(2016)

Педагогическое образование, повышение педагогической квалификации в Украине (2008-2006)

 1. 943498 74.58 В95 Гура О. І. Основні напрями реформування вітчизняної педагогічної освіти // Наука і вища освіта в Україні: міра взаємодії : теоретичний та наук.-метод. часопис / Ін-т вищої освіти АПН України ; [редкол. вип. : В. П. Андрущенко (співголова) та ін. ; відп. ред. вип. Козлакова Г. О.]. — [Запоріжжя : КПУ], 2008. — С. 18-25. — Бібліогр.: 9 назв.

 2. 943449 60.5 С69 Черепєхіна О. А. Сучасний стан і перспективи розвитку вищої педагогічної освіти в українському суспільстві // Социальные технологии. Актуальные проблемы теории и практики : международ. межвузов. сб. науч. работ. — К. ; М. ; Одесса ; Запорожье, 2008. — Вып. 37. — С. 431-440.

 3. Авдєєва І. Модель організації особистісно зорієнтованої педагогічної освіти // Психологія і суспільство. — 2008. — № 1. — С. 127-129.

 4. Барна М. Підготовка майстрів освіти : [іст. аспект] // Пед. думка. — 2008. — № 2. — С. 44-52.

 5. Бірюк Л. Аксіологічний підхід до формування майбутнього вчителя початкової ланки освіти // Шлях освіти. — 2008. — № 4. — С. 24-27.

 6. Герман В. Спецкурс "Академічна риторика" в системі фахової підготовки вчителя-філолога // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. — 2008. — № 10. — С.49-56. — Бібліогр.: 37 назв.

 7. Глузман О. Методологічні засади дослідження університетської педагогічної освіти // Психологія і суспільство. — 2008. — № 2. — С. 8-44. — Бібліогр.: 45 назв.

 8. Глузман Н. А. Хочу все знать! : Организация самостоятельной работы будущих учителей начальной школы по методике математики в условиях личностно ориентированного обучения // Гуман. науки. — 2008. — № 1. — С. 40-47. — Бібліогр.: 7 назв.

 9. Гончарова І. Самоосвіта вчителя в системі підвищення кваліфікації // Дир. шк. Україна. — 2008. — № 5. — С. 30-31.

 10. Дятченко Т. Педагогічна практика в системі підготовки майбутнього вчителя-словесника // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. — 2008. — № 7/8. — С.29-32.

 11. Єфименко Є. Криза самовизначення майбутнього педагога / Є. Єфименко, В. Васильков // Дир. шк. Україна. — 2008. — № 12. — С. 48-52.

 12. Калюжна Т. Г. Формування загальнолюдських цінностей майбутнього вчителя під час вивчення курсу "Основи педагогічної творчості і майстерності" // Педагогіка і психологія. — 2008. — № 3/4(60/61). — С. 100-106.

 13. Коломієць А. М. Основні аспекти теоретико-методологічної переорієнтації професійної підготовки педагога // Гуман. вісн. ЗДІА. — 2008. — № 34. — С. 221-228. — Бібліогр.: 13 назв.

 14. Кондрашова Л. Проблеми вищої педагогічної освіти та її модернізації у світлі Болонської угоди // Вища шк. — 2008. — № 1. — С. 26-34.

 15. Криловець М. Г. Роль курсу “Медична географія” в професійній підготовці вчителя // Основи здоров'я та фіз. культура. — 2008. — № 1-2. — С. 19-21.

 16. Купреєва Н. Управління процесом професійного зростання вчителя // Дир. шк. — 2008. — № 5, 6, 7.

 17. Лендєл В. Підготовка майбутніх учителів у системі класичного університету: деякі проблеми та шляхи їх розв'язання / В. Лендєл, В. Староста // Вища освіта України. — 2008. — № 1. — С. 177-127.

 18. Мартинюк О. Розвиток професійних ціннісних орієнтацій майбутніх учителів // Психологія і суспільство. — 2008. — № 3. — С. 28-40. — Бібліогр.: 33 назв.

 19. Пахальчук Н. Мистецький тренінг у системі фахової підготовки вчителя початкових класів // Мистецтво та освіта. — 2008. — № 1(47). — С. 18-24.

 20. Семенова А. Концепція системи парадигмального моделювання професійної підготовки майбутніх учителів // Вища шк. — 2008. — № 11. — С. 52-62.

 21. Семеног О. Реалії та перспективи формування культуромовної особистості вчителя: (На матеріалі дослідницького пошуку наукової лабораторії університету) // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. — 2008. — № 9. — С.31-34.

 22. Сисоєва С. О. Творчість і технології у наукових дослідженнях неперервної професійної освіти // Теорія і практика управління соц. системами. — 2008. — № 2. — С. 79-87.

