(2016)

Профессиональная педагогическая компетентность (2015)

 

 1. 975660 74.24(4Укр) В18 Варецька О. В. Розвиток соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти : монографія. — Запоріжжя : Кругозір, 2015. — 532 с.

 

 1. 975409 74.56 М74 Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошуки та перспективи : зб. наук. праць. Вип. 4 / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-тех. освіти ; [редкол.: Радкевич В. О. (голова) та ін.]. — К. : [НВП Поліграфсервіс], 2014. — 208 с.

С. 94-107: Калошин В. Професійна компетентність педагогічних працівників:

психологічний аспект.

С.107-121: Карп`юк М. Комунікативна компетентність кваліфікованих фахівців.

 

 1. 974594 74.58 П24 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред) та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2014. — Вип. 34. — 524 с.

С. 120-124: Воскобойник Т. А. Професійно-педагогічна компетентність майбутніх учителів фізичної культури.

С. 161-168: Драч І. І. Організаційно-педагогічні умови та засоби компетентнісно

орієнтованого управління професійною підготовкою майбутніх фахівців.

С. 199-205: Корінчук Н. Ю. Формування математичних компетентностей у майбутніх учителів початкових класів.

 

 1. 974595 74.58 П24 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [голов ред. Сущенко Т. І. ; редкол.: Бочелюк В. Й. [та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2014. — Вип. 35. — 568 с.

С. 10-21: Варецька О. В. Питання розвитку соціальної компетентності вчителя в наукових працях (від давніх часів до середини ХІХ століття).

С. 140-148: Данилюк С. С. Електронна пошта як засіб формування професійної компетентності сучасних фахівців.

 

 1. 974596 74.58 П24 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [голов. ред Сущенко Т. І. ; редкол.: Бочелюк В. Й. [та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2014. — Вип. 36. — 612 с.

С. 118-126: Варецька О. В. Компетентність як набута гуманістична чеснота.

С. 134-140: Данилюк С. С. Стратегічна організація процесу формування професійної компетентності сучасних фахівців засобами інтернет-технологій.

 

 1. 975020 74.58 П24 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [голов. ред. Сущенко Т. І. ; редкол.: В. Й. Бочелюк та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2014. — Вип. № 37. — 512 с.

С. 122-131: Варецька О. В. Підходи до визначення сутності поняття “соціальна компетентність особистості”.

С. 138-142: Воскобойник Т. А. Емоційна грамотність педагога як складова його професійної компетентності;

С. 242-246: Кузнецова О. В. Значення педагогічної практики у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів.

 

 1. 975021 74.58 П24 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [голов. ред. Сущенко Т. І. ; редкол.: Бочелюк В. Й. та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2014. — Вип. № 38. — 568 с.

С. 110-118: Варецька О. В. Змістові лінії у визначенні сутності поняття “соціальна компетентність особистості”.

С. 480-488: Чулан Л. І. Особливості готовності вчителів до реалізації

компетентністного підходу в навчанні молодших школярів.

 

 1. 975022 74.58 П24 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [голов. ред. Сущенко Т. І. ; редкол.: В. Й. Бочелюк та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2014. — Вип. № 39. — 568 с.

С. 90-97: Варецька О. В. Співвідношення понять “соціальна компетентність” і “професійна компетентність”.

С. 138-148: Дегтярьова Г. А. Уточнення деяких понять, що стосуються компетентності

вчителів у галузі використання інформаційно-комунікаційних технологій.

С. 240-245: Кожем'якіна І. В. Експериментальна модель технології розвитку професійної мовно-мовленнєвої компетентності вчителя початкових класів у післядипломній освіті.

 

 1. 975445 74 П24 Педагогічні науки та освіта : зб. наук. пр. Запоріз. обл. ін-ту післядипломної пед. освіти / [редкол.: В. В. Пашков (голов. ред.) та ін.]. — Запоріжжя : Кругозір, 2014. — Вип. XIV-XV. — 290 с.

