки в корекційно-освітньому процесі дітей молодшого шкільного віку зі зниженим зором [Електронний ресурс] / А. Дашковська // Наук. зап. Бердянськ. держ. пед. ун-ту. Сер. : Пед. науки. — 2019. — Вип. 2. — С. 50-59. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpu_2019_2_7
 18. Дерев’янко О. О. Ознаймлення зі шкільним приладдям: Урок письма для незрячих учнів 1-го класу за рельєфно-точковою системою Брайля / О. О. Дерев’янко // Дитина з особливими потребами. — 2019. — № 8. — С. 17-19.
 19. Дерев’янко О. О. Ознайомлення зі шкільним приладдям: методичний супровід до уроку письма незрячих учнів 1-го класу за рельєфно-крапковою системою Брайля / О. О. Дерев’янко // Початк. навчання та виховання. — 2019. — № 16/17/18. — С. 83-86.
 20. Дерев’янко О. О. Особливості формування ключових компетентностей молодших школярів з порушеннями зору через навчальну діяльність / О. О. Дерев’янко // Дитина з особливими потребами. — 2019. — № 4. — С. 2-6.
 21. Дичко В. В. Рухові якості дітей віком 7-10 років з порушеннями інтелектуального розвитку та патологією зору [Електронний ресурс] / В. В. Дичко, В. Є. Бобирєв, Ю. С. Клименко // Укр. журн. медицини, біології та спорту. — 2019. — Т. 4, № 4. — С. 301-306. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujmbs_2019_4_4_49
 22. Довгопола К. Психолого-педагогічна оцінка комунікативного розвитку незрячої дитини раннього віку [Електронний ресурс] / Катерина Довгопола // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук. метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; за ред. В. В. Засенка. – К., 2019. — Вип. 15. — С. 56-66. — URL:https://spp.org.ua/index.php/journal/issue/view/2/2
 23. Довгопола К. С. Особливості побудови індивідуальної програми з урахуванням результатів оцінки та потреб дитини з порушенням зору [Електронний ресурс] / К. С. Довгопола // Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки : зб. наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 листоп. 2019 р., м. Одеса). — Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. – С. 56-59. — URL: https://lib.iitta.gov.ua/719335/
 24. Довгопола К. С. Цілі і завдання програм раннього втручання у роботі з родиною незрячої дитини [Електронний ресурс] / Довгопола Катерина Станіславівна // Діти з особливими потребами в освітньому просторі : зб. матеріалів VМіжнар. конгресу зі спец. педагогіки, психології та реабілітології (10-11 жовт. 2019 р., м. Чернігів) / ІСПП ім. Миколи Ярмаченка ; Нац. ун-т «Чернігів. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка). — К., 2019 — С. 41-44. – URL: http://ispukr.org.ua/articles/19/191011_k.pdf
 25. Довженко Л. М. Робота гуртка «Грайлики-читайлики» з навчання прискореному читанню за методикою М. Зайцева дітей дошкільного віку з порушеннями зору [Електронний ресурс] / Л. М. Довженко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2019. — Вип. 7, т. 2. — С. 119-124. — URL: https://cutt.ly/dbMfDlI
 26. Дорош Н. М. Сучасні технології розвитку креативності в дітей із порушенням зору [Електронний ресурс] / Н. М. Дорош // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2019. — Вип. 7, т. 2. — С. 124-128. — URL: https://cutt.ly/dbMfDlI
 27. Забєліна В. Г. «Екологічна стежина» як засіб формування екологічної культури дошкільнят із порушенням зору [Електронний ресурс] / В. Г. Забєліна // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2019. — Вип. 7, т. 1. — С. 179-183. — URL: https://cutt.ly/ebMakUX
 28. Зінченко Л. О. Весняний калейдоскоп: підгрупове заняття для дітей старшого дошкільного віку з порушенням зору / Л. О. Зінченко // Логопед. — 2019. — № 2. — С. 42-45.
 29. Золотницька М. М. Розвиток виразності мовлення молодших школярів зі зниженим зором засобом ігор-драматизацій [Електронний ресурс] / М. М. Золотницька // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2019. — Вип. 7, т. 2. — С. 41-46. — URL: https://cutt.ly/dbMfDlI
 30. Ільєнко В. І. Глен Доман: методика раннього розвитку дітей із порушенням зору [Електронний ресурс] / В. І. Ільєнко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2019. — Вип. 7, т. 2. — С. 128-132. — URL: https://cutt.ly/dbMfDlI
 31. Клименко І. Мандала навколо нас: Робота з дітьми з порушеннями зору / І. Клименко // Психолог дошкілля. – 2019. – № 8. – С. 15-40.
 32. Кобильченко В. Адаптаційний потенціал особистості як внутрішній чинник успішної адаптації молодших школярів із порушеннями зору / В. Кобильченко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2019. – № 3. – С.64-75.
 33. Кобильченко В. Зорове сприйняття та його порушення в дитячому віці / В. Кобильченко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2019. – № 4. – С. 46-59.