 23. Сорочан Т. Модель професійного розвитку педагогічних працівників ЗНЗ у післядипломній педагогічній освіті регіонального рівня // Шлях освіти. — 2008. — № 2. — С. 11-15.

 24. Сметанський М. Деякі аспекти поліпшення якості педагогічної освіти майбутніх учителів // Вища освіта України. — 2008. — № 1. — С. 103-109.

 25. Уліщенко А. Кредитно-модульна форма підвищення кваліфікації як інноваційний шлях до інтеграції освіти і самоосвіти педагогічних працівників // Дир. шк., ліцею, гімназії. — 2008. — № 1.- С. 13-20.

 26. Цикін В. Болонский процес и педагогическое образование // Філософія освіти. — 2008. — № 1-2. — С. 277-296.

 27. Чепурна Н. Інформаційно-комунікативні технології у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників // Післядиплом. освіта в Україні. — 2008. — № 1. — С. 25-29.

 

* * *

 1. 935765 74.58 П24 Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. праць. Вип. № 41 / Т. І. Сущенко (гол. ред.) ; редкол.: Н. Ф. Денисенко, О. І. Іваницький [та ін.]. — Запоріжжя : ГУ ЗІДМУ, 2007. — 388 с.

  С. 40-47: Білостоцька О. В. Види та форми організації науково-дослідної роботи студентів педагогічних ВНЗ.

  С. 80-86: Волкова Н. П. Емоційний інтелект як інтегральна властивість, що забезпечує компетентність майбутнього вчителя в здійсненні професійно-педагогічної комунікації.

  С. 121-125: Гусак О. Г. Особливості формування професійно-педагогічної спрямованості особистості майбутнього вчителя.

  С. 346-351: Сущенко Т. І. Адаптація післядипломної педагогічної освіти до нових умов її розвитку.

 2. 935766 74.58 П24 Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. Вип. № 42 / Т. І. Сущенко (гол. ред.); редкол.: Н. Ф. Денисенко, О. І. Іваницький [та ін.]. — Запоріжжя : ГУ ЗІДМУ, 2007. — 412 с.

  С. 103-111: Волкова Н. П. Сутність і компоненти компетентності майбутнього вчителя у здійсненні професійно-педагогічної комунікації.

  С. 200-204: Кара С. І. Загальнонаукові підходи до організації науково-дослідної діяльності студентів у процесі проходження педагогічної практики.

  С. 252-255: Легкіх В. В. Педагогічні умови функціонування педагогічного тренінгу в індивідуалізації підготовки студентів.

 3. 943513 74.58 П24 Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. Вип. № 47 / Т. І. Сущенко (гол. ред.) ; редкол.: Н. Ф. Денисенко, О. І. Іваницький [та ін.] — Запоріжжя : ГУ ЗІДМУ, 2007. — 380 с.

  С. 43-47: Білостоцька О. В. Формування позитивної мотивації як умова реалізації виховного потенціалу науково-дослідної роботи майбутніх педагогів.

  С. 74-78: Васильєва О. А. Характеристика системи підготовки майбутніх учителів початкових класів до запобіжно-корекційної роботи.

  С. 89-99: Галус О. М. Аналіз труднощів у процесі навчання студентів педагогічного вищого навчального закладу : управлінський аспект.

  С. 217-224: Лісіна Л. О. Рефлексія як механізм формування Я-концепції вчителя в післядипломному навчанні.

 4. Андрущенко В. Педагогічна освіта: історико-філософська рефлексія для майбутнього розвитку // Філософія освіти. — 2007. — № 1. — С. 7-16.

 5. Бобрицька В. І. Здоров'язберігальні технології в системі вищої педагогічної освіти // Основи здоровья та фіз. культура. — 2007. — № 9. — С. 18-21.

 6. Бондар В. Управління розвитком конкурентоспроможності вчителя в процесі професійної підготовки // Освіта і управління. — 2007. — № 3/4. — С. 44-52.

 7. Волкова Т. В. Педагогічна практика як етап інтерпретації педагогічної та комп'ютерно-інформаційної підготовки майбутніх викладачів спеціальних дисциплін // Інформатика. — 2007. — № 1. — С. 83-100.

 8. Завіна В. Формування пізнавально-інтелектуальної компетентності майбутніх учителів початкових класів // Рідна шк. — 2007. — № 4. — С. 6-9.

 9. Заєць О. Управлінські кадри освіти: проблема підготовки // Вища освіта України. — 2007. — № 4. — С. 56-62. — Бібліогр.: 18 назв.

