1.Фінанси сільськогосподарських підприємств: Посібник з питань фінансових відносин у ринкових умовах /Ін-т аграрної економіки УААН; За ред. М.Я.Дем’яненка. — К.:ІАЕ, 2000.– 604с.

2.Абрамович І.А., Сутність і стан інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки//Держава та регіони.Серія:Економіка і підприємництво.,2006.-№ 4.– С. 7-10.

3.Абрамович І.В., Відношення інвестиційного процесу в АПК за рахунок внут­рішніх джерел//Держава та регіони.Серія:Економіка і підприємництво.,2006.-№ 5.– С. 7-9.– Бібліогр.: 4 назв.

4.Абрамович І.В., Інвестування в аграрний сектор економіки України: про­блеми та напрями їх вирішення//Держава та регіони.Серія:Економіка та під­приємництво.,2007.-№ 1.– С. 7-9.– Бібліогр.: 8 назв.

5.Абрамович І.В., Шляхи та заходи залучення іноземних інвестицій у сільське господарство України//Держава та регіони.Серія:Економіка і підприємниц­тво.,2006.-№ 6.– С. 7-9.– Бібліогр.: 4 назв.

6.Андреев В., На чьих инвестициях Запорожье держится//Миг,2007.-№ 15, 12 апреля.– С.10

7.Балаян А.В., Регіональні системи іноземного інвестування Закар­паття //Економіка АПК,2004.-№7.– С.152-156

8.Біляк Н.І., Визначення інвестиційної привабливості галузей сільського госпо­дарства Карпатського регіону//Економіка АПК,2005.-№ 9.– С. 67-72.

9.Бурковський І.Д., Інвестиційне забезпечення економічного розвитку аграр­ного виробництва/ І.Д.Бурковський, І.О.Іртищева//Економіка АПК,2005.-№ 12.– С. 71-73.

10.Вініченко І.І., Сучасний стан і структура інвестицій у сільське господарс­тво //Держава та регіони.Серія:Економіка та підприємництво.,2007.-№ 1.– С. 75-78.– Бібліогр.: 5 назв.

11.Вініченко І.І., Теоретичні основи методики оцінювання ефективності інвести­ційних проектів: (в аграрній сфері України)//Держава та регі­они. Серія: Економіка і підприємництво.,2007.-№ 2.– С. 66-69.– Бібліогр.: 7 назв.

12.Водянников В.Т., Экономическая оценка инвестиций в агропромышленном комплексе:Учебно-методическое пособие для вузов/ В.Т.Водянников, Д.Ю.Судник.– М.:ЮРКНИГА, 2004.– 200 с.– Библиогр.: 38 назв.

13.Гайдуцький А.П., Оцінка інвестиційної привабливості аграрного сектора країн Центральної і Східної Європи//Економіка і прогнозування,2006.-№ 3.– С. 131-140.

14.Гайдуцький А.П., Підвищення інвестиційної привабливості інфраструктури аг­рарного сектора//Економіка АПК,2004.-№10.– С. 99-106.

15.Голіков І.В., Особливості інвестиційних проектів у птахівництві//Економіка АПК,2006.-№ 6.– С. 73-75.

16.Грицаєнко Г.І., Інвестиційна привабливість АПК України з позицій інозем­них інвесторів/ Г.І.Грицаєнко, Н.О.Шквиря;/Економіка АПК,2004.-№7.– С.64-66.

17.Дергач І.В., Інвестиційне забезпечення розвитку інтенсифікації сільськогоспо­дарського виробництва//Економіка АПК,2005.-№ 12.– С. 92-95.

18.Джупина Ю.І., Матеріально-технічна база сільськогосподарських підпри­ємств України: значення, стан та перспективи розвитку//Агроінком,2006.-№ 3-4.– С. 5-7.

19.Єрмаков О.Ю., Напрями та ефективність інвестиційної діяльності підпри­ємств хлібопродуктового підкомплексу/ О.Ю.Єрмаков, В.О.Герасіна //Економіка АПК,2006.-№ 7.– С. 86-90.

20.Жук В.М., Проблемні питання збереження інвестицій власників та кредито­рів сільськогосподарських підприємств//Облік і фінанси АПК,2006.-№ 4.– С. 86-92.

21.Захарін С.В., Удосконалення інвестиційної та інноваційної сфер діяльності в аграрному секторі економіки України//Проблеми науки,2006.-№ 1.– С. 38-43.– Библиогр.: 10 назв.