 34. Кобильченко В. В. Проблема психологічної реабілітації дітей та підлітків з порушеннями зору [Електронний ресурс] / В. В. Кобильченко //Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали ІII міжнар. наук.-практ. конф. (19-20 квіт. 2019 р., Кам’янець-Подільський) / МОН України, Подільськ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж [та ін.] ; гол ред Тріпак М. М. — Кам‘янець-Подільський, 2019. – С. 388-391. — URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38221/1/Zbirnyk_Tez_III_conference_Podilskyi_college.pdf
 35. Кобильченко В. В. Психологічна просвіта й консультування батьків дітей з порушеним зором як важливий напрям психолого-педагогічного супроводу [Електронний ресурс] / В. В. Кобильченко // Практична психологія в інклюзивному середовищі: матеріали І Всеукр. наук. інтернет-конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 21 лют. 2019 р.) / за заг. ред.: В. А. Вінс, Т. М. Кузьменко, І. М. Зозуля. — Переяслав-Хмельницький, 2019. — С. 155-160. — URL: https://cutt.ly/spaha50
 36. Кобильченко В. В. Психологічні особливості соціального розвитку дитини в нормі й при порушеннях зору в дошкільному віці [Електронний ресурс] / В. В. Кобильченко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук. метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; за ред. В. В. Засенка. — К., 2019. — Вип. 15. — С. 124-137. — URL:https://spp.org.ua/index.php/journal/issue/view/2/2
 37. Колодна Н. А. Корекційна робота з формування життєвих планів у дітей з порушеннями зору в умовах НРЦ «Кришталик» [Електронний ресурс] / Н. А. Колодна // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. — 2019. — Вип. 37. — С. 57-63. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2019_37_10
 38. Кондратенко С. В. Формування культурної компетентності у дітей з порушеннями зору [Електронний ресурс] / Кондратенко Світлана Вікторівна // Діти з особливими потребами в освітньому просторі : зб. матеріалів VМіжнар. конгресу зі спец. педагогіки, психології та реабілітології (10-11 жовт. 2019 р., м. Чернігів) / ІСПП ім. Миколи Ярмаченка ; Нац. ун-т «Чернігів. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка). — К., 2019 — С. 90-94. – URL: http://ispukr.org.ua/articles/19/191011_k.pdf
 39. Кондратенко С. Формування культурної компетентності у дітей молодшого шкільного віку з порушеннями зору засобами образотворчого і музичного мистецтва [Електронний ресурс] / Світлана Кондратенко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук. метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; за ред. В. В. Засенка. – К., 2019. – Вип. 15. – С. 150-163. – URL:https://spp.org.ua/index.php/journal/issue/view/2/2
 40. Корнієнко Т. В. Розвиток пізнавальної активності учнів із порушеннями зору шляхом використання інтерактивних технологій [Електронний ресурс] / Т. В. Корнієнко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2019. — Вип. 7, т. 2. — С. 132-137. — URL: https://cutt.ly/dbMfDlI
 41. Бр4480 37.04 К72 Костенко Т. М. Дитина з порушенням зору / Т. М. Костенко. – К. : Літера ЛТД, 2019. – 40 с. – Інклюзивне навчання.
 42. Костенко Т. М. Особливості стандартизації змісту освіти дітей з порушеннями зору: навч.-метод. посібник [Електронний ресурс] / Т. М. Костенко, І. М. Гудим, О. М. Легкий, С. В. Кондратенко. — К. : ФОП Симоненко О. І., 2019. – 180 с. — URL: https://lib.iitta.gov.ua/719823/
 43. Костенко Т. М. Соціально-психологічна адаптація та реабілітація дітей з порушеннями зору [Електронний ресурс] / Костенко Тетяна Миколаївна, Самборська Ганна Петрівна // Діти з особливими потребами в освітньому просторі : зб. матеріалів VМіжнар. конгресу зі спец. педагогіки, психології та реабілітології (10-11 жовт. 2019 р., м. Чернігів) / ІСПП ім. Миколи Ярмаченка ; Нац. ун-т «Чернігів. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка). — К., 2019 — С. 96-99. — URL: http://ispukr.org.ua/articles/19/191011_k.pdf
 44. Костенко Т. Психодіагностичні методики для дітей із порушенням зору: адаптація та модифікація / Т. Костенко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2019. – № 4. – С. 60-67.
 45. Костенко Т. Психологічні аспекти підготовки до орієнтування в просторі незрячих дітей та з порушеннями зору [Електронний ресурс] / Тетяна Костенко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук. метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; за ред. В. В. Засенка. — К., 2019. — Вип. 15. — С. 163-173. — URL:https://spp.org.ua/index.php/journal/issue/view/2/2
 46. Кропивна О. І. Специфіка діагностичного обстеження учнів з порушеннями зору / О. І. Кропивна // Дитина з особливими потребами. — 2019. — № 9. — С. 2-11.
