(2015)

Фактчекинг (объективность, достоверность) в журналистике
1.    914926 76.12 В14 Вайшенберг З. Новинна журналістика: стандарти якості журналістської практики : навч. посібник / З. Вайшенберг / у співпраці з Ракерс Ю.; пер. В. Климченко, А. Баканова. – К. : Акад. Укр. Преси : Центр вільної преси, 2004. – 264 с. — Із змісту: Проблеми об'єктивності. — С. 24-28 ; Опис фактів, опис подій. — С. 84-87.
            
2.    912557 76.12 В75 Ворошилов В. В.  Право и этика в журналистике : курс лекций. – СПб. : Изд-во В. А. Михайлова, 2004. – 160 с. — Из содерж.: Проблема факта и комментарии. — С. 66-67. 

3.    925662 76.12 Г55 Глушко О. К.  Журналістське розслідування. Історія, теорія, практика : навч. посібник для вузів. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Арістей, 2007. – 144 с. — Із змісту: Складні шляхи до істини. — С. 29-54.

4.    966577 76.0 Ж17 Жадько В. О.  Журналістика та основи редакторської майстерності : навч. посібник. – К. : Знання, 2012. – 272 с. Із змісту: Факт і його природа в журналістиці. — С. 51-53. 

5.    909004 76.12 З-46 Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : підруч. – 2-ге вид., перероб.і доп. – Львів : ПАІС, 2004. – 268 с. — Із змісту: Факт і його природа в журналістиці. — С. 74-78. 

6.    Ф80796 76.12 К20 Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації : навч. посібник . – 2-ге вид, випр. і доп. – Львів : ПАІС, 2009. – 432 с. — Із змісту:  
            Методика праці редактора над фактичним матеріалом. — С. 103-157.
 
7.    940268 76.12 М48 Мельник Г. С. Основы творческой деятельности журналиста : учеб. пособие / Г. С. Мельник, А. Н. Тепляшина. Ч. 1 : краткий курс лекций, Ч. 2 : Хрестоматия. – М.; СПб. и др. : Питер, 2008. – 272 с. — Из содерж.: Факт и его оценка в журналистком произведении. Факт и образ в журналистском тексте. — С. 47-53.

8.    914450 76.3 М91  Муратов С. А. Телевизионное общение в кадре и за кадром : учеб. пособие для вузов по направлению 520600 и спец. 021400 "Журналистика". – М. : Аспект Пресс, 2003. – 208с. — Из содерж.: Достоверность. — С. 160-166.

9.    Ф79597 76 П18 Партико З. В. Теорія масової інформації та комунікації : навч. посіб. – Львів : Афіша, 2008. – 292 с. — Із змісту: Достовірність інформації. — С. 93-96.

10.    Вірна Н. Чому українським ЗМІ, що провадять розслідування, потрібен фактчекінг
 // Ні корупції! : [сайт]. — Режим доступа: http://nikorupciji.org/2014/12/22/chomu-ukrajinskym-zmi-scho-provadyat-rozsliduvannya-potriben-faktchekinh/ 
11.    Лащук О. Редакторская обработка факта как корректное отражение действительности в медиатексте // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. — 2011. — № 2. — С. 8-18.
 
12.    Гривінський Р. Як розпізнати дезінформацію? Кілька порад для журналістів та активних користувачів соціальних мереж // День. — 2014. —  28 лют. (№ 37-38). — С. 18. 

13.    Копиленко М. Головне для журналістів — надання достовірної інформації в грамотній формі і грамотною мовою / М. Копиленко, О. Копиленко // Голос України. — 2010. — 28 жовт. (№ 202). 

14.    Комова М. В.Фактологічне поле в контексті соціальної взаємодії : [інформативність журналістського тексту] / М. В. Комова // Держава та регіони. Сер.: Соц. комунікації. – 2011. – № 2. – С. 26-29. – Бібліогр.: 8 назв.