 10. Квас В. Самодостатність вузівських дисциплін для професійної підготовки студентів [вищих навчальних педагогічних закладів] // Рідна шк. — 2007. — № 4. — С. 20-23.

 11. Квасник О. В. Педагогічна модель громадянського виховання майбутніх учителів // Теорія і практика управління соц. системами. — 2007. — № 4. — С. 88-96.

 12. Клокар Н. Методологічні основи запровадження дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації [педагогів] // Шлях освіти. — 2007. — № 4. — С. 38-41.

 13. Клокар Н. І. Характеристика моделі підвищення кваліфікації педагогічних працівників на засадах диференційованого підходу // Педагогіка і психологія. — 2007. — № 4. — С. 53-61.

 14. Козлова О. Оновлення освітнього простору в системі постдипломної підготовки педагога // Післядиплом. освіта в Україні. — 2007. — № 2. — С. 25-27. — Бібліогр.: 4 назв.

 15. Колодько Т. Основні тенденції розвитку сучасної педагогічної освіти в Україні // Рід. шк. — 2007. — № 6. — С. 64-66. — Бібліогр.: 13 назв.

 16. Корецька Л. В. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у підвищенні кваліфікації вчителя // Комп'ютер у шк. та сім'ї. — 2007. — № 1. — С. 4-6.

 17. Коробович Л. Управління якістю підготовки спеціалістів в умовах переходу до ринкових економічних відносин // Дир. шк., ліцею, гімназії. — 2007. — № 1/2.- С. 132-138.

 18. Краснощок І. Професійно-особистісний саморозвиток майбутнього вчителя як складова педагогічної освіти // Рідна шк. — 2007. — № 4. — С. 9-11. — Бібліогр.: 8 назв.

 19. Кудін С. Ф. Формування валеологічної мотивації майбутніх педагогів / С. Ф. Кудін [та ін.] // Основи здоровья та фіз. культура. — 2007. — № . 6. — С. 3-6.

 20. Лазаренко І. Модерація — форма підвищення кваліфікації / І. Лазаренко, М. Лобанова // Дир. шк. Україна. — 2007. — № 1. — С. 65-67.

 21. Ніколенко Л. Модернізація післядипломної педагогічної освіти в контексті особистісно орієнтованого підходу // Післядиплом. освіта в Україні. — 2007. — № 2. — С. 38-41. — Бібліогр.: 7 назв.

 22. Олійник В. Післядипломна педагогічна освіта в Україні: стагнація чи розвиток? // Освіта України. — 2007. — № 55-56. — С. 8-9.

 23. Остапчук О. Професійний саморозвиток і самопроектування в системі педагогічної освіти // Шлях освіти. — 2007. — № 4. — С. 13-18.

 24. Покроєва Л. Умови активізації переходу до створення системи безперервної післядипломної педагогічної освіти // Післядиплом. освіта в Україні. — 2007. — № 2. — С. 54-56. — Бібліогр.: 8 назв.

 25. Рожкова Н. Особливості формування моральних якостей особистості майбутнього вчителя // Шлях освіти. — 2008. — № 2. — С. 34-40.

 26. Савченко О. Шкільна освіта як замовник підготовки майбутнього вчителя // Рідна шк. — 2007. — № 5. — С. 5-8.

 27. Семаков М. П. Актерская психотехника в подготовке педагогов: действие, взаимодействие и упражнения // Школ. технологии. — 2007. — № 4. — С. 145-155.

 28. Семиченко В. Проблема вибору освітньої парадигми у педагогічній діяльності [майбутніх педагогів] // Післядиплом. освіта в Україні. — 2007. — № 2. — С. 84-89.

 29. Сущенко Т. Концепція розвитку післядипломної педагогічної освіти // Післядиплом. освіта в Україні. — 2007. — № 1. — С. 23-27.

 30. Троцько Г. В. Особистість вчителя у суспільстві знань: гуманістичні перспективи педагогічної освіти в Україні // Нов. колегіум. — 2007. — № 4. — С. 26-28.

 31. Химинець В. В. Інноваційно-гуманістичне спрямування післядипломної педагогічної освіти // Гуман. науки. — 2007. — № 2. — С. 4-11.

 32. Чернишов О. Система підготовки та перепідготовки педкадрів / О. Чернишов, Л. Чернікова // Дир. шк. Україна. — 2007. — № 4. — С. 17-22.

 33. Чобітько М. Особистісні компоненти у професійному становленні майбутнього вчителя // Освіта і управління. — 2007. — Т. 10, № 1. — С. 70-75.

 34. Шапран О. Сучасні підходи до проблеми інноваційної підготовки майбутнього вчителя // Рідна шк.. — 2007. — № 9. — С. 31-33. — Бібліогр.: 15 назв.