22.Казімірський В.В., Лізинг як засіб залучення інвестицій в АПК//Економіка АПК,2004.-№1.– С.96-98

23.Киценко П.Ф., Інвестиційний клімат в АПК: тенденції і напрями поліпшення / П.Ф.Киценко, А.М.Москаленко;/Економіка АПК,2005.-№ 10.– С. 66-72.

24.Коденська М.Ю., Інтеграція як фактор активізації інвестиційної діяльності //Економіка АПК,2006.-№ 6.– С. 24-31.

25.Коденська М.Ю., Стан розвитку сільськогосподарського виробництва та кон­цептуальні засади його інвестування//Економіка АПК,2004.-№5.– С.71-76

26.Колокольчикова І.В., Інвестиційне забезпечення фермерських господарств //Економіка АПК,2005.-№2.– С. 69-72.

27.Костова О.В., Ресурсні потреби господарств населення Запорізької області (інвестування особистих селянських господарств)//Економіка АПК,2006.-№ 9.– С. 74-77.

28.Ланченко Є.О., Державна підтримка інвестиційної діяльності аграрних підприємств//Економіка АПК,2005.-№ 5.– С. 73-78.

29.Ланченко Є.О., Факторний аналіз впливу ефективності господарювання на роз­виток інвестиційних процесів в аграрних підприємства//Економіка АПК 2006.-№ 5.– С. 92-98.

30.Лопата Н.П., Оптимізація інвестування та реінвестування сільськогосподарсь­кого виробництва//Економіка АПК,2004.-№6.– С.74-80

31.Лук`яник М.М., Методичні підходи до визначення ефективності інвестицій у сільському господарстві//Економіка АПК,2004.-№10.– С. 110-112

32.Михайлова Л.І., Іноземне інвестування як фактор ефективного розвитку АПК/ Л.І.Михайлова, Т.О.Паранук//Агроінком,2006.-№ 2.– С. 64-66.

33.Морозова А.М., Аналіз фінансової звітності як фактор прийняття інвестицій­них рішень//Економіка АПК,2006.-№ 2.– С. 92-97.

34.Негован І.М., Менеджмент інвестиційної діяльності фінансово-промислових формувань у сільському господарстві//Економіка АПК,2006.-№8.– С.101-105.

35.Немчук В.П., До проблем організації управління інвестиційним розвитком аграрних формувань//Агроінком,2006.-№ 7-8.– С. 20-26.

36.Окопний О.М., Відродження тваринництва в Україні та напрями його розви­тку//Економіка АПК,2003.-№5.– С.8-14

37.Орликовський М.О., Про залучення інвестиційних ресурсів в аграрний сек­тор регіону//Економіка АПК,2007.-№ 6.– С. 71-80.

38.Петриков А.В., Формирование и реализация государственной политики разви­тия материально-технической базы АПК России//Економіка АПК,2003.-№3.– С.146-150

39.Плеханов Д.О., Передумови створення ефективної державної інвестиційної по­літики в сільському господарстві//Держава та регіони. Серія: Державне управління,2006.-№ 3.– С. 137-140.– Бібліогр.: 3 назв.

40.Радіоненко О.М., Стан та перспективи розвитку лізингу в сільському господар­стві України//Економіка АПК,2003.-№4.– С.98-103

41.Радченко В.А., Роль инвестиций в повышении эффективности сельскохозяйст­венного производства//Економіка АПК,2006.-№ 1.– С. 106-109.

42.Терещенко В.К., Формування і функціонування організаційно-економічного механізму інвестування в сільському господарстві/ В.К.Терещенко, Є.О.Ланченко;/Агроінком,2007.-№ 3-4.– С. 15-20.

43.Топалов А.Д., Антикризове управління сільським господарством//Держава та регіони.Серія:Економіка і підприємництво.,2006.-№ 6.– С. 299-303.– Бібліогр.: 10 назв.

44.Цюпко С.В., Логіка інноваційно-інвестиційного розвитку сільського господар­ства України//Економіка АПК,2003.-№3.– С.77-82

45.Шестопаль О.М., Формування ефективних джерел інвестицій в основний капітал промислового садівництва//Економіка АПК,2004.-№9.– С. 73-79

46.Штанько Л.О., До формування інвестиційної стратегії аграрних підприємств //Економіка АПК,2005.-№ 7.– С. 114-118.

47.Щурик М.В., Інвестування сільського господарства: інвестиційні пріоритети та напрямки//Статистика України,2006.-№ 4,.– С. 51 — 55.

48.Яценко В.М., Формування і розвиток агропромислової інтеграції в Україні //Економіка АПК,2004.-№1.– С.54-60