 47. Купрас В. В. До проблеми засвоєння матеріалу з читання учнями початкових класів з порушеннями зору [Електронний ресурс] / В. В. Купрас // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія. — 2019. — Вип. 38. — С. 113-120. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2019_38_19
 48. Купрас В. В. Навчання переказу художніх творів учнів початкових класів із порушеннями зору [Електронний ресурс] / В. В. Купрас // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 5, Пед. науки: реалії та перспективи. – 2019. – Вип. 67. – С. 148-153. — URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/27387/1/Kupras.pdf
 49. Купрас В. В. Реалізація освітніх технологій в Новій українській школі для дітей з порушеннями зору [Електронний ресурс] / Купрас Віра Василівна // Діти з особливими потребами в освітньому просторі : зб. матеріалів VМіжнар. конгресу зі спец. педагогіки, психології та реабілітології (10-11 жовт. 2019 р, м. Чернігів) / ІСПП ім. Миколи Ярмаченка ; Нац. ун-т «Чернігів. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка). — К., 2019 — С. 110-113. – URL: http://ispukr.org.ua/articles/19/191011_k.pdf
 50. Купрас В. В. Формування життєвої компетентності засобом самостійної читацької діяльності [в учнів початкових класів із вадами зору][Електронний ресурс] / В. В. Купрас // Інноваційна педагогіка. — 2019. — Вип. 10, т. 1. — С. 52-57. — URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/10/part_1/12.pdf
 51. Кушпіль О. Врятуй веселку!: інтегроване психолого-логопедичне заняття. 1-й клас [для дітей з вадами зору] / О. Кушпіль, В. Зозуля // Дефектолог. — 2019. — № 4. — С. 18-27.
 52. Легкий О. М. Особливості формування компетентності в галузі природничих науку дітей з порушеннями зору [Електронний ресурс] / Легкий Олег Михайлович // Діти з особливими потребами в освітньому просторі : зб. матеріалів VМіжнар. конгресу зі спец. педагогіки, психології та реабілітології (10-11 жовт. 2019 р., м. Чернігів) / ІСПП ім. Миколи Ярмаченка ; Нац. ун-т «Чернігів. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка). — К., 2019. — С. 120-123. — URL: http://ispukr.org.ua/articles/19/191011_k.pdf
 53. Легкий О. Особливості формування інформаційно-комунікативної компетентності учнів з порушенням зору [Електронний ресурс] / Олег Легкий // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук. метод. зб. / НАПН України, Ін-т спец. педагогіки ; за ред. В. В. Засенка. — К., 2019. — Вип. 15. — С. 188-201. — URL:https://spp.org.ua/index.php/journal/issue/view/2/2
 54. Лисянська Т. В. Соціалізація дітей дошкільного віку з порушеннями зору засобами сюжетно-рольової гри [Електронний ресурс] / Т. В. Лисянська // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2019. — Вип. 7, т. 2. — С. 141-145. — URL: https://cutt.ly/dbMfDlI
 55. Льовочкіна С. Кольорова геометрія. Розвиток уроку геометрії для слабозорих учнів, 7-мі класи / С. Льовочкіна // Математика. — 2019. — № 11. — С. 7-14.
 56. Макарова Т. В. Подорож до зимового лісу: конспект із основ наукових досліджень із рідної природи для дітей середнього дошкільного віку з вадами зору / Т. В. Макарова // Дитина з особливими потребами. — 2019. — № 9. — С. 15-17.
 57. Макарова Т. Цікавинки про краплинку: дослідницька лабораторія для дошкільнят [з вадами зору]/ Тетяна Макарова // Дефектолог. — 2019. — № 10. — С. 40-43.
 58. Манзір О. А. Характеристика мовленнєвої діяльності дітей зі зниженим зором старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] / О. А. Манзір // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2019. — Вип. 7, т. 2. — С. 61-66. — URL: https://cutt.ly/dbMfDlI
 59. Мартинюк І. К. Розвиток пізнавальних можливостей дошкільників з функціональними порушеннями зору [Електронний ресурс] / І. К. Мартинюк // Україна. Здоров’я нації. — 2019. — № 2. — С. 185–187. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uzn_2019_2_61
 60. Матвеєва Н. Специфіка навчання молодших школярів з порушеннями зору [Електронний ресурс] / Н. Матвеєва // Гірська школа укр. Карпат. — 2019. — № 20. — С. 111-115. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2019_20_24
 61. Мироненко Н. В. Формування знань про здоровий спосіб життя у дітей із вадами зору засобами адаптивної фізичної культури [Електронний ресурс] / Н. В. Мироненко // Сучасні реабілітаційно-спортивні технології: теорія і практика : тези доп. ІІІ регіон. наук.-практ. конф., (20 лют. 2019 р., м. Полтава) / Полтав. ін-т економіки і права Ун-ту «Україна» ; Полтав. регіон. центр з фіз. культури і спорту інвалідів «Інваспорт» ПОР ; Полтав. обл. дитячо-юнацька реабілітац.-спорт. школа інвалідів ; гол. ред. Бойко Галина Миколаївна. — Полтава, 2019. – С. 103-106. — URL: https://cutt.ly/xbxtKGp
 62. Михайленко В. Д. Вправи для корекції зору учнів початкової школи з ООП / В. Д. Михайленко // Початк. навчання та виховання. — 2019. — № 16/17/18. — С. 87-92.