 

* * *

 1. 925858 67.9(4Укр) Д36 Табачек І. В. Модернізація педагогічної освіти як основа формування розвитку особистості сучасного вчителя // Держава і право : зб. наук. пр. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол.), І. О. Кресіна, В. Б. Авер'янов [та ін.] — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. — С. 527-532.

 2. Бернвальдт Т. Дім, у який хочеться повертатися завжди: [діяльність Бериславського пед. училища] // Рідн. шк. — 2006. — № 11. — С. 54-56.

 3. Буртовий С. Сучасні інформаційні технології в системі післядипломної педагогічної освіти // Післядиплом. освіта в Україні. — 2006. — № 2. — С. 36-37.

 4. Васильченко Л. Управлінська культура керівника школи в системі післядипломної педагогічної освіти // Дир. шк. Україна. — 2006. — № 8. — С. 52-63. — Бібліогр.: 14 назв.

 5. Дорогих Р. Моделювання педагогічних ситуацій у процесі формування професійних якостей майбутніх учителів // Рідна шк. — 2006. — № 6. — С. 7-9.

 6. Дубяга С. Підготовка майбутніх учителів до розв'язання непередбачуваних педагогічних ситуацій // Рідна шк. — 2006. — № 1. — С. 28-29.

 7. Землянська В. Підготовка майбутнього вчителя в умовах особистісно орієнтованої освіти // Шлях освіти. — 2006. — № 1. — С. 31-35.

 8. Клокар Н. Диференційований підхід до підготовки вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти // Шлях освіти. — 2006. — № 1. — С. 41-44.

 9. Комар Ю. Дослідження теоретичних засад мікрорівневої системи підготовки студентів-управлінців у контексті атрибутивності // Освіта і управління. — 2006. — Т. 9, № 3/4. — С. 168-172.

 10. Кошовська Т. Екологічні цінності в системі підготовки сучасного вчителя // Рід. шк. — 2006. — № 11. — С. 65-66. — Бібліогр.: 7 назв.

 11. Кривильова О. Готуємо майбутніх учителів до самостійної творчої діяльності // Рід. шк. — 2006. — № 6. — С. 16-17. — Бібліогр.: 15 назв.

 12. Макаренко О. Соціальний аспект художньої літератури як фактор становлення майбутнього педагога // Вища освіта України. — 2006. — № 2. — С. 89-93.

 13. Музиченко Ю. Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів — передумова формування мобільності // Рідна шк. — 2006. — № 9. — С. 20-22. — Бібліогр.: 12 назв.

 14. Операйло С. І. До концепції освітньої системи педагогічних університетів // Педагогіка і психологія. — 2006. — № 4. — С. 63-69.

 15. Операйло С. Принципи добору змісту культурологічної педагогічної освіти // Шлях освіти. — 2006. — № 2. — С. 13 — 16.

 16. Остапенко Н. Лінгводидактичні компетентності як основа професійно-педагогічної діяльності майбутніх учителів-філологів // Укр. мова і літ. в шк. — 2006. — № 4. — С. 44-48.

 17. Подоляк Л. Психологічна підготовка майбутнього викладача як передумова гуманізації і демократизації вищої освіти // Освіта і управління. — 2006. — Т. 9, № 3-4. — С. 99-107.

 18. Прокоф'єва М. Становлення інтеграційного знання фахівця // Рідна шк. — 2006. — № 7. — С. 10 — 13.

 19. Саєнко Т. Формування творчої активності майбутнього вчителя в процесі професійної підготовки // Рід. шк. — 2006. — № 12. — С. 5-8. — Бібліогр.: 4 назв.

 20. Скрябіна Т. Структура інноваційної діяльності майбутнього вчителя // Рідна шк. — 2006. — № 7. — С. 7 — 9.

 21. Стефанюк С. К. Болонський процес у педагогічному університеті // Теорія і практика управління соц. системами. — 2006. — № 2. — С. 63-69.

 22. Тупікіна С. Сходинки до педагогічної майстерності. (З досвіду організації педагогічної практики) // Рід. шк. — 2006. — № 11. — С. 49-50.

 23. Чернуха-Гадзецька К. Стратегічне та адаптивне управління. Складові змісту курсової підготовки спеціалістів районних (міських) відділів освіти // Дир. шк., ліцею, гімназії. — 2006. — № 6. — С. 94-97.

 24. Шаповалова, Т. Використання навчально-дослідної ділянки станції юннатів у системі професійної підготовки студентів / Т. Шаповалова, Р. Науменко // Рід. шк. — 2006. — № 1. — С. 77-79. — Бібліогр.: 7 назв.