С. 22-31: Бабко Т. М. Підвищення професійної компетентності вчителів профільної школи в умовах інноваційної діяльності.

С. 46-54: Варецька О. В. Розвиток соціально-економічної компетентності вчителя початкової школи.

С. 80-85: Донченко І. А. Інноваційні технології розвитку професійної компетентності педагогічних кадрів у системі непереривної освіти.

С. 154-160: Могілевська В. М., Павлова С. О. Моніторингові дослідження в позашкільній освіті як інструмент підвищення професійних компетентностей педагогів.

 

 1. 974569 94 Т93 Тиждень науки : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2013 року. Т. 1 / М-во освіти і науки України, ЗНТУ ; [упоряд.: Н. І. Висоцька ; редкол.: Ю. М. Внуков (відп. ред.) та ін.]. — Запоріжжя : [ЗНТУ, 2013]. — 304 с.

С. 268-270: Табунщик Г. В. Объектно-ориентированная модель формирования компетенций.

 

 1. 975013 60.5 С69 Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / [редкол.: Бех В. П. та ін.]. — Запоріжжя : КПУ, 2013. — Вип. 59-60. — 304 с.

С. 224-234: Могілевська В. М. Моніторингові дослідження в позашкільній освіті як інструмент підвищення професійних компетентностей педагогів.

 

 1. Бабенко Н. Вивчення рівня професійної компетентності педагогів. Психолого-педагогічний моніторинг // Завуч. — 2014. — № 24. — С. 4-25.

 2. Бартошик Т. Реалізація компетентнісного підходу в сучасній освіті // Упр. освітою. — 2015. — № 3. — (Вкладка: Методист-best. — № 2. — С. 1-16).

 3. Виговська О. Учительське цілепокладання як платформа становлення компетентного професіонала // Дир. школи, ліцею, гімназії. — 2014. — № 5-6. — С. 74-93.

 4. Висторонський В. Професійна компетентність сучасного педагога: самоосвіта, культура, майстерність // Методист. — 2015. — № 3. — С. 51-66.

 5. Волченко Л. Управління розвитком професійної компетентності педагога // Сучасна. шк. України. — 2014. — № 12. — С. 52-57.

 6. Волянська С. Компетентний учитель — компетентний учень. Засідання педагогічної ради // Завуч. — 2014. — № 23. — С. 11-18.

 7. Гаврилюк С. М. Упровадження компетентнісного підходу до педагогічної творчості в професійній підготовці майбутніх вихователів // Педагогіка і психологія. — 2014. — № 4. — С. 44-49.

 8. Галушко М. Сучасні стратегії розвитку професійної компетентності майбутніх словесників у процесі вивчення повісті Олександра Довженко "Зачарована Десна" // Укр. літ. в загальноосвіт. шк. — 2014. — № 12. — С. 16-17.

 9. Греб М. Психологічні чинники формування лексичної компетентності майбутніх учителів початкових класів // Укр. мова і літ. в шк. України. — 2015. — № 9. — С. 23-27.

 10. Груба Т. Контроль у компетентнісній парадигмі сучасної лінгводидактики // Укр. мова і літ. в шк. України.- 2015. — № 9. — С. 27-29.

 11. Зоріна О. Компетентність — основа успішного життя. Виховний проект // Дир. шк. — 2015. — № 6. — С. 48-52.

 12. Зоріна О. Професійна компетентність учителя. Програма “Творчий учитель — успішна особистість” // Дир. шк. — 2015. — № 6. — С. 39-48.

 13. Калошин В. Ф. Психологічні аспекти підвищення професійної педагогічної компетентності // Історія та правознавство. — 2014. — № 31/32. — С. 53-60.

 14. Кальчук Л. Назад у майбутнє: Нове століття та необхідні ключові компетентності // Упр. освітою. — 2015. — № 24. — С. 4-8.