 63. Мірошніченко Л. М. Розвиток моральних якостей у молодших школярів зі зниженим зором засобами усної народної творчості [Електронний ресурс] / Л. М. Мірошніченко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2019. — Вип. 7, т. 2. — С. 145-150. — URL: https://cutt.ly/dbMfDlI
 64. Мкртічян О. А. Організація навчання дітей з вадами зору в інклюзивному середовищі [Електронний ресурс] / Мкртічян О. А., Бірюкова В. В. // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали ІII міжнар. наук.-практ. конф. (19-20 квіт. 2019 р., Кам’янець-Подільський) / МОН України, Подільськ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж [та ін.] ; гол ред Тріпак М. М. — Кам‘янець-Подільський, 2019. – С. 312-314. — URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/38221/1/Zbirnyk_Tez_III_conference_Podilskyi_college.pdf
 65. Навчити бачити: Професійна діяльність тифлопедагога у ЗДО // Дефектолог. – 2019. — № 10. – С. 4-11.
 66. Негарей П. М. Формування в учнів з особливими потребами позитивного ставлення до навчання методами ІКТ : [на уроках труд. навчання в школі для дітей з вадами зору] / П. М. Негарей // Труд. навчання в школі. — 2019. — № 19-20. — С. 15-20.
 67. Нєчвєєва О. І. Розвиток потенційних можливостей учнів із порушеннями зору в процесі трудового навчання [Електронний ресурс] / О. І. Нєчвєєва // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2019. — Вип. 7, т. 2. — С. 150-155. — URL: https://cutt.ly/dbMfDlI
 68. Паламар О. Методичні особливості організації навчальної діяльності дітей з порушеннями зору при вивченні природознавства [Електронний ресурс] / О. Паламар // Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи : зб. наук. матеріалів ІII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (10-11 жовт. 2019 р., м. Глухів) / МОН України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка [та ін.]; за заг. ред. Рудишина С. Д, Кореневої І. М. – Глухів, 2019. – С. 187-191. — URL: https://cutt.ly/mbxwoku
 69. Пахненко В. М. Дослідницько-експериментальна діяльність дошкільників із порушеннями зору як засіб ефективного розвитку пізнавальної активності [Електронний ресурс] /  В. М. Пахненко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2019. — Вип. 7, т. 2. — С. 167-171. — URL: https://cutt.ly/dbMfDlI
 70. Петрикіна А. С. Із досвіду роботи музею при спеціалізованому навчально-виховному закладі для школярів із порушеннями зору [Електронний ресурс] / А. С. Петрикіна // Зб. наук. пр. [Херсон. держ. ун-ту]. Пед. науки. — 2019. — Вип. 86. — С. 180-183. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2019_86_35
 71. Пінчук Л. В. Музичне мистецтво як спосіб інтеграції незрячих та слабозорих дітей в суспільстві на прикладі школи мистецтв при Чернігівському музичному коледжі ім. Л. М. Ревуцького. Проблеми, шляхи вирішення [Електронний ресурс] / Пінчук Любов  Василівна // Діти з особливими потребами в освітньому просторі : зб. матеріалів V Міжнар. конгресу зі спец. педагогіки, психології та реабілітології (10-11 жовт. 2019 р., м. Чернігів) / ІСПП ім. Миколи Ярмаченка ; Нац. ун-т «Чернігів. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка). – К., 2019 – С. 172-178. – URL: http://ispukr.org.ua/articles/19/191011_k.pdf
 72. Платонова О. Г. Особливості розвитку дітей із порушеннями зору [Електронний ресурс] / О. Г. Платонова // Зб. наук. пр. Хмельницьк. ін-ту соц. технологій Ун-ту «Україна». — 2019. — № 17. — С. 90-93. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2019_17_24
 73. Подгорна В. В. Загальні стратегії підтримки дітей із порушеннями зору в умовах інклюзивного освітнього середовища [Електронний ресурс] / Подгорна В. В., Кавиліна Г. К., Герега С. О. // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 5, Пед. науки: реалії та перспективи. – 2019. – Вип. 72, т. 2. – С. 125-129. — URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/30059/1/Podhorna_Kavylina_Hereha.pdf
 74. Поліковські М. Вивчення творчо-практичного компоненту образного мовлення в молодших учнів зі зниженим і з нормальним зором [Електронний ресурс] / Марина Поліковські // Актуальні питання корекц. освіти. — 2019. — Вип. 14. — С. 239-248. — URL: http://aqce.com.ua/download/publications/552/510.pdf/
 75. Психолого-педагогічні стратегії безбар’єрного освітнього середовища для дітей з порушеннями зору : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 12 берез. 2019 р.) [Електронний ресурс] / НАПН України, ІСПП ім. Миколи Ярмаченка ; Асоц. дієвих психологів України. – К., 2019. — 52 с. — URL: https://cutt.ly/HvBzRGx
 76. Пустова Н. Маленькі дослідники погоди. Екологічне виховання дітей із порушенням зору / Н. Пустова // Дефектолог. — 2019. — № 10. — С. 12-23.
 77. Розторгуй М. С. Адаптивний спорт як засіб підвищення якості життя осіб з вадами зору [Електронний ресурс] / М. С. Розторгуй, В. Я. Гладкий, О. В. Гангур, А. Б. Нос, О. О. Посенко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). — 2019. — Вип. 1. — С. 83-87. -URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2019_1_21
 78. Рядова Л. О. Дослідження показників функціонального стану тактильного аналізатора у дітей середнього шкільного віку з вадами зору [Електронний ресурс] / Л. О. Рядова // Слобожанськ. наук.-спорт. вісн. — 2019. — № 6(к). — С. 81-83. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2019_6(k)__18
 79. Рязанова І. К. Формування правильної постави у школярів із порушенням зору [Електронний ресурс] / І. К. Рязанова // Сучасні реабілітаційно-спортивні технології: теорія і практика : тези доп. ІІІ регіон. наук.-практ. конф., (20 лют. 2019 р., м. Полтава) / Полтав. ін-т економіки і права Ун-ту «Україна» ; Полтав. регіон. центр з фіз. культури і спорту інвалідів «Інваспорт» ПОР ; Полтав. обл. дитячо-юнацька реабілітац.-спорт. школа інвалідів ; гол. ред. Бойко Галина Миколаївна. — Полтава, 2019. –С. 128-130. — URL: https://cutt.ly/xbxtKGp
 80. Савіцький М. Л. Сенсорне виховання дітей зі зниженим зором як напрям корекційної роботи інклюзивно-ресурсного центру [Електронний ресурс] / М. Л. Савіцький // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2019. — Вип. 7, т. 1. — С. 60-65. — URL: https://cutt.ly/ebMakUX
 81. Сасіна І. Мотиваційна готовність дітей старшого дошкільного віку зі зниженим зором до навчання в школі [Електронний ресурс] / Сасіна Ірина, Онищенко Ольга // Актуальні проблеми ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 4-5 жовт. 2019 р.) / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова ; за заг. ред. Шевцова А. Г. — Запоріжжя, 2019. — С. 165-168. – URL: https://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/2019_Zbirnyk_tez.pdf
 82. Сікора Н. В. Педагогічні орієнтири формування соціальної компетентності у дітей з порушенням зору [Електронний ресурс] / Сікора Наталія  Валеріївна // Діти з особливими потребами в освітньому просторі : зб. матеріалів VМіжнар. конгресу зі спец. педагогіки, психології та реабілітології (10-11 жовт. 2019 р., м. Чернігів) / ІСПП ім. Миколи Ярмаченка ; Нац. ун-т «Чернігів. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка). — К., 2019 — С. 196-199. – URL: http://ispukr.org.ua/articles/19/191011_k.pdf
 83. Скляр Є. І. Формування самооцінки молодших школярів із порушеннями зору в колективній творчій діяльності [Електронний ресурс] / Є. І. Скляр // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2019. — Вип. 7, т. 2. — С. 183-188. — URL: https://cutt.ly/dbMfDlI
 84. Соколова О. В. Корекційний вплив занять розвивальної та ігрової спрямованості на слабозорих дітей [Електронний ресурс] / О. В. Соколова, О. В. Бессарабова, А. В. Піскоха // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). — 2019. — Вип. 5К. — С. 47-50. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2019_5K_12
 85. Стельмахівська В. П. Сучасні підходи до фізичної терапії дітей 7-10 років із порушенням зору в умовах спеціального закладу [Електронний ресурс] / В. П. Стельмахівська, О. В. Коноваленко // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт). — 2019. — Вип. 3К. — С. 546-548. -URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/26934
 86. Супрунова Ю. М. Валеологічне виховання дошкільників із порушеннями зору [Електронний ресурс] / Ю. М. Супрунова // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2019. — Вип. 7, т. 2. — С. 188-191. — URL: https://cutt.ly/dbMfDlI
 87. Сучасний світ і незрячі: освіта, професійне становлення і соціальна взаємодія : матеріали IXМіжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 24-26 верес. 2019 р.) [Електронний ресурс] / Волинськ. обл. фонд «Зір» ; Волинськ. обл. орг. УТОС ; Волинськ. обл. центр реабілітації людей з інвалідністю зору. — Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2019. — 234 с. — URL: https://cutt.ly/Uv4lltp
 88. Тесленко В. В. Науково-теоретичні засади регіональної системи соціально-педагогічної реабілітації дітей з вадами зору та їх інтеграції у суспільство [Електронний ресурс] / В. В. Тесленко // Освіта та розвиток обдарованої особистості. — 2019. — № 4. — С. 5-9. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2019_4_3
 89. Туренко Н. М. Із досвіду організації інклюзивної форми навчання дітей з порушеннями зору у США [Електронний ресурс] / Н. М. Туренко // Інклюзивне та інтегроване навчання: стан, проблеми і перспективи : зб. наук. пр. / МОН України, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за загал. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Х., 2019. – С. 166-168. —  URL: http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/Zbir_SPPpdf
 90. Успенська Л. І. Розвиток творчих здібностей молодших школярів із порушенням зору під час занять із ритміки [Електронний ресурс] / Успенська Л. І. // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2019. — Вип. 7, т. 2. — С. 191-195. — URL: https://cutt.ly/dbMfDlI
 91. Федоренко С. В. Вивчення орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів 6-7 класів зі зниженим зором в умовах інклюзивного навчання [Електронний ресурс] / Федоренко С. В., Гребенюк Т. М., Синьова Є. П., Федоренко І. В. // Актуальні питання корекц. освіти, 2019. — Вип. 14. — С. 324-333. — URL:  http://aqce.com.ua/download/publications/560/518.pdf/
 92. Федоренко С. В. Формування образотворчої компетентності у молодших учнів зі зниженим зором про українську народну іграшку / С. В. Федоренко, А. В. Дашковська // Наук. журн. Хортицьк. Нац. акад. – 2019. – № 1(1). — С. 159-168.
 93. Цюрмаста Т. Де живуть іменники?: розвиток зв’язного мовлення. 3-й клас [для дітей з вадами зору] / Тетяна Цюрмаста // Дефектолог. — 2019. — № 7. — С. 37-49.
 94. Яременко Ю. О. Розвиток екологічної компетентності в учнів із порушенням зору шляхом дослідження природи рідного краю [Електронний ресурс] / Ю. О. Яременко // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (20 берез. 2019 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2019. — Вип. 7, т. 2. — С. 195-199. — URL: https://cutt.ly/dbMfDlI

2020

 1. Апанасевіч М. К. Педагогічна діагностика стану зорового сприйняття у дітей з порушеннями зору дошкільного віку на компетентнісної основі [Електронний ресурс] / М. К. Апанасевіч // Актуальні питання корекц. освіти. — 2020. — Вип. 16, т. 2. — С. 5-15. — URL: https://cutt.ly/OW1KogY
 2. Весельська А. Розвиткова робота учнів початкових класів із вадами зору [Електронний ресурс] / Весельська А., Красовська О. // Психологічні дослідження : наук. пр. викладачів та студентів соц.-психол. ф-ту ЖДУ ім. Івана Франка / за ред. Дем’янчук Ю. Ю., Портницької Н. Ф., Тичини І. М. – Житомир, 2020. – Вип. 12. — С. 81-85. — URL:https://cutt.ly/Dbj1XDa
 3. Водолазська О. С. Організація корекційно-розвиткової роботи з учнями з порушеннями зору в умовах спеціальної школи [Електронний ресурс] / Водолазська О. С., Сопєльнікова К. В. // Система надання освіти дітям з особливими освітніми потребами в умовах сучасного закладу : зб. за матеріалами VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (09 груд. 2020 р. м. Лисичанськ) / МОН Украни, ВП «Лисичанськ. пед. коледж» ЛНУ ім. Тараса Шевченка» — Лисичанськ : ФОП Єгорова О. Є, 2020.- С. 33-27. — URL: https://cutt.ly/xW1KjVE
 4. Горда Ю. О. Педагогічне забезпечення процесу формування громадської активності дітей з порушеннями зору в умовах спеціального закладу освіти [Електронний ресурс] / Ю. О. Горда // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (25 листоп. 2020 р., м. Суми). — Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. — С. 162-166. — URL: https://cutt.ly/7bwPoYl
 5. Горда Ю. О. Проблема формування громадської активності дітей з порушеннями зору в педагогічній теорії і практиці [Електронний ресурс] / Ю. О. Горда // Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців : зб. наук. пр / СумДПУ ім. А. С. Макаренка — 2020. — Вип. 8. — С. 282-287. — URL: https://cutt.ly/NbjDtGl
 6. Гузь І. Б. Вплив художньої діяльності на розвиток дітей з порушеннями зору / І. Б. Гузь // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (25 листоп. 2020 р., м. Суми). / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2020. — С. 166-170. — URL: https://cutt.ly/7bwPoYl
 7. Довгопола К. С Етапи реалізації технології раннього втручання у роботі з дітьми з порушеннями зору [Електронний ресурс] / К. С. Довгопола // Практична психологія в інклюзивному середовищі : зб. наук. статей Міжнар. наук. інтернет-конф. (м. Переяслав, 21 лют. 2020 р.). — Переяслав, 2020. — С. 45-49. — URL:https://cutt.ly/Cv1BNHP
 8. Довгопола К. С. Психолого-педагогічна оцінка психомоторного розвитку незрячої дитини раннього віку [Електронний ресурс] / К. С. Довгопола // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2020. — № 1. — С. 31-38. — URL: https://cutt.ly/Iv3FaZa
 9. Карпова К. В. Особливості організації дистанційного навчання на уроках природознавства для учнів зі зниженим зором [Електронний ресурс] / Карпова К. В., Войтюк Ю. О. // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (25 листоп. 2020 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2020. — С. 179-183. — URL: https://cutt.ly/7bwPoYl
 10. Колодна Н. А. Соціально-педагогічний супровід дітей з глибокими порушеннями зору в умовах навчально-реабілітаційного центру [Електронний ресурс] : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.03 / Колодна Наталія Анатоліївна ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. — К., 2020. — 20, [1] с. — URL:http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/32106/1/Kolodna.pdf
 11. Костенко Т. Курси підвищення кваліфікації з теми: «Орієнтування в просторі незрячих дітей та з порушеннями зору» [Електронний ресурс] / Костенко Т., Кушнір Г. // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2020. — № 1. – С. 76-78. — URL: https://cutt.ly/Ev19WrH
 12. Костенко Т. М. Виховання і розвиток дітей з порушеннями зору: метод. рекомендації для батьків : [навч. матеріал][Електронний ресурс] / Костенко Т. М., Довгопола К. С., Легкий О. М., Кондратенко С. В. — К. : [Б. в.], 2020. — 180 с. -URL: https://cutt.ly/Lv10PdI
 13. Костенко Т. М. Особистісно-орієнтовані технології навчання дітей з порушеннями зору в загальноосвітньому просторі : навч.-метод. посібник [Електронний ресурс] / Т. М. Костенко, В. В. Кобильченко, К. С. Довгопола. — К. : [Б. в.], 2020. — 280 с. — URL: https://cutt.ly/Nv19o7e
 14. Костенко Т. М. Теоретичні та практичні проблеми реабілітації осіб з інвалідністю по зору [Електронний ресурс] / Т. М. Костенко // Габітус. — 2020. — Вип. 14. — С. 184-188.- URL: https://cutt.ly/7v1MWtH
 15. Костенко Т. М. Тифлофорум 2020 у рамках XII Всеукраїнського Фестивалю науки [Електронний ресурс] / Т. М. Костенко // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2020. — № 2. – С. 93-94. -URL: https://cutt.ly/jv11a5m
 16. Костенко Т. М. Учні початкових класів із порушеннями зору: навчання та розвиток : навч.-метод. посібник [Електронний ресурс] / Т. М. Костенко. — Харків : Вид-во «Ранок», 2020. — 128 с. — URL: https://cutt.ly/EbjK1yF
 17. Костенко Т. Організаційно-методичні засади дистанційного навчання дітей з порушеннями зору [Електронний ресурс] / Тетяна Костенко // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук. метод. зб. / НАПН України, ІСПП ім. Миколи Ярмаченка ; за ред. В. В. Засенка. – К., 2020. – Вип. 16. – С. 192-209. – URL: https://cutt.ly/IvBWLA8
 18. Кулакова Л. Розвиток усного зв’язного мовлення старших дошкільників із порушенням зору [Електронний ресурс] / Кулакова Л., Ткачук Л. // Актуальні проблеми дошкільної та спеціальної освіти : матеріали ІІІ Міжнар. пед. читань пам’яті проф. Т. І. Поніманської / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Кафедра педагогіки і психології ; відповід. за вип. Ілона Дичківська. – Рівне, 2020. – С. 118-120. — URL: https://cutt.ly/ybj2SVY
 19. Легкий О. Особливості формування громадянських та соціальних компетентностей учнів з порушеннями зору / Олег Легкий // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук. метод. зб. [Електронний ресурс] / НАПН України, ІСПП ім. Миколи Ярмаченка ; за ред. В. В. Засенка. — К., 2020. — Вип. 16. — С. 226-243. — URL: https://cutt.ly/IvBWLA8
 20. Литнянчина Л. В. Вплив рухливої гри на дітей з порушеннями зору [Електронний ресурс] / Литнянчина Л. В., Юр’єва Л. В. // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. (25 листоп. 2020 р., м. Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. — Суми, 2020. – С. 102-106. — URL: https://cutt.ly/7bwPoYl
 21. Муренець Л. С. Гуманізація – основний принцип в роботі з дітьми з вадами зору в умовах КЗ «Рубіжанська обласна спеціальна школа «Кришталик» / Л. С. Муренець [Електронний ресурс] // Система надання освіти дітям з особливими освітніми потребами в умовах сучасного закладу : зб. за матеріалами VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (09 груд. 2020 р. м. Лисичанськ) / МОН Украни, ВП «Лисичанськ. пед. коледж» ЛНУ ім. Тараса Шевченка» — Лисичанськ : ФОП Єгорова О. Є, 2020.- С. 136-139. — URL: https://cutt.ly/xW1KjVE
 22. Овсієнко Т. Г. Особливості діалогічного мовлення дітей із зоровою патологією [Електронний ресурс] / Т. Г. Овсієнко, Л. Л. Стахова // Актуальні проблеми спеціальної педагогіки, психології та реабілітації : матеріали ІV Всеукр. студент. заоч. наук.-практ. конф. (25 верес. 2020 р., м. Суми) / МОН, України, СДПУ ім. А. С. Макаренка. — Суми : ФОП Цьома С. П., 2020. – С. 24-28. — URL: https://cutt.ly/Ybz564m
 23. Освіта дітей з порушеннями зору: виклики сучасності : матеріали Всеукр. тифлофоруму (м. Київ, 15 трав. 2020 р.) [Електронний ресурс] / НАПН України, ІСПП ім. Миколи Ярмаченка ; Асоціація дієвих психологів України. – К., 2020.- 129 с. — URL: https://cutt.ly/WvBlYiZ
 24. Остапенко М. О. Теоретичні основи проблеми формування у молодших школярів з порушенням зору просторово-часових понять [Електронний ресурс] / М. О. Остапенко, Л. Л. Стахова // Актуальні проблеми спеціальної педагогіки, психології та реабілітації : матеріали ІV Всеукр. студент. заоч. наук.-практ. конф. (25 верес. 2020 р., м. Суми) / МОН України, СДПУ ім. А. С. Макаренка. — Суми : ФОП Цьома С. П., 2020. – С. 31-35. — URL: https://cutt.ly/Ybz564m
 25. Переворська О. І. Ефективність корекційної роботи зі слабозорими дітьми дошкільного віку [Електронний ресурс] / О. І. Переворська, Е. С. Абагян // Вісн. Ун-ту ім. Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. — 2020. — № 2. — С. 118-124. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2020_2_14
 26. Перцова О. В. Деякі особливості психофізичного розвитку дітей з вадами зору [Електронний ресурс] / Перцова О. В., Конончук А. С. // Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 6-7 берез. 2020 р.) / ГО «Київ. наук. орг. педагогіки та психології». — К., 2020. — Ч. 1. — С. 121-124. — URL: https://cutt.ly/uWBUkbF
 27. Перцова О. В. Формування навичок спілкування дітей з порушенням зорової функції [Електронний ресурс] / Перцова О. В., Іл’їна А. В. // Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 6-7 берез. 2020 р.) / ГО «Київ. наук. орг. педагогіки та психології». — К., 2020. — Ч. 1. — С. 118-121. — URL: https://cutt.ly/uWBUkbF
 28. Петренко Г. В. Методологія та перспективи використання проєктної технології на уроках природничого циклу та в позаурочний час в учнів з порушеннями зору [Електронний ресурс] / Г. В. Петренко // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків, 2020. — С. 278–284. — URL: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4595?locale=uk
 29. Полежака О. І. Виховна робота з дітьми з порушеннями зору у сучасних умовах з досвіду роботи комунального закладу «Харківська спеціальна школа імені В. Г. Короленка» Харківської обласної ради) [Електронний ресурс] / О. І. Полежака // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків, 2020. – С. 284–290. — URL: https://cutt.ly/LWgOwRj
 30. Пристинський В. М. Особливості інклюзивного навчання елементарним рухам учнів із вадами зору на уроках фізичної культури [Електронний ресурс] / Пристинський В. М., Пристинська Т. М. // Система надання освіти дітям з особливими освітніми потребами в умовах сучасного закладу : зб. за матеріалами VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (09 груд. 2020 р. м. Лисичанськ) / МОН Украни, ВП «Лисичанськ. пед. коледж» ЛНУ ім. Тараса Шевченка» — Лисичанськ : ФОП Єгорова О. Є, 2020. -С. 165-169. — URL: https://cutt.ly/xW1KjVE
 31. Сасіна І. О. Педагогічний супровід соціально-педагогічної адаптації учнів зі зниженим зором молодшого шкільного віку в заклади загальної середньої освіти [Електронний ресурс] / Сасіна І. О., Беспалько М. Я. // Інноваційні підходи в освіті та реабілітації дітей із особливими освітніми потребами : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14-15 трав. 2020 р.) : До 15-річчя ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів» / НПУ ім. М. П. Драгоманова ; ВГО «Українська асоціація корекційних педагогів». — К., 2020. – С. 76-81. — URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/29444/1/Innovatsiyni-pidhody.pdf
 32. Сасіна І. О. Розвиток зорово-моторної координації у дітей дошкільного віку зі зниженим зором [Електронний ресурс] / Сасіна І. О., Козлюк О. В. // Новітні технології психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному навчальному просторі закладів загальної середньої освіти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (22-23 жовт. 2020 р., м. Дніпро) / редкол.: В. В. Сиченко, Р. С. Аронова, В. М. Швидун, Н. А. Крупенина, О. О. Базилевська. — Дніпро. — 2020. – С. 252-258. — URL: https://cutt.ly/2WOjXCS
 33. Семенюк Н. В. Формування здоров’язбережувальної компетентності у дошкільників з порушеннями зору [Електронний ресурс] / Н. В. Семенюк, Н. І. Козинська // Інноваційні здоров’язберігаючі технології у закладах освіти : зб. наук.-метод. пр. / ЖДУ ім. Івана Франка ; КЗ позашк. освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр» ЖОР ; за заг. ред. В. В. Танської, О. А. Сорочинської, О. В. Павлюченко. — Житомир, 2020. — С. 95-100. — URL: https://cutt.ly/QbjJpkw
 34. Сергієнко К. М. Особливості організації занять з адаптивного фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з ослабленим зором [Електронний ресурс] / Сергієнко К. М., Джуха Х. Ш. // Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії : матеріали IIIВсеукр. електрон. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Київ, 8 квіт. 2020 р.) / ред. О. А. Шинкарук. – К. : НУФВСУ, 2020. — С. 101-103. — URL: https://cutt.ly/wbz7meq.
 35. Федоренко С. В. Розвиток наочно-образної основи мовлення у дітей молодшого шкільного віку зі зниженим зором [Електронний ресурс] / С. В. Федоренко, М. Поліковські // Наук. часоп. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 19, Корекц. педагогіка та спец. психологія.- 2020. — Вип. 39. — С. 109-114. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2020_39_17
 36. Федоренко С. Результати дослідження рівнів емоційного компонента образного мовлення в молодших учнів зі зниженим зором [Електронний ресурс] / С. Федоренко, М. Поліковські // Укр. пед. журн. — 2020. — № 1. — С. 87-94. — URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2020_1_12
 37. Шеремет О. О. Аналіз ефективності фізичного виховання та реабілітації школярів з порушеннями зору [Електронний ресурс] / О. О. Шеремет, І. І. Єрмолова // Педагогіка й сучасні аспекти фізичного виховання : зб. наук. пр. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Краматорськ, 13-14 трав. 2020 р.) / за заг. ред. Ю. О. Долинного. – Краматорськ : ДДМА, 2020. – С. 174-181. – URL: https://cutt.ly/Cbz5xcA

Укладач Ю. Щеглова