1.Инновационный менеджмент в АПК: Учеб. пособие для вузов/ РН. Минниханов, В.В.Алексеев, Д.И.Файзрахманов, М.А.Сагдиев.– М.:Изд-во МСХА, 2003.– 432с.

2.Амбросов В.Я. Великотоварні підприємства як основа впровадження іннова­цій/ В.Я.Амбросов, Т.Г.Маренич//Економіка АПК,2007.-№ 6.– С. 14-19.

3.Амбросов В.Я. Інноваційний фактор підвищення ефективності виробництва яловичини/ В.Я.Амбросов, К.В.Міненко;/Економіка АПК,2004.-№11.– С. 80-83.

4.Білозір Л.В. Формування та розвиток інфраструктури ринку інноваційної про­дукції в аграрній сфері//Економіка АПК,2005.-№ 11.– С. 137-142.

5.Білозор Л.В. Особливості формування ринку інноваційної продукції в аграр­ній сфері//Економіка АПК,2005.-№2.– С. 106-111.

6.Влодін С.А. Програма створення науково методологічної бази інновацій­ного розвитку аграрної науки//Агроінком,2006.-№ 2.– С. 43-46.

7.Володін С.А. Інноваційний провайдинг на наукоємному аграрному ринку: тео­ретико-методологічні аспекти//Економіка АПК,2006.-№ 8(142).– С. 9-20.

8.Володін С.А. Система інноваційного провайдингу на ринку наукоємної проду­к­ції АПК//Економіка АПК,2005.-№ 8.– С. 13-18.

9.Гаврилюк М.М. Агропромисловому виробництву — інноваційний шлях розви­тку//Економіка АПК,2005.-№ 8.– С. 19-22.

10.Захарін С.В. Удосконалення інвестиційної та інноваційної сфер діяльності в аг­рарному секторі економіки України//Проблеми науки,2006.-№ 1.– С. 38-43.

11.Зубець М.В. Про стратегію утвердження інноваційної моделі розвитку аграр­ної економіки//Економіка АПК,2004.-№12.– С. 23-28.

12.Косодій Р.П. Інституційні передумови створення механізмів забезпечення се­лян фінансовими послугами//Економіка АПК,2006.-№ 9.– С. 44-52.

13.Крисальний О.В., Організаційно-економічні особливості інноваційної діяльно­сті//Економіка АПК,2005.-№ 8.– С. 10-13.

14.Кропивко М.Ф. Організаційні форми впровадження інновацій в агропромис­лове виробництво з використанням потенціалу аграрної науки/ М.Ф.Кропивко, Т.С.Орлова//Економіка АПК,2007.-№ 7.– С. 11-18.

15.Микитенко В.В. Науково-методологічні засади кількісної оцінки та вибору ва­ріантів нововведень//Проблеми науки,2006.-№ 9.– С. 30-33.

16.Музика П.М. Активізація інноваційної діяльності в аграрному секторі еконо­міки України//Економіка АПК,2005.-№ 8.– С. 42-52.

17.Наумов Ю.Ф., Инновации и пути повышения эффективности производс­тва //Економіка АПК,2004.-№8.– С.78-80

18.Перепелиця Н.М., Економічна оцінка інновацій в овочівництві та баштанниц­тві//Агроінком,2006.-№ 2.– С. 54-57.

19.Петров В.М., Інноваційні пріоритети технічної політики АПК//Економіка АПК,2005.-№ 7.– С. 11-17.

20.Ситник В.П., Впровадження наукових розробок у виробництво: стан і перспек­тиви//Економіка АПК,2005.-№2.– С. 3-7.

21.Трегобчук В., Інноваційно-інвестиційний розвиток національного АПК: про­блеми, напрями і механізми//Економіка України,2006.-№ 2.– С. 4-12.

22.Чабан В.Г., Принципи формування і функціонування різних організаційних форм інноваційного процесу в аграрному секторі//Агроінком,2006.-№ 7-8.– С. 52-55.

23.Чабан В.Г. Інновації як умова підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору//Економіка АПК,2006.-№ 7.– С. 68-72.

24.Чабан В.Г., Організаційні форми інноваційної діяльності в аграрному сек­торі//Агроінком,2006.-№ 5-6.– С. 95-99.

25.Чабан В.Г., Трансфер інноваційних технологій а аграрному сек­торі //Агроінком,2006.-№ 2.– С. 46-50.

26.Чеботарьов В.А., Підвищення соціальної спрямованості інноваційних перетво­рень в АПК//Економіка АПК,2006.-№ 7.– С. 128-132.

27.Червінська Т.М., Інформація як чинник формування інноваційного потенці­алу АПК//Проблеми науки,2006.-№ 11.– С. 45-50.– Бібліогр.: 10 назв.

28.Червінська Т.М., Науковий та виробничий потенціали інноваційної діяльно­сті АПК//Проблеми науки,2007.-№ 1.– С. 35-41.– Бібліогр.: 9 назв.

29.Шпак Ю.В., Інноваційна модель регіонального розвитку переробної сфери АПК//Економіка АПК,2006.-№ 3.– С. 65-69.

30.Яхієв А.М., Розвиток інтегрованих агропромислових формувань на інновацій­ній основі//Економіка АПК,2005.-№ 9.– С. 15-19.

31.Яценко В.М., Формування та реалізація інвестиційно-інноваційного розви­тку сільського господарства//Економіка АПК,2004.-№12.– С. 68-75.