 15. Касьянова О. Проектна технологія: теоретичні положення та компетентнісний потенціал // Методист. — 2015. — № 1. — С. 33-38.

 16. Кіданова Н. Інтеркультурна освіта: мрія чи реальність? Розвиток інтеркультурної компетентності суб'єктів навчально-виховного процесу // Методист. — 2014. — № 12. — С. 21-39.

 17. Клясен Н. Л. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників у системі післядипломної освіти // Нові технології навчання. — 2014. — № 82. — С. 63-66.

 18. Косигіна О. Професійна компетентність керівних та педагогічних кадрів // Упр. освітою. — 2015. — № 1. — С. 7-12.

 19. Кузьменко Л. Компетентність учителя — запорука успішності учнів. Психолого-педагогічний семінар // Психолог. — 2014. — № 22. — С. 31-34.

 20. Ладебник Н. Професійна компетентність учасників педагогічного процесу // Дир. шк. — 2015. — № 17/18. — С. 18-22. — (Шкіл. світ).

 21. Лебедев О.Е. Развитие потребности обращаться к знаниям при решении значимых проблем: Компетентностный подход к определению целей образования, созданию необходимых условий их реализации // Рус. шк. — 2015. — № 3.- С. 13-17.

 22. Літвинчук О. Розвиток компетенцій педагога організатора // Упр. освітою. — 2015. — № 13. — С. 15-18.

 23. Лузан Л. Характеристика та особливості професійної компетентності вчителів-словесників // Укр. мова і літ. в шк. — 2014. — № 8. — С. 54-58.

 24. Манеа М. Компетентності вчителів історії — виклик мультикультурного суспільства. Думка міжнародного експерта // Історія в рід. шк. — 2015. — № 9. — С. 45-46.

 25. Митник О. Операційна компетентність практичного психолога як механізм побудови розвивального освітнього середовища у початковій школі / О. Митник, О. Кочерга // Почат. шк. — 2015. — № 9. — С. 9-13.

 26. Нищета В. Формуємо риторичні вміння та риторичну компетентність. Програма дослідно-експериментального навчання української мови // Укр. мова і літ. в шк. України. — 2015. — № 7/8. — С. 66-73.

 27. Павлюк С. Формування професійної компетентності педагога // Позашкілля. — 2015. — № 8. — С. 33-38.

 28. Пастушенко, Р. Реформування освітнього сектору: шкільна автономія // Пед. думка. — 2015. — № 1. — С. 22-33. — Бібліогр.: 13 назв. — [С. 26-28 компетенція школи]

 29. Петриева Т. Пріоритети креативної освіти. Креативний учитель — компетентний учень // Методист. — 2015. — № 1. — С. 39-42.

 30. Підласний І. П. Компетенції та гривні. Місія педагогів // Біологія. — 2015. — № 19/21. — С. 6-17.

 31. Пустовіт Г. Компетентнісний підхід у змісті позашкільної освіти і виховання // Рід. шк. — 2014. — № 11. — С. 20-25.

 32. Родигіна І. В. Філософські основи компетентнісного підходу в освіті // Педагогіка і психологія. — 2015. — № 1. — С. 14-20.

 33. Рябченко В. Проблема якості вітчизняної вищої освіти в контексті освітянських реформ: ретроспектива й сучасність з позицій світоглядно-компетентнісного підходу // Вища освіта України. — 2015. — № 1. — С. 12-27.

 34. Скрипник Т. Шляхи підвищення компетентності педагогів в організації освітнього процесу для дітей з аутизмом // Особлива дитина: навчання і виховання. — 2015. — № 3. — С. 49-57.

 35. Стельмах Т. Науково-методичний супровід формування професійно компетентної особистості педагога // Рід. шк. — 2015. — № 7/8. — С. 50-55.

 36. Хлєбнікова Т. М. Методична робота як засіб розвитку професійної компетентності педагога // Упр. шк. — 2015. — № 19/21. — С. 